Natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kneževi Vinogradi

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 i 61/11), Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10, 125/14), Plana prijema u JUO,  Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kneževi Vinogradi

 – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rok od 3 mjeseca

 Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), te slijedeće posebne uvjete:

 • završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu,
 • poznavanje uz hrvatski jezik i mađarski ili srpski jezik,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom.

Standardna mjerila radnog mjesta osim gore navedenih:

 • stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća;
 • stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku upravnoga tijela;
 • stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost. Najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu;
 • stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnoga tijela od utjecaja na provedbu plana i programa upravnoga tijela.

Prijavu na natječaj može podnijeti i sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje te  se može imenovati na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja

Za pročelnika ne može biti imenovana osoba za čiji prijam postoji zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 i 61/11) .

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit može se primiti odnosno imenovati na radno mjesto pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od dana imenovanja u službu.

Osobe se imenuju na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od tri mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju obavezno priložiti:

 • životopis,
 • domovnicu ili drugi dokument kojim se dokazuje hrvatsko državljanstvo,
 • dokaz o stručnoj spremi ( preslika diplome),
 • dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice, rješenje, ugovor o radu ili drugi dokaz o radnom iskustvu u struci i na odgovarajućim poslovima),
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidati imaju položen državni stručni ispit),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana)
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 86/08 i 61/11).

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, dostaviti ispravu iz koje je razvidno to pravo.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), imaju pravo zapošljavanja pod istim uvjetima prilažući dokaze sukladno navedenom zakonu i uputama s web stranice Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11) uz prijavu na natječaj, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Napominje se da takvi kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe kandidati koji podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i istoj će se dostaviti pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Postupak natječaja obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koji se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata navedeni su na web stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi i na oglasnoj ploči Općine Kneževi Vinogradi.

Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Kneževi Vinogradi objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja istog.

Prijave na natječaj podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave u “Narodnim novinama” na adresu: Općina Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. 31309 Kneževi Vinogradi, s naznakom „Natječaj za imenovanje pročelnika – ne otvaraj“

O rezultatima natječaja kandidati će se izvijestiti u zakonskom roku.

Tekst natječaja
Prilog 1
Prilog 2

Priopćenje s 4.sjednice Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Priopćenje s 4.sjednice Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi održane 13.12.2017.

Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi je na svojoj 4. sjednici, održanoj 13.12.2017.godine, na
prijedlog Općinskog načelnika usvojilo je zadnji put ove godine rebalans Proračuna koji se u
konačnici planira u iznosu 24.936.378,24 kuna. Uz rebalans su donesene i izmjene programa javnih
potreba, te programa koji se izrađuju sukladno posebnim zakonima.

Najvažnija točka na ovoj sjednici bila je donošenje Proračuna za 2018. godinu koji je planiran u
iznosu 21.602.580,00 kuna. Općinski načelnik kao predlagatelj istakao je da su izvorni prihodi, koliko
god je to moguće, realno planirani sagledavajući prihode u 2017.godini, te da su planirane investicije
realno, a ne sukladno nominacijama na natječaj, a kako budemo imali saznanja o prolaženju na
natječajima isto ćemo uvrstiti po izmjenama. Načelnik je istakao, posebno po negodovanju oporbenih
vijećnika, da smo mogli proračun „napiriti“ planiranim projektima i da bi bio veći za najmanje 20-30
miliona, ali da isto nije realno jer još uvijek nije poznato vrijeme i ishod projekata prijavljenih na
natječaje.
Na sjednici je usvojena i Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine za koju je provedeno
savjetovanje s javnošću.
Općina Kneževi Vinogradi uključit će se u subvencioniranje kamata na kredite iz projekta „Pomoć u
realizaciji projekata sufinanciranih iz EU“, a kojima će se predfinancirati projekti koji se provode kroz
neki od EU fondova i to Konkurentnost i kohezija, Učinkovitost ljudskih potencijala, Ruralni razvoj,
Pomorstvo i ribarstvo, prekogranična suradnja s Republikom Mađarskom ili Republikom Srbijom,
Transnacionalna suradnja (Mediteran, Dunav, Jadransko-jonska i Centralna Europa) ili neki od 15
programa Unije ili 4 programa međuregionalne suradnje. Kamate na kredite sufinancirat će se
udrugama civilnog društva, školama, javnim ustanovama LAG-u, sportskim udrugama, vjerskim
zajednicama, kulturno umjetničkim društvima i drugim neprofitnim subjektima, ukoliko imaju sjedište
na području Općine Kneževi Vinogradi (osim LAG-a) i ukoliko se kreditiranim projektima predviđaju
ulaganja i aktivnosti na području Općine Kneževi Vinogradi. Kamata će se sufinancirati s 2 %.
Razmatrano je i usvojeno izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti
gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Osječko-
baranjske županije.
Osim toga, Općinsko vijeće analiziralo je stanje i donijelo godišnji plan civilne zaštite, dalo suglasnost
na Pravilnik o unutarnjem redu DV „ZEKO“, te suglasnost Općinskom načelniku za sklapanje
ugovora po provedenom postupku javne nabave za uređenje oborinskih voda i izgradnju pločnika u
ulici Petefi Šandora u Zmajevcu, koji projekt se provodi u suradnji s Hrvatskim vodama, imenovano je
novo – staro povjerenstvo za elementarne nepogode.

