Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti (05.09.2017.)

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja za prijam u službu službenika – vježbenik za poslove viši referent za utvrđivanje i naplatu općinskih poreza i drugih prihoda u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi Vinogradi – OVDJE (05.09.2017.)


Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 – u nastavku teksta ZSNLP(R)S ), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela –p.o. Viši stručni suradnik – tajnik Općine Kneževi Vinogradi raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J

Za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

– VJEŽBENIKA – jedan izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od dvanaest mjeseci za osposobljavanje za
obavljanje poslova Viši referent za utvrđivanje i naplatu općinskih poreza i drugih prihoda.

U svojstvo vježbenika primaju se osobe bez radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci,
kao i osobe s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (12 mjeseci).

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZSNLP(R)S
(punoljetstvo, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
za koje se osoba prima), te sljedeće posebne uvjete:
– Sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke ekonomije smjer računovodstvo
– poznavanje jednog stranog jezika,
– poznavanje rada na računalu,
– odlično poznavanje programa Office paketa

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSNLP(R)S .

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi Vinogradi nije osigurana zastupljenost
pripadnika/ce hrvatskog naroda sukladno zakonskim i podzakonskim propisima, te su pripadnici
hrvatskog naroda dužni pozvati se u prijavi na natječaj na to pravo bez obveze dostavljanja dokaza o
nacionalnoj pripadnosti.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na
natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu, te druge dokaze
sukladnoj posebnom zakonu iz kojih je uočljivo navedeno pravo.

Kandidati koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona
o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11) uz prijavu na natječaj, nije dužan
dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili
domovnice),
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma ili potvrda),
– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje, te eventualno i druge isprave kao dokaz da kandidat nema radnog iskustva ili da
ima manje od godinu dana radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovao,
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak posebno iz članka 15, Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (ne starije od
šest mjeseci),
– vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke za prijam u službu iz
članka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati),
– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan
natječaj, dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u
službu.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama poštom na
adresu: OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI, Jedinstveni upravni odjel, 31309 Kneževi Vinogradi, Hrvatske
Republike 3., s naznakom: za javni natječaj – za prijam vježbenika.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog
natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj njezina se prijava neće razmatrati.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja,
dostavit će se pisana obavijest o tome.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se
prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne
pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja
prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata navedeni su na web stranici Općine www.knezevi-
vinogradi.hr.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Kneževi Vinogradi objavit će se vrijeme održavanja
prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju
natječaja.

Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

Podaci o radnom mjestu