Obavijest o proglašenju elementarne nepogode – suša

Obavještavaju se poljoprivredna gospodarstva, pravne i fizičke osobe koje su pretrpjele štetu djelovanjem nepovoljnih vremenskih uvjeta –suše na području Općine Kneževi Vinogradi, da je Župan Osječko-baranjske Županije proglasio elementarnu nepogodu za poljoprivredne, povrtlarske i voćarske kulture na obrtnim sredstvima i dugogodišnjim nasadima.

Obavještavamo sve osobe (fizičke i pravne) koje imaju oštećenja na poljoprivrednim kulturama da štetu mogu prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi Vinogradi svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati i to zaključno 22.rujna 2017.

Uz prijavu štete je potrebno dostaviti dokaz o vlasništvu ili korištenju (presliku tablice upisnika za polj.zemljište (s prikazom čestica i k.o., površine i kulture) ili ugovore o zakupu, odnosno vlasničke listove, fotografije učinjene štete ako se posjeduje i sl.)

Za sve informacije možete se obratit na telefon Jedinstvenog upravnog odjela 730-938.

EN-P

Értesítés

Priopćenje s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi je na svojoj 3. sjednici, održanoj 14.09.2017.godine, na prijedlog Općinskog načelnika donijelo:

 1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna od 01.01.2017. do 30.06.2017.;
 2. Donošenje izmjene i dopune Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu – III.;
 3. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kn. Vinogradi za 2017. godinu;
 4. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu;
 5. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2017. godini;
 6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020. godine;
 7. Donošenje Odluke o sufinanciranju radova na priključenju korisnika na mjesnu vodovodnu mrežu i sustav odvodnje;
 8. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine;

U izvještajnom razdoblju od 01.01.2017.-30.06.2017. godine ukupni ostvareni prihodi i primitci Proračuna Općine iznose 8.506.745,00 kuna, a ukupni ostvareni rashodi i izdatci  ostvareni su u iznosu 7.985.144,00 kuna, što uz preneseni višak prihoda iz prethodne godine u iznosu 3.404.464,00 kuna, čini  višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju 2017.godine u iznosu 3.955.294,00 kuna.  U odnosu na prihode  i primitke iz prošle godine, evidentno je smanjenje prihoda u dijelu prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta.

III. izmjenom i dopunom Proračuna Općine Kneževi Vinogradi proračun se povećava za 163.000,00 kuna, te ukupno iznosi 36.992.119,24 kuna. Izmjenom je planiran nastavak financiranja i pokretanje novih aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata, od kojih su najznačajniji prijevoz učenika srednjih škola u cijelosti, aktivnosti na projektu buduće županijske ceste Kamenac-Popovac,  rasvjeta na nogometnom igralištu u Karancu, uređenje kanalske mreže  (posebno povećanje troškova radi uređenja kanala nakon ljetnih bujica), provođenje prekograničnog projekta Hrvatska-Mađarska Interreg IPA HU-HR 2014-2020 „Eeat Green“, izrada planova zaštite od požara i zaštite i spašavanja, pomoći i sponzorstva za održavanje kulturnih manifestacija ove godine. Što je razrađeno i kroz usvojene programe.

Općinsko vijeće je usvojilo i Odluku o izmjeni i dopuni Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove  za period 2017.-2020. kojom se kroz mjere uvodi i sufinanciranje priključaka kućanstava na odvodnju u iznosu 1.000,00 kuna, te također  usklađivanje modela financiranja učeničkih mjesečnih karata na način da se roditelje oslobodi troška prijevoza.

Prijevoz učenika se financira po modelu: 75%  Država, 7,5%  Županija i 17,5 % Općina. Također, je s obzirom na odluku Vlade RH, usvojena izmjena mjere 10. – financiranja školskih udžbenika,  po kojoj Općina za djecu osnovnih i srednjih škola, koja dolaze iz obitelji s troje ili više djece odobrava naknadu u iznosu 400,00 kuna po djetetu, te također i za djecu koja dolaze iz obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade Općina će sufinancirati – odobriti naknadu u iznosu 400,00 kuna za opremu i sredstva za rad.

