Aktualna događanja u općini

Javni poziv za upis djece u vrtić i jaslice Dječjeg vrtića “Zeko” Kneževi Vinogradi za pedagošku godinu 2023./2024.

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U VRTIĆ I JASLICE DJEČJEG VRTIĆA „ZEKO“, KNEŽEVI VINOGRADI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

(više…)

Nastavak projekta “Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva”

Osječko-baranjska županije objavila je na svojoj web stranici (https://www.obz.hr/index.php/oglasnik/natjecaji-i-javni-pozivi) Javni natječaj za subvencioniranje kamate na stambene kredite u okviru projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva

Uz obrazac zahtjeva, upute te ostalu natječajnu dokumentaciju, objavljeni su i podaci o visini kamatnih stopa po pojedinim poslovnim bankama te novi Pravilnik o kriterijima i postupku za subvencioniranje kamate na stambene kredite u projektu „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ („Županijski glasnik“ broj 1/23.).

U projektu sudjeluju 22 dvije jedinice lokalne samouprave s područja Županije, i to: gradovi Osijek, Đakovo, Valpovo, Beli Manastir, Našice i Donji Miholjac, te općine Antunovac, Bilje, Bizovac, Draž, Erdut, Ernestinovo, Feričanci, Kneževi Vinogradi, Koška, Magadenovac, Petlovac, Petrijevci, Punitovci, Strizivojna, Vladislavci i Vuka.

Ukupni kreditni potencijal iznosi 30.000.000,00 eura a do sada je utrošeno gotovo 20.000.000,00 eura.

Općina Kneževi Vinogradi udrugama dodijelila ugovore u vrijednosti gotovo 255 tisuća eura

Načelnik Vedran Kramarić i predsjednici 32 udruge potpisali su jučer u  prostorijama Restorana Panon na SRC Kneževi Vinogradi ugovore o dodjeli novčanih sredstava temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2023. godini i Javnog natječaja za financiranje manifestacija udruga na području Općine Kneževi Vinogradi u 2023. godini.

Načelnik je čestitao na uspješno prijavljenim programima, projektima i manifestacijama te se zahvalio svim udrugama na njihovom trudu i doprinosu koji ulažu u kreiranje i stvaranje društvenog, kulturnog, socijalnog i sportskog sadržaja na području naše općine a kojima se unaprjeđuje kvaliteta života stanovništva te ujedno promovira Općina Kneževi Vinogradi.

Ukupan iznos novčanih sredstava koji je dodijeljen za financiranje programa i projekata udruga iznosi skoro 210 tisuća € (1,6 milijuna kn), dok će se putem natječaja za manifestacije udruga financirati 12 manifestacija s ukupnim iznosom novčanih sredstava od skoro 45 tisuća € (335 tisuća kn).

Započinje škola tenisa – poziv na sudjelovanje

Općina Kneževi Vinogradi u suradnji s Teniskim klubom “Baranja” iz Darde, i ove godine organizira školu tenisa za djecu s područja Općine Kneževi Vinogradi u starosti od 6 do 14 godina.

 
Škola tenisa počinje u ožujku, a inicijalni susret će se održati u subotu 18.3.2023. s početkom u 15:00 sati na multifunkcionalnom igralištu u sklopu našeg Sportsko-rekreacijskog centra Kneževi Vinogradi.
Više informacija na telefon: 095/863-1793 (Siniša Jakus)

Općina Kneževi Vinogradi i ove godine subvencionira stambene kredite za kupovinu prve nekretnine na području općine

Načelnik Vedran Kramarić potpisao je danas četvrti dodatak sporazuma s Osječko-baranjska županija koji je vezan uz nastavak projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“.

Kreditiranje je ugovoreno sa šest poslovnih banaka – Agram banka, Erste&Steiermarkische bank, Hrvatska poštanska banka, OTP banka, Privredna banka Zagreb i Zagrebačka banka. Kamatna stopa kreće se u rasponu od 2,78 do 3,30%, međutim Općina i Županija subvencioniraju kamatu s dva postotna poena te će kamata za neke korisnike biti već od 0,78 %.
Putem ovog jedinstvenog projekta u RH, od 2019. godine otkad je započeo, kupljena su 181 stana i 201 kuća od strane 382 korisnika na području OBŽ. Projekt na konkretan način pomaže demografskom oporavku našeg kraja, ali i rješavanju jednog od najvećih problema u Hrvatskoj, a to je stalno stambeno zbrinjavanje kao i rješavanje radnog mjesta.

