Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi je na svojoj 13. sjednici održanoj 12. ožujka 2015. donijelo odluku o izradi temeljnog planskog dokumenta ˝Strategija razvoja Općine Kneževi Vinogradi od 2015. do 2020. godine˝.

Strategijom razvoja Općine Kneževi Vinogradi do 2020. godine utvrditi će se razvojni ciljevi usmjereni prema društveno-gospodarskom razvoju Općine Kneževi Vinogradi, odnosno prepoznati će se i definirati potrebe i razvojni prioriteti svih društvenih i interesnih skupina: od javnog i privatnog sektora, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, do civilnih udruga i stanovništva.

Ciljevi koji se trebaju ostvariti Strategijom su prije svega:

  • utvrđivanje lokalnih potreba te povezivanje s regionalnim, državnim prioritetima te Europskom strategijom za pametan, održiv i uključiv rast, a što će pružiti osnovu za strateško planiranje i izradu programa svih partnera u kojima su zastupljene sve interesne skupine,
  • stvaranje uvjeta za osiguranje potpora u svim društveno-gospodarskim područjima, a u cilju povećanja i optimalnog korištenja njihovog razvojnog potencijala,
  • stvaranje podloge za pripremu i apliciranje projekata prema EU i drugim fondovima
  • stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, s partnerima iz drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz Hrvatske i inozemstva,
  • stvaranje uvjeta za razvoj sustava energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje prirodnim resursima te zaštitu okoliša.