Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13) i Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017. – 2020.godine
(Službeni glasnik 11/16), Općinski načelnik dana 14.09.2017. godine raspisuje Javni poziv za sufinanciranje školskih udžbenika iz Mjere 9. Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017. – 2020. godine – I. izmjena

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za sufinanciranje iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020. godine za područje „B. Poticanje demografske obnove“, Mjera 9. Sufinanciranje školskih udžbenika i opreme.
Udžbenici će se sufinancirati u obliku novčane naknade za djecu obitelji iz točke II.1., a koja pohađaju osnovnu i srednju školu u iznosu od 400,00 kn po djetetu. Za djecu korisnike zajamčene minimalne naknade iz točke II.2. u istom iznosu sufinancirat će se u obliku novčane naknade oprema i sredstva za školu.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Pravo na sufinanciranje ostvaruju osnovnoškolski i srednjoškolski učenici:
1. koji dolaze iz obitelji s područja Općine Kneževi Vinogradi koje imaju troje i više djece obuhvaćenih programom redovnog školovanja (osnovna, srednja škola i
fakultet).
2. koji dolaze iz obitelji čiji su roditelji primatelji zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb u trenutku podnošenja zahtjeva.
Sufinanciranje se može ostvariti samo po jednom kriteriju.

III. UVJETI PRIHVATLJIVOST
Pravo na potporu ne može ostvariti fizička osoba za koju JUO u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da Općini Kneževi Vinogradi duguje dospjelu obvezu na ime
javnih i/ili nejavnih davanja.
Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora.
Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.

IV. OBVEZNA DOKUMENTACIJA:
– Potpuno i čitko popunjen obrazac O-Z- DO 9 – preuzeti ga možete OVDJE.
– Preslika o.i. za podnositelja;
– Potvrda škole za djecu o upisu u šk.godinu 2017/2018 ili potvrda fakulteta
– Preslika rješenja Centra za socijalnu skrb o utvrđenom pravu na socijalnu pomoć (zajamčenu minimalnu naknadu), ukoliko je podnositelj korisnik Centra za socijalnu
skrb
– Potvrda Centra za socijalnu skrb da nije ostvarena potpora za istu namjenu, ukoliko je podnositelj zahtjeva korisnik Centra za socijalnu skrb
– preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva
– Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova

V. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Podnositelji svoje zahtjeve (na propisanom obrascu) uz prilaganje obvezne dokumentacije podnose poštom ili osobno svakim radnim danom JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU, OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi.

Natječaj je otvoren do 30.rujna 2017.godine. Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu na koju se poziv odnosi.

VI. ISPLATA SREDSTAVA I KONTROLA
Na temelju uredne i potpune prijave Općinski načelnik donosi Odluku o isplati potpore u roku 30 dana. Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Općine Kneževi Vinogradi. Sve što nije navedeno u tekstu ovog Javnog poziva, primjenjivat će se odredbe Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020. godine (Službeni glasnik 11/2016).


Javni poziv za sufinanciranje školskih udžbenika – 08.09.2017. (Tekst natječajaTekst natječaja – HU)