Aktualna događanja u općini

LAG Baranja objavio natječaj za mjeru 1.1.4. Potpora osnaživanju postojećih mikro i malih poljoprivrednih gospodarstava

Lokalna akcijska grupa Baranja dana 5. travnja 2018. godine objavljuje 1. Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Baranja za mjeru 1.1.4. Potpora osnaživanju postojećih mikro i malih poljoprivrednih gospodarstava, a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020 godine.

Prihvatljivi prijavitelji u skladu s poglavljem 2. točkom 2.1. Natječaja su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 do 7.999 eura, a nalaze se na području LAG-a Baranja kako slijedi:

Općine: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac
Gradovi: Grad Beli Manastir, dio Grada Osijeka – odnosno naselja Tvrđavica i Podravlje

Zahtjev za potporu mogu podnijeti mala poljoprivredna gospodarstva slijedećih organizacijskih oblika:
a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
b) obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
c) trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
(isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela),
d) zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 19. travnja. 2018. do 21. svibnja 2018. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.562.988 kuna, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 eura, odnosno 111.642,00 kuna.

Isplata javne potpore vrši se u dvije jednake rate u razdoblju od najviše 3 godine i to, prva rata nakon dobivanja Odluke o dodjeli sredstava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a druga (zadnja) rata nakon završetka provedbe prihvatljivih aktivnosti iz poslovnog plana.

Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći u LAG Natječaju. Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se na web stranici LAG-a Baranja pod rubrikom LAG natječaji kao i na sljedećoj poveznici: http://lag-baranja.hr/lag/lag-natjecaji

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se tri terenske radionice prema rasporedu kako slijedi:

1. Beli Manastir, 10. travnja 2018. godine
– Velika vijećnica Grada Belog Manastira, Imre Nagya 2c
– od 10,00 do 13,00 sati

2. Kneževi Vinogradi, 12. travnja 2018. godine
– Dom kulture Kneževi Vinogradi, Glavna 82
– od 17,00 do 20,00 sati

3. Bilje, 17. travnja 2018. godine
– Dom kulture Bilje, Kralja Zvonimira 2
– Od 16,00 do 19,00 sati

Radionice u ostalim Općinama bit će dogovorene naknadno. Pozivamo zainteresirane prijavitelje da se odazovu na radionice, kako bi im se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.

Mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

Temeljem Odluke o potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije na internetskim stranicama Županije (www.obz.hr) objavljeno je devet javnih poziva za čiju je provedbu u Županijskom proračunu za 2018. godinu osigurano ukupno 5.200.000,00 kuna. Javni pozivi su otvoreni od 1. ožujka 2018. godine do utroška sredstava planiranih, a najkasnije do 1. prosinca 2018. godine.
Obrazac zahtjeva i obrasci potrebnih izjava mogu se podići u Upravnom odijelu za poljoprivredu Osječko-baranjske županije ili na internetskim stranicama Županije te se isti s propisanom dokumentacijom dostavlja osobno ili na adresu Upravnog odijela za poljoprivredu Osječko-baranjske županije, Trg Ante Starčevića 1/II, 31000 Osijek, s naznakom za Povjerenstvo za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju. (Više na: http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718)

Potpore mladim poljoprivrednicima
Za potpore mladim poljoprivrednicima na području Osječko-baranjske županije osigurano je 300.000,00 kuna, i to kao nepovratna financijska sredstva koja se odobravaju za prihvatljive troškove koji će rezultirati modernizacijom proizvodnog procesa i/ili povećanjem proizvodnog kapaciteta kroz povećanje standardnog ekonomskog rezultata.

Prihvatljivi troškovi su troškovi podizanja novih nasada i/ili restrukturiranje postojećih nasada, kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg ili višegodišnjeg bilja, sjemena ili sadnog materijala, opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju EU, a koji su nastali nakon 1. prosinca 2017. godine.

Intenzitet potpore iznosi do 50 % prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka, a najviše do 70.000,00 kuna.

