Na temelju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine (Službeni glasnik 7/09, 4/12), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi raspisao je

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta – parcele u Zmajevcu

 Članak 1.

Predmet Javnog natječaja je prodaja građevinskog zemljišta parcele upisane kao kč.br. 2203 u k.o. Zmajevac I,  površine 722 m2, koja se prodaje u viđenom stanju, s namjenom privođenja stambenoj namjeni i uređenjem kao okućnice.

Članak 2.

Početna prodajna cijena iznosi 5.200,00 kuna.

 Članak 3.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 20 % od utvrđene početne cijene. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine  IBAN br.HR8424070001819500000 s pozivom na broj: 68 7706 – OIB, a koje ne duguju Općini zaključno s prethodnim mjesecom ni po kom osnovu.

Članak 4.

Uz ponudu je potrebno dostaviti: dokaz o uplati jamčevine, potvrdu o ne dugovanju, opis ulaganja, presliku osobne iskaznice

Članak 5.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišim ponuđenim iznosom, uz mogućnost odstupanja do 10 % od najpovoljnije ponude u odnosu na najprihvatljiviji program ulaganja, odnosno ispunjava druge kriterije utvrđene u natječaju. Ukoliko na natječaj stignu dvije ili više ponuda s jednakim ponuđenim iznosom, povoljnija je ponuda s boljim programom ulaganja, a ukoliko stignu dvije ili više ponuda s jednakim uvjetima, javni natječaj će se nastaviti usmenim javnim nadmetanjem tih ponuditelja.

Natjecatelj čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je sklopiti ugovor s Općinom u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, sukladno uvjetima natječaja.

Članak 6.

U slučaju da dođe do odustajanja  najpovoljnijeg ponuditelja raspisuje se novi natječaj. Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju, uplaćena jamčevina se vraća u roku 8 dana od dana konačnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Ako natjecatelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane  od svoje ponude, gubi pravo na povrat jamčevine. Natjecateljima koji uspiju u natječaju, uplaćena jamčevina će se obračunati u kupoprodajnu cijenu.

Članak 7.

Pismene ponude s traženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Hrvatske Republike 3.
31309 Kneževi Vinogradi
S naznakom: „ZA NATJEČAJ – ZMAJEVAC – NE OTVARAJ“

Članak 8.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave u dnevnom glasilu, te na oglasnim pločama u Kn.Vinogradima i Zmajevcu. Javno otvaranje ponuda obavit će Komisija 03.10.2016.

Članak 9.

Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi Općinski načelnik, koje zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta