JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA I UKLJUČENJE U PROJEKT „ZAŽELI I OSTANI“

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaželi i ostani“ kodni broj: SF.3.4.11.01.0581, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda+, a provodi se u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“

Razdoblje provedbe projekta „Zaželi i ostani“ započinje s datumom 26. travnja 2024. godine te traje 36 mjeseci. Razdoblje pružanja usluga pripadnicima ciljnih skupina je 30 mjeseci, a bit će obuhvaćeno 120 pripadnika ciljne skupine. Javni poziv bit će otvoren do kraja provedbe projekta.

Usluge potpore i podrške uključuju:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i );
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i );
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
 • mjesečnu isporuku paketa higijenskih potrepština.

JAVNI POZIV JE NAMIJENJEN PRIPADNICIMA CILJNIH SKUPINA:

 1. Osobe starije od 65 godina:
  • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i čiji mjesečni prihodi:
   • za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
   • za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i
 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, te
 1. Odrasle osobe s invaliditetom:
  • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i
  • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta–oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
  • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, i
  • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Pripadnici ciljnih skupina mogu svoje prijave dostaviti osobno na adresu:
Udruga žena „Izvor“ Kneževi Vinogradi 31309 svakim danom od ponedjeljka do petka od 8 do 14 sati ili nazvati na broj +385 31 730 182 radi dogovora oko načina ispunjavanja prijavnice.

Prijave moraju biti potpune, a svi obrasci i izjave dostupne su na stranicama Udruge žena „Izvor“ https://uz-izvor.hr/ , kao i u prostorijama Udruge.

Obvezna dokumentacija za ciljnu skupinu – Osobe starije od 65 godina:

 • Preslika osobne iskaznice (obostrana), putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika;
 • Obrazac prijave na Javni poziv za iskaz interesa – ispunjen i potpisan;
 • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva – ispunjena i potpisana;
 • Potvrda o visini dohodaka i primitaka iz Porezne uprave za zadnji dostupni mjesec koji je dostupan u evidenciji Porezne uprave (u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva).

Obvezna dokumentacija za ciljnu skupinu – Odrasle osobe s invaliditetom:

 • Preslika osobne iskaznice (obostrana), putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika;
 • Obrazac prijave na Javni poziv za iskaz interesa – ispunjen i potpisan;
 • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva – ispunjena i potpisana;
 • Preslika Potvrde o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih
 • Potvrda o visini dohodaka i primitaka iz Porezne uprave za zadnji mjesec koji je dostupan u evidenciji Porezne uprave (u slučaju da osoba s invaliditetom živi u dvočlanom kućanstvu s osobom koja je starija od 65 godina i projektni je sudionik ili višečlanom kućanstvu s osobom/osobama koje su starije od 65 godina).

U slučaju potreba za dodatnim pojašnjenjem, možete kontaktirati Udrugu žena „Izvor“ na broj telefona +385 31 730 182.

ODABIR KORISIKA
Osobe koje su zadovoljile osnovni kriterij, ulaze u daljnji proces odabira te će se sastaviti rang lista prema datumu i vremenu zaprimanja iskaza interesa. Prednost će imati osobe čiji su iskazi interesa ranije zaprimljeni. Sudionici koji zadovoljavaju uvjete ovog Poziva, ali zbog dostizanja ciljanog broja sudionika s većim brojem bodova i/ili ranijim vremenom zaprimanja nisu ostvarili pravo temeljem ovog Javnog poziva ulaze na listu čekanja, a u skladu s mogućnostima i slobodnim mjestima će se uključivati u projekt.

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA
Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog Javnog poziva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Javnog poziva i obrade iskaza interesa, provedbe i kontrole projekta Zaželi i ostani SF.3.4.11.01.0581, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18).

Tekst Javnog poziva za iskaz interesa
Obrazac prijave na Javni poziv Udruge žena
Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva