Obavijest vlasnicima /korisnicima objekata u postupku utvrđivanja komunalne naknade

Obavještavaju se svi vlasnici stambenog i poslovnog prostora, te neizgrađenog građevinskog zemljišta da će Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi s 31.ožujkom 2019.godine donijeti nova rješenja za komunalnu naknadu sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu i novoj Odluci o komunalnoj naknadi.

Stoga pozivamo sve osobe koje imaju promjene, a da iste nisu evidentirane u evidenciji plaćanja komunalne naknade da isto prijave do 15 ožujka 2019., a tiču se:

 • Vlasništva / korištenja
 • Neto površine prostora
 • Namjene prostora i sl.

NAPOMINJEMO da ista obveza proizlazi i iz odredbi Općeg poreznog zakona i Zakona o komunalnom gospodarstvu, gdje je obveznik plaćanja dužan prijaviti svaku nastalu promjenu, a svako neprijavljivanje razlog je za primjenu kaznenih odredbi.

Sukladno navedenom molimo sve obveznike plaćanja komunalne naknade da izvrše promjene i usklađenje podataka do navedenog datuma. Također ukoliko vlasnici žele da komunalnu naknadu plaćaju korisnici, dužni su dostaviti ovjerenu izjavu ili ovjeren ugovor o zakupu s navedenom obvezom plaćanja.

Promjene možete izvršiti svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi.

Za sve informacije molimo obratite se na tel. 031/730-938.

Sva dostavljena dokumentacija podložna je provjeri.

Obrazac prijave promjene podataka

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

Javni natječaj za prodaju nekretnine u suvlasništvu Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 944-01/18-01/1
URBROJ: 2100/06-01-03/01-19-04
Kn.Vinogradi, 19.02.2019.

Na temelju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine (Službeni glasnik 7/09, 4/12),  Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu/ suvlasništvu Općine Kneževi Vinogradi putem javnog natječaja (Službeni glasnik 12/18, 4/19), Općinski načelnik  Općine Kneževi Vinogradi , raspisao je

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine u suvlasništvu Općine Kneževi Vinogradi

Članak 1.

Predmet Javnog natječaja je prodaja :

 1. suvlasničkog dijela nekretnine – oranice Derjan u k.o. Kneževi Vinogradi upisana kao kč.br. 355 površine 8933m2, zk.ul. 1221 u suvlasništvu Općine – omjer ½ (op.dio u privatnom vlasništvu se ne prodaje)
  Nekretnina iz prethodnog stavka prodaje se u viđenom stanju.

Članak 2.

Početna prodajna cijena za suvlasnički udio Općine koji se prodaje  iznosi 20.190,44 kuna.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 10 % od utvrđene početne cijene. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine  IBAN br.HR8424070001819500000 s pozivom na broj: 68 7706 – OIB, a koje ne duguju Općini zaključno s prethodnim mjesecom ni po kom osnovu.

Članak 4.

Pismena prijava – ponuda najmanje mora obvezno sadržavati:

 • Naznaku nekretnine za koju se podnosi ponuda,
 • presliku osobne iskaznica, ukoliko je ponuditelj fizička osoba,
 • presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar,
 • visinu ponuđene cijene u odnosu na nekretninu,
 • adresu prebivališta, odnosno sjedišta,
 • potvrdu o ne dugovanju prema Općini Kn.Vinogradi, po bilo kom osnovu,
 • dokaz o uplati jamčevine,
 • opis namjene, planiranog ulaganja.

Članak 5.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišim ponuđenim iznosom, uz mogućnost odstupanja do 10 % od najpovoljnije ponude u odnosu na najprihvatljiviji program ulaganja, odnosno ispunjava druge kriterije utvrđene u natječaju.

Ukoliko na Natječaj stignu dvije ili više ponuda s jednakim ponuđenim iznosom ili s mogućim odstupanjem od 10 % od najviše ponuđene cijene, povoljnija je ponuda koja nudi bolji program ulaganja, odnosno ispunjava druge kriterije utvrđene u natječaju.

