Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-proč.tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 ) i članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18), članka 17. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 6/09, 2/15, 3/15, 5/15), Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova za komunalnu djelatnost – održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Kneževi Vinogradi 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA:
Predmet javnog poziva je obavljanje komunalnih poslova za komunalne djelatnosti: održavanje
nerazvrstanih cesta, održavanjem površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne
većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim
zemljištem uz nerazvrstane ceste.

II. VRIJEME SKLAPANJA UGOVORA:
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova iz točke I. ove Odluke sklapa se na rok od 4 (četiri)
godine.

III. VRSTA I OPSEG POSLOVA:
– vrsta poslova određuju se sukladno ponudbenom troškovniku (dokumentaciji), a opseg se utvrđuje
temeljem stvarnih potreba, godišnjih Programa održavanja komunalne infrastrukture, godišnjih proračuna,
odnosno izdanih narudžbi od strane Općine Kneževi Vinogradi.

IV. CIJENA, NAČIN I ROK PLAĆANJA:
Cijena se određuje sukladno ponudbenom troškovniku i godišnjim Programom održavanja komunalne
infrastrukture. Poslovi će se obavljati prema narudžbi tijekom godine, a obračunavat će se stvarno sukladno
obavljenom poslu. Plaćanje je temeljem ispostavljenih i ovjerenih računa od strane naručitelja s rokom plaćanja
od najmanje 30 dana.

V. SUDJELOVANJE PONUDITELJA:
Na predmetni javni poziv mogu se javiti ponuditelji – pravne ili fizičke osobe (obrtnici) registrirani za
obavljanje predmetne djelatnosti.

VI. SADRŽAJ PONUDE:
Ponuda obvezno mora sadržavati:
1. podatke o naručitelju,
2. dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje cesta, u izvorniku ili ovjerenoj
preslici, ne stariji od 6 mjeseci
3. podaci o bonitetu i solventnosti na obrascu BON 1 i BON -2 ili drugom odgovarajućem obrascu
banke, kojim se dokazuje da nije bio u blokadi proteklih 6 mjeseci – ne stariji od 30 dana, dostavlja se
u izvorniku ili u ovjerenoj preslici,
4. potvrda Porezne uprave o stanju duga, kojom ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja svih
dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, odnosno poreza i
doprinosa, najmanje za zadnji mjesec prije objave natječaja– u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne
starija od 30 dana,
5. izjava o nekažnjavanju odgovornih osoba ponuditelja za djela protiv gospodarstva u posljednjih pet 5
(godina),
6. izvorne troškovnike iz ponudbene dokumentacije ispunjene u cijelosti fiksnim jediničnim cijenama i
ukupnom cijenom bez PDV-a, s posebno iskazanim PDV-om.
7. reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti (oprema, poslovni prostor, broj i struktura
djelatnika, dosadašnji poslovi), a sve sukladno ponudbenoj dokumentaciji,
8. izjava o nepromjenjivosti jediničnih cijena za vrijeme trajanja ugovora,
9. jamstvo za ozbiljnost ponude – bjanko zadužnica ovjerena od strane javnog bilježnika na iznos od
50.000,00 kuna,
10. izjavu da će kao najpovoljniji ponuditelj prije sklapanja ugovora dostaviti ovjerenu od strane javnog
bilježnika bjanko zadužnicu na iznos od 200.000,00 kuna-jamstvo za uredno ispunjenje posla..

VII. Rok valjanosti ponude jeste 60 dana od dana otvaranja ponuda.

VIII. UVIJETI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:
– sposobnost ponuditelja utvrđena temeljem dokumentacije iz općeg dijela ponude, odnosno dostavljene
dokumentacije,

– najniža ponuđena cijena uz iste ponudbene uvjete.

IX. Dokumentacija za natječaj može se preuzeti svakim radnim danom dok traje natječaj u JUO Općine
Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. od 8,00 do 11,00 ili na web stranici Općine Kneževi Vinogradi
www.knezevi-vinogradi.hr

X. Pisanu ponudu sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima sukladno zahtjevima iz natječajne
dokumentacije, potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu:
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Hrvatske Republike 3.
31309 Kneževi Vinogradi

s naznakom:“ PONUDA ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – NE OTVARATI“

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave.

XII. Nepravovremene ponude i ponude koje ne sadrže isprave navedene u natječajnoj dokumentaciji
(nepotpune ponude) neće se razmatrati.

XIII. Javno otvaranje ponuda provest će Povjerenstvo Općine 16.04.2018. s početkom u 12,00 sati u
prostorijama Općine Kneževi Vinogradi. Javnom otvaranju mogu biti nazočni predstavnici ponuditelja uz
predočenje pisanog ovlaštenja ili punomoći.

XIV. Općina Kneževi Vinogradi zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude po raspisanom javnom
pozivu i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditelju.

JAVNI POZIV
PONUDBENA DOKUMENTACIJA