Potpore oštećenicima u slučaju elementarne nepogode 
Za potpore oštećenicima u slučaju elementarne nepogode osigurano je 100.000,00 kuna nepovratnih financijska sredstva. Potpora se odobrava u slučaju štete od elementarne nepogode kada za nastalu štetu nije proglašena elementarna nepogoda sukladno propisima koji uređuju navedeno područje i nije zaključena polica osiguranja, a šteta je nastala na objektima u kojima se odvija poljoprivredna proizvodnja, na poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi nakon 1. prosinca 2017. godine.

Intenzitet potpore je do 25 % od ukupno utvrđene štete prema dokumentaciji nadležnih tijela, a najviše do 10.000,00 kuna.

Potpore za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima 

Za potpore za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima osigurano je 200.000,00 kuna nepovratnih sredstva odobrenih iz Proračuna Županije za 2018. godinu. Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu u ratarskoj proizvodnji, kao i proizvodnji voća i povrća odobrava se za troškove analize tla i preporuke za gnojidbu.

Prihvatljivi trošak je trošak analize tla i preporuke za gnojidbu proveden od ovlaštenih institucija, a koji je nastao nakon 1. prosinca 2017. godine.

Intenzitet potpore je 40 % od cijene jedne analize tla i preporuke za gnojidbu, a najviše do 2.000 kuna.

Potpore za istraživačke projekte u poljoprivredi 
Za potpore za istraživačke projekte u poljoprivredi osigurano je 300.000,00 kuna nepovratnih financijskih sredstva. Potpora se odobrava za istraživačke projekte primjenjive na poljoprivrednim gospodarstvima, a koji se odnose na istraživanje i razvoj u sektoru poljoprivrede, posebno uz tržište i marketing u poljoprivredi, u području prerade, skladištenja i čuvanja poljoprivrednih proizvoda, a koja su vezana uz navodnjavanje, ratarsku i stočarsku proizvodnju i proizvodnju voća i povrća.

Prihvatljivi troškovi su svi troškovi koji su nastali u pripremi i provedbi istraživačkog projekta primjenjivog na poljoprivrednim gospodarstvima, a odnose se na rad istraživača, troškove instrumenata i opreme koja se upotrebljava za istraživački projekt, kao i drugi materijalni troškovi koji su nastali u izravnoj vezi s istraživačkim projektom. Navedeni troškovi prihvatljivi su nakon 1. prosinca 2017. godine.

Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka, a najviše do 20.000,00 kuna.

Potpore za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda
Za potpore poljoprivrednicima za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda osigurano 700.000,00 kuna nepovratnih sredstva Potpora se odobrava za one prihvatljive troškove koji će rezultirati povećanjem, modernizacijom i unaprjeđenjem prerade poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu koje se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nabave strojeva i opreme za pakiranje, sušenje i preradu poljoprivrednih proizvoda u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, a u svrhu prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije, nastali nakon 1. prosinca 2017. godine.

Intenzitet potpore je do 50 % prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna. Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva intenzitet potpore je do 70 % prihvatljivih troškova, a najviše do 40.000,00 kuna.

Potpore za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje 
Za potpore za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje osigurano je 250.000,00 kuna nepovratnih financijskih sredstva. Potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje dodjeljuje se za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje, autohtonih proizvoda i očuvanje tradicije, odnosi se na sudjelovanje na sajmovima i izložbama, natjecanjima, festivalima, smotrama i drugim srodnim manifestacijama.

Prihvatljivi troškovi su: troškovi najma i zakupa prostora, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, izrade promidžbenih materijala, putni troškovi i drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama, koji su nastali nakon 1. prosinca 2017. godine.

Intenzitet potpore je do 100 % prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka, a najviše do 10.000,00 kuna.

Potpore za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda
Za potpore za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda osigurano je 250.000,00 kuna. Potpora se dodjeljuje za pripremu i provedbu postupka utvrđivanje kvalitete i stvaranja robne marke pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog na području Osječko-baranjske županije.