Članak 6.

U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši iznos, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja pisanih ponuda, ne bira se drugi najpovoljniji  ponuditelj, već se raspisuje novi natječaj, osim ako je sljedeći najpovoljniji ponuditelj ponudio kupoprodajnu cijenu unutar 10 % u odnosu na prvoodabranog.

Novi natječaj  neće se ponoviti i u slučaju da je bilo tko od ponuditelja odustao od svoje ponude prije otvaranja ponuda, uz pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Ukoliko odabrani ponuditelj odustane od svoje ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Natjecateljima koji uspiju u natječaju, uplaćena jamčevina će se obračunati u kupoprodajnu cijenu. Kupoprodajna cijena se uplaćuje u gotovom u roku navedenom u Ugovoru o kupoprodaji.

Članak 7.

Pismene ponude s traženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Hrvatske Republike 3.
31309 Kneževi Vinogradi
S naznakom: „ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA ZA NEKRETNINU POD REDNIM BROJEM 1- NE OTVARAJ“

Članak 8.

                Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave u dnevnom glasilu, te na oglasnim pločama u Općini Kneževi Vinogradi

Javno otvaranje ponuda obavit će Komisija 08.03.2019.godine u 9,00 sati u prostorijama Općine.

Članak 9.

Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi Općinski načelnik, koje zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude.

 

                                                                                                             OPĆINSKI  NAČELNIK
 Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

Objavljeno na web-u i u Glasu Slavonije 19.02.2019.

Obavijest korisnicima pomoći za pokrivanje troškova stanovanja na području Općine Kneževi Vinogradi

Obavještavamo sve sadašnje korisnike pomoći za pokrivanje troškova stanovanja na području Općine Kneževi Vinogradi da su dužni najkasnije do 31.siječnja 2019.godine dostaviti  dokaz o daljnjem primanju zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrbi  i ispunjavanju pojedinačnih uvjeta za koje je odobrena pomoć za pokrivanje troškova stanovanja, kako bi se isplata nastavila i u 2019.

Ukoliko se do navedenog roka ne dostavi dokaz o primanjima zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb, isplata pomoći za troškove stanovanja će se prekinuti.

Također, podsjećamo nove korisnike zajamčene minimalne naknade i osobe koje su korisnici od ranije, a nisu zatražili pomoć za troškove stanovanja da zahtjev za isto s odgovarajućom dokumentacijom mogu podnijeti u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi.

 

                         OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavio Javni poziv za stambeno zbrinjavanje u 2019.godini

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, objavio je dana 20.prosinca 2018. godine Javni poziv za stambeno zbrinjavanje za 2019.

Zahtjev se može podnijeti za:

 1. najam obiteljske kuće ili stana (model A i C)
 2. darovanjem građevinskog zemljišta u vlasništvu države i građevinskog materijala za gradnju kuće (model D)
 3. darovanjem građevinskog materijala za gradnju, dogradnju/ nadogradnju ili završetak obiteljske kuće u vlasništvu korisnika (model E)
 4. darovanjem neuseljive obiteljske kuće državnom vlasništvu i darovanjem građevinskog materijala za njenu obnovu / rekonstrukciju (model B).

Zahtjevi se podnose od 01.siječnja do 31.siječnja 2019.godine Uredu državne uprave (za Općinu Kneževi Vinogradi: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj Županiji, Ispostava Beli Manastir).

Sve detalje oko podnošenja zahtjeva, potrebnoj dokumentaciji, obrascima za podnošenje zahtjeva i sl. možete pronaći na slijedećem linku:
https://sduosz.gov.hr/vijesti-8/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-stambeno-zbrinjavanje-u-2019-godini-sukladno-zakonu-o-stambenom-zbrinjavanju-na-potpomognutim-podrucjima/1004

Tekst javnog poziva:
https://sduosz.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Javni%20poziv%20za%20podno%C5%A1enje%20prijava%20za%20stambeno%20zbrinjavanje%20u%202019.pdf

 

Novi datum održavanja programa ˝Kneževi advent˝

Program ˝Kneževi advent˝ održat će se 14. prosinca 2018. godine!