Obavijest o isplati jednokratne pomoći (božićnice) socijalno ugroženom stanovništvu – domaćinstvima sa područja Općine Kneževi Vinogradi

Obavijest o isplati jednokratne pomoći (božićnice) socijalno ugroženom stanovništvu – domaćinstvima sa područja Općine Kneževi Vinogradi:

1. Pomoć će se isplatiti u iznosu od 200,00 (dvjesto) kuna
– Umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 1.200,00 (tisuću dvjesto) kuna mjesečno, kao i
– korisnicima socijalne pomoći čija mjesečna pomoć ne prelazi iznos od 1.200,00 (tisuću dvjesto) kuna.

2. Visina mirovine odnosno socijalne pomoći dokazuje se dokumentom (odrezak o visini posljednje mirovine odnosno pomoći) i uz predočenje osobne iskaznice i OIB-a.

Isplata će se vršiti 18.12.2017. godine (Ponedjeljak).

REDOSLIJED ISPLATE PO SELIMA:
1. KNEŽEVI VINOGRADI, MIRKOVAC, JASENOVAC, SOKOLOVAC I KAMENAC – 18.12.2017. od 08,00 do 15,00 sati u prostorijama Općine u Kn. Vinogradima;
2. KARANAC – 18.12.2017. od 08,00 do 10,00 sati u prostorijama Doma kulture;
3. ZMAJEVAC – 18.12.2017. od 08,00 do 10,00 sati u prostorijama Doma kulture;
4. SUZA – 18.12.2017. od 8,00 do 10,00 sati u prostorijama Doma kulture;
5. KOTLINA – 18.12.2017. od 08,00 do 9,30 sati u prostorijama Doma kulture.

NAPOMENA: U slučaju spriječenosti nositelja, isplata će se izvršiti bilo kojem punoljetnom članu uže obitelji uz predočenje traženih dokumenata.
U slučaju zakašnjenja, novac se može podići u Općini do 22.12.2017. (petak) do 12:00 sati.

Obavijest
Értesítés

Obavijest o podjeli paketića za djecu predškolskog uzrasta

Obavještavamo  Vas da će Općina Kneževi Vinogradi dijeliti paketiće za djecu predškolskog uzrasta (od 1 do 7 godina koja ne idu u vrtić).

Za paketiće se možete javiti svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati u Općini Kneževi Vinogradi ili na broj telefona 730-938  do 14.12.2017.godine (ČETVRTAK).

Molimo Vas da nam dostavite ime i datum rođenja djeteta, te broj telefona na koji ćemo javiti točno vrijeme i mjesto gdje će se odvijati podjela paketića.

Obavijest
Értesítés

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u sklopu Doma kulture u Kotlini

Općinski načelnik temeljem Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi dana 20.11.2017.godine raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J
za zakup poslovnog prostora
u sklopu Doma kulture u Kotlini

Članak 1.
I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP :

1. poslovni prostor u sklopu Doma kulture u Kotlini, Kotlina, Glavna 46.
– površine 57,40 m2, koji čini prostor bivše gostionice, s pravom korištenja toaleta,
– prostor se daje u najam s namjenom: ugostiteljstvo s dijelom opreme (šank i sl.), s prioritetnim zapošljavanjem pod istim uvjetima osoba s područja Općine Kneževi Vinogradi;
– prostor se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja prostora za stavljanje u funkciju, a uz mogućnost priznavanja troškova sanacijskog uređenja, koji povećava vrijednosti poslovnog prostora;
– rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina;
– početna mjesečna zakupnina: ukupno iznosi 156,55 kuna (143,50+ 13,05(43,50*30%)).

Članak 2.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a koje uplate jamčevinu u vrijednosti početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor za koji se natječu (156,55 kn) i to na žiro-račun Općine HR7925000091819500000 s pozivom na broj: 68 7706-OIB i koje nemaju dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.
Uplaćena jamčevina se vraća natjecateljima koji ne uspiju u natječaju u roku 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg natjecatelja, dok se odabranim natjecateljima uračunava u zakupninu. Odustalim natjecateljima jamčevina se zadržava kao odustatnina.

Članak 3.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda koja uz ispunjene uvjete iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
Prvenstveno pravo na odabir ponuditelja poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i Zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Članak 4.
Poslovni prostori mora se u funkciju stavit u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora.
Mjesečna zakupnina plaća se unaprijed najkasnije do desetog dana u mjesecu, uz mjesečnu zakupninu zakupnik je dužan plaćati i sve režijske troškove, čije će se plaćanje detaljno urediti ugovorom o zakupu.
Prilikom sklapanja Ugovora o zakupu, koji se sklapa kao ovršna isprava, zakupnik je dužan dostaviti i bjanko ovjerenu zadužnicu na 5.000,00 kuna.