Prihvatljivi troškovi su: troškovi istraživanja tržišta, provođenja analize i utvrđivanja postojeće razine kvalitete poljoprivrednih proizvoda, definiranja i izrade marketinških oznaka robne marke, izrade specifikacije proizvoda i njezinih sastavnih točaka, akreditacije proizvoda za dodjelu oznake robne marke (troškovi kontrole proizvodnog procesa), izrade web stranica, promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti, koji su nastali nakon 1. prosinca 2017. godine.

Intenzitet potpore je do 100 % prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka, a najviše do 30.000,00 kuna.

Potpore za uređenje ruralnog prostora

Za potpore za uređenje ruralnog prostora osigurano je 3.000.000,00 kuna nepovratnih sredstva odobrenih iz Proračuna Županije za 2018. godinu. Potpora za uređenje ruralnog prostora odobrava se za izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture, poboljšanje komunikacijskih veza unutar ruralnog prostora popravkom i izgradnjom putne mreže.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nabavke potrebnog materijala, građevinski radovi i drugi troškovi koji su u neposrednoj vezi s izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture, popravkom i izgradnjom putne mreže, koji su nastali nakon 1. prosinca 2017. godine.

Intenzitet potpore je do 50 % prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka.

Potpore za očuvanje tradicionalne proizvodnje i razvoj tržišta autohtonih proizvoda
Za potpore za očuvanje tradicionalne proizvodnje i razvoj tržišta autohtonih proizvoda na području Osječko-baranjske županije osigurano je 100.000,00 kuna. Potpora se odobrava za prihvatljive troškove koji će rezultirati proizvodnjom svinjskog mesa na tradicionalni način u razdoblju od najmanje 10. mjeseci.

Prihvatljivi troškovi su troškovi kupovine prasadi od registriranog uzgajivača s područja Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije, hrane za tov, usluge veterinarskog pregleda i lijekova, usluge kontrole mesa na trihinelozu, usluge klanja u registriranoj klaonici, kao i drugi troškovi povezani uz proizvodnju, a koji su nastali nakon 1. prosinca 2017. godine. Prihvatljivi troškovi odobravaju se uz uvjet da je meso tovljenika utrošeno u proizvodnju autohtonih proizvoda, a što se dokazuje računom, otpremnicom ili na neki drugi način koji nedvojbeno dokazuje navedeno.

Intenzitet potpore je do 70 % prihvatljivih troškova i po jednom tovljeniku iznosi do 400,00 kuna, a najviše ukupno po jednom korisniku do 4.000,00 kuna. Najmanji broj tovljenika po korisniku za koji se može dobiti potpora je tri, a najveći deset tovljenika.

Taekwondo “Kneževi Vinogradi” osvojili ekipno 1. mjesto u KICK-u i 2. mjesto ukupno na 9. LIMAČ KUP-u

Mala dvorana Doma sportova u Zagrebu 10.03.2018. bila je domaćin Međunarodnog humanitarni Taekwondo turnira “9.ČIGRA LIMAČ KUP” i ” 6.ČIGRA OPEN” u organizaciji Taekvondo kluba ” Čigra” iz Zagreba.

Sudjelovalo je 739 natjecatelja iz 61 kluba Slovenije, Slovačke,Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Taekwondo “Kneževi Vinogradi” sudjeluje sa 9 natjecatelja u ketegoriji Kick i Kick borbe u kojima osvajaju ukupno 17 medalja. Iako je konkurencija bila jaka i brojnija klinci se nisu dali dojmu i pobjeđivali sve redom. Pogotovo u kategoriji M1 gdje su na postolju bili samo predstavnici iz Kneževih Vinograda.

KICK (udaranje nogama u ele.vreću ) osvojeno je 9 medalja i to; ZLATO – Karla Marinović i Emanuel Tueković, SREBRO – Borna Čikojević i Davorin Krajcar Gašparlin, BRONCU – Luka Damjanov, Andrej Zundanović, Lucija Damjanov, Marinela Fehir i Matej Horvat.

KICK BORBE osvojeno 8 medalja i to; ZLATO – Lucija Damjanov i Borna Čikojević, SREBRO – Marinela Fehir i Andrej Zundanović, BRONCU – Matej Horvat, Emanuel Tufeković Luka Damjanov i Karla Marinović.