Poziv mještanima Općine Kneževi Vinogradi na javnu tribinu o radu Općine i budućeg reciklažnog dvorišta

PROMJENA TERMINA JAVNE TRIBINE !!!

Mjesto: KNEŽEVI VINOGRADI

Javna tribina će se održati dana 18.12.2018. (UTORAK) u prostorijama Doma kulture u Kneževim Vinogradima sa početkom u 18,00 sati.


Na temelju ukazane potrebe Načelnik Općine Kneževi Vinogradi poziva mještane na

JAVNU TRIBINU O RADU OPĆINE I BUDUĆEG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA.

Javne tribine održavati će se prema sljedećem rasporedu i na sljedećim lokacijama:

 • Utorak, 11.12.2018. – Kamenac – 17:00 sati – Dom kulture
 • Utorak, 11.12.2018. – Kotlina – 19:00 sati – Dom kulture
 • Srijeda, 12.12.2018. – Suza – 17:00 sati – Vatrogasni dom
 • Srijeda, 12.12.2018. – Zmajevac – 19:00 sati – Mađarska kuća
 • Četvrtak, 13.12.2018. – Karanac – 18:00 sati – Dom kulture
 • Petak, 14.12.2018. – Kneževi Vinogradi – 18:00 sati – Dom kulture

TEME JAVNE TRIBINE

1. Upoznavanje mještana o realiziranim aktivnostima i projektima u 2018. i planovima za 2019. godinu;
2. Informacija o radu i uvjetima korištenja budućeg Reciklažnog dvorišta Kneževi Vinogradi;
3. Informacija o mogućnostima ostvarivanja potpora financiranja iz Proračuna Općine;
4. Razno

Očekujemo Vaš dolazak !

Obavijest o otvorenom natječaju za radno mjesto suradnik/suradnica za ekonomsko-pravne poslove u komunalnom poduzeću Kneževi parkovi d.o.o.

Ovim putem Vas obavještavamo kako je komunalno poduzeće Kneževi parkovi d.o.o. otvorilo natječaj za radno mjesto suradnik/suradnica za ekonomsko-pravne poslove. 

Natječaj je obavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 04. prosinca 2018. godine, a možete ga pronaći na sljedećoj poveznici: https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx.

Tekst natječaja

Obavijest isplati jednokratne pomoći (božićnice) socijalno ugroženom stanovništvu sa područja Općine Kneževi Vinogradi

Obavijest o isplati jednokratne pomoći (božićnice) socijalno ugroženom stanovništvu sa područja Općine Kneževi Vinogradi:

1. Pomoć će se isplatiti u iznosu od 200,00 (dvjesto) kuna
– Umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 1.300,00 (tisuću tristo) kuna mjesečno, kao i
– korisnicima socijalne pomoći čija mjesečna pomoć ne prelazi iznos od 1.300,00 (tisuću tristo) kuna.
2. Visina mirovine odnosno socijalne pomoći dokazuje se dokumentom (odrezak o visini posljednje mirovine odnosno pomoći) i uz
predočenje osobne iskaznice i OIB-a.

REDOSLIJED ISPLATE PO SELIMA:

1. KNEŽEVI VINOGRADI, MIRKOVAC, JASENOVAC, SOKOLOVAC I KAMENAC – 14.12.2018. od 10,00 do 15,00 sati u prostorijama Općine
u Kn. Vinogradi;
2. KARANAC – 14.12.2018. od 08,00 do 10,00 sati u prostorijama Doma kulture;
3. ZMAJEVAC – 14.12.2018. od 08,00 do 10,00 sati u prostorijama Doma kulture;
4. SUZA – 14.12.2018. od 8,00 do 10,00 sati u prostorijama Doma kulture;
5. KOTLINA – 14.12.2018. od 08,00 do 9,30 sati u prostorijama Doma kulture.

