Aktualna događanja u općini

Obavijest udrugama i ustanovama nacionalnih manjina o objavi Javnog poziva za programe kulturne autonomije u 2023. godini i upute za prijavu putem internetske aplikacije

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske je temeljem članka 35. stavka 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj: 155/02; 47/10; 80/10; Odluka Ustavnog suda 93/11 (1981) i Odluka Ustavnog suda 93/11 (1982)) u „Narodnim Novinama“, pod brojem: 137/22 23. studenoga 2022. godine objavio „Javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. godini“.

U postupku utvrđivanja financijske potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske Savjet će primjenjivati Kriterije financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologiju praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa („Narodne novine“, broj: 105/16 i 81/20, 122/22) u daljnjem tekstu: Kriteriji). Povjerenstvo Savjeta za nacionalne manjine će prilikom sastavljanja prijedloga Odluke o rasporedu sredstava za 2023. godinu odlučivati na temelju bodovne liste koja se utvrđuje isključivo na temelju odredbi Kriterija i na temelju podataka o dostavljenim godišnjim izvještajima o utrošku sredstava za 2022. godinu koje Stručna služba Savjeta priprema i daje na uvid članovima Povjerenstva.

Prijave prijedloga programa obavljaju se aplikacije dostupne  na  službenoj  internet  stranici www.savjet.nacionalne-manjine.info.

kunama putem internetske stranici Savjeta koja  glasi:

Prije samog pristupa prijavi prijedloga programa putem mrežne aplikacije nužno je pripremiti u PDF formatu slijedeće dokumente:

 1. 1. presliku rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske koji obuhvaća i zadnje prijavljene promjene (najmanje 36 mjeseca od osnutka do dana objave javnog poziva u „Narodnim novinama“, odnosno 24 mjeseca za udruge. koje su članice saveza i/ili zajednice nacionalnih manjina);

– 1 –

 1. 2. presliku važećeg Statuta udruge;
 2. 3. presliku odluke sa zadnje izborne skupštine kojom su imenovane odgovorne osobe udruga i/ili ustanova, saveza i/ili zajednica nacionalnih manjina;
 3. 4. presliku uvjerenja o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge udruga i/ili ustanova, saveza i/ili zajednica nacionalnih manjina (ne i za odgovorne osobe članica udruga, KUD-ova i );
 4. 5. popis članova udruge i/ili ustanove i
 5. 6. popis od minimalno 20 članova deklariranih pripadnika nacionalne manjine iz registra birača ovjerenu od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge (predsjednika udruge) a za saveze i/ili zajednice nacionalnih manjina popis članica (udruga)
 6. 7. presliku ugovora, rješenja ili odluke o najmu prostora ukoliko udruga nema vlastiti prostor;

Navedeni dokumenti su neophodni za sam pristup aplikaciji kao i za urednu prijavu prijedloga programa. Bez prilaganja navedenih dokumenata sama prijava se ne može uspješno završiti.

Prijave prijedloga programa izvršavaju se putem aplikacije u kunama od 28. studenog 2022. godine. Zadnji dan roka za podnošenje prijave je 30. prosinca 2022. godine.

Nakon izvršene prijave prijedloga programa udruge i/ili ustanove nacionalnih manjina su obavezne ispisati potvrdu prijave prijedloga programa iz elektronske aplikacije. Istu je dužna potpisati osoba ovlaštena za zastupanje i ovjeriti ju pečatom udruge i/ili ustanove.

Potvrdi se obavezno prilaže :

 1. 1. original uvjerenja o nekažnjavanju odgovornih osoba udruga i/ili ustanova nacionalnih manjina koje se prijavljuju samostalno i odgovornih osoba saveza i/ili zajednica nacionalnih manjina (ne i za odgovorne osobe članica udruga, KUD-ova i sl.), ne stariji od mjesec dana;
 2. 2. plan prihoda i rashoda iz financijskog plana udruga i/ili ustanova za 2023. godinu;
 3. 3. iznimno udruge i/ili ustanove nacionalnih manjina koje se po prvi put prijavljuju na javni poziv Savjeta kao i udruge i/ili ustanove nacionalnih manjina koje u zadnje tri godine nisu bile sufinancirane preko Savjeta dužne su dostaviti dokaze o dosadašnjem radu i aktivnom djelovanju (primjerice fotografije sa nastupa i manifestacija, objavljenih priloga-članaka iz novina, objavljenih djela iz programa izdavaštva, tiskani časopisi iz programa informiranja i drugo sa kratkim obrazloženjem i opisom).

