Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u sklopu Doma kulture u Kotlini

Općinski načelnik temeljem Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi dana 20.11.2017.godine raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J
za zakup poslovnog prostora
u sklopu Doma kulture u Kotlini

Članak 1.
I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP :

1. poslovni prostor u sklopu Doma kulture u Kotlini, Kotlina, Glavna 46.
– površine 57,40 m2, koji čini prostor bivše gostionice, s pravom korištenja toaleta,
– prostor se daje u najam s namjenom: ugostiteljstvo s dijelom opreme (šank i sl.), s prioritetnim zapošljavanjem pod istim uvjetima osoba s područja Općine Kneževi Vinogradi;
– prostor se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja prostora za stavljanje u funkciju, a uz mogućnost priznavanja troškova sanacijskog uređenja, koji povećava vrijednosti poslovnog prostora;
– rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina;
– početna mjesečna zakupnina: ukupno iznosi 156,55 kuna (143,50+ 13,05(43,50*30%)).

Članak 2.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a koje uplate jamčevinu u vrijednosti početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor za koji se natječu (156,55 kn) i to na žiro-račun Općine HR7925000091819500000 s pozivom na broj: 68 7706-OIB i koje nemaju dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.
Uplaćena jamčevina se vraća natjecateljima koji ne uspiju u natječaju u roku 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg natjecatelja, dok se odabranim natjecateljima uračunava u zakupninu. Odustalim natjecateljima jamčevina se zadržava kao odustatnina.

Članak 3.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda koja uz ispunjene uvjete iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
Prvenstveno pravo na odabir ponuditelja poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i Zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Članak 4.
Poslovni prostori mora se u funkciju stavit u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora.
Mjesečna zakupnina plaća se unaprijed najkasnije do desetog dana u mjesecu, uz mjesečnu zakupninu zakupnik je dužan plaćati i sve režijske troškove, čije će se plaćanje detaljno urediti ugovorom o zakupu.
Prilikom sklapanja Ugovora o zakupu, koji se sklapa kao ovršna isprava, zakupnik je dužan dostaviti i bjanko ovjerenu zadužnicu na 5.000,00 kuna.

Članak 5.
Ponuda obvezno mora sadržavati:
– podatke o ponuditelju, adresa, OIB,
– ponuđenu cijenu mjesečne zakupnine;
– naznaku djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru;
– rok početka rada u poslovnom prostoru;
– dokaz o uplati jamčevine;
– dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti koju nudi;
– preslik o.i.
– potvrdu Porezne uprave o ne postojanju dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja;
– potvrdu Općine Kneževi Vinogradi o ne dugovanju po bilo kom osnovu
– dokaz o prvenstvu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata – potvrda nadležnog ureda.

Članak 6.
Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama – preporučeno poštom sa naznakom „za natječaj za zakup poslovnog prostora u Kotlini- ne otvaraj“, na adresu: Općina Kneževi Vinogradi, H.Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi, u roku od 8 dana od dana objave obavijesti u dnevnom tisku, te cijelog natječaja na oglasnim pločama i web stranici Općine: www.knezevi-vinogradi.hr , odnosno do 28.11.2017.

Članak 7.
Zainteresirani natjecatelji tijekom otvorenog natječaja mogu uz nazočnost ovlaštene osobe zakupodavca izvršiti uvid u poslovni prostor za koji se natječe uz prethodnu najavu osobno ili na tel. 031/730-938 (Općina Kneževi Vinogradi), svakim radnim danom od 7,00 do 15,00, te zatražiti dodatna pojašnjenja u svezi natječaja.

Članak 8.
Javno otvaranje ponuda obavit će Komisija 29.11.2017. u 12,00 sati.
Odluku o davanju u zakup donosi Općinski načelnik u roku 30 dana od dana otvaranja ponuda.
Općinski načelnik zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude.

JAVNI NATJEČAJ

Obavijest o zbrinjavanju nusproizvoda životinjskog podrijetla

Obavještavaju se mještani sa područja Općine Kneževi Vinogradi da će Veterinarska stanica Beli Manastir osigurati spremnik – kontejner za zbrinjavanje animalnog otpada od svinjokolja.