Općina Kneževi Vinogradi prijavila je projekt “Unaprjeđenje Sportsko-rekreacijskog centra Kneževi Vinogradi”

Općina Kneževi Vinogradi prijavila je projekt “Unaprjeđenje Sportsko-rekreacijskog centra Kneževi Vinogradi” na raspisani poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva turizma i sporta -“Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti, GRUPA 2. Infrastruktura aktivnog turizma”.

U okviru projekta planirano je više aktivnosti kojima se nastoji doprinijeti razvoju kontinentalnog turizma, produljenju turističke sezone, razvoju specifičnih oblika turizma, te porast zaposlenosti u turizmu razvojem kapaciteta za aktivni turizam na području Općine Kneževi Vinogradi. Projekt se sastoji od tri dijela. Na prostoru iza stadiona projektirana je teniska dvorana s gledalištem i dva terena s tvrdom podlogom, vrijedna 30-ak milijuna kuna, kakva ne postoji u ovom dijelu Hrvatske. U planu je i izgradnja fitness-centra te nogometnog igrališta s umjetnom travom ‘‘ful‘‘ dimenzija na pomoćnom igralištu NK-a Borca. Treći dio projekta izgradnja je rekreativno-izletničke zone s raznim sadržajima, poput odbojke na pijesku, adrenalinskog parka, izletišta sa spravama i trim-stazama na približno dva hektara velikom prostoru ispod ribnjaka, dakle svega što je u funkciji aktivnog turizma, odnosno sporta. Za navedene aktivnosti ishođene su i suglasnosti potrebne za najviše standarde natjecanja, među kojima su i suglasnosti Hrvatskog teniskog sveza i Hrvatskog nogometnog saveza. Osim toga, u dvorani za tenis će biti moguće igranje međunarodnih turnira s fondom nagrada do 50.000 dolara. Uz infrastrukturni dio, projekt sadrži i edukativan dio kao i dio koji se odnosi na promotivne aktivnosti.
Projekt je vrijedan gotovo 50 milijuna kuna, a kroz natječaj je moguće ostvariti 100-postotno financiranje. Projekt će se ostvariti u partnerstvu sa TZ Osječko-baranjskom županijom i tvrtkom Kneževi parkovi d.o.o., a obzirom na kompleksnost natječaja i vrijednost projekta angažirana je i Županijska razvojna agencija OBŽ u sklopu pripreme istog.

DV Zeko: Natječaj za prijem radnika na radno mjesto – ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA

Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi raspisuje

N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto

ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA – 1 izvršitelj (m/ž) za rad u Dječjem vrtiću „Zeko“ Kneževi Vinogradi, na određeno puno radno vrijeme – zamjena za dulje bolovanje

Uvjeti su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to:
Poslove Zdravstvenog voditelja može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu zdravstvenog voditelja, a koji može biti:
a) preddiplomski sveučilišni studij,
b) stručni studij sestrinstva,
c) studij kojim je stečena VŠS sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima
d) sveučilišni diplomski studij,
e) specijalistički studij sestrinstva.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, u presliku:
– životopis,
– presliku dokaza o stručnoj spremi,
– dokaz o državljanstvu,
– preslika osobne iskaznice,
– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o radnom stažu, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja
– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika
– dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja:
a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
c) potvrda od Centra za socijalnu skrb da protiv kandidata nije izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta,

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete.

Uvjeti: Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19.) dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona dostupne na poveznici Ministarstva Hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Dječji vrtić „Zeko“, Glavna 84a 31309 Kneževi Vinogradi, s naznakom za koji se natječaj kandidat javlja, u roku od osam dana od dana objave natječaja.

Isprave i dokazi prilažu se u neovjerenoj preslici. Dokaze u izvorniku predloženi kandidat prilaže prije sklapanja Ugovora o radu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren od 2. ožujka do 9. ožujka 2023. godine. S prijavljenim kandidatima koji zadovoljavaju uvjete iz natječaja obavit će se razgovor. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju su neutralni i odnose se na osobe oba spola.

Tekst natječaja za radno mjesto zdravstveni/a voditelj/ica

Općina Kneževi Vinogradi je najbolja vinska destinacija Hrvatske

Potvrda razvoja turizma Općine Kneževi Vinogradi stiže i sa 10. svečane dodjele nagrada Suncokret ruralnog turizma Hrvatske – “Sunflower Award” koja se jučer održala u Opatiji. U organizaciji Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj “Klub članova Selo”, među nagrađenima su dominirali dobitnici s područja naše županije, a Općina Kneževi Vinogradi dobitnica je šampionske titule Veliki zlatni suncokret kao najbolja hrvatska vinska destinacija i to u konkurenciji 161 kandidata.