Sa 17 medalja osvajaju ekipno 1. mjesto u Kick-u ispred Tk Čigra i Tk Vrbovec, dok u ukupnom poretku na 9. Limač Kupu su osvojili 2. mjesto, 1 su Tk Čigra a 3. Tk Rugvica.

Pojedinačno Male školarke-B 1.Tk Kneževi Vinogradi, 2. Tk Gacka i 3. Tk Rugvica.

Najbolji pojedinac kod dječaka u KICK-u je Emanuel Tufeković dok kod djevojčica najbolja je Karla Marinović.

Taekwondo “ČIGRA ” iz Zagreba jedini Tkd klub u Hrvatskoj koji radi s djecom i odraslim osobama s poteškoćama u razvoju i Downovim sindromom.

Informativna radionica za baranjske poljoprivrednike

Lokalna akcijska grupa (LAG) Baranja poziva poljoprivrednike s područja Baranje koji su zainteresirani za prijavu na natječaj za Mjeru 4. “Ulaganje u fizičku imovinu” – podmjera 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva”, tip operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” da se prijave na INFORMATIVNU RADIONICU LAG-a BARANJA koja će se održati u ponedjeljak, 12. ožujka 2018. godine, s početkom u 17,00 sati, u Kneževim Vinogradima, u Domu kulture, na adresi Glavna 82.

Cilj radionice je upoznati potencijalne prijavitelje s uvjetima prihvatljivosti korisnika, prihvatljivim aktivnostima, kriterijima odabira projekata, intenzitetom potpore i propisanom dokumentacijom za natječaj.

Tijekom informativne radionice stručne osobe LAG-a Baranja pružit će potrebne informacije i odgovarati na pitanja sudionika radionice vezano uz prijavu na natječaj.

Predviđeno trajanje informativne radionice je 90 minuta.

Ured LAG-a će i nakon radionice kontinuirano, za sve potencijalne prijavitelje na tip operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” vršiti konsultacije. Za individualne konsultacije potrebna je samo najava sastanka, što se može učiniti putem maila lag.baranja@gmail.com ili putem telefona 031/333813.

Obavijest o predškoli – Dječji vrtić Zeko

Dječji vrtić Zeko obavještava sve roditelje predškolaca da će se prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, obvezni program predškole provoditi za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu redoviti polaznici dječjeg vrtića.

Program predškole organizirat će se u redovitim skupinama dječjeg vrtića po naseljima:

KNEŽEVI VINOGRADI  od 1.04.2018 do 15.06. 2018 godine         u trajanju od 9.00-12.00 sati

KARANAC                        od 1.04.2018 do 15.06.2018 godine         u trajanju od 9.00-12.00 sati

SUZA                                 od 1.04.2018 do 15.06.2018 godine         u trajanju od 9.00-12.00 sati

ZMAJEVAC                      od 1.04.2018 do 15.06.2018 godine         u trajanju od 9.00-12.00 sati

Dijete mora imati liječničku potvrdu za pohađanje vrtića.

Prijave za program predškole zaprimaju se do 30. ožujka 2018. godine dolaskom u vrtić, e-mailom: dvzekoknvin@gmail.com ili pozivom na telefon 731 012 u Kneževim Vinogradima.

Obavijest o upisu

Taekwondo klub ˝Kneževi Vinogradi˝ sudjelovao na “4. Vinkovci open 2018″ i 1. Limač open 2018”

U subotu, 03. ožujka 2018. godine održan je Teakwondo turnir “4. Vinkovci open 2018″ i 1. Vinkovci limač open 2018” u organizaciji Taekwondo kluba “SAJNAMI” iz Vinkovaca, koji je ujedno bio i kriterijski turnir za kadete.

Na turniru je sudjelovalo 300 natjecatelja iz 31 kluba Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a Taekwondo “Kneževi Vinogradi” sudjelovali su s 10 natjecatelja.
Na 1. Limač openu sudjelovali su najmlađi članovi kluba gdje osvajaju 5 zlata i 2 bronce.