Spremnik će se nalaziti u dvorištu Veterinarske stanice u Kn. Vinogradima u periodu od 25.11.2017. godine do kraja veljače 2018. godine.

U spremnik se smije odlagati isključivo animalni otpad od svinjokolja. Strogo se zabranjuje bacanje animalnog otpada po kanalima i drugim javnim površinama.

Kontrolu će vršiti komunalni radnici i komunalni redar općine, te će protiv počinitelja biti podnesena kaznena prijava.

OBAVIJEST

ÉRTESÍTÉS

Obavijest o donaciji jabuka

Općina Kneževi Vinogradi obavještava korisnike socijalne pomoći kojima je priznato pravo zajamčene minimalne naknade, umirovljenicima čija mirovina nije veća od 1.100,00 kuna, te udomiteljskim obiteljima.

Podjela počinje od dana 06.11.2017. godine (Ponedjeljak) uz predočenje osobne iskaznice, OIB-a i odreska o primljenoj naknadi.

Redoslijed podjele po selima:

 1. Karanac, od 07,00 do 09,00 u prostorijama Doma kulture
 2. Suza, od 07,00 do 09,00 u prostorijama Doma kulture
 3. Zmajevac, od 07,00 do 09,00 u prostorijama Doma kulture
 4. Kneževi Vinogradi, od 07,00 do 15,00 u prostorijama Općine.

Podjela se vrši do isteka zaliha.

Nacrt prijedloga Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2017.-2022.

 

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 24. studenog 2017. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2017. – 2022. s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt prijedloga Nacrt prijedloga Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2017.-2022. s obrazloženjem objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr.

Nacrt prijedloga Nacrt prijedloga Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2017.-2022. koji je objavljen na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Tekst ove objave objavljen je na web stranici Općine Kneževi Vinogradi – www.knezevi-vinogradi.hr u rubrici „Savjetovanje sa javnošću“ i na Oglasnoj ploči Općine.

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Obavijest o nacrtu Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Kneževi Vinogradi 2017.-2022.
Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Kneževi Vinogradi 2017.-2022.
Obrazloženje
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Obavijest o proglašenju elementarne nepogode – suša

Obavještavaju se poljoprivredna gospodarstva, pravne i fizičke osobe koje su pretrpjele štetu djelovanjem nepovoljnih vremenskih uvjeta –suše na području Općine Kneževi Vinogradi, da je Župan Osječko-baranjske Županije proglasio elementarnu nepogodu za poljoprivredne, povrtlarske i voćarske kulture na obrtnim sredstvima i dugogodišnjim nasadima.

Obavještavamo sve osobe (fizičke i pravne) koje imaju oštećenja na poljoprivrednim kulturama da štetu mogu prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi Vinogradi svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati i to zaključno 22.rujna 2017.

Uz prijavu štete je potrebno dostaviti dokaz o vlasništvu ili korištenju (presliku tablice upisnika za polj.zemljište (s prikazom čestica i k.o., površine i kulture) ili ugovore o zakupu, odnosno vlasničke listove, fotografije učinjene štete ako se posjeduje i sl.)

Za sve informacije možete se obratit na telefon Jedinstvenog upravnog odjela 730-938.

EN-P

Értesítés

Priopćenje s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi je na svojoj 3. sjednici, održanoj 14.09.2017.godine, na prijedlog Općinskog načelnika donijelo:

 1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna od 01.01.2017. do 30.06.2017.;
 2. Donošenje izmjene i dopune Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu – III.;
 3. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kn. Vinogradi za 2017. godinu;
 4. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu;
 5. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2017. godini;
 6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020. godine;
 7. Donošenje Odluke o sufinanciranju radova na priključenju korisnika na mjesnu vodovodnu mrežu i sustav odvodnje;
 8. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine;

U izvještajnom razdoblju od 01.01.2017.-30.06.2017. godine ukupni ostvareni prihodi i primitci Proračuna Općine iznose 8.506.745,00 kuna, a ukupni ostvareni rashodi i izdatci  ostvareni su u iznosu 7.985.144,00 kuna, što uz preneseni višak prihoda iz prethodne godine u iznosu 3.404.464,00 kuna, čini  višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju 2017.godine u iznosu 3.955.294,00 kuna.  U odnosu na prihode  i primitke iz prošle godine, evidentno je smanjenje prihoda u dijelu prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta.

III. izmjenom i dopunom Proračuna Općine Kneževi Vinogradi proračun se povećava za 163.000,00 kuna, te ukupno iznosi 36.992.119,24 kuna. Izmjenom je planiran nastavak financiranja i pokretanje novih aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata, od kojih su najznačajniji prijevoz učenika srednjih škola u cijelosti, aktivnosti na projektu buduće županijske ceste Kamenac-Popovac,  rasvjeta na nogometnom igralištu u Karancu, uređenje kanalske mreže  (posebno povećanje troškova radi uređenja kanala nakon ljetnih bujica), provođenje prekograničnog projekta Hrvatska-Mađarska Interreg IPA HU-HR 2014-2020 „Eeat Green“, izrada planova zaštite od požara i zaštite i spašavanja, pomoći i sponzorstva za održavanje kulturnih manifestacija ove godine. Što je razrađeno i kroz usvojene programe.

Općinsko vijeće je usvojilo i Odluku o izmjeni i dopuni Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove  za period 2017.-2020. kojom se kroz mjere uvodi i sufinanciranje priključaka kućanstava na odvodnju u iznosu 1.000,00 kuna, te također  usklađivanje modela financiranja učeničkih mjesečnih karata na način da se roditelje oslobodi troška prijevoza.

Prijevoz učenika se financira po modelu: 75%  Država, 7,5%  Županija i 17,5 % Općina. Također, je s obzirom na odluku Vlade RH, usvojena izmjena mjere 10. – financiranja školskih udžbenika,  po kojoj Općina za djecu osnovnih i srednjih škola, koja dolaze iz obitelji s troje ili više djece odobrava naknadu u iznosu 400,00 kuna po djetetu, te također i za djecu koja dolaze iz obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade Općina će sufinancirati – odobriti naknadu u iznosu 400,00 kuna za opremu i sredstva za rad.

Dio oporbenih vijećnika predlagao je drugačiji način pomoći za kupovinu udžbenika, bez financijske konstrukcije, međutim takav se način nije mogao prihvatiti iz razloga što Općina u ovom trenutku nema raspoloživa sredstva u Proračunu, a i predloženim modelom sredstva bi bila pod određenim uvjetima dodijeljena samo za onu djecu, čiji su roditelji kupili nove knjige, dok za rabljene knjige ne bi ostvarili potporu. Isto se smatralo ne prihvatljivo, jer upravo roditelji s smanjenim prihodima nisu u mogućnosti kupiti nove knjige.

Na sjednici je razmatrano i Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.01. do 30.06. o.g. kojim je Općinski načelnik između ostalog prezentirao ne mali broj projekata koje je Općina nominirala  po raznim natječajima ili provodi u ulozi nositelja ili partnera. Vijeću je prezentirano  24 projekta/ investicije ukupne vrijednosti 33.085.565,69 kuna, gdje je zatraženo sufinanciranje u iznosu 27.752.102,17 kuna.

Od većih projekata na području Općine Kneževi Vinogradi u ovom razdoblju u tijeku su radovi na:

 1. Modernizaciji javne rasvjete, kojom je postojeća javna rasvjeta zamijenjena LED rasvjetom. Vrijednost investicije je 3.311.000 kuna,
 2. Rekonstrukciji županijske ceste – Ulica Šandora Petefija u Kneževim Vinogradima – vrijednosti 4.000.000,00 kuna,
 3. Provedbi prekograničnog projekta Hrvatska-Mađarska Interreg IPA HU-HR 2014-2020 „Eeat Green“ vrijednosti 000,00 kuna,
 4. Izgradnji 20-tak stanova na izlasku iz Kneževi Vinograda – vrijednost investicije 6.000.000 kuna,
 5. Sanaciji posljednjeg divljeg odlagališta otpada u Zmajevcu – vrijednost investicije 1.300.000,00 kuna.
 6. Uređenju odmarališta za bicikle i izletišta u Kneževim Vinogradima u vrijednosti 500.000,00 kuna.