Dio oporbenih vijećnika predlagao je drugačiji način pomoći za kupovinu udžbenika, bez financijske konstrukcije, međutim takav se način nije mogao prihvatiti iz razloga što Općina u ovom trenutku nema raspoloživa sredstva u Proračunu, a i predloženim modelom sredstva bi bila pod određenim uvjetima dodijeljena samo za onu djecu, čiji su roditelji kupili nove knjige, dok za rabljene knjige ne bi ostvarili potporu. Isto se smatralo ne prihvatljivo, jer upravo roditelji s smanjenim prihodima nisu u mogućnosti kupiti nove knjige.

Na sjednici je razmatrano i Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.01. do 30.06. o.g. kojim je Općinski načelnik između ostalog prezentirao ne mali broj projekata koje je Općina nominirala  po raznim natječajima ili provodi u ulozi nositelja ili partnera. Vijeću je prezentirano  24 projekta/ investicije ukupne vrijednosti 33.085.565,69 kuna, gdje je zatraženo sufinanciranje u iznosu 27.752.102,17 kuna.

Od većih projekata na području Općine Kneževi Vinogradi u ovom razdoblju u tijeku su radovi na:

 1. Modernizaciji javne rasvjete, kojom je postojeća javna rasvjeta zamijenjena LED rasvjetom. Vrijednost investicije je 3.311.000 kuna,
 2. Rekonstrukciji županijske ceste – Ulica Šandora Petefija u Kneževim Vinogradima – vrijednosti 4.000.000,00 kuna,
 3. Provedbi prekograničnog projekta Hrvatska-Mađarska Interreg IPA HU-HR 2014-2020 „Eeat Green“ vrijednosti 000,00 kuna,
 4. Izgradnji 20-tak stanova na izlasku iz Kneževi Vinograda – vrijednost investicije 6.000.000 kuna,
 5. Sanaciji posljednjeg divljeg odlagališta otpada u Zmajevcu – vrijednost investicije 1.300.000,00 kuna.
 6. Uređenju odmarališta za bicikle i izletišta u Kneževim Vinogradima u vrijednosti 500.000,00 kuna.

Javni poziv za sufinanciranje školskih udžbenika – I. izmjena

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13) i Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017. – 2020.godine
(Službeni glasnik 11/16), Općinski načelnik dana 14.09.2017. godine raspisuje Javni poziv za sufinanciranje školskih udžbenika iz Mjere 9. Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017. – 2020. godine – I. izmjena

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za sufinanciranje iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020. godine za područje „B. Poticanje demografske obnove“, Mjera 9. Sufinanciranje školskih udžbenika i opreme.
Udžbenici će se sufinancirati u obliku novčane naknade za djecu obitelji iz točke II.1., a koja pohađaju osnovnu i srednju školu u iznosu od 400,00 kn po djetetu. Za djecu korisnike zajamčene minimalne naknade iz točke II.2. u istom iznosu sufinancirat će se u obliku novčane naknade oprema i sredstva za školu.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Pravo na sufinanciranje ostvaruju osnovnoškolski i srednjoškolski učenici:
1. koji dolaze iz obitelji s područja Općine Kneževi Vinogradi koje imaju troje i više djece obuhvaćenih programom redovnog školovanja (osnovna, srednja škola i
fakultet).
2. koji dolaze iz obitelji čiji su roditelji primatelji zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb u trenutku podnošenja zahtjeva.
Sufinanciranje se može ostvariti samo po jednom kriteriju.

III. UVJETI PRIHVATLJIVOST
Pravo na potporu ne može ostvariti fizička osoba za koju JUO u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da Općini Kneževi Vinogradi duguje dospjelu obvezu na ime
javnih i/ili nejavnih davanja.
Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora.
Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.

IV. OBVEZNA DOKUMENTACIJA:
– Potpuno i čitko popunjen obrazac O-Z- DO 9 – preuzeti ga možete OVDJE.
– Preslika o.i. za podnositelja;
– Potvrda škole za djecu o upisu u šk.godinu 2017/2018 ili potvrda fakulteta
– Preslika rješenja Centra za socijalnu skrb o utvrđenom pravu na socijalnu pomoć (zajamčenu minimalnu naknadu), ukoliko je podnositelj korisnik Centra za socijalnu
skrb
– Potvrda Centra za socijalnu skrb da nije ostvarena potpora za istu namjenu, ukoliko je podnositelj zahtjeva korisnik Centra za socijalnu skrb
– preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva
– Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova

V. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Podnositelji svoje zahtjeve (na propisanom obrascu) uz prilaganje obvezne dokumentacije podnose poštom ili osobno svakim radnim danom JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU, OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi.

