7.sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:023-01/21-01/38
URBROJ:2100/06-01-03/06-21-01
Kneževi Vinogradi, 17.12.2021.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21) sazivam putem e-maila:

7. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se, imajući u vidu okolnosti nastale uslijed borbe protiv virusa COVID 19, razloge i nužnost održavanja, održati elektronskim putem e-maila: opcina@knezevi-vinogradi.hr

Sukladno navedenom, pozivaju se vijećnici Općinskog vijeća da do 21.12.2021. godine (UTORAK) do 10,00 sati dostave pisanu potvrdu svoga izjašnjavanja o prijedlogu putem priložnog GLASAČKOG LISTIĆA, a u međuvremenu se uključe u raspravu, također putem mail-a: opcina@knezevi-vinogradi.hr

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I       R E D

– Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o VII. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
4. Donošenje Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godinu;
5. Donošenje Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
6. Donošenje Odluke o izmjeni Programa pomoći religiji u 2021. godini;
7. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o korištenju i održavanju SPI programa;
8. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti na Pravilnik o Unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV „Zeko“
9. Donošenje Odluke o predlaganju člana Nadzornog odbora Baranjske čistoće d.o.o.

 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.v.r.

 

1 2