Javni poziv za sufinanciranje školskih udžbenika – I. izmjena

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13) i Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017. – 2020.godine
(Službeni glasnik 11/16), Općinski načelnik dana 14.09.2017. godine raspisuje Javni poziv za sufinanciranje školskih udžbenika iz Mjere 9. Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017. – 2020. godine – I. izmjena

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za sufinanciranje iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020. godine za područje „B. Poticanje demografske obnove“, Mjera 9. Sufinanciranje školskih udžbenika i opreme.
Udžbenici će se sufinancirati u obliku novčane naknade za djecu obitelji iz točke II.1., a koja pohađaju osnovnu i srednju školu u iznosu od 400,00 kn po djetetu. Za djecu korisnike zajamčene minimalne naknade iz točke II.2. u istom iznosu sufinancirat će se u obliku novčane naknade oprema i sredstva za školu.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Pravo na sufinanciranje ostvaruju osnovnoškolski i srednjoškolski učenici:
1. koji dolaze iz obitelji s područja Općine Kneževi Vinogradi koje imaju troje i više djece obuhvaćenih programom redovnog školovanja (osnovna, srednja škola i
fakultet).
2. koji dolaze iz obitelji čiji su roditelji primatelji zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb u trenutku podnošenja zahtjeva.
Sufinanciranje se može ostvariti samo po jednom kriteriju.

III. UVJETI PRIHVATLJIVOST
Pravo na potporu ne može ostvariti fizička osoba za koju JUO u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da Općini Kneževi Vinogradi duguje dospjelu obvezu na ime
javnih i/ili nejavnih davanja.
Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora.
Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.

IV. OBVEZNA DOKUMENTACIJA:
– Potpuno i čitko popunjen obrazac O-Z- DO 9 – preuzeti ga možete OVDJE.
– Preslika o.i. za podnositelja;
– Potvrda škole za djecu o upisu u šk.godinu 2017/2018 ili potvrda fakulteta
– Preslika rješenja Centra za socijalnu skrb o utvrđenom pravu na socijalnu pomoć (zajamčenu minimalnu naknadu), ukoliko je podnositelj korisnik Centra za socijalnu
skrb
– Potvrda Centra za socijalnu skrb da nije ostvarena potpora za istu namjenu, ukoliko je podnositelj zahtjeva korisnik Centra za socijalnu skrb
– preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva
– Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova

V. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Podnositelji svoje zahtjeve (na propisanom obrascu) uz prilaganje obvezne dokumentacije podnose poštom ili osobno svakim radnim danom JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU, OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi.

Natječaj je otvoren do 30.rujna 2017.godine. Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu na koju se poziv odnosi.

VI. ISPLATA SREDSTAVA I KONTROLA
Na temelju uredne i potpune prijave Općinski načelnik donosi Odluku o isplati potpore u roku 30 dana. Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Općine Kneževi Vinogradi. Sve što nije navedeno u tekstu ovog Javnog poziva, primjenjivat će se odredbe Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020. godine (Službeni glasnik 11/2016).


Javni poziv za sufinanciranje školskih udžbenika – 08.09.2017. (Tekst natječajaTekst natječaja – HU)

3. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), članka 66. i 67. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 5/13), Predsjednica Općinskog vijeća saziva 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati: 14. rujna 2017.godine s početkom u 08,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna od 01.01.2017. do 30.06.2017.  (Odluka)
2. Donošenje izmjene i dopune Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2017. – III. (Proračun – III. izmjena, OdlukaObrazloženje)
3. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
4. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
5. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2017. godini
6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020.
7. Donošenje Odluke o sufinanciranju radova na priključenju korisnika na mjesnu vodovodnu mrežu i sustav odvodnje
8. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine
9. Razno

 

Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti (05.09.2017.)

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja za prijam u službu službenika – vježbenik za poslove viši referent za utvrđivanje i naplatu općinskih poreza i drugih prihoda u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi Vinogradi – OVDJE (05.09.2017.)


Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 – u nastavku teksta ZSNLP(R)S ), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela –p.o. Viši stručni suradnik – tajnik Općine Kneževi Vinogradi raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J

Za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

– VJEŽBENIKA – jedan izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od dvanaest mjeseci za osposobljavanje za
obavljanje poslova Viši referent za utvrđivanje i naplatu općinskih poreza i drugih prihoda.

U svojstvo vježbenika primaju se osobe bez radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci,
kao i osobe s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (12 mjeseci).

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZSNLP(R)S
(punoljetstvo, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
za koje se osoba prima), te sljedeće posebne uvjete:
– Sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke ekonomije smjer računovodstvo
– poznavanje jednog stranog jezika,
– poznavanje rada na računalu,
– odlično poznavanje programa Office paketa

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSNLP(R)S .

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi Vinogradi nije osigurana zastupljenost
pripadnika/ce hrvatskog naroda sukladno zakonskim i podzakonskim propisima, te su pripadnici
hrvatskog naroda dužni pozvati se u prijavi na natječaj na to pravo bez obveze dostavljanja dokaza o
nacionalnoj pripadnosti.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na
natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu, te druge dokaze
sukladnoj posebnom zakonu iz kojih je uočljivo navedeno pravo.

Kandidati koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona
o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11) uz prijavu na natječaj, nije dužan
dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili
domovnice),
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma ili potvrda),
– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje, te eventualno i druge isprave kao dokaz da kandidat nema radnog iskustva ili da
ima manje od godinu dana radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovao,
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak posebno iz članka 15, Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (ne starije od
šest mjeseci),
– vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke za prijam u službu iz
članka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati),
– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan
natječaj, dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u
službu.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama poštom na
adresu: OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI, Jedinstveni upravni odjel, 31309 Kneževi Vinogradi, Hrvatske
Republike 3., s naznakom: za javni natječaj – za prijam vježbenika.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog
natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj njezina se prijava neće razmatrati.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja,
dostavit će se pisana obavijest o tome.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se
prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne
pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja
prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata navedeni su na web stranici Općine www.knezevi-
vinogradi.hr.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Kneževi Vinogradi objavit će se vrijeme održavanja
prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju
natječaja.

Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

Podaci o radnom mjestu

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017. – 2020. godine za područje „Poticanje uređenja naselja“ za 2017. godinu

Temeljem Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020. godine (Službeni glasnik 11/2016), Općinski načelnik je dana 20.07.2017. godine raspisao

 JAVNI POZIV
za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020. godine za područje „Poticanje uređenja naselja“ za 2017. godinu


PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se Javni poziv za sufinanciranje iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020. godine za područje „POTICANJE UREĐENJA NASELJA“ u 2017. godini za slijedeće mjere:

 • Mjera 2. Uklanjanje starih objekata
 • Mjera 3. Izgradnja novih stambenih objekata
 • Mjera 4. Kupovina i uređenje starih tradicijskih kuća
 • Mjera 5. Uređenje pročelja

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Korisnici mjera ovog Programa su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem i boravištem na području Općine Kneževi Vinogradi, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva koje su stalno nastanjene na području Općine Kneževi Vinogradi, te fizičke osobe koje imaju namjeru stalnog nastanjenja na području Općine Kneževi Vinogradi.

