Natječaj za zakup građevinskog zemljišta koje se do privođenja prostorno-planskoj namjeni koristi kao poljoprivredno

Općinski načelnik temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (“Službeni glasnik” 3/13), članka 24. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 7/09, 4/12), dana 01.10.2016.godine raspisao je

NATJEČAJ
za zakup građevinskog zemljišta koje se do privođenja prostorno-planskoj namjeni koristi kao poljoprivredno

 

PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je građevinsko i drugo zemljište, koje se koristi kao poljoprivredno do privođenja prostorno-planskoj namjeni. Popis čestica nalazi se u privitku natječaja. (više…)

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta – parcele u Zmajevcu

Na temelju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine (Službeni glasnik 7/09, 4/12), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi raspisao je

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta – parcele u Zmajevcu

 Članak 1.

Predmet Javnog natječaja je prodaja građevinskog zemljišta parcele upisane kao kč.br. 2203 u k.o. Zmajevac I,  površine 722 m2, koja se prodaje u viđenom stanju, s namjenom privođenja stambenoj namjeni i uređenjem kao okućnice. (više…)

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11), članka 6. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji  poslovnih prostora Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 1/2016), Općinski načelnik Općine Kneževi raspisuje:

 JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi

I.

Predmet Javnog natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora i to:

 1. poslovni prostor u Kneževim Vinogradima, Glavna 84. – kiosk – veći
 • površine 18,00 m2, koji se sastoji od jednog prostora, pregrađenog gips zidom bez sanitarnog čvora.
 • prostor se daje u najam s namjenom: Uredi (financ.instituc., knjigov.servisi i sl.) s prioritetnim zapošljavanjem pod istim uvjetima osoba s područja Općine Kneževi Vinogradi;
 • prostor se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja prostora za stavljanje u funkciju, a uz mogućnost priznavanja troškova sanacijskog uređenja, koji povećava vrijednosti poslovnog prostora;
 • rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina;
 • početna mjesečna zakupnina: ukupno iznosi 162,00 kuna.

(više…)

Obavijest o sufinanciranju školskih udžbenika

Obavještavaju se roditelji i djeca s područja Općine Kneževi Vinogradi da je Općina Kneževi Vinogradi donijela Odluku o sufinanciranju školskih udžbenika.

Kao i svake godine udžbenici će se sufinancirat za učenike osnovnih i srednjih škola, i to za djecu u čijoj obitelji s područja Općine Kneževi Vinogradi ima troje i više djece obuhvaćenih programom redovnog školovanja (osnovna, srednja škola i fakultet) u iznosu od 400,00 kuna po djetetu.

Zahtjevi se podnose do 16.09.2016. godine u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi svakim danom od 07,00 do 15,00 sati, na propisanom obrascu kojeg možete podići u prostorijama Općine ili preuzeti OVDJE.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • Preslik osobne iskaznice jednog roditelja (podnositelj)
 • Potvrdu škole o upisu djece u školsku godinu 2016./2017., ili potvrdu fakulteta (ukoliko neko dijete pohađa fakultet)
 • Presliku žiro/tekućg računa

(više…)

Nacrt prijedloga Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Kneževi Vinogradi

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 30. rujna 2016. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Kneževi Vinogradi s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr

(više…)

Obavijest kućanstvima – vlasnicima i korisnicima stambenih i poslovnih objekata

Obavještavaju se kućanstva – vlasnici i korisnici stambenih i poslovnih objekata:

 • uz državnu cestu (D212): Ulica Glavna u Kneževim Vinogradima, Ulica Maršala Tita u Suzi i Zmajevcu,
 • uz županijsku cestu (Ž4037): Ulica Svetozara Miletića u Kneževim
 • te nerazvrstane ceste – Ulica Moše Pijade i Ulica Mihajla Klajna u Kneževim

ispred čijih je objekata prilikom rekonstrukcije cesta uređena odvodnja oborinskih voda najvećim dijelom ZATVORENIM SUSTAVOM:

 • Da su za prihvat oborinske vode izrađeni šahtovi (s rešetkama) na propisanoj udaljenosti koji su povezani rigolima, a čiji je isključiv zadatak prikupljanje oborinske vode nastale uslijed oborina.

