Dječji vrtić Zeko raspisao je natječaj za radno mjesto upravnog i računovodstvenog referenta/ice

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – upravni i računovodstveni referent


Na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi od 28.09.2020. i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju /N.N. 10/97, 107/07 i 94/13 raspisuje se natječaj za radno mjesto upravnog i računovodstvenog referenta/ice

 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno, 0,5 radno vrijeme (4 sata dnevno odnosno 20 sati tjedno), uz probni rad od tri mjeseca

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema pravnog, ekonomskog ili upravnog smjera, s jednog godinom iskustva na administrativnim poslovima
 • položen državni stručni ispit,
 • ostali uvjeti propisani zakonom
 • poznavanje rada na računalu
 • utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, odnosno da protiv nje/ga nije vođen kazneni i prekršajni postupak za djela iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika Domovnice)
 • kopija osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a s osobnim podacima i podacima o radnom stažu)
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • dokaz o poznavanja rada na računalu

Prijavu mogu podnijeti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja ispita u zakonskom određenom roku.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ustanova zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti u roku 8 dana s danom objave natječaja, na adresu:

DJEČJI VRTIĆ «ZEKO», Glavna 84 a., KNEŽEVI VINOGRADI, s naznakom: „Za natječaj za upravnog i    računovodstvenog referenta“.

Započeo je upis djece u Dječji vrtić ˝Zeko˝ za pedagošku 2020./2021. godinu

Dječji vrtić ˝Zeko˝ obavještava da je započeo upis djece za pedagošku 2020./2021. godinu (jaslice, poludnevni i cjelodnevni program).

 1. Zahtjev za upis u Dječji vrtić „Zeko“ mogu podnijeti roditelji djece koji imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ima slobodnih mjesta, mogu se upisati i djeca roditelja s prebivalištem na području druge jedinice lokalne samouprave.
 2. Zahtjev za upis u programe Dječjeg vrtića podnosi se do 30. lipnja 2020. godine u matičnom vrtiću Kneževi Vinogradi ili u područnim vrtićima
 3. Obrazac zahtjev za upis roditelji mogu preuzeti sa web stranice Općine Kneževi Vinogradi (knezevi-vinogradi.hr)
 4. Rezultati upisa kao i lista čekanja djece koja nisu ostvarila pravo na upis objavljuju se javno na oglasnoj ploči vrtića i na web stranici Općine Kneževi Vinogradi (knezevi-vinogradi.hr) najkasnije 30 dana po zaključivanju roka za podnošenje zahtjeva za upis
 5. Protiv odluke Povjerenstva o rezultatima upisa podnositelji zahtjeva za upis imaju pravo žalbe. Žalba se podnosi Upravnom vijeću vrtića u roku od 8 dana od dana objavljivanja Odluke o rezultatima upisa na oglasnoj ploči
 6. Prednost upisa imaju:
 • djeca zaposlenih roditelja
 • djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
 • djeca samohranih roditelja
 • djeca u udomiteljskim obiteljima
 • djeca s teškoćama u razvoju
 • djeca iz obitelji s troje i više djece
 • djeca, za koje roditelji primaju doplatak
 • djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata
 1. Uz ispunjen Zahtjev za upis, roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti dužni su priložiti i:
 • za dijete samohranog roditelja – dokaze/izjavu o samohranosti (drugi roditelj umro, proglašen umrlim, nestao ili nije sposoban uzdržavati dijete ili skrbiti o njemu)
 • za dijete oba zaposlena roditelja – Potvrde o radnom statusu oba roditelja-Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa koje izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • za dijete roditelja branitelja ili invalida Domovinskog rata – Presliku dokumenta da je roditelj djeteta žrtva ili invalid Domovinskog rata
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako maloljetno dijete rodni ili izvadak iz matice rođenih
 • za dijete u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, odgovarajuće Rješenje ili Potvrdu nadležnog tijela odnosno Centra za socijalnu skrb
 • za dijete s teškoćom u razvoju – Preslika medicinske dokumentacije djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju odn. Nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb odn. Rješenje 1. stupanjskog tijela vještačenja za djecu s teškoćama u razvoju
 • za dijete roditelja koji primaju doplatka za djecu- Rješenje HZZO o pravu na doplatak za dijete
 1. Ugovori s roditeljima primljene djece sklapat će se od 1. rujna tekuće godine.
 2. Naknada za usluge vrtića za dijete koje ima prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi iznosit će:
 • Poludnevni – vrtićki program: 220,00 kn
 • Cjelodnevni – vrtićki program: 450,00 kn
 • Cjelodnevni jaslički program: 500,00 kn

Naknada za usluge vrtića za dijete s područja drugih jedinica lokalne samouprave iznosit će:

 • Poludnevni – vrtićki program: 320,00 kn
 • Cjelodnevni – vrtićki program: 550,00 kn
 • Cjelodnevni jaslički program: 600,00 kn
 1. Obavezna dokumentacija uz Zahtjev za upis je:
 • Izvadak iz matice rođenih ili rodni list (preslika)
 • Potvrda o mjestu prebivališta (preslika osobne iskaznice djeteta i roditelja)
 • Potvrda o zaposlenju oba roditelja

Obrazac zahtjeva za upis

Upis – informacije