Kompletan tekst Javnog poziva s detaljnim informacijama o svakoj pojedinoj mjeri, kao i potrebne prijavne obrasce i izjave možete preuzeti u nastavku:

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020. godine za područje „Poticanje uređenja naselja“ za 2017. godinu (Word)
JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020. godine za područje „Poticanje uređenja naselja“ za 2017. godinu (PDF)

Obrazac zahtjeva – Mjera 2
Obrazac zahtjeva – Mjera 3
Obrazac zahtjeva – Mjera 4
Obrazac zahtjeva – Mjera 5

Program poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017. – 2020. godine

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz „Programa poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2017- 2020.godine“

Temeljem Programa poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za period od 2017-2020 godine (Službeni glasnik 11/16) , Općinski načelnik je dana 19.07.2017. godine raspisao

JAVNI POZIV

za provođenje mjera iz „Programa poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2017- 2020.godine“

PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz „Programa poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2017- 2020.godine“ u 2017.godini iz sredstava Proračuna Općine  za slijedeće mjere:

 • MJERA 1.: Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima
 • MJERA 2.: Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
 • MJERA 3.: Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata;
 • MJERA 4.: Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita,
 • MJERA 5.: Sufinanciranje priključaka na komunalnu infrastrukturu,
 • MJERA 6.: Potpore za poticanje razvoja i unapređenje ruralnog turizma
 • MJERA 7.: Potpore za autohtonu eno i gastro ponudu
 • MJERA 8.: Potpore za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama.

Potpore iz ovog programa smatraju se državnim potporama male vrijednosti i na njih se odnose sva pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br.1407/2013 od 18.prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108 Ugovora o funkcioniranju Europske unije – „de minimis“ potpore („SL EU L352, 24. 12.2013., str. 1.“).

Kompletan tekst Javnog poziva s detaljnim informacijama o svakoj pojedinoj mjeri, kao i potrebne prijavne obrasce i izjave možete preuzeti u nastavku:

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz „Programa poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2017- 2020.godine“ (Word)

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz „Programa poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2017- 2020.godine“ (PDF)

Obrazac zahtjeva – Mjera 1
Obrazac zahtjeva – Mjera 2
Obrazac zahtjeva – Mjera 3
Obrazac zahtjeva – Mjera 4
Obrazac zahtjeva – Mjera 5
Obrazac zahtjeva – Mjera 6
Obrazac zahtjeva – Mjera 7
Obrazac zahtjeva – Mjera 8

IZJAVE (Izjava o korištenim potporama male vrijednosti, Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranje istih troškova)

Program razvoja poduzetništva i turizma

JAVNI POZIV Za provođenje mjera iz „Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2017-2020. godine“ u 2017. godini

Temeljem Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2017-2020 godine (Službeni glasnik 2/17), Općinski načelnik je dana 19.07.2017. godine raspisao

JAVNI POZIV

Za provođenje mjera iz „Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2017-2020. godine“ u 2017. godini

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz „Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2017-2020. godine“ u 2017.godini iz sredstava Proračuna Općine  za slijedeće mjere:

Mjera 1. Ulaganja u fizičku imovinu – potpore za ulaganja u objekte vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede

Mjera 2. Potpore sektoru stočarstva:
                  Podmjera 2.1.: subvencija osjemenjivanja u sektoru stočarstva (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo…)
                  Podmjera 2.2. Potpora za nabavu životinja za uzgoj

 Mjera 3. Potpore u sektoru ratarstva:
                  Podmjera 3.1. Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima
                  Podmjera 3.2. Potpore navodnjavanju

 Mjera 4. Potpore u sektoru voćarstva i vinogradarstva:
                  Podmjera 4.1. Sufinanciranje kupnje loznih i voćnih sadnica.

 Mjera 5. Potpore u sektoru povrtlarstva i cvjećarstva:
                   Podmjera 5.1. Sufinanciranje plasteničko-stakleničke proizvodnje

 Mjera 6. Potpora za ulaganja u marketing i/ili trženje poljoprivrednih proizvoda

 Mjera 7. Potpore za edukaciju poljoprivrednika

Sredstva koja se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva predstavljaju bespovratna novčana sredstva iz Proračuna Općine, kategorizirane kao potpore male vrijednosti – de minimis, a koje se dodjeljuju sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru.

