Aktualna događanja u općini

Obavijest Ministarstva financija neprofitnim organizacijama o obvezi dostave financijskih izvještaja za 2016. godinu

U listopadu 2014. godine donesen je Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14; u daljnjem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Zakon sveobuhvatno uređuje sustav financijskog poslovanja, računovodstva te nadzora nad financijskim poslovanjem i računovodstvom neprofitnih organizacija. Odredbe Zakona odnose se na domaće i strane udruge i njihove saveze, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikate, udruge poslodavaca te sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera (u daljnjem tekstu: neprofitna organizacija).

Na političke stranke odnose se odredbe Zakona vezane uz vođenje poslovnih knjiga i upis u Registar neprofitnih organizacija.

Na vjerske zajednice odnose se isključivo one odredbe Zakona koje uređuju obveznu dostavu izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava, kontrole na licu mjesta od strane nadležnih tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja su doznačila proračunska sredstva.

Neprofitne organizacije upisuju se u Registar neprofitnih organizacija nakon upisa u matične registre ili druge oblike osnivanja, na temelju podataka iz Obrasca Registar neprofitnih
organizacija (Obrazac: RNO) koji se u elektroničkom obliku nalazi na web stranici Ministarstva financija ili se može kupiti u prodavaonicama „Narodnih novina”.

Zakonom je propisana obveza dostave financijskih izvještaja za sve neprofitne organizacije, prilagođeno visini prihoda i vrijednosti imovine te javna objave financijskih izvještaja kroz Registar neprofitnih organizacija kojeg vodi Ministarstvo financija u elektroničkom obliku.

Člankom 28. Zakona propisano je kako slijedi:
– Neprofitna organizacija dužna je sastavljati financijske izvještaje
– Financijski izvještaji predaju se Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja
– Financijski izvještaji moraju pružiti objektivnu i realnu sliku financijskog položaja i poslovanja neprofitne organizacije
– Neprofitna organizacija sastavlja i podnosi financijske izvještaje na razini pravne osobe s uključenim podacima o poslovanju njezinih organizacijskih dijelova
– Neprofitna organizacija koja tijekom poslovne godine nije imala poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama, dužna je u roku propisanom za predaju godišnjih financijskih izvještaja Ministarstvu financija dostaviti izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu.

Ministarstvo financija, sukladno članku 38. stavku 1. Zakona obavlja nadzor financijskog poslovanja, računovodstvenih poslova i predaje financijskih izvještaja neprofitne organizacije
u skladu s odredbama Zakona te drugih posebnih propisa.

Provjerom podataka u bazi financijskih izvještaja za neprofitne organizacije utvrđeno je da mnoge neprofitne organizacije nisu predale Zakonom propisan godišnji financijski izvještaj za
2015. godinu u roku 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja. Nastavno na navedeno inspektori financijskog i proračunskog nadzora Ministarstva financija obavljaju financijski nadzor neprofitnih organizacija koje nisu predale financijski izvještaj u Zakonom propisanom roku.

Napominjemo da je člankom 45. Zakona propisano da će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 200.000,00 kuna kazniti za prekršaj neprofitna organizacija koja vodi
dvojno knjigovodstvo, a novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna do 50.000,00 kuna neprofitna organizacija koja vodi jednostavno knjigovodstvo ako ne sastavlja i ne podnosi financijske izvještaje sukladno odredbama Zakona.

Nadalje, novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba zakonski zastupnik neprofitne organizacije koja vodi dvojno knjigovodstvo, a
novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna do 10.000,00 kuna osoba zakonski zastupnik neprofitne organizacije koja vodi jednostavno knjigovodstvo.

Kako Ministarstvo financija ne bi bilo primorano poduzimati Zakonom propisane mjere, obavještavamo neprofitne organizacije, obveznike predaje financijskih izvještaja, da su dužne propisane financijske izvještaje predavati na način i u roku propisanom Zakonom i Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija („Narodne novine „ broj 31/15).