“Ovim putem želim se iskreno zahvaliti svim akterima (našim vrhunskim vinarima, udrugama, organizatorima naših jedinstvenih vinskih manifestacija, TZ Baranje i TZ Osječko -baranjske županije, Belju Plus..), koji su doprinijeli da ocjenjivačka komisija donese upravo ovakvu odluku. Ovakvo lijepo priznanje samo je još jedan dokaz da svi skupa stvaramo kvalitetnu vinsku priču u našoj općini, a ujedno je i motiv da u budućnosti budemo još bolji, inovativniji i jedinstveni. Ovom nagradom Općina Kneževi Vinogradi dodatno se pozicionirala i učvrstila na turističkoj karti kao TOP destinacija kontinentalne Hrvatske!” rekao je načelnik Vedran Kramarić koji je nagradu i preuzeo.

Uz šampionsku titulu Veliki zlatni suncokret Općini Kneževi Vinogradi, još je pet dobitnika s područja Osječko-baranjske županije. Zlatnu povelju u kategoriji Ruralno-turistički projekti za projekt razvoja vinskog turizma  Zemlja vina dobila je Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, Zlatnu povelju u kategoriji tradicijska (ruralna) gastronomija stiže restoranu Čingi lingi čarda u Bilju, a Zlatna povelja u kategoriji ruralno-turistički projekti s razlogom je dodijeljena Prezentacijsko-edukacijskom centru Tikveš  u Kopačkom ritu. Zlatna povelja u kategoriji projekti/nositelji zaštićenih i marketinških oznaka dodijeljena je Kući baranjskog kulena u Belom Manastiru, a brončana povelja u kategoriji tradicijska (moderna) domaćinstva Villi Edl Elegant iz Aljmaša.

Priznanje Suncokret ruralnog turizma Hrvatske projekt je u sklopu kojeg se jednom godišnje ocjenjuju i predstavljaju tradicijski sadržaji, čuva izvornost te povezuju sudionici ruralnoga turizma, a dodjeljuje se u osam kategorija.

Dječji vrtić Zeko: natječaj za radno mjesto – upravni i računovodstveni referent

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto – Upravni i računovodstveni referent (28.2.2023.)

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – upravni i računovodstveni referent (23.2.2023.)


Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi raspisuje

Natječaj za radno mjesto – Upravni i računovodstveni referent
jedan izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme (više…)

Završen projekt kanalizacijskog sustava u Karancu – poziv na priključenje

Jedan od do sada najvećih projekata na području općine Kneževi Vinogradi, „Izgradnja sustava javne odvodnje u naselju Karanac“ je završen. Važnost i nužnost ovog projekta, kako za sve mještane Karanca tako i za sve intenzivniji razvoj turizma i sve veći broj turističkih objekata i posjetitelja, prepoznali su čelnici Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatskih voda i Baranjskog vodovoda te su još prije četiri godine potpisali Ugovor o izgradnji.

Projekt, čija je vrijednost iznosila cca. 20 milijuna kuna bio je podijeljen na četiri faze. Prva faza projekta provodila se od 2019. do 2020. godine, a obuhvaćala je radove u dijelu Kolodvorske ulice, ulice Nikole Tesle i ulice Ive Lole Ribara. Izvođač radova prve faze bila je tvrtka Odvodnja d.o.o. iz Darde.

Realizacije projekta nastavljena je 2021. godine, a odnosila se na 2., 3. i 4. fazu. Izvođač radova je tvrtka CROCUS d.o.o. Radovi su okončani krajem rujna 2022. godine, a izvođeni su u ostatku Kolodvorske ulice, ulici Petefi Šandora, Sunčanoj, Baranjskoj, radničkoj te ulici Tina Ujevića.

Općina Kneževi Vinogradi će i ovoga puta svim mještanima Karanca omogućiti BESPLATNE priključke na sustav javne odvodnje. Predviđa se da će na novoizgrađeni sustav biti priključeno još 350 kućanstava/pravnih osoba. Stoga se pozivaju svi mještani Karanca da se ŠTO PRIJE PRIKLJUČE na sustav javne odvodnje, budući da od 1. travnja 2023. godine više neće biti u mogućnosti koristiti usluge mobilne odvodnje.

Realizacijom ovog projekta u potpunosti će se riješiti problem odvodnje sanitarno – fekalnih voda iz kućanstava i pravnih subjekata u naselju Karanac, a obzirom da općina vodi brigu o podjednakom razvoju svih naselja i podizanju kvalitete života i životnog standarda svih sumještana, ovim putem želimo podijeliti informaciju da započinje projektiranje izgradnje sustava javne odvodnje – kanalizacije u naseljima Suza i Zmajevac.

1 2 3 32