Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija


Na temelju članka 5. stavak 1. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik 1/2016), Općinski načelnik dana 07.12.2016. na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

I.

Ovim natječajem dodjeljuju se učeničke i studentske stipendije u akademskoj, odnosno školskoj 2016./2017. dodjeljuju se slijedeće stipendije:

 1. Stipendije prema uspjehu u školi /fakultetu:
  • 5 stipendija za učenike u mjesečnom iznosu 200,00 kn po učeniku;
  • 5 stipendija za studente u mjesečnom iznosu 500,00 kn po studentu;
 2. Stipendije prema socijalnom statusu:
  • 5 stipendija za učenike u mjesečnom iznosu 200,00 kn po učeniku;
  • 10 stipendija za studente u mjesečnom iznosu 500,00 kn po studentu;

Učenik ili student može podnijeti molbu za obje kategorije stipendija u odvojenim prijavama, ako ostvaruje pravo i po jednoj i po drugoj vrsti stipendije, ostvarit će samo po socijalnom statusu, dok će na listu prema uspjehu ući slijedeći učenik ili student.

Odobrene stipendije  dodjeljuju se učenicima/studentima  do završetka školovanja  za koje su im dodijeljene.

II.

Pravo na dodjelu stipendija:

1.) Stipendije prema uspjehu u školi /fakultetu:

A. Za učenike:

 • Da su državljani Republike Hrvatske
 • Da su redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole
 • Da imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje 1 godinu
 • Da imaju prosjek ocjena najmanje 4,0.

Elementi  za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:

 • uspjeh u školovanju
 • postignuti izvanškolski rezultati tijekom školovanja.

B. Za studente:

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da su redoviti studenti druge ili više godine studija
 • da imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje 1 godinu
 • da imaju prosjek ocjena najmanje 3,0 za tehničke i prirodne studije, te 3,5 za društvene studije
 • da nisu apsolventi
 • da nisu stariji od 26 godina.

Elementi  za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:

 • uspjeh tijekom posljednje dvije godine studija, odnosno prve godine studija
 • umjetnički, stručni i znanstveni rad tijekom studija.

U slučaju da više kandidata za stipendije za uspjeh u školi ima isti broj bodova, prednost ima kandidat lošijeg socijalnog statusa koji se utvrđuje na osnovu dokaza o socijalnim prilikama u obitelji kandidata (potvrda o visini dohotka porezne uprave, broj članova obitelji i dr.).

2.) Stipendije prema socijalnom statusu

A. Za učenike odnosno studente:

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da su redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole, odnosno redoviti studenti druge ili više godine studija
 • da imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje 1 godine
 • da nisu stariji od 26 godina

Elementi  za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:

 • socijalni status učenika, odnosno studenta
 • uspjeh u školovanju

III.

Učenici ili studenti dobitnici Stipendije Općine Kneževi Vinogradi ne mogu istovremeno  primati i druge stipendije.

IV.

Učenici, odnosno studenti koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju:

Obvezna dokumentacija:

 • potpuno popunjen prijavni obrazac (obrazac sastavni dio natječaja);
 • preslika domovnice;
 • preslika osobne iskaznice;
 • uvjerenje o prebivalištu MUP-a;
 • potvrda o upisu u školsku, odnosno akademsku godinu 2016/2017 (Srednje škole, odnosno Fakulteta);
 • dokaz o ocjenama iz prethodne dvije godine srednje škole, odnosno studija, osim za učenike i studente druge godine koji dostavljaju dokaz iz prethodne godine (prvi razred/ godina) – potvrda škole /fakulteta, odnosno prijepis ocjena;
 • potvrda porezne uprave o prihodima za sve članove obitelji za prethodnu godinu i u tekućoj godini;
 • dokaz o mjesečnim prihodima članova obitelji (preslike isplatnih lista plaće i sl.).
 • opcionalno radi ostvarenja većeg br. bodova:
 • dokaz – potvrda Centra za socijalnu skrb, ukoliko je učenik/student član obitelji koja prima zajamčenu minimalnu naknadu, ili su kategorizirane kao osobe s posebnim potrebama, kao i ako su korisnici drugih davanja Centra za socijalnu skrb.
 • za učenike srednjih škola: dokaz o osvojenom 1., 2. odnosno trećem mjestu na županijskom ili državnom ili međunarodnom natjecanju
 • za studente: dokazi o objavljenom znanstvenom ili stručnom radu ili publikaciji, dokaz o sudjelovanju na domaćem ili međunarodnom natjecanju, dokaz o postignutoj nagradi na natjecanju, dokaz o sudjelovanju u znanstveno-istraživačkom odnosno umjetničkom projektu.

Prijave koje nisu potpune, odnosno ne sadrže obveznu dokumentaciju, ili ne stignu u propisanom roku neće se uzeti u razmatranje.

V.

Prijava za dodjelu stipendija s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu, oglasnim pločama i na web stranici Općine osobno ili poštom na adresu: Općina Kneževi Vinogradi, Jedinstveni upravni odjel, 31309 Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., S naznakom “za natječaj za dodjelu stipendije ___________________“, (navesti za koju stipendiju se javlja učeničku / studentsku po uspjehu ili socijalnom statusu)

VI.

Na temelju priložene dokumentacije Povjerenstvo imenovano od strane Općinskog načelnika izvršit će bodovanje kandidata prema utvrđenim pravilima sukladno Pravilniku o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik 1/2016). Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Kneževi Vinogradi te putem obavijesti kandidata. Svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu u roku osam dana od dana objavljivanja liste. Povjerenstvo je dužno donijeti odluku o prigovoru u roku osam dana nakon isteka roka za prigovor. Odluka o prigovoru je konačna.

Obrazac za stipendije

Tekst natječaja