Naziv projekta: Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Kneževi Vinogradi

Kratki opis projekta: Projektom će se izgraditi i opremiti reciklažno dvorište površine 2012 m² u Kneževim Vinogradima, ulica 1. maja na dijelu građevne čestice k.č. br. 1492/2 k.o. Kneževi Vinogradi (novoformirana građevinska čestica, oznake k.č.br. 1497/4, k.o. Kneževi Vinogradi).  Reciklažno dvorište predstavlja ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, izdvojenog iz kućnog komunalnog otpada. Reciklažno dvorište biti će namijenjeno za dopremu, razvrstavanje, predobradu i privremeno korištenje:

1. neopasnog otpada (papir, karton, drvo, plastika, guma metal, stiropor, odjeća, obuća i sl.)
2. problematičnog otpada (mineralna ulja, jestiva otpadna ulja, zauljena ambalaža, akumulatori i baterija, stari lijekovi i kemikalije,
fluoroscentne cijevi, EE otpad, azbestni otpad i sl.)
3. ostale vrste problematičnog otpada (otapala, kiseline, lužine, pesticidi, citotoksici i citostatici, odbačena oprema koia sadrži
klororofluougljike, ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari i sl.)
4. prešanje papira
5. recikliranje i privremeno skladištenje građevinskog otpada

Osim aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta, tijekom trajanja projekta će se provesti niz informativno-edukativnih aktivnosti koje su usmjerene na mještane, s ciljem podizanja razine svijesti o potrebi i postojanju infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada kako bi u konačnici svojim odgovornim ponašanjem doprinijeli učinkovitijem gospodarenju otpadom.

Ciljevi projekta:
1. Povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na području Općine Kneževi Vinogradi
2. Podizanje razine informiranosti i educiranosti lokalnog stanovništva o potrebi, ali i postojanju infrastrukture za odvojeno prikupljanje
otpada

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.898.562,50 kuna. Iz sredstava Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. dodijelit će se iznos od 1.613.778,12 kuna (odnosno 84,9999997 % ukupno prihvatljivih troškova Projekta), dok će ostatak sufinancirati Općina Kneževi Vinogradi iz vlastitih sredstava.

Razdoblje provedbe projekta: Siječanj 2018. – Veljača 2019.

Kontakt osobe za više informacija:  Ines Palko Tatai, 099 613 2947; Čila Todorović, 098 457 378

Link na stranicu www.strukturnifondovi.hr

Link na stranicu Operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija“: http://www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija


13.02.2019. održana Završna konferencija u projektu „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Kneževi Vinogradi“.

U nazočnosti 50-tak osoba održana je Završna konferencija u projektu „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Kneževi Vinogradi.

Nazočnim gostima prezentiran je projekt od njegovog početka, do stavljanja u funkciju, mogućnostima koje to reciklažno dvorište pruža, vrstama otpada i načinu poslovanja.

Osim „građevinskog dijela i opremanja“ projektom su bile obuhvaćene i edukativne radionice koje su potakle i educirale korisnike o nužnosti razvrstavanja otpada i odlaganju istog putem reciklažnog dvorište. Posebnu zainteresiranost za projekt pokazali su naši najmlađi koji su aktivno sudjelovali na radionicama održanim u osnovnim školama i vrtiću.

Projekt je financiran iz sredstava Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. s sufinanciranjem cca 85 % vrijednosti projekta.