NAPOMENA: U slučaju spriječenosti nositelja, isplata će se izvršiti bilo kojem punoljetnom članu uže obitelji uz predočenje traženih dokumenata. U slučaju zakašnjenja, novac se može podići u Općini do 21.12.2018. (petak) do 12:00 sati.

Obavijest o podjeli paketića za djecu s područja Općine Kneževi Vinogradi

Obavještavamo Vas da će Općina Kneževi Vinogradi i ove godine povodom božićnih blagdana dijeliti paketiće za djecu s područja Općine.

Osim djece predškolskog uzrasta, ove godine po prvi put pravo na paketić imat će i sva djeca s područja Općine Kneževi Vinogradi koja pohađaju osnovnu školu od prvog do osmog razreda.

Za djecu predškolskog uzrasta (do 7 godina koja ne idu u vrtić) roditelji se mogu javiti svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati u Općini
Kneževi Vinogradi ili na broj telefona 730-938 do do 14.12.2018.godine (PETAK).

Obavijest o zbrinjavanju animalnog otpada

Obavještavaju se mještani sa područja Općine Kneževi Vinogradi da će Veterinarska stanica Beli Manastir osigurati spremnik – kontejner za zbrinjavanje animalnog otpada od svinjokolja.

Spremnik će se nalaziti u dvorištu Veterinarske stanice u Kn. Vinogradima u periodu od 26.11.2018. do kraja veljače 2019. godine.

U spremnik se smije odlagati isključivo animalni otpad od svinjokolja.

Strogo se zabranjuje bacanje animalnog otpada po kanalima i drugim javnim površinama.

Kontrolu će vršiti komunalni radnici i komunalni redar općine, te će protiv počinitelja biti podnesena kaznena prijava.

Obavijest o dimnjačarskim uslugama na području Općine Kneževi Vinogradi

Od 25. listopada 2018. godine dimnjačar TD Kneževi parkovi d.o.o. preuzima pružanje dimnjačarskih usluga.

Ovlašteni dimnjačar: PANTO LOZANOV
Kontakt: 099/ 397 – 0091
Ured na adresi: Glavna 78, Kneževi Vinogradi
(Stara ambulanta, ulaz Udruge Mirovljenika)

RADNO VRIJEME dimnjačara:
Ponedjeljak | 07-15 sati
Utorak | 07-15 sati
Srijeda | 07-15 sati
Četvrtak | 10,30-17 sati
Petak | 07-15 sat
2. subota u mjesecu | 07-13 sati

Odluka o organizaciji i načinu rada dimnjačarske službe

 

Obavijest o održavanju besplatne informatičke obuke za početnike

Općina Kneževi Vinogradi organizira besplatnu informatičku obuku za početnike (odrasle osobe) koja će se održati tijekom mjeseca listopada i studenoga u trajanju od 40 školskih sati.

Obuka će se održavati u Domu kulture, Glavna 82, Kneževi Vinogradi.

Prijave traju do 12. listopada 2018. godine.

Za više informacija, kao i za prijave možete se javiti na:

Obuka je BESPLATNA za sve sudionike, a organizira se u sklopu projekta EAT GREEN – ˝Sustainable table – Culinary traditions and innovations along Baranya Greenway˝, koji se financira sredstvima prekograničnog programa suradnje INTERREG V-A Mađarska -Hrvatska 2014-2020.