Članak 5.
Ponuda obvezno mora sadržavati:
– podatke o ponuditelju, adresa, OIB,
– ponuđenu cijenu mjesečne zakupnine;
– naznaku djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru;
– rok početka rada u poslovnom prostoru;
– dokaz o uplati jamčevine;
– dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti koju nudi;
– preslik o.i.
– potvrdu Porezne uprave o ne postojanju dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja;
– potvrdu Općine Kneževi Vinogradi o ne dugovanju po bilo kom osnovu
– dokaz o prvenstvu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata – potvrda nadležnog ureda.

Članak 6.
Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama – preporučeno poštom sa naznakom „za natječaj za zakup poslovnog prostora u Kotlini- ne otvaraj“, na adresu: Općina Kneževi Vinogradi, H.Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi, u roku od 8 dana od dana objave obavijesti u dnevnom tisku, te cijelog natječaja na oglasnim pločama i web stranici Općine: www.knezevi-vinogradi.hr , odnosno do 28.11.2017.

Članak 7.
Zainteresirani natjecatelji tijekom otvorenog natječaja mogu uz nazočnost ovlaštene osobe zakupodavca izvršiti uvid u poslovni prostor za koji se natječe uz prethodnu najavu osobno ili na tel. 031/730-938 (Općina Kneževi Vinogradi), svakim radnim danom od 7,00 do 15,00, te zatražiti dodatna pojašnjenja u svezi natječaja.

Članak 8.
Javno otvaranje ponuda obavit će Komisija 29.11.2017. u 12,00 sati.
Odluku o davanju u zakup donosi Općinski načelnik u roku 30 dana od dana otvaranja ponuda.
Općinski načelnik zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude.

JAVNI NATJEČAJ

Obavijest o zbrinjavanju nusproizvoda životinjskog podrijetla

Obavještavaju se mještani sa područja Općine Kneževi Vinogradi da će Veterinarska stanica Beli Manastir osigurati spremnik – kontejner za zbrinjavanje animalnog otpada od svinjokolja.

Spremnik će se nalaziti u dvorištu Veterinarske stanice u Kn. Vinogradima u periodu od 25.11.2017. godine do kraja veljače 2018. godine.

U spremnik se smije odlagati isključivo animalni otpad od svinjokolja. Strogo se zabranjuje bacanje animalnog otpada po kanalima i drugim javnim površinama.

Kontrolu će vršiti komunalni radnici i komunalni redar općine, te će protiv počinitelja biti podnesena kaznena prijava.

OBAVIJEST

ÉRTESÍTÉS

Obavijest o donaciji jabuka

Općina Kneževi Vinogradi obavještava korisnike socijalne pomoći kojima je priznato pravo zajamčene minimalne naknade, umirovljenicima čija mirovina nije veća od 1.100,00 kuna, te udomiteljskim obiteljima.

Podjela počinje od dana 06.11.2017. godine (Ponedjeljak) uz predočenje osobne iskaznice, OIB-a i odreska o primljenoj naknadi.

Redoslijed podjele po selima:

 1. Karanac, od 07,00 do 09,00 u prostorijama Doma kulture
 2. Suza, od 07,00 do 09,00 u prostorijama Doma kulture
 3. Zmajevac, od 07,00 do 09,00 u prostorijama Doma kulture
 4. Kneževi Vinogradi, od 07,00 do 15,00 u prostorijama Općine.

Podjela se vrši do isteka zaliha.

Nacrt prijedloga Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2017.-2022.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 24. studenog 2017. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2017. – 2022. s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr(više…)

Obavijest o proglašenju elementarne nepogode – suša

Obavještavaju se poljoprivredna gospodarstva, pravne i fizičke osobe koje su pretrpjele štetu djelovanjem nepovoljnih vremenskih uvjeta –suše na području Općine Kneževi Vinogradi, da je Župan Osječko-baranjske Županije proglasio elementarnu nepogodu za poljoprivredne, povrtlarske i voćarske kulture na obrtnim sredstvima i dugogodišnjim nasadima.

Obavještavamo sve osobe (fizičke i pravne) koje imaju oštećenja na poljoprivrednim kulturama da štetu mogu prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi Vinogradi svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati i to zaključno 22.rujna 2017.

Uz prijavu štete je potrebno dostaviti dokaz o vlasništvu ili korištenju (presliku tablice upisnika za polj.zemljište (s prikazom čestica i k.o., površine i kulture) ili ugovore o zakupu, odnosno vlasničke listove, fotografije učinjene štete ako se posjeduje i sl.)

Za sve informacije možete se obratit na telefon Jedinstvenog upravnog odjela 730-938.

EN-P

Értesítés

1 2 3 15