Natječaj je otvoren do 30.rujna 2017.godine. Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu na koju se poziv odnosi.

VI. ISPLATA SREDSTAVA I KONTROLA
Na temelju uredne i potpune prijave Općinski načelnik donosi Odluku o isplati potpore u roku 30 dana. Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Općine Kneževi Vinogradi. Sve što nije navedeno u tekstu ovog Javnog poziva, primjenjivat će se odredbe Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020. godine (Službeni glasnik 11/2016).


Javni poziv za sufinanciranje školskih udžbenika – 08.09.2017. (Tekst natječajaTekst natječaja – HU)

3. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), članka 66. i 67. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 5/13), Predsjednica Općinskog vijeća saziva 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati: 14. rujna 2017.godine s početkom u 08,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna od 01.01.2017. do 30.06.2017.  (Odluka)
2. Donošenje izmjene i dopune Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2017. – III. (Proračun – III. izmjena, OdlukaObrazloženje)
3. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
4. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
5. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2017. godini
6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020.
7. Donošenje Odluke o sufinanciranju radova na priključenju korisnika na mjesnu vodovodnu mrežu i sustav odvodnje
8. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine
9. Razno

 

Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti (05.09.2017.)

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja za prijam u službu službenika – vježbenik za poslove viši referent za utvrđivanje i naplatu općinskih poreza i drugih prihoda u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi Vinogradi – OVDJE (05.09.2017.)


Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 – u nastavku teksta ZSNLP(R)S ), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela –p.o. Viši stručni suradnik – tajnik Općine Kneževi Vinogradi raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J

Za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

– VJEŽBENIKA – jedan izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od dvanaest mjeseci za osposobljavanje za
obavljanje poslova Viši referent za utvrđivanje i naplatu općinskih poreza i drugih prihoda.

U svojstvo vježbenika primaju se osobe bez radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci,
kao i osobe s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (12 mjeseci).

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZSNLP(R)S
(punoljetstvo, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
za koje se osoba prima), te sljedeće posebne uvjete:
– Sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke ekonomije smjer računovodstvo
– poznavanje jednog stranog jezika,
– poznavanje rada na računalu,
– odlično poznavanje programa Office paketa

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSNLP(R)S .

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi Vinogradi nije osigurana zastupljenost
pripadnika/ce hrvatskog naroda sukladno zakonskim i podzakonskim propisima, te su pripadnici
hrvatskog naroda dužni pozvati se u prijavi na natječaj na to pravo bez obveze dostavljanja dokaza o
nacionalnoj pripadnosti.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na
natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu, te druge dokaze
sukladnoj posebnom zakonu iz kojih je uočljivo navedeno pravo.

Kandidati koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona
o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11) uz prijavu na natječaj, nije dužan
dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili
domovnice),
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma ili potvrda),
– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje, te eventualno i druge isprave kao dokaz da kandidat nema radnog iskustva ili da
ima manje od godinu dana radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovao,
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak posebno iz članka 15, Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (ne starije od
šest mjeseci),
– vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke za prijam u službu iz
članka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati),
– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan
natječaj, dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u
službu.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama poštom na
adresu: OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI, Jedinstveni upravni odjel, 31309 Kneževi Vinogradi, Hrvatske
Republike 3., s naznakom: za javni natječaj – za prijam vježbenika.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog
natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj njezina se prijava neće razmatrati.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja,
dostavit će se pisana obavijest o tome.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se
prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne
pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja
prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata navedeni su na web stranici Općine www.knezevi-
vinogradi.hr.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Kneževi Vinogradi objavit će se vrijeme održavanja
prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju
natječaja.

Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

Podaci o radnom mjestu

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017. – 2020. godine za područje „Poticanje uređenja naselja“ za 2017. godinu

Temeljem Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020. godine (Službeni glasnik 11/2016), Općinski načelnik je dana 20.07.2017. godine raspisao

 JAVNI POZIV
za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020. godine za područje „Poticanje uređenja naselja“ za 2017. godinu


PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se Javni poziv za sufinanciranje iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020. godine za područje „POTICANJE UREĐENJA NASELJA“ u 2017. godini za slijedeće mjere:

 • Mjera 2. Uklanjanje starih objekata
 • Mjera 3. Izgradnja novih stambenih objekata
 • Mjera 4. Kupovina i uređenje starih tradicijskih kuća
 • Mjera 5. Uređenje pročelja

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Korisnici mjera ovog Programa su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem i boravištem na području Općine Kneževi Vinogradi, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva koje su stalno nastanjene na području Općine Kneževi Vinogradi, te fizičke osobe koje imaju namjeru stalnog nastanjenja na području Općine Kneževi Vinogradi.

Kompletan tekst Javnog poziva s detaljnim informacijama o svakoj pojedinoj mjeri, kao i potrebne prijavne obrasce i izjave možete preuzeti u nastavku:

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020. godine za područje „Poticanje uređenja naselja“ za 2017. godinu (Word)
JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020. godine za područje „Poticanje uređenja naselja“ za 2017. godinu (PDF)

Obrazac zahtjeva – Mjera 2
Obrazac zahtjeva – Mjera 3
Obrazac zahtjeva – Mjera 4
Obrazac zahtjeva – Mjera 5

Program poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017. – 2020. godine

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu provedbe postupka javne nabave sanacija odlagališta otpada u Zmajevcu

Općina Kneževi Vinogradi priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti sanacija odlagališta otpada u Zmajevcu.

Temeljem članka 198 stavak 3. ZJN (NN 120/2016) naručitelj prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta i provodi savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Temeljem gore navedenog na internetskim stranicama Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr objavljujemo nacrt dokumentacije za nadmetanje i  plan sanacije, te molimo zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 27.07.2017 do kad je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte opcina@knezevi-vinogradi.hr.

Nacrt dokumentacije za nadmetanje i izvedbene projekte se nalazi na sljedećoj poveznici: http://knezevi-vinogradi.hr/ustroj/javna-nabava/nacrt-dokumentacije-sanacija-odlagalista-otpada-u-zmajevcu/

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz „Programa poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2017- 2020.godine“

Temeljem Programa poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za period od 2017-2020 godine (Službeni glasnik 11/16) , Općinski načelnik je dana 19.07.2017. godine raspisao

JAVNI POZIV

za provođenje mjera iz „Programa poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2017- 2020.godine“

PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz „Programa poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2017- 2020.godine“ u 2017.godini iz sredstava Proračuna Općine  za slijedeće mjere:

 • MJERA 1.: Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima
 • MJERA 2.: Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
 • MJERA 3.: Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata;
 • MJERA 4.: Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita,
 • MJERA 5.: Sufinanciranje priključaka na komunalnu infrastrukturu,
 • MJERA 6.: Potpore za poticanje razvoja i unapređenje ruralnog turizma
 • MJERA 7.: Potpore za autohtonu eno i gastro ponudu
 • MJERA 8.: Potpore za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama.

Potpore iz ovog programa smatraju se državnim potporama male vrijednosti i na njih se odnose sva pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br.1407/2013 od 18.prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108 Ugovora o funkcioniranju Europske unije – „de minimis“ potpore („SL EU L352, 24. 12.2013., str. 1.“).

Kompletan tekst Javnog poziva s detaljnim informacijama o svakoj pojedinoj mjeri, kao i potrebne prijavne obrasce i izjave možete preuzeti u nastavku:

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz „Programa poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2017- 2020.godine“ (Word)

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz „Programa poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2017- 2020.godine“ (PDF)

Obrazac zahtjeva – Mjera 1
Obrazac zahtjeva – Mjera 2
Obrazac zahtjeva – Mjera 3
Obrazac zahtjeva – Mjera 4
Obrazac zahtjeva – Mjera 5
Obrazac zahtjeva – Mjera 6
Obrazac zahtjeva – Mjera 7
Obrazac zahtjeva – Mjera 8

IZJAVE (Izjava o korištenim potporama male vrijednosti, Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranje istih troškova)

