Promoting human rights and minority protection

 

˝Unapređenje ljudskih prava i zaštita manjina u jugoistočnoj Europi˝ zajednički je projekt Europske Unije i Vijeća Europe, koji se fokusira na poboljšanje ostvarivanja prava manjina na raznim razinama vlasti, u skladu sa standardima Vijeća Europe, a prije svega u skladu sa Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina i Europskom poveljom o regionalnim i manjinskim jezicima. Projekt je usmjeren na zemlje jugoistočne Europe – Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Kosovo i Hrvatska – gdje će se davanjem podrške zajednicama i općinama razviti konkretna rješenja za prepreke u primjeni manjinskih prava na lokalnom nivou.

Projekt obuhvaća sistem grantova (donacija u vidu bespovratne novčane pomoći) kao podrška za 36 općina i gradova koji će razraditi konkretne odgovore i otkloniti prepreke koje stoje na putu ostvarivanja prava manjina na lokalnoj razini, uz redovitu stručnu podršku Vijeća Europe koju će pružati regionalni i međunarodni stručnjaci. Grantovi su ograničeni na najviše 18.000,00 eura, s time što lokalne vlasti sudjeluju s deset posto u ukupnom proračunu projekta.

Općina Kneževi Vinogradi kao korisnik granta kojeg financira Europska Unija i Vijeće Europe realizirati će projekt ˝Podrška manjinskim zajednicama u očuvanju manjinskih jezika – u govoru i pismu˝ u partnerstvu sa Vijećem mađarske nacionalne manjine, Vijećem srpske nacionalne manjine i Predstavnikom njemačke nacionalne manjine Općine Kneževi Vinogradi.

Glavni cilj projekta je promoviranje i osnaživanje jezika i kulturnog identiteta nacionalnih manjina Općine Kneževi Vinogradi, kroz prevođenje Internet stranice Općine na manjinske jezike – mađarski, srpski i njemački, te kroz aktivnosti u zaštiti kulture – popisivanje i kategorizacija raspoloživih knjiga na području Općine a koje su u vlasništvu nacionalnih manjina, Udruga i institucija, te stvaranje baze podataka prikupljenih knjiga.

Vrijednost projekta je 20.000,00 eura, u čemu Općina sudjeluje s udjelom od 10 posto. Predviđeno vrijeme za implementaciju projekta je 12 mjeseci. 
Osim Općine Kneževi Vinogradi, iz Hrvatske u projektu sudjeluju općine Bogdanovci i Gračac, te gradovi Pula, Čakovec i Pakrac.

Više informacija o zajedničkom projektu Europske Unije i Vijeća Europe možete pronaći na sljedećim stranicama:

http://pjp-eu.coe.int/web/minority-rights 
https://facebook.com/minority.protection.