Projekt:
ITU – Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture urbane aglomeracije Osijek
PROJEKT SE FINANCIRA IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA
U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014. – 2020.GODINE

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Općine Kneževi Vinogradi

NAZIV PROJEKTA:
RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE POSLOVNO-PODUZETNIČKE ZONE KNEŽEVI VINOGRADI

Projekt predstavlja nastavak unaprjeđenja osnovne infrastrukture Poslovno-poduzetničke zone Kneževi Vinogradi. Projektom se žele stvoriti preduvjeti za daljnje privlačenje investicija te stvoriti mogućnosti za daljnje unapređenje poslovanja poduzetnika i otvaranje novih radnih mjesta. Projekt se ponajviše odnosi na izgradnju javne rasvjete u Poslovno-poduzetničkoj zoni, odnosno u dijelu zone u kojemu već izgrađena ostala osnovna infrastruktura. Ovim projektom biti će izgrađeno 1.947,61 metara javne (LED) rasvjete. Osim toga, projektom je predviđeno opremanje dijela zone komunalnom i zelenom infrastrukturom te nabava vozila za održavanje javne rasvjete.

EU OKVIR:
Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i to u okviru:
• Prioritetna osi 3. Poslovna konkurentnost,
• Investicijskog prioriteta 3a „Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća uključujući putem poslovnih inkubatora“
• Specifični cilj 3a2 – „Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća“

FINANCIRANJE:
Financiranje dijelom od 85 % prihvatljivih troškova iz Europskog fonda za regionalni razvoj, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. -2020., a dio od 15 % iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi.

NOSITELJ PROJEKTA:
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

VRIJEDNOST PROJEKTA :
2.489.235,27 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:
2.115.849,97 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
01. svibnja 2021. do 31.prosinca 2022. godine

OSOBA ZA KONTAKT NA PROJEKTU:
Ines Palko Tatai,                    Željka Kolarić
E-mail: ines.palko-tatai@knezevi-vinogradi.hropcina@knezevi-vinogradi.hr 
Tel. +385 31 730 938
www.knezevi-vinogradi.hr

CILJEVI  I REZULTATI PROJEKTA:
Osnovni cilj projekta je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju Općine Kneževi Vinogradi i Urbane aglomeracije Osijek kroz stvaranje povoljnih uvjeta za razvoj poduzetništva, kontinuirano razvijanje poduzetničke klime koja će privući nova poduzeća iz Hrvatske i inozemstva te stvoriti i povećati prilike za zapošljavanje stanovništva. Ovaj projekt predstavlja nastavak izgradnje poslovno-poduzetničke zone Kneževi Vinogradi te ima za svrhu izgraditi novu i ojačati postojeću poslovnu infrastrukturu kroz ulaganja na poboljšanju učinkovitosti, sposobnosti, kvaliteti i privlačnosti postojeće poslovno poduzetničke zone kao i gospodarskih subjekata te stvoriti preduvjete za razvoj svih oblika poduzetničkih djelatnosti u Općini Kneževi Vinogradi i na području UA Osijek.

Projektom će se doprinijeti povećanju gospodarske djelatnosti, povećat će se zaposlenost, odlazak i raseljavanje mladih s područja općine, nizak životni standard, povećat će se prihodi i prirezi za Općinu.

DODATNE POVEZNICE I VIŠE INFORMACIJA NA:
www.strukturnifondovi.hr 
http://www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija