На подручју Општине Кнежеви Виногради заснивају се месни одбори, као облици месне самоуправе, а ради остваривања непосредног учествовања грађана у одлучивању о локалним пословима.

Веће месног одбора:

 • Разматра питања која непосредно и свакодневно утичу на живот и рад грађана свог подручја, те потиче и предлаже мере одговарајућим установама, подузећима и општинском већу, извршном телу Општине,
 • Прати уређивање простора на свом подручју, надлежним телима предлаже мере за решавање одређених питања или само подузима активности за уређење површина,
 • Прати рад службе у комуналним делатностима и потиче подузимање мера за њихов развој и унапређење њиховог рада,
 • Прати рад служби и разматра питање бриге о деци, социјалне бриге, културе, спорта, на свом подручју, те покреће активности за њихово решавање,
 • Управља имовином која му је дана на располагање актом општинског већа,
 • Обавља и друге послове поверене на основу закона, Статутом или одлука Општинског већа.

Месни одбори на подручју Општине Кнежеви Виногради су:

 1. Кнежеви Виногради за подручје насеља Кнежеви Виногради
 2. Каранац за подручје насеља Каранац
 3. Котлина за подручје насеља Котлина
 4. Каменац за подручје насеља Каменац
 5. Суза за подручје насеља Суза
 6. Змајевац за подручје насеља Змајевац
 7. Мирковац за подручје насеља Мирковац, Соколовац, Јасеновац.