Također obavještavamo da su neprofitne organizacije dužne postupati u skladu s drugim odredbama Zakona, kako ne bismo bili u obvezi poduzimati naprijed navedene mjere.

Obavijest malim proizvođačima jakih alkoholnih pića i malim proizvođačima vina

Unatoč izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama koje stupaju na snagu 01. siječnja 2017. godine i kojima se uvode određene izmjene za male proizvođače jakog alkoholnog pića tzv. rakijaše, obveze za rakiju proizvedenu u 2016. godini ostaju iste kao i prijašnjih godina.

Stoga u cilju što bolje informiranosti, izbjegavanja nepravilnosti u primjeni zakona i time uzrokovanih dodatnih troškova, podsjećamo male proizvođače jakog alkoholnog pića i vina na najvažnije obveze i rokove.

OBRAČUN I PLAĆANJE TROŠARINE:
Mali proizvođač jakog alkoholnog pića sam obračunava i plaća trošarinu na alkohol ne čekajući nikakve uplatnice i formulare iz mjesno nadležnog carinskog ureda. Trošarina se obračunava ovisno o zapremini prijavljenog kotla za proizvodnju. Za prijavljeni kotao (bez obzira je li kotao u vlasništvu ili iznajmljen) zapremine do 100 litara obračunava se i plaća trošarina u obliku godišnjeg paušala u iznosu od 100,00 kuna, a za kotao zapremine preko 100 litara u iznosu od 200,00 kuna. U iznos godišnjeg paušala uključena je neoporeziva količina jakog alkoholnog pića od 20 litara čistog alkohola po kućanstvu (ovisno o jakosti alkoholnog pića, npr. 50 litara rakije jakosti 16 gradi ili 40% vol. iznosi 20 litara čistog alkohola).

Ako se ispeče veća količina rakije tada se uz ranije obračunati godišnji paušal samo na razliku iznad 20 litara čistog alkohola, koji predstavlja oporezivi dio proizvedene rakije, dodatno obračunava i plaća puni iznos trošarine od 53,00 kune po litri čistog alkohola. Količina čistog alkohola u rakiji utvrđuje se tako da se količina rakije u litrama pomnoži s % vol. alkohola u rakiji i podijeli sa 100. Npr. u 20 litara rakije jakosti 30% vol sadržano je 6 litara čistog alkohola (20×30:100=6 l č/a).

GODIŠNJE IZVJEŠĆIVANJE:
Mali proizvođač jakog alkoholnog pića dužan je najkasnije do 20.siječnja tekuće godine za proteklu, mjesno nadležnom carinskom uredu dostaviti godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla i obračunatoj trošarini (Obrazac GI-MP-JAP). Ako nije proizveo više od 20 litara čistog alkohola po kućanstvu (ili 50 litara rakije jakosti 40 % vol alkohola) tada se u obrascu Godišnjeg izvješća NE popunjava tablica T-2 (kao što to iz neznanja mnogi pogrešno čine) već samo tablica T-1 u kojoj se obračunava godišnji paušal ovisno o zapremini kotla.

Dakle, krajnji rok za dostavu godišnjeg izvješća za proteklu 2016. godinu (Obrazac GI-MP-JAP) o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića je 20. siječnja 2017. godine, a za uplatu trošarine je do 31. siječnja 2017. godine.

Paušal i puni iznos trošarine na razliku iznad 20 litara čistog alkohola uplaćuju se nalogom za plaćanje na račun Državnog proračuna: IBAN HR1210010051863000160, model 68, poziv na broj primatelja 1066-(OIB) osobni identifikacijski broj trošarinskog obveznika sa naznakom opisa plaćanja: trošarina na alkohol za 2016. godinu.

