Općinski načelnik temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (“Službeni glasnik” 3/13), članka 24. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 7/09, 4/12), dana 01.10.2016.godine raspisao je

NATJEČAJ
za zakup građevinskog zemljišta koje se do privođenja prostorno-planskoj namjeni koristi kao poljoprivredno

 

PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je građevinsko i drugo zemljište, koje se koristi kao poljoprivredno do privođenja prostorno-planskoj namjeni. Popis čestica nalazi se u privitku natječaja.

IZNOS POČETNE CIJENE ZAKUPA

 • nalazi se uz popis čestica u privitku natječaja.

ROK NA KOJI SE ZEMLJIŠTE DAJE U ZAKUP:

 • zemljište se daje u zakup na rok od 5 godina s mogućnošću otkaza ugovora ako se steknu uvjeti za privođenje prostorno-urbanističkoj namjeni.

UVJET ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU

 • uplata jamčevine u iznosu od 10 % početne cijene zakupa, uplaćuje se na žiro-račun Općine: HR84 24070000 1819500000, s pozivom na broj 67 7706-OIB. Neuspjelim ponuditeljima jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru, odabranim ponuditeljima jamčevina se uračunava u zakup, a ponuditeljima koji odustanu od svojih ponuda, jamčevina se računa kao odustatnina.
 • osim uplate jamčevine, uvjet za sudjelovanje u natječaju je ne dugovanje po bilo kom osnovu svih članova kućanstva -osoba koje žive na istoj adresi.

KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Pravo podnošenja ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe, a prednost ima:

 1. suvlasnik čestice,
 2. dosadašnji korisnik,
 3. vlasnik čestice koja neposredno graniči s navedenom česticom, a istu obrađuje ili se koristi podnositelj ponude,
 4. ponuditelj koji se bavi ratarskom proizvodnjom i za to ima potrebnu opremu,
 5. stvarno boravi na području Općine Kneževi Vinogradi, a ponajprije u mjestu gdje se nalazi čestica iz natječaja (navedeni kriterij utvrđivat će Komisija sukladno dostavljenoj  ponudi, te ako ne nužno uz očitovanje nadležnog mjesnog odbora),

sve uz uvjet prihvaćanja najviše ponuđene cijene.

POPIS DOKAZA I ISPRAVA KOJE TREBA PRILOŽITI UZ PONUDU

 1. pisana ponuda s nuđenom česticom i zakupninom, te osobnim podacima,
 2. dokaz o uplati jamčevine,
 3. dokaz o ne dugovanju svih članova kućanstva – osoba koje žive na istoj adresi – potvrda Općine Kneževi Vinogradi,
 4. dokaz za utvrđivanje kriterija iz točke V. (vlasnički list, dosadašnji ugovor o zakupu, preslika upisnika OPG-a i sl.)
 5. preslika osobne iskaznice.

ROK I NAČIN ZA DOSTAVU PONUDA, OTVARANJE I DONOŠENJE ODLUKE

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave u dnevnom listu, web stranici i na oglasnim pločama. Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama osobno ili poštom na adresu:

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi s naznakom „Za natječaj za zakup zemljišta – ne otvaraj“. Otvaranje ponuda obavit će se u roku 5 dana zaključenja natječaja.

Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija.  Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi Općinski načelnik na prijedlog Komisije u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Općina Kneževi Vinogradi zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude.

NATJEČAJ za zakup građevinskog zemljišta koje se do privođenja prostorno-planskoj namjeni koristi kao poljoprivredno

Popis čestica za zakup