Program razvoja poduzetništva i turizma

JAVNI POZIV Za provođenje mjera iz „Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2017-2020. godine“ u 2017. godini

Temeljem Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2017-2020 godine (Službeni glasnik 2/17), Općinski načelnik je dana 19.07.2017. godine raspisao

JAVNI POZIV

Za provođenje mjera iz „Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2017-2020. godine“ u 2017. godini

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz „Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2017-2020. godine“ u 2017.godini iz sredstava Proračuna Općine  za slijedeće mjere:

Mjera 1. Ulaganja u fizičku imovinu – potpore za ulaganja u objekte vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede

Mjera 2. Potpore sektoru stočarstva:
                  Podmjera 2.1.: subvencija osjemenjivanja u sektoru stočarstva (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo…)
                  Podmjera 2.2. Potpora za nabavu životinja za uzgoj

 Mjera 3. Potpore u sektoru ratarstva:
                  Podmjera 3.1. Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima
                  Podmjera 3.2. Potpore navodnjavanju

 Mjera 4. Potpore u sektoru voćarstva i vinogradarstva:
                  Podmjera 4.1. Sufinanciranje kupnje loznih i voćnih sadnica.

 Mjera 5. Potpore u sektoru povrtlarstva i cvjećarstva:
                   Podmjera 5.1. Sufinanciranje plasteničko-stakleničke proizvodnje

 Mjera 6. Potpora za ulaganja u marketing i/ili trženje poljoprivrednih proizvoda

 Mjera 7. Potpore za edukaciju poljoprivrednika

Sredstva koja se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva predstavljaju bespovratna novčana sredstva iz Proračuna Općine, kategorizirane kao potpore male vrijednosti – de minimis, a koje se dodjeljuju sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru.

Kompletan tekst Javnog poziva s detaljnim informacijama o svakoj pojedinoj mjeri, kao i potrebne prijavne obrasce i izjave možete preuzeti u nastavku:

JAVNI POZIV Za provođenje mjera iz „Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2017-2020. godine“ u 2017. godini (Word)

JAVNI POZIV Za provođenje mjera iz „Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2017-2020. godine“ u 2017. godini (PDF)

Obrazac zahtjeva – Mjera 1
Obrazac zahtjeva – Mjera 2
Obrazac zahtjeva – Mjera 3
Obrazac zahtjeva – Mjera 4
Obrazac zahtjeva – Mjera 5
Obrazac zahtjeva – Mjera 6
Obrazac zahtjeva – Mjera 7

IZJAVE (Izjave o korištenim potporama male vrijednosti, Izjava o povezanim subjektima,  Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranje istih troškova, Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih društava)

Program potpora u poljoprivredi

Općini Kneževi Vinogradi čista petica za transparentnost proračuna

Institut za javne financije i ove je godine analizirao i ocijenio transparentnost proračuna svih županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Rezultati istraživanja proračunske transparentnosti svih 576 hrvatskih lokalnih jedinica za razdoblje od studenoga prošle godine do ožujka ove godine predstavljeni su 04. srpnja 2017. godine u Zagrebu. Transparentnost uprave podrazumijeva objavu potpunih, točnih, pravovremenih i razumljivih informacija o proračuna jer se time poboljšava i komunikacija s građanima i potiče povjerenje i odgovornost.

Općina Kneževi Vinogradi je u sklopu ovog istraživanja dobila ocjenu pet (najviša ocjena prema utvrđenim kriterijima), koja je rezultat broja ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama općine: godišnje izvršenje proračuna za 2015., polugodišnje izvršenje proračuna za 2016., prijedlog proračuna za 2017., izglasani proračun za 2017. i proračunski vodič za građane za 2017. (više…)

Javni poziv vlasnicima: stambenog/poslovnog prostora/neizgrađenog građevinskog zemljišta i drugog prostora za koje postoji obveza obračuna poreza na nekretnine na području Općine Kneževi Vinogradi

Ovim putem obavještavamo Vas da je Hrvatski sabor usvojio Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16) kojim se od 01.01.2018. godine ukida komunalna naknada i porez na kuće za odmor, a uvodi porez na nekretnine.