U kategoriji KICK M1 MATEJ HORVAT pomeo je svoje suparnike; ILIJU TOLIĆ-TK BROD (74:7), DAMJANA PEJIĆ- TK ORAŠJE (80:46), LUKU JOSIPOVIĆ- TK CRO-CAP (89:73), VITO JURIŠIĆ-TK BROD (90:68) i u borbi ILIJU KOVAČEVIĆ- TK SAJNAMI (17:4) kategorija do 28 kg.
U obje kategorije osvaja prvo mjesto i proglašen najboljim Limačem turnira u svojoj kategorji.

KICK M2 DAVORIN KRAJCAR GAŠPARLIN također pobjeđuje, LUKU PUDIĆ-TK BROD (47:12) IGRGUR PEIĆ- TK BROD (81:36) i osvaja prvo mjesto.

Kategorija Ž2 nastupaju LUCIJA DAMJANOV I MARINELA FEHIR, LUCIJA pobjeđuje AJNU BEGIĆ-TK ORAŠJE (79:57) I RUŽICU ORŠOLIĆ-TK ORAŠJE (69:67) koja je pobijedila MARINELU FEHIR (63:47). LUCIJA DAMJANOV osvaja prvo mjesto, a MARINELA FEHIR treće mjesto.

EMANUEL TUFEKOVIĆ u kategoriji mlađi kadeti do 43 kg (od 9. do 7. KUPA) pobjeđuje MATEJA ORŠOLIĆ-TK ORAŠJE (12:3) i ARMANA SMAJLOVIĆ- TK ORAŠJE (23:20) i osvaja prvo mjesto.
U kategoriji KICK klub je bio ekipno prvi, a ukupno sa KICK borbama ekipno treći.
Na 4. Vinkovci openu klub nastupaju s 4 mlađa kadeta i to u kategoriji do 36 kg LUKA DAMJANOV gubi od SVENA SUDIĆ-TK BROD (38:17) i osvaja broncu.

Kategorija do 39 kg ANDREJ ZUNDANOVIĆ pobjeđuje LOVRU MARTIĆ-TK OSIJEK (44:12), BORNA ČIKOJEVIĆ pobjeđuje LUCIANA REPINAC-TK ORION (44:23), dok u međusobnoj borbi BORNA je bio bolji od ANDREJA (13:0). BORNA prvi ANDREJ drugi.
Kod mlađih kadetkinja KARLA MARINOVIĆ do 36 kg pobjeđuje SARU MIKUŠ-TK BROD (44:36) dok u finalu gubi od EME BUGARINOVIĆ-TK OMEGA (0:22) koja je ujedno i evropska prvakinja.

Učenici Osnovne škole Kn. Vinogradi sudjelovalo na Festivalu jezika u Osijeku

Troje učenika Osnovne škole Kneževi Vinogradi koji u vidu izvanškolske aktivnosti pohađaju Malu školu ruskog jezika u organizaciji Baranjsko-ruskog društva prijateljstva sudjelovalo je pod vodstvom prof. Ana Marije Papež 24. veljače 2018. na Festivalu jezika u Osijeku.

Manifestacija “Festival jezika” održava se u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici u Osijeku povodom Dana materinskog jezika. Na “Čitateljskom izazovu” održanom na Odjelu za rad s djecom i mladima GISKO čitalo se na raznim jezicima- njemačkom, albanskom, rusinskom, mađarskom, makedonskom.. i ruskom. Iako ga uče tek od jeseni, ruski su jezik više nego dostojno predstavili i svoje znanje pokazali Marisa Plavec ( 3.a razred), Nensi Pandža ( 4.a) i Kristijan Frank ( 5.c) čitajući šaljivu dječju pjesmicu Samuela Maršaka “Дама сдавала в багаж”.