Kako bi cijeli sustav mogao funkcionirati nužnost je da svi šahtovi i rešetke budu uredni bez lišća, trave, smeća i sl.

Međutim, kako ne bi došlo do nesagledivih posljedica, naročito u ljetnom periodu, kad su česte velike količine oborina u kratkom periodu (pljuskovi), MOLE se svi vlasnici/korisnici stambenih/poslovnih objekata da radi svog interesa i zaštite svojih objekata DRŽE RIGOLICE, ŠAHTOVE I SLIVNIKE U ČISTOM I UREDNOM STANJU.

Općinski djelatnici periodično pregledavaju cijeli sustav, međutim kako do začepljenja dođe uglavnom nanosima lišća, trave i sl. iz dvorišta stambenih objekata, o istome brigu trebaju da vode vlasnici tih objekata, kako ne bi došlo do onečišćenja.

Temeljem navedenog još jednom ukazujemo i molimo za blagovremeno čišćenje slivnika i rigolica, kako jednom većom kišom ne bi došlo do potopljavanja objekata uz

Napominjemo da je sustav oborinske odvodnje relativno nov i čist, te ga nije teško dalje držati u urednom i ispravnom stanju.

Ukoliko uočite da u sustavu postoje veći problemi začepljenja, molimo da nas blagovremeno obavijestite kako bismo zajedno problem mogli riješiti.

OTVORENI POZIV za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni Kneževi Vinogradi – PPRZ Kn.Vinogradi

Predmet otvorenog poziva je prodaja određenog i u grafičkom prikazu Idejnog uređenja Poslovno-poduzetničke i rekreativne zone Kneževi Vinogradi – PPRZ iskazanog građevinskog zemljišta na području Poslovno-poduzetničke i rekreativne zone Kneževi Vinogradi – PPRZ, a radi izgradnje proizvodnih, poslovnih, ugostiteljsko-trgovačkih i rekreativnih kapaciteta suglasno određenjima Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi i Urbanističkom planu uređenja rekreativnog centra Kneževi Vinogradi. (više…)

Obavijest: Pomoć za troškove ogrjeva

Obavještavaju se korisnici Centra za socijalnu skrb koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu da mogu predati zahtjeve za priznavanje prava na troškove ogrjeva.

Zahtjevi se mogu predati od 27.06.2016. godine do 01.10.2016godine u Općini Kneževi Vinogradi svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

Potrebni dokumenti:

 • Rješenje Centra za socijalnu skrb sa kojim se priznaje zajamčena minimalna naknada;
 • Osobna iskaznica.

(više…)

Obavijest o zabrani spaljivanja suhe trave, slame, strništa i ostalih lako zapaljivih tvari

Temeljem Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih tvari na poljoprivrednim i drugim površinama (Sl. glasnik Općine Kneževi Vinogradi br 5/99) zabranjuje se spaljivanje suhe trave, slame, strništa i ostalih lako zapaljivih tvari u periodu od 15.06.2016. godine do 15.09.2016. godine.

Nepridržavanje navedenog bit će kažnjivo po odredbama propisa protupožarne zaštite.

Obavijest

Értesítés

NATJEČAJ za zakup građevinskog zemljišta koje se do privođenja prostorno-planskoj namjeni koristi kao poljoprivredno

Općinski načelnik raspisao je dana 09.05.2016. godine NATJEČAJ za zakup građevinskog zemljišta koje se do privođenja prostorno-planskoj namjeni koristi kao poljoprivredno.

PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je građevinsko i drugo zemljište, koje se koristi kao poljoprivredno do privođenja prostorno-planskoj namjeni. Popis čestica nalazi se u privitku natječaja. (više…)

1 2 3 4 5 13