11.sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/06
URBROJ: 2158-23-01/06-22-01
Kneževi Vinogradi, 27.04.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

11. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 02.05.2022. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I     R E D

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi;
2. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi;
3. Donošenje Odluke o visini naknade za rad Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi;
4. Donošenje Odluke o donošenju Programa zaštite divljači za Općinu Kneževi Vinogradi za razdoblje od 1. travnja 2021. do 31.ožujka 2031. godine; Program zaštite od divljači
5. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva komunalne opreme u korist tvrtke Baranjska čistoća d.o.o.;
6. Donošenje Odluke o povjeravanju upravljanja podzemnog spremnika za odvojeno prikupljanje otpada s javnih površina.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.v.r.

10.sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/05
URBROJ:2100/06-01-01/06-22-01
Kneževi Vinogradi, 24.03.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

10. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 28.03.2022. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I     R E D

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 9.sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o dodjeli sredstava za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro u 2022. godini za udruge čiji iznos prelazi iznos u nadležnosti Općinskog načelnika;
2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini;
3. DonošenjeZaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske i Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
5. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti na Odluku o izmjeni Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u Općini Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.

8.sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/01
URBROJ:2158-23-01/01-22-01
Kneževi Vinogradi, 28.01.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21) sazivam putem e-maila:

8. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se, imajući u vidu okolnosti nastale uslijed borbe protiv virusa COVID 19, razloge i nužnost održavanja, održati elektronskim putem e-maila: opcina@knezevi-vinogradi.hr
Sukladno navedenom, pozivaju se vijećnici Općinskog vijeća da do 31. siječnja 2022. godine (PONEDJELJAK) do 15,00 sati dostave pisanu potvrdu svoga izjašnjavanja o prijedlogu putem priložnog GLASAČKOG LISTIĆA, a u međuvremenu se uključe u raspravu, također putem mail-a: opcina@knezevi-vinogradi.hr
Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I       R E D

– Usvajanje zapisnik sa 7.sjednice

1. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kneževi Vinogradi;
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi;
3. Donošenje Odluke o sufinanciranju građenja vodnih građevina;
4. Donošenje Odluke  o izmjeni Odluke o  koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika;
5. Donošenje Odluke o davanju prethodne  suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni  Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi;
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za izgradnju zgrade javne namjene – upravna zgrada Općine;
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za vršenje usluge dezinsekcije na području Općine Kneževi Vinogradi;

 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.v.r.

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:023-01/21-01/36
URBROJ:2100/06-01-03/06-21-01
Kneževi Vinogradi, 03.12.2021.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21)  i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21) sazivam putem e-maila:

6. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

 

Koja će se, imajući u vidu okolnosti nastale uslijed borbe protiv virusa COVID 19, razloge i nužnost održavanja, održati elektronskim putem e-maila: opcina@knezevi-vinogradi.hr  

Sukladno navedenom, pozivaju se vijećnici Općinskog vijeća da do 10.12. 2021. godine (PETAK) do 12,00 sati dostave pisanu potvrdu svoga izjašnjavanja o prijedlogu putem priložnog GLASAČKOG LISTIĆA, a u međuvremenu se uključe u raspravu, također putem mail-a: opcina@knezevi-vinogradi.hr  

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I   R E D

 1. Donošenje Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024.godinu;
 2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu;
 3. Donošenje Programa korištenja ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini;
 4. Donošenje Programa utroška sredstava vodnog doprinosa;
 5. Donošenje Programa utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu RH;
 6. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa;
 7. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu;
 8. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2022. godini;
 9. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu;
 10. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
 11. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
 12. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
 13. Donošenje Programa pomoći religije u 2022. godini;
 14. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi i turizmu na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
 15. Donošenje Programa ja javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2022. godini;
 16. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine za 2022. godinu;
 17. Donošenje Odluke o predlaganju člana Nadzornog odbora tvrtke Baranjski vodovod d.o.o.
 18. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje;
 19. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj Sustava civilne zaštite i Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi;
 20. Donošenje Godišnjeg Provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
 21. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini.

                                                                                       PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                       Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.v.r.

5.sjednica Općinskog vijeća Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:023-01/21-01/33
URBROJ:2100/06-01-03/06-21-01
Kneževi Vinogradi, 05.11.2021.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21) sazivam putem e-maila:

5. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se, imajući u vidu okolnosti nastale uslijed borbe protiv virusa COVID 19, razloge i nužnost održavanja, održati elektronskim putem e-maila: opcina@knezevi-vinogradi.hr

Sukladno navedenom, pozivaju se vijećnici Općinskog vijeća da do 09. studenog 2021. godine (UTORAK) do 12,00 sati dostave pisanu potvrdu svoga izjašnjavanja o prijedlogu putem priložnog GLASČKOG LISTIĆA, a u međuvremenu se uključe u raspravu, također putem mail-a: opcina@knezevi-vinogradi.hr

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I     R E D

– Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice vijeća

1. Razmatranje prijedloga Odluke o VI. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za informatizaciju Općinske uprave;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o proglašenju površina izvan lovišta na području Općine Kneževi Vinogradi;
5. Informacija o primljenim odgovorima PP Beli Manastir i Uprave za ceste Osječko-baranjske Županije na zamolbu Općine Kn. Vinogradi na stanje sigurnosti na županijskim i lokalnim cestama po iskazanim primjedbama vijećnika i stanovnika Općine.

NAPOMENA: Materijal i GLASAČKI LISTIĆ za sjednicu vijeća, koja će se održati elektronskim putem, dostavlja se i putem e-maila. Napominjemo da glasovati možete do 09. studenog 2021. godine (UTORAK) do 12,00 sati putem e-maila opcina@knezevi-vinogradi.hr

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća Predsjednik Općinskog vijeća saziva:

4. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 16.09.2021. godine (ČETVRTAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I R E D

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
2. Donošenje Odluke o V. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
3. Donošenje Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
4. Donošenje Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
5. Donošenje