MALI PROIZVOĐAČI VINA:
Obveze za godišnje izvješćivanje za male proizvođače vina ostaju iste odnosno mali proizvođači vina obvezni su do 31.siječnja tekuće godine mjesno nadležnom carinskom uredu dostaviti za proteklu godinu izvješće o godišnjoj proizvodnji, otpremama i zalihama vina (Obrazac GI-MPV) i inventurnu listu sa stanjem zaliha na dan 31.12. po sortama vina.

PRIJAVA ZA UPIS U REGISTAR TROŠARINSKIH OBVEZNIKA:
Odredbe koje se odnose na prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika ostaju iste odnosno svi mali proizvođači jakog alkoholnog pića, neovisno jesu li vlasnici kotla ili kotao unajmljuju kako bi ga koristili za proizvodnju, obvezni su po Zakonu o trošarinama najkasnije 8 dana prije početka proizvodnje registrirati se podnošenjem Prijave za upis u Registar trošarinskih obveznika (Obrazac PUR-prijava) mjesno nadležnom carinskom uredu prema svome mjestu prebivališta. Jednom upisani kao mali proizvođači ne moraju se svake godine ponovo prijavljivati jer u Registru ostaju sve dok se ne odjave.

Odjaviti se mogu u svakom trenutku ( Obrazac PUR-naznačiti odjava) ako su prethodno podmirili sve obveze (podnijeli Godišnje izvješće na Obrascu GI-MP-JAP i platili trošarinu), a trošarinska obveza ne nastaje im za tekuću godinu u kojoj se do 30. lipnja odjave podnošenjem obrasca PUR-odjava. Ukoliko je proizvođač i vlasnik kotla, odjaviti se može tek uz prethodno pečaćenje kotla na vlastiti pismeni zahtjev i trošak (100 kuna).

Mali proizvođač vina je osoba koja u komercijalne svrhe proizvodi ne više od 1.000 hektolitara vina godišnje U mjesno nadležnom carinskom uredu u Registar trošarinskih obveznika dužni su se najkasnije 8 dana prije početka proizvodnje prijaviti samo vinari koji proizvode za komercijalne svrhe i u njemu ostaju sve dok se ne odjave.

Svi potrebni obrasci, upute i primjeri za popunjavanje obrazaca dostupni su na web stranici Carinske uprave RH, pod linkom Harmonizirane trošarine: https://carina.gov.hr/trosarinsko-postupanje/harmonizirane-trosarine-alkohol-i-alkoholna-pica-duhanske-preradjevine-energenti-i-elektricna-energija/pravilnik-o-trosarinama/prilozi-iz-pravilnika-o-trosarinama-3496/3496, a mogu se dobiti i osobno u:

1. Za područje Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije:
Carinski ured Osijek, Služba za trošarine i posebne poreze,
Osijek, Bartola Kašića, tel. 031/593-150 i 032/453-213,

2. Za područje Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije:
Carinski ured Slavonski Brod, Služba za trošarine i posebne poreze
Slavonski Brod, Mile Budaka 1, tel. 035/453-576 i 453-520,

3. Za područje Virovitičko- podravske županije:
Carinski ured Virovitica, Služba za trošarine i posebne poreze,
Virovitica, Vinkovačka cesta 14, tel. 033/743-305 i 743-335.

OBAVIJEST PODRUČNOG CARINSKOG UREDA OSIJEK

˝Žene i vino˝ – kalendar Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu

Općina Kneževi Vinogradi izradila je novi kalendar za 2017. godinu na temu ˝Žene i vino˝.  Ideja za ovogodišnji kalendar nastala je zbog nazočnosti žena na vinskoj sceni Općine Kneževi Vinogradi (članice obitelji koje su preuzele dugogodišnju obiteljsku tradiciju proizvodnje vina, enologinje, sommelierke…).

Kalendar je nastao s ciljem daljnje promocije vinskog turizma i brendiranja Općine Kneževi Vinogradi kao vinske regije.

Fotografije za kalendar potpisuje umjetnica Dolores Juhas iz Kneževih Vinograda.
Tisak i dizajn: Horvat Media Marketing.

Za izgradnju pješačkih staza u Karancu 300.000,00 kuna

U Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje, načelnik Općine Kneževi Vinogradi, mr.sc. Deneš Šoja, potpisao je Ugovor za kapitalnu potporu jedinicama lokalne samouprave na područjima od posebne državne skrbi za 2016. godinu u vrijednosti 300.000,00 kuna.

Financijska sredstva namijenjena su za projekt izgradnje pješačkih staza u naselju Karanac u 5 ulica: Radnička, Kolodvorska, Baranjska, Sunčana i Tina Ujevića. Projektom je obuhvaćeno i rješavanje oborinske odvodnje s pješačkih površina. Ukupna vrijednost projekta iznosi cca. 500.000,00 kuna. Projekt ˝Izgradnja pješačkih staza u Karancu˝ predstavlja ulaganje u podizanje razine komunalnog standarda stanovništva Općine Kneževi Vinogradi, tako šire zajednice, kao i u gospodarsku i socijalnu revitalizaciju ruralnog područja, što doprinosi ostvarenju planova smanjivanja razlika između regija i manje razvijenih regija, u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti.

Opći cilj projekta je poboljšanje životnih uvjeta mještana Karanca i Općine Kn. Vinogradi unaprjeđenjem razine komunalne infrastrukture te dostizanje razine razvijenijih regija kako bi se zaustavio proces depopulacije i pokrenuo održivi povratak na naše područje.

Dodijeljena kapitalna pomoć odnosi se na održivi povratak, izgradnju, obnovu i rekonstrukciju objekata socijalne i komunalne infrastrukture, s ciljem ostvarenja planova smanjivanja razlika između regija u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti.

Temeljem Javnog poziva Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, zaprimljeno je 32 zahtjeva za financiranje projekata jedinica lokalne samouprave, od čega je njih 14 zaprimljeno sa urednom dokumentacijom zatraženom u Javnom pozivu, a za financiranje je odabrano 8 projekata, između kojih su i pješačke staze u Karancu.

Rok za podnošenje novih i nadopunu postojećih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje u 2017. godini

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, podsjeća da se u razdoblju od 1. siječnja 2017. godine do 15. veljače 2017. godine, mogu podnositi novi zahtjevi za stambeno zbrinjavanje, kao i nadopunjavati postojeći zahtjevi, sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine”, br.  86/08,57/11,51A/13,148/13,76/14,147/14 i 18/15).

Novi zahtjevi za stambeno zbrinjavanje, nadopune postojećih zahtjeva objavljenih na listama prvenstva za 2016. godinu, kao i predaja novih te nadopune postojećih zahtjeva bivših nositelja stanarskih prava čiji se zahtjevi sukladno Zakonu ne objavljuju na listama prvenstva, predaju se u urede državne uprave u nadležnim županijama, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba, ovisno o gradu ili općini gdje se želi ostvariti stambeno zbrinjavanje.

Zahtjevi za stambeno zbrinjavanje s lista prvenstva za 2016. godinu, o kojima nije odlučeno o pravu na stambeno zbrinjavanje rješenjem ureda državne uprave u županijama, prenose se na listu prvenstva za 2017. godinu, pri čemu se redoslijed na listi prvenstva iznova utvrđuje sukladno Uredbi o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje („Narodne novine“, br.  30/14 i   115/16).

Liste prvenstva u 2017. godini bit će objavljene najkasnije do 30. ožujka 2017. godine na internetskim stranicama ureda državne uprave u županijama kao i na njihovim oglasnim pločama. Na objavljene liste prvenstva, podnositelji zahtjeva za stambeno zbrinjavanje imaju pravo prigovora u predviđenom roku od petnaest dana od dana objave liste prvenstva.

Izvršne liste prvenstva objavljuju se najkasnije do 15. svibnja 2017. godine.