Potvrdu s obaveznim prilozima udruge i/ili ustanove su dužne poslati s povratnicom na adresu:

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Mesnička 23, 10000 Zagreb s naznakom „ZA JAVNI POZIV-2023“.

– 2 –

Ukoliko udruge i/ili ustanove nacionalnih manjina, savezi i/ili zajednice nacionalnih manjina uz prijavu u aplikaciji ne prilože sve obavezne i ispravne dokumente u PDF formatu, kao i priloge koji se dostavljaju putem pošte na adresu Savjeta, smatrat će se da nisu prešle minimalni bodovni prag koji iznosi 10 bodova.

Udruge i/ili ustanove nacionalnih manjina koje su unatrag tri godine bile sufinancirane od strane Savjeta mogu ostvariti pozitivne odnosno negativne bodove u rasponu od 1-4 boda ovisno o dostavljenim godišnjim izvještajima za 2022. godinu.

Udruge i/ili ustanove nacionalnih manjina koje se po prvi put odazivaju na javni poziv Savjeta za nacionalne manjine, kao i udruge i/ili ustanove nacionalnih manjina koje u zadnje tri godine nisu bile sufinancirane preko Savjeta, mogu ostvariti pozitivne odnosno negativne bodove u rasponu od 1-2 boda ovisno o dostavljenim dokazima o dosadašnjem radu i aktivnom djelovanju.

Prijave prijedloga programa koje ne ispunjavaju propisane uvjete sukladno javnom pozivu kao i prijave prijedloga programa koje se ne dostave u roku neće se razmatrati.

Unutar aplikacije za prijavu programa integrirana je bodovna lista te je programirano automatsko bodovanje koje ovisi o obveznim dokumentima koje su udruge i/ili ustanove dužne priložiti uz samu prijavu.

JAVNI POZIV

Potpisan ugovor sa izvođačem radova za izgradnju nove općinske zgrade

Prošlo je malo više od godinu dana kako je izbio požar na zgradi općinske uprave koji je prouzročio veliku materijalnu štetu na samom objektu. Kako je zgrada već i prije požara bila u jako lošem stanju (vlaga je bila prisutna u cijelom objektu, krov je prokišnjavao, nisu postojali adekvatni prostori za arhivu i općinsku vijećnicu, uredi su bili nefunkcionalni) odlučeno je da će se na istom mjestu izgraditi nova zgrada, budući da bi troškovi rekonstrukcije postojeće zgrade bili preveliki.

Nakon procesa izrade projektno-tehničke dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole pristupilo se odabiru izvođača putem javne nabave. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 4.500.000,00 kuna bez PDV-a, a na poziv za dostavu ponuda pristigle su četiri ponude od kojih je izabrana ponuda tvrtke Zuber d.o.o. iz Višnjevca koja je ocijenjena kao ekonomski najprihvatljivija.

Ugovor sa izvođačem radova potpisan je 14. studenoga 2022. godine, nakon čega je obavljen i postupak uvođenja u posao. Vrijednost ugovora iznosi 4.442.980,78 kn bez PDV-a, odnosno 5.553.725,98 kuna sa PDV-om. Rok za završetak radova na izgradnji je 20 mjeseci.

Nova zgrada općinske uprave bit će funkcionalan i moderan objekt s uredskim prostorijama, prostorom za sastanke – vijećnicom, arhivskim prostorom i ostalim sadržajima. Zgrada će biti pristupačna i osobama smanjene pokretljivosti i osobama s invaliditetom, budući da izgradnja predviđa i ugradnju dizala. Nakon godina pružanja usluga mještanima u trošnom objektu, te neadekvatne privremene lokacije općinske uprave u Domu kulture koja je korištena od izbijanja požara, izgradnjom novog objekta stvorit će se preduvjeti za nova poboljšanja u pogledu pružanja kvalitetnijih, efikasnijih i pristupačnijih usluga mještanima Općine Kneževi Vinogradi.

Predstava ˝Šumska priča˝ upriličena za polaznike dječjeg vrtića Zeko

U ponedjeljak, 14. studenoga, u Svečanoj sali Iris na SRC Kneževi Vinogradi održana je kazališna predstava “Šumska priča”, mjuzikl sa 16 songova u izvedbi splitskog kazališta “Produkcija Z”, za polaznike dječjeg vrtića Zeko u trajanju od 40 minuta.

Moto “Ljubav prije svega” u ovoj priči kroz zabavan i edukativan način govori o očuvanju šume i šumskih životinja, a djeci su se predstavili šumski likovi Patuljak, Zeko, Srna, Medo, Sova i Buco.
Lutkarski mjuzikl pretočen u priču i pjesmu, razveselio je svu djecu i približio im pouku koja govori o važnosti šume.

Dječji vrtić Zeko u posjeti Gradskoj knjižnici Beli Manastir

Proteklog su tjedna (srijeda 2.11. i petak 4.11.) djeca iz odgojnih skupina „Pčelice“ i „Bubamare i bubamarci“ Dječjeg vrtića Zeko iz Kneževih Vinograda posjetila odjel Gradske knjižnice Beli Manastir.

Djelatnici knjižnice upoznali su djecu s prostorom knjižnice, knjižničnim fondom i načinom i pravilima posuđivanja knjiga. Djeca su najviše vremena provela na dječjem odjelu koji je prilagođen dječjim interesima i koji je prepun šarenih slikovnica i knjiga. Kroz razgovor s djecom pobuđen je njihov interes za pisanom riječi te su djeca motivirana i potaknuta na razvijanje ljubavi prema knjizi i čitanju.

Posjet knjižnici samo je jedna od aktivnosti dječjeg vrtića kojom se pridonosi razvoju kulture čitanja kod djece od najranije dobi.

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za predlaganje programa/projekata za Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2023. godinu

Osječko-baranjska županija objavila je na svojoj stranici Javni poziv za predlaganje programa/projekata za Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2023. godinu.

Predmet Javnog poziva je provedba postupka dodjele namjenskih financijskih sredstva za programe i projekte za unaprjeđivanje, očuvanje, zaštitu te poticanje i promicanje profesionalnog, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva, posebice stvaralaštva mladih te promicanje potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina s područja Županije u zemlji i inozemstvu, sukladno odredbama Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, koje obuhvaćaju sljedeće djelatnosti i područja:

 • djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom,
 • knjižničnu djelatnost i nakladničku i knjižarsku djelatnost,
 • muzejsku i arhivsku djelatnost,
 • glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost,
 • dramsku i plesnu umjetnost,
 • vizualnu umjetnosti i audiovizualnu djelatnost,
 • interdisciplinarnu i novu umjetničku i kulturnu praksu i
 • međunarodnu kulturnu suradnju i mobilnost.

Pravo predlaganja programa/projekta odnosno prijave za dodjelu financijskih sredstava imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje provode programe i projekte u području kulture, odnosno koje su u odgovarajućem registru registrirane za djelatnost kulture i umjetnosti (udruge) odnosno koje su registrirane za kulturne djelatnosti koju prijavljuju (druge pravne osobe).

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može odobriti korisniku je 133,00 eura, a najveći iznos je 26.545,00 eura.

Rok za dostavu prijedloga je 30 dana od dana objave ovoga Javnog poziva, odnosno od 31. listopada do 30. studenoga 2022. godine.

Sve potrebne informacije i pripadajuću dokumentaciju možete pronaći na stranici OBŽ: https://www.obz.hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku.

Natječaj Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za ostvarivanje potpore za obrazovanje – 2022./2023.

Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji  na svojoj mrežnoj stranici raspisala je 02. studenoga 2022.god.  Natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom redovitog preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija.

Mjesečni iznos potpore za studente iznosi 500,00 kuna = 66,36 eura (fiksni tečaj konverzije: 7,53450). Naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija biti će odobrene u iznosu od
6.000,00 kuna = 796,34 eura (fiksni tečaj konverzije: 7,53450)

Korištenje potpore za obrazovanje odobrava se korisnicima u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u akademskoj godini 2022./2023.

Natječaj je dostupan na sljedećoj poveznici: https://zaklada-branitelja.hr/?p=876.

Raspored obilaska dimnjačara u 2022. godini

Tvrtka Kneževi parkovi d.o.o. koja obavlja dimnjačarske poslove na području Općine Kneževi Vinogradi obavještava mještane o rasporedu obilazaka naselja.

Ovlašteni dimnjačar je Panto Lozanov s uredom na adresi Glavna 78, Kneževi Vinogradi (stara ambulanta, ulaz Udruge umirovljenika) te ga se može dobiti na broj mobitela: 099/397-00-91. Uslugu je poželjno dogovoriti ranije i to prema rasporedu obilazaka.

 

Raspored obilazaka po mjestima od 1. listopada do 31. prosinca 2022. godine možete vidjeti ovdje.

Obavijest HZMO u svezi provedbe Odluke Vlade RH o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena korisnicima inozemnih i HR mirovina

HZMO obavještava sve korisnike hrvatskih i inozemnih mirovina, te korisnike hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu  ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu  da su radi provedbe Odluke Vlade RH o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena u obvezi dostaviti  HZMO do 30.studenog 2022.godine  dokaz o iznosu inozemne mirovine za kolovoz 2022. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja.

 

Više informacija

Tiskanica-za-dostavu-podataka-o-visini-inozemne-mirovine-INFLATORNI-dodatak

Obavijest Ministarstva poljoprivrede o raspoloživim jamstvima i zajmovima za financiranje poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede obavještava  sve zainteresirane poljoprivrednike o dostupnim zajmovima i jamstvima  s počekom do 1 godine, rokom plaćanja pet godina i uz kamatnu stopu od 0,5%, a u svrhu financiranja povećanih troškova energije, nabave repromaterijala, stočne hrane, osiguranja likvidnosti i kontinuiranog rada uslijed poremećaja kojima su poljoprivrednici i prerađivači izloženi.

Pozivaju se poduzetnici, čiji je kontinuitet proizvodnje ugrožen nepredvidivim i dalekosežnim utjecajem kriza, da razmotre mogućnost financiranja potreba za obrtnim sredstvima (nabava repromaterijala za sjetvu, hrane za stoku, osiguranje likvidnosti uslijed visokog rasta troškova energenata i dr.) putem dostupnih kredita i uz jamstvene sheme uz državne potpore.

Više na: ZAJMOVI I JAMSTVA ZA OSIGURANJE LIKVIDNOSTI USLIJED PORASTA TROŠKOVA ENERGIJE, UTJECAJA KRIZA I ZA PRIPREMU SJETVE

4. Internacional Borac Cup

4. Internacional Borac Cup u organizaciji Škole nogometa NK Borac Kneževi Vinogradi održat će se 27. i 28.08.2022.  na SRC Kneževi Vinogradi 

International Borac Cup po prvi puta se održava kao dvodnevna manifestacija, a okupit će djecu u kategoriji U10, rođenih u 2012. godini, iz najboljih regionalnih nogometnih klubova.

Na ovogodišnjem turniru sudjelovat će čak 32 ekipe iz 5 različitih država: Hrvatske, Srbije, Mađarske, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Nogometne terene SRC Kneževi Vinogradi preplavit će dječji osmijeh i prepoznatljive boje dresova. Najveća imena turnira zasigurno su GNK Dinamo, HNK Hajduk, FK Crvena Zvezda, FK Vojvodina, NK Osijek, HNK Rijeka, NK Lokomotiva Zagreb, FK Sarajevo, NK Olimpija Ljubljana, TC Ferenvaroš, MTK Budimpešta i mnogi drugi.

P R O G R A M

 • Razigravanje momčadi počinje 27. i 28.08.2022. od 09:00h.
 • Službeno otvorenje turnira održat će u subotu 27.08.2022. u 14:00h.

Svečano zatvaranje turnira i proglašenje pobjednika održat će se
u nedjelju 28.08.2022. u 18:50h.

“32 EKIPE – 2 TERENA – 1 POBJEDNIK”

1 2 3 30