Kompletan tekst Javnog poziva s detaljnim informacijama o svakoj pojedinoj mjeri, kao i potrebne prijavne obrasce i izjave možete preuzeti u nastavku:

JAVNI POZIV Za provođenje mjera iz „Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2017-2020. godine“ u 2017. godini (Word)

JAVNI POZIV Za provođenje mjera iz „Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2017-2020. godine“ u 2017. godini (PDF)

Obrazac zahtjeva – Mjera 1
Obrazac zahtjeva – Mjera 2
Obrazac zahtjeva – Mjera 3
Obrazac zahtjeva – Mjera 4
Obrazac zahtjeva – Mjera 5
Obrazac zahtjeva – Mjera 6
Obrazac zahtjeva – Mjera 7

IZJAVE (Izjave o korištenim potporama male vrijednosti, Izjava o povezanim subjektima,  Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranje istih troškova, Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih društava)

Program potpora u poljoprivredi

Općini Kneževi Vinogradi čista petica za transparentnost proračuna

Institut za javne financije i ove je godine analizirao i ocijenio transparentnost proračuna svih županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Rezultati istraživanja proračunske transparentnosti svih 576 hrvatskih lokalnih jedinica za razdoblje od studenoga prošle godine do ožujka ove godine predstavljeni su 04. srpnja 2017. godine u Zagrebu. Transparentnost uprave podrazumijeva objavu potpunih, točnih, pravovremenih i razumljivih informacija o proračuna jer se time poboljšava i komunikacija s građanima i potiče povjerenje i odgovornost.

Općina Kneževi Vinogradi je u sklopu ovog istraživanja dobila ocjenu pet (najviša ocjena prema utvrđenim kriterijima), koja je rezultat broja ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama općine: godišnje izvršenje proračuna za 2015., polugodišnje izvršenje proračuna za 2016., prijedlog proračuna za 2017., izglasani proračun za 2017. i proračunski vodič za građane za 2017. (više…)

Javni poziv vlasnicima: stambenog/poslovnog prostora/neizgrađenog građevinskog zemljišta i drugog prostora za koje postoji obveza obračuna poreza na nekretnine na području Općine Kneževi Vinogradi

Ovim putem obavještavamo Vas da je Hrvatski sabor usvojio Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16) kojim se od 01.01.2018. godine ukida komunalna naknada i porez na kuće za odmor, a uvodi porez na nekretnine.

Po novom Zakonu porez na nekretnine plaćaju VLASNICI ili korisnici ukoliko je ta obveza prenesena ugovorom i to za:

 • stambeni prostor, uključujući i kuće za odmor
 • poslovni prostor (prostor gdje se obavlja djelatnost, bilo trgovačkih društava, obrtnika, iznajmljivača, ugostiteljstvo, OPG – farme, staje, skladišta, proizvodnja i kušanje vina i sl.),
 • garažni prostor,
 • drugi pomoćni prostori u službi stanovanja (ljetne kuhinje, zimski vrtovi i sl.)
 • ostali prostori bez namjene (stambeni i poslovni objekti koje ne služi stalnom stanovanju/korištenju),
 • građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti
 • neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja (zemljište koje ispunjava uvjete za građenje – posjeduje važeći akt o gradnji ili se na istom nalaze ostaci građevine. 

(više…)

Obavijest o početku kupališne sezone na SRC Kneževi Vinogradi


Tvrtka Kneževi parkovi d.o.o. koja upravlja Sportsko rekreacijskim centrom u Kneževim Vinogradima obavještava sve kupače i ostale zainteresirane građane da bazeni u Kneževim Vinogradima službeno započinju s radom u srijedu, 05. srpnja 2017. godine.

Početak sezone kupanja obilježit ćemo u petak, 07.07.2017. organizacijom Obiteljskog dana sa sadržajima za djecu i roditelje te ponudom povoljnih obiteljskih menija, organizacijom koncerta grupe Fluentes te noćnim kupanjem uz DJ i koktel parti.   (više…)

JAVNI POZIV vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

Temeljem članka 53. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (N.N.br.94/13) i članka 30. Pravilnika o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (N.N.br.69/16), Općina Kneževi Vinogradi, Jedinstveni upravni odjel Općine Kn.Vinogradi objavljuje JAVNI POZIV vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest.  (više…)

1 2 3 14