Informacije o sjedištima i kontaktima ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba, možete pronaći na internetskoj stranici Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje: www.sduosz.hr

Izvor: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima iz Programa ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 120/16 Natječaj za provedbu podmjere 6.1. “Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“, provedba tipa operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima“.

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju navršenih 18 godina, a manje od navršenih 41 godinu i koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura. 
Potpora iznosi do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova, 376.840,00 kuna po korisniku (50.000 EUR-a po korisniku u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju eura utvrđenom od Europske komisije, objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) za mjesec u kojem je objavljen natječaj.
Prihvatljivi troškovi su:
  • kupnja domaćih životinja,
  • jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
  • kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade proizvoda,
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada,
  • uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
  • građenje i opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe,
  • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta te kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.
Zahtjevi za potporu mogu se podnositi do 24. veljače 2017., a kao preduvjet za sudjelovanje u natječaju korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu.

Obavijest o odvozu stakla i metala

Obavještavamo kućanstva sa područja Općine Kneževi Vinogradi da će se dana 10.12.2016. godine (subota) vršiti odvoz otpadnog stakla i metala.

Započele su prijave za Zimsku malonogometnu ligu 2016./2017.

Nogometno središte Beli Manastir Vas poziva da se prijavite za sudjelovanje na malonogometnom turniru pod nazivom “ZIMSKA MALONOGOMETNA LIGA” 2016./17.

Odlukom Izvršnog odbora ZMNL će se održati u kategoriji: SENIORA i mlađih selekcija /U16, U13 i U10/.

U seniorskoj konkurenciji se prijavljuju klubovi s područja NS Beli Manastir i igrači koji nastupaju moraju biti registrirani za klub koji nastupa, iznimno u klubovima mogu nastupiti i najviše dva igrača iz redova kluba s područja NS Beli Manastir, koji nije prijavljen u natjecanje ZMNL.

Kod svih mlađih selekcija dozvoljeno je slobodno formiranje momčadi.

Kotizacija za jednu momčad iznosi: SENIORI – 500,00 kn, U 16 – 400,00 kn, U-13 – 400,00 kn i U-10 – 300,00 kn.

Uplaćuje se prilikom dostavljanja prijave ili do početka lige – 27.12.2016.g.

Organizator će nakon prikupljenih prijava koje ste dužni dostaviti najkasnije do 23.12.2016.godine /(petak) putem e-pošte održati sastanak sa svim prijavljenim momčadima i upoznati ih o pravilima i rasporedu natjecanja.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih momčadi, organizator ima pravo promjene selekcija i rasporeda u dogovoru s klubovima, ako do dogovora ne dođe, voditelj natjecanja donosi konačnu odluku.

Za osvajanje od 1.-3.mjesta u svim ligama dodjeljuju se pehari i medalje, a Seniori za
1.mjesto – bon za sportsku opremu u vrijednosti 3.000,00 kn
2.mjesto – bon za sportsku opremu u vrijednosti 1.000,00 kn i 3.mjesto – bon za sportsku opremu u vrijednosti 500,00 kn

PRIJAVNICA ZA EKIPU

Predstavnici Općine Kneževi Vinogradi sudjelovali su na završnoj konferenciji EU projekta ˝Unapređenje ljudskih prava i zaštita manjina u jugoistočnoj Europi˝

Završna regionalna konferencija zajedničkog projekta Europske unije i Vijeća Europe „Unapređenje ljudskih prava i zaštita manjina u jugoistočnoj Europi” održana je od 16. studenoga do 17. studenoga 2016. godine u Tirani (Albanija), a okupila je predstavnike gradova i općina koji su sudjelovali u projektu, donositelje odluka, stručnjake te predstavnike Europske Unije i Vijeća Europe.

U sklopu zajedničkog projekta, koji je obuhvaćao sistem grantova za 35 jedinica lokalne samouprave iz 7 zemalja jugoistočne Europe (Hrvatska, BIH, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Kosovo) koje su razradile konkretne odgovore i otklonile prepreke koje stoje na putu ostvarivanja prava manjina na lokalnom nivou. Grant za svaku lokalnu samoupravu bio je ograničen na najviše 18.000 eura, s tim što su lokalne vlasti sudjelovale sa deset posto u ukupnom proračunu projekta.