Obavijest o natječajima za financiranje projekata ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Ovim putem Općina Kneževi Vinogradi obavještava sve zainteresirane subjekte (OPG, obrte, trgovačka društva) o dva natječaja za financiranje projekata ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina temeljem Odluke Vlade RH (cijelo područje Općine Kn. Vinogradi) i to:

 1. NATJEČAJ MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE
 2. NATJEČAJ MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Više informacija: Natječaji- HRNatječaji – HU

Priopćenje u svezi vremenskih nepogoda na području Općine Kneževi Vinogradi

Poštovani mještani Općine Kneževi Vinogradi,

S obzirom na vremenske nepogode koje su ovih dana zadesile Općinu Kneževi Vinogradi, prvo veće oborine u Suzi i Zmajevcu, pa potom za vikend Kneževe Vinograde i ostala mjesta, gdje je u par minuta palo preko 20-tak i više litara kiše, kao i led, a ponukani Vašim komentarima preko javnih mreža, ovim putem ističemo slijedeće:

Sustav oborinske odvodnje, kako otvoreni, tako i zatvoreni, projektiran je i održavan u punoj funkcionalnosti. Kod oborina normalnog intenziteta isti se do sada pokazao perfektan. Međutim, kada se radi o ekstremnim količinama oborina u kratkom vremenskom periodu, a uz to uzimajući u obzir i konfiguraciju terena, nemoguće je da isti u par sekundi preuzme svu količinu oborina, kako bi smo to željeli. U navedenim trenutcima dolazi do zadržavanja vode, koja kroz 10-15 minuta nakon prestanka oborine ipak nestane. Često puta do zadržavanja vode dolazi i u slučaju čepljenja šahtova pokidanim lišćem i granama koje su kod nevremena kakvo je zadesilo Kneževe Vinograde za vikend u subotu na nedjelju prekrile sve odvode, i koje je bilo nužno skloniti kako bi voda morala normalno oteći.

Zato ovim putem molimo i apeliramo ne sve mještane za razumijevanje i pomoć. Kako ne bi došlo do nesagledivih posljedica, naročito u ljetnom periodu, kad su česte velike količine oborina u kratkom periodu (pljuskovi), MOLE se svi vlasnici /korisnici stambenih/poslovnih objekata da radi svog interesa i zaštite svojih objekata DRŽE RIGOLICE, ŠAHTOVE I SLIVNIKE U ČISTOM I UREDNOM STANJU.

Općinski djelatnici periodično pregledavaju cijeli sustav, međutim kako do začepljenja dođe uglavnom nanosima lišća, trave i sl. iz dvorišta stambenih objekata, o istome brigu trebaju da vode vlasnici tih objekata, kako ne i došlo do onečišćenja. Temeljem navedenog još jednom UKAZUJEMO I MOLIMO za blagovremeno čišćenje slivnika i rigolica, kako jednom većom kišom ne bi došlo do potopljavanja objekata uz navedene ceste.

Ukoliko uočite da u sustavu postoji veći problemi začepljenja, molimo da nas blagovremeno obavijestite kako bi smo zajedno problem mogli riješiti.

Sve probleme molimo prijaviti na tel. 031/730-938 ili mob. komunalnog redara 091-932-5268.

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Obavijest o dodjeli pomoći za troškove ogrjeva

Obavještavaju se korisnici Centra za socijalnu skrb koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu da mogu predati zahtjev za priznavanje prava na troškove ogrijeva. (više…)

Obavijest o sufinanciranju škole plivanja za djecu s područja Općine Kneževi Vinogradi

Obavještavamo roditelje djece s područja Općine Kneževi Vinogradi da će Općina Kneževi Vinogradi preko projekta „Djeca plivaju“ sufinancirati ŠKOLU PLIVANJA.

Zajednica športskih udruga grada Belog Manastira organizira obuku neplivača na Bazenu u Kneževim Vinogradima.  (više…)

Obavijest o započetom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08), Općina Kneževi Vinogradi obavještava javnost da je započeo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi donošenjem Odluke o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi (KLASA:350-02/17-01/1, URBROJ: 2100/06-01-03/03-18-17 od 01.06.2018. godine).

ODLUKA

1 2 3 4