Po novom Zakonu porez na nekretnine plaćaju VLASNICI ili korisnici ukoliko je ta obveza prenesena ugovorom i to za:

 • stambeni prostor, uključujući i kuće za odmor
 • poslovni prostor (prostor gdje se obavlja djelatnost, bilo trgovačkih društava, obrtnika, iznajmljivača, ugostiteljstvo, OPG – farme, staje, skladišta, proizvodnja i kušanje vina i sl.),
 • garažni prostor,
 • drugi pomoćni prostori u službi stanovanja (ljetne kuhinje, zimski vrtovi i sl.)
 • ostali prostori bez namjene (stambeni i poslovni objekti koje ne služi stalnom stanovanju/korištenju),
 • građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti
 • neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja (zemljište koje ispunjava uvjete za građenje – posjeduje važeći akt o gradnji ili se na istom nalaze ostaci građevine. 

(više…)

Obavijest o početku kupališne sezone na SRC Kneževi Vinogradi


Tvrtka Kneževi parkovi d.o.o. koja upravlja Sportsko rekreacijskim centrom u Kneževim Vinogradima obavještava sve kupače i ostale zainteresirane građane da bazeni u Kneževim Vinogradima službeno započinju s radom u srijedu, 05. srpnja 2017. godine.

Početak sezone kupanja obilježit ćemo u petak, 07.07.2017. organizacijom Obiteljskog dana sa sadržajima za djecu i roditelje te ponudom povoljnih obiteljskih menija, organizacijom koncerta grupe Fluentes te noćnim kupanjem uz DJ i koktel parti.   (više…)

JAVNI POZIV vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

Temeljem članka 53. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (N.N.br.94/13) i članka 30. Pravilnika o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (N.N.br.69/16), Općina Kneževi Vinogradi, Jedinstveni upravni odjel Općine Kn.Vinogradi objavljuje JAVNI POZIV vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest.  (više…)

2. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), članka 66. i 67. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 5/13), Predsjednica

Općinskog vijeća saziva 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati: 29.lipnja 2017.godine s početkom u 19,00 sati u vijećnici Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi.

(više…)

Obavijest: Pomoć za troškove ogrjeva

Obavještavaju se korisnici Centra za socijalnu skrb koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu da mogu predati zahtjeve za priznavanje prava na troškove ogrjeva.

Zahtjevi se mogu predati od 07.06.2017. godine do 01.10.2017godine u Općini Kneževi Vinogradi svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.  (više…)

Obavijest o zabrani spaljivanja suhe trave, slame i ostalih lako zapaljivih tvari

Temeljem Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih tvari na poljoprivrednim i drugim površinama (Sl. glasnik Općine Kneževi Vinogradi br 5/99) zabranjuje se spaljivanje suhe trave, slame, strništa i ostalih lako zapaljivih tvari u periodu od 15.06.2017. godine do 15.09.2017. godine.

Nepridržavanje navedenog bit će kažnjivo po odredbama propisa protupožarne zaštite.  (više…)

Obavijest o dodjeli besplatnih sezonskih karata za bazene za djecu od 5 do 14 godina

Obavještavaju se roditelji djece s područja Općine Kneževi Vinogradi da će Općina Kneževi Vinogradi financirati sezonske karte za svu djecu starosti od 5 godina do 14 godina (završetak osnovne škole), čime bi svako dijete imalo cijelo ljeto slobodan ulaz na bazene.  (više…)

Obavijest vlasnicima stambenih i poslovnih objekata te vlasnicima i korisnicima poljoprivrednih površina o prijavi štete u vidu prvog priopćenja

Radi sagledavanja i utvrđivanja mogućih šteta od posljedica velikih količina oborina koje su unazad nekoliko dana zahvatile dio područja Općine Kneževi Vinogradi i mogućeg podnošenja zahtjeva za proglašenjem elementarne nepogode sukladno zakonskim propisima

OBAVJEŠTAVAJU se vlasnici stambenih i poslovnih objekata, te vlasnici i korisnici poljoprivrednih površina ukoliko su pretrpjeli štetu na stambenim objektima (oštećenja), na opremi (namještaj, električni uređaji i sl), životinjama, poljoprivrednim usjevima i sl. da zaključno do 07. srpnja 2017. godine u vidu prvog priopćenja prijave svoju štetu.  (više…)

1 2 3 14