7. Sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“broj: 3/13 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 5/13) Općinskog vijeća saziva:

7. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 20.03.2018. godine (UTORAK) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi.

D N E V N I  R E D

 Pitanja i inicijative vijećnika
 Usvajanje  Zapisnika sa 6. sjednice vijeća

1. Donošenje Zaključaka o prihvaćanju izvješća za 2017. godinu:
– Donošenje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini;
– Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini;
– Donošenje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini;
– Donošenje Izvješća o utrošku sredstava Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu;
– Donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini;
– Donošenje izvješća o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2017. godini;
– Donošenje izvješća o izvršenju Programa održavanja infrastrukture za djelatnost iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini na području Općine Kneževi Vinogradi;
– Donošenje Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu;
– Donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za utvrđivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u Općini Kneževi Vinogradi za 2017. godinu;

2. Donošenje Odluke o izmjeni Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu – I. Izmjena (Opći dio, Posebni dio, Plan razvojnih programa);
– Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstva ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018. godini;
– Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
– Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
– Donošenje Zaključka o dopuni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
– Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
– Donošenje Zaključka o izmjeni Programa pomoći obrazovanju u 2018. godini;
– Donošenje Zaključka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
– Donošenja Zaključka o dopuni Programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite u 2018. godini.

3. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
4. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje;
5. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Kneževi Vinogradi (cjelokupni tekst se nalazi na CD-u koji se nalazi u privitku poziva);
6. Donošenje Odluke o provođenju javne nabave:
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora za izradu IV. izmjene i dopune Prostornog plana Općine Kneževi Vinogradi;
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta u Kn. Vinogradima i Karancu;
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora za opločenje zelene tržnice u Kneževim Vinogradima;
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za opremanje zelene tržnice u Kneževim Vinogradima;
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za izgradnju ceste od kružnog toka do ulice M. Pijade, te u produžetku izgradnja ceste i parkirališta jugoistočno od bazena u Kn. Vinogradima;
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka nabave za postavljanje reflektora na nogometnom igralištu u Karancu;
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka nabave male vrijednosti za izgradnju tobogana uz olimpijski bazen u Kn. Vinogradima;
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za uslugu stručnog nadzora nad izgradnjom tobogana uz Olimpijski bazen u Kneževim Vinogradima;
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka nabave male vrijednosti za izgradnju reciklažnog dvorišta u Kneževim Vinogradima;
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka nabave male vrijednosti za opremanje reciklažnog dvorišta u Kneževim Vinogradima;
– Donošenje Odluke o davanje suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu stručnog nadzora nad izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta;
7. Razno.

Nacrt prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Kneževi Vinogradi

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 15. ožujka 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Procjene rizika od
velikih nesreća na području Općine Kneževi Vinogradi s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine
Kneževi Vinogradi.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore
navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Kneževi Vinogradi objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-
vinogradi.hr.

Nacrt prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Kneževi Vinogradi koji je objavljen na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi predstavlja radni materijal pa je kao takav
podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Tekst ove objave objavit će se na web stranici Općine Kneževi Vinogradi – www.knezevi-vinogradi.hr u rubrici „Savjetovanje sa javnošću“ i na Oglasnoj ploči Općine.

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Obavijest o Nacrtu prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Kneževi Vinogradi

Procjena rizika od velikih nesreća na području Općine Kneževi Vinogradi

Obrazloženje

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Obavijest vlasnicima kuća za odmor

Obavještavamo sve vlasnike kuća za odmor na području Općine Kneževi Vinogradi da su do 31. ožujka 2018. dužni Poreznoj upravi Beli Manastir prijaviti svoje podatke radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2018.

Zadnjim izmjenama Zakona o lokalnim porezima (NN 101/17), brisane su odredbe koje se odnose na naplatu poreza na nekretnine, a koji je trebao zamijeniti između ostalog i porez na kuće za odmor. Sukladno navedenom Općina je bila dužna uskladiti svoje opće akte, odnosno donijeti Odluku o porezima, a što je i učinjeno. Odlukom je utvrđen iznos poreza po m² korisne površine, koji i do sada i na dalje iznosi 10,00 kn/m².

Sukladno zakonskim i podzakonskim propisima porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe – građani koji u svom vlasništvu imaju nekretninu koju koriste povremeno ili sezonski.

Prema svim pravnim tumačenjima kriterij za utvrđivanje statusa kuće za odmor je njezino korištenje POVREMENO ILI SEZONSKI.

Nekretnina koja vlasniku služi za trajno stanovanje ne podliježe plaćanju poreza na kuće za odmor. Međutim, ako vlasnik na nekretnini ima samo formalno prijavljeno prebivalište, a boravi negdje drugdje (npr.inozemstvo, drugo naselje u RH) obveznik je plaćanja poreza, jer se način korištenja povremeno ili sezonski može utvrditi osim prebivalištem i drugim dokazima (mjesto školovanja djece, visina režijskih troškova, odlazak na rad i sl.).

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe isključivo za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora, te druge građevine koje se podižu na kratko vrijeme i koriste povremeno. Također se ne smatraju ni objekti u kojima je registrirana ugostiteljska djelatnost iznajmljivanja apartmana, jer je to oporezovano po drugoj osnovi.

Porez se izračunava po m2 korisne površine, a što podrazumijeva samo stambenu površinu bez: podruma, skloništa, stubišta, balkona, lođe, nepokrivrene terase, tavanskog prostora i garaže.

Kako bi se pravilno mogla utvrditi obveza poreza na kuće za odmor, svaki vlasnik je dužan prijaviti podatke Poreznoj upravi do 31.ožujka tekuće godine ili u roku 15 dana od dana nastanka promjene ( promjena vlasnika, površine i sl).

Obrazac za prijavu obveze možete skinuti s web stranice Općine www.knezevi-vinogradi.hr, osobno dobiti u Općini Kneževi Vinogradi ili Poreznoj upravi Beli Manastir.

Za sva dodatna pitanja oko naplate poreza na kuće za odmor možete dobiti u Općini Kneževi Vinogradi ili Poreznoj upravi Beli Manastir.

Obrazac prijave
Obavijest
Értesítés

6. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“broj: 3/13 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 5/13) Općinskog vijeća saziva:

6. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 12.02.2018. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., Kneževi Vinogradi.

D N E V N I R E D

 Pitanja i inicijative vijećnika
 Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice vijeća
1. Donošenje Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Kneževi Vinogradi;
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi;
3. Razno.

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“broj: 3/13 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 5/13) Općinskog vijeća saziva:

5. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 31.01.2018. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi.  (više…)

Natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kneževi Vinogradi

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti (02.02.2018.)


Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 i 61/11), Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10, 125/14), Plana prijema u JUO,  Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kneževi Vinogradi (više…)

Obavijest o isplati jednokratne pomoći (božićnice) socijalno ugroženom stanovništvu – domaćinstvima sa područja Općine Kneževi Vinogradi

Obavijest o isplati jednokratne pomoći (božićnice) socijalno ugroženom stanovništvu – domaćinstvima sa područja Općine Kneževi Vinogradi:

1. Pomoć će se isplatiti u iznosu od 200,00 (dvjesto) kuna
– Umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 1.200,00 (tisuću dvjesto) kuna mjesečno, kao i
– korisnicima socijalne pomoći čija mjesečna pomoć ne prelazi iznos od 1.200,00 (tisuću dvjesto) kuna. (više…)

1 2 3 15