Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto – Upravni i računovodstveni referent (28.2.2023.)

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – upravni i računovodstveni referent (23.2.2023.)


Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi raspisuje

Natječaj za radno mjesto – Upravni i računovodstveni referent
jedan izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjet:
– osoba koja ima srednju stručnu spremu ekonomskog ili upravnog smjera
– jedna godina radnog iskustva na administrativnim poslovima
– položen državni stručni ispit

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Na natječaj se mogu prijaviti i osobe sa završenom višom stručnom spremom ekonomskog ili upravnog smjera. Uz vlastoručno potpisanu Prijavu s naznakom radnog mjesta i vrstu radnog odnosa za koji se prijavljuju, kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:
– životopis (vlastoručno potpisan)
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– dokaz o hrvatskom državljanstvu
– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o radnom stažu, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja
– dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja:
a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
c) potvrda od Centra za socijalnu skrb da protiv kandidata nije izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19.) dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona dostupne na poveznici Ministarstva Hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se putem pošte na adresu:

Dječji vrtić „Zeko“
Glavna 84a
31309 Kneževi Vinogradi, s naznakom za koji se natječaj kandidat javlja, u roku od osam dana od dana objave natječaja.

Isprave i dokazi prilažu se u neovjerenoj preslici. Dokaze u izvorniku predloženi kandidat prilaže prije sklapanja Ugovora o radu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Natječaj je otvoren od 13. veljače do 20. veljače 2023. godine. Razgovor s prijavljenim kandidatima koji zadovoljavaju uvjete iz natječaja obavit će se
razgovor/testiranje. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju su neutralni i odnose se na osobe oba spola.

Tekst natječaja – upravni i računovodstveni referent