Osnovna škola Kneževi Vinogradi započela s provedbom projekta ˝ZaČuDiMMo zajedno˝

Osnovna škola Kneževi Vinogradi započela je s provedbom projekta ˝ZaČuDiMMo zajedno˝ koji je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u sklopu poziva za dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja”. Projekt se provodi u partnerstvu s tvrtkom Gauss d.o.o., a njegova ukupna vrijednost iznosi 1.460.119,04 HRK.

Na uvodnoj konferenciji projekta koja se održala 23. veljače 2018. godine u OŠ Kneževi Vinogradi, predstavljene su aktivnosti koje će biti provedene u 18 mjeseci a usmjerene su na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje podizanjem razine informacijskih pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola.

Projektom će se osnažiti odgojno-obrazovni djelatnici OŠ Kneževi Vinogradi kroz edukaciju, a potom i kreiranje inovativnih interdisciplinarnih kurikuluma. Učenici će unaprjeđivati čitalačku, digitalnu, medijsku i multikulturalnu pismenost uključivanjem u nove izvannastavne aktivnosti  te osposobiti se za učinkovito pronalaženje, kritičko vrednovanje i korištenje informacija, kao i za izradu multimedijskih sadržaja.

Čitalačka pismenost:

Kako bi aktivno sudjelovali u današnjem društvu znanja, učenici trebaju biti sposobni doći do informacija razumjeti ih, promišljati o njima i zauzeti kritički stav.

Radionice iz čitalačke pismenosti usmjerene su na vještine koje uključuju pronalaženje, odabir, tumačenje i vrednovanje informacija i podataka iz različitih tekstova u stvarnim, autentičnim životnim situacijama.

Medijska/digitalna pismenost:

Program obuhvaća radionice za pristup, razumijevanje, propitivanje, kritičku analizu, evaluaciju i stvaranje digitalnih i medijskih sadržaja.

Integrirani program medijske i digitalne pismenosti učenicima će ojačati kompetencije korištenja tehnologije za pronalazak i stvaranje informacija, te bolje razumijevanje medijskih sadržaja svakodnevice.

Multikulturalna pismenost

Kroz radionice multikulturalne pismenosti učenicima će se sukladno dobi približiti obilježja multikulturalnosti kako bi bolje razumjeli razlike i razvili kompetencije za ugodniji suživot u multikulturalnom okruženju

Više na: Osnovna škola Kneževi Vinogradi

Obavijest o odvozu plastičnog otpada

Obavještavamo kućanstva sa područja Općine Kneževi Vinogradi da će se dana 24. veljače 2018. godine (Subota) vršiti odvoz plastičnog otpada.

Obavijest Baranjske čistoće o odvozu glomaznog otpada i reciklažnom dvorištu u Belom Manastiru

ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA

„Baranjska čistoća“ i dalje organizira odvoz glomaznog otpada koji se prikuplja od korisnika besplatno jedan puta godišnje. Pozivaju se svi zainteresirani korisnici da što ranije iskoriste priliku kako bi se moglo krenuti sa realizacijom zahtjeva.

Zahtjeve treba dostaviti pismenim putem na adresu Ul. Republike 11, 31300 B.Manastir, e-mailom na info@baranjskacistoca.hr ili telefonski na 700-810, najkasnije do kraja ožujka. Nakon toga, korisnici će biti pravodobno obaviješteni putem medija kada će glomazni otpad biti odvezen s njihove adrese.

ODLAGANJE OTPADA U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU

Na Gradskom odlagalištu otpada, Bele Bartoka 24 a u Belom Manastiru, 09. veljače 2018. godine sa radom je započelo reciklažno dvorište. Stanovnici grada Belog Manastira i prigradskih naselja mogu na navedenoj lokaciji bez naknade predati otpad sukladno Dodatku IV Pravilnika o gospodarenju otpadom.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je od ponedjeljka do petka u vremenu od 7:00 do 15:00 sati i subotom od 7:00 do 12:00 sati.

Mještani ostalih baranjskih naselja također mogu predati otpad uz naknadu sukladno važećem Cjeniku tvrtke „Baranjska čistoća“ d.o.o. i Odluci Grada Belog Manastira o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom od dana 31.01.2018. godine.

1 2 3 4 5 19