Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi dana 27.06.2016. objavljuje  JAVNI POZIV za dodjelu pomoći za uređenje stambenih objekata i okućnica.

Pomoć za 2016. godinu za uređenje stambenih objekata i okućnica, dodjeljuje se za:

  • rušenje starih objekata,
  • uređenje pročelja.

POMOĆ ZA RUŠENJE STARIH OBJEKATA

Pravo na dodjelu pomoći i iznos pomoći:

Pravo na dodjelu pomoći može ostvariti svaka fizička osoba  koja ruši stambeni objekt ili pomoćni objekt koji je u službi stanovanja, a koji se nalazi na području Općine Kneževi Vinogradi.
Sredstva u Proračunu su ograničena i isplaćuju se tijekom godine do iskorištenja istih.
Pomoć za rušenje objekata iznosi 800,00 kn, a može se ostvariti samo za jedno rušenje na katastarskoj čestici.
Sredstva se ne mogu odobravati retroaktivno.

Način ostvarenja pomoći:

Pomoć se ostvaruje na temelju pismenog zahtjeva vlasnika objekta. Uz zahtjev je vlasnik dužan priložiti vlasnički list objekta  i ugovor o izvođenju radova s pravnom, odnosno fizičkom osobom koja će vršiti radove, narudžbenicu ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo tko će vršiti radove. Nepotpuni zahtjevi se neće prihvatiti. Komunalni redar će nakon uredno dostavljenog zahtjeva, na terenu u dogovoru s vlasnikom sačiniti zapisnik o uvidu u objekt koji se ruši. Zaključak o odobravanju potpore donosi Općinski načelnik na temelju zahtjeva, te zapisnika komunalnog redara. Izvoditelj radova – pravna /fizička osoba će na temelju zaključka Općinskog načelnika Općini Kneževi Vinogradi ispostaviti račun na iznos odobrene potpore, a koji će Općina platiti tereteći odobrenu potporu.

POMOĆ ZA UREĐENJE PROČELJA

Pravo na dodjelu pomoći i iznos pomoći:

Pomoć se dodjeljuje za uređenje pročelja stambenih objekata. Pravo na dodjelu pomoći može ostvariti svaka fizička osoba koja vrši uređenje pročelja stambenog objekta, a koji se nalazi na području Općine Kneževi Vinogradi. Pod uređenjem pročelja podrazumijeva se najmanje uređenje – bojanje fasade pročelja.
Sredstva u Proračunu su ograničena i isplaćuju se tijekom godine do iskorištenja istih.
Pomoć za uređenje pročelja iznosi 500,00 kn, a može se ostvariti samo za jedno uređenje pročelja na katastarskoj čestici.
Sredstva se ne mogu odobravati retroaktivno.

Način ostvarenja pomoći:

Pomoć se ostvaruje na temelju pismenog zahtjeva vlasnika objekta s naznakom vremena kad će se vršiti uređenje. Uz zahtjev je vlasnik dužan priložiti vlasnički list objekta. Komunalni redar će nakon dostavljenog zahtjeva na terenu u dogovoru s vlasnikom sačiniti zapisnike o uvidu u pročelje prije i poslije uređenja, s priloženim fotografijama. Vlasnik objekta je tijekom uređenja uz zahtjev dostaviti  i presliku  računa o kupovini materijala za uređenje pročelja (boje, toneri, cement, pijesak i sl), vršenju usluge i sl., u vrijednosti od najmanje 50 % vrijednosti koja se dodjeljuje. Nepotpuni zahtjevi se neće prihvatiti. Zaključak o odobravanju potpore donosi Općinski načelnik na temelju zahtjeva i priloga, te zapisnika komunalnog redara sačinjenih prije i nakon uređenja pročelja. Ukoliko ne budu ispunjeni svi formalni uvjeti i uređenje pročelja ne bude vidljivo na fotografijama Općinski načelnik će takav zahtjev odbiti. Na temelju zaključka o odobravanju potpore pomoć se isplaćuje na žiro-račun podnositelja zahtjeva, odnosno vlasnika objekta.


Obrasce za podnošenje zahtjeva možete podići svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi – JUO ili na web stranici.

Zahtjevi na propisanom obrascu po ovom Javnom pozivu podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. 31309 Kneževi Vinogradi, a mogu se podnijeti do 15.12.2016.godine, a odobravaju se do iskorištenja planiranih proračunskih sredstava.

Javni poziv za dodjelu pomoći za uređenje stambenih objekata i okućnica
ZAHTJEV za pomoć za rušenje i uređenje (Preuzimanje .doc format)

NYILVÁNOS FELHÍVÁST