Općina Kneževi Vinogradi, kao korisnik granta, provela je projekt pod nazivom ˝Podrška manjinskim zajednicama u očuvanju manjinskih jezika – u govoru i pismu˝ u vrijednosti od 20.000 eura. Projekt je trajao 12 mjeseci, a glavni cilj ovog projekta bio je promoviranje jezika i kulturnog identiteta nacionalnih manjina Općine Kneževi Vinogradi, kroz prevođenje internet stranice Općine na manjinske jezike – mađarski, srpski i njemački te kroz aktivnosti u zaštiti kulture – stvaranjem baze podataka o raspoloživim knjigama na području Općine koje su u vlasništvu Vijeća nacionalnih manjina, udruga i institucija.

Na završnoj konferenciji koja je za cilj imala da predstavi rezultate i postignuća trogodišnjeg projekta, predstavljeni su i primjeri dobre prakse koji su imali konkretne rezultate u poboljšanju situacije na terenu. Predstavljen je i dokumentarni film koji je snimljen o njima te publikacija koju je izradio Centar za jugoistočne studije Univerziteta u Gracu. Zaključak konferencije bio je da se ovakvi projekti preslikaju na sve sredine, uvažavajući specifičnost i različitosti.

U ime Općine Kneževi Vinogradi, na konferenciji su sudjelovali zamjenik načelnika općine Stojan Petrović i voditeljica projekta Ines Palko.

 

 

 

Uspješni rezultati Taekwondo kluba Kneževi Vinogradi

Taekwondo klub “Kneževi Vinogradi” ovog vikenda nastupio je na ˝Vukovar Open 2016., III. Kup veleposlanika Republike Koreje i 3. Kid Vukovar Open sa 8 natjecatelja.

Na turniru su sudjelovala 41 kluba iz Hrvatske i Bosne i Hercegovina sa 475 boraca u svim kategorijama. Osvojeno je ukupno 7 medalja – Najbolji senior i ekipno 3. Seniori što je i najbolji rezultat u ovoj godini.

Zlato su osvojili Andrej Zundanović u Kids borbi (- 33kg), Borna Čikojević Kick M3 i Antonio Marinović senior (+87kg).

Srebro je osvojila Karla Marinović u Kick Ž2.

Bronce su osvojili Martin Čapo mlađi kadeti (-36kg), kadetkinja Barbara Marinović (-55kg) i Karla Marinović u kategoriji Kids (-27kg).

U kategoriji KICK-U M2 Laku Damjanov i Andrej Zundanović i u kategoriji KICK-U M4 Matej Horvat kojem je ovo prvi turnir dobili su utješne medalje.

Taekwondo Klub “Kneževi Vinogradi” osvaja ukupno 5. mjesto od 22 kluba u Kid Openu i 4. Kick-u.

Pojedinačno u Kid M1 Andrej Zundanović 2 mjesto od njih 26 dok su Borna Čikojević 15 i Luka Damjanov 17 mjesto, a Karla Marinović 11 od njih 29.

Pojedinačno u Kick-u:

Dječaci: Borna Čikojević 2. mjesto, Luka Damjanov 13. mjesto, Andrej Zundanović 26. mjesto i Matej Horvat 37. mjesto (od ukupno 44 borca)
Djevojčice: Karla Marinović  5. mjesto (od ukupno 43).

Što se tiče Vukovar Opena TKD “Kneževi Vinogradi” zauzimaju 22. mjesto od 41 Kluba. Mlađi Kadet Martin Čapo 32. mjesto od 65, kadetkinja Barbara Marinović 25. mjesto od 35 i Antonio Marinović 1. mjesto od ukupno 5 boraca.

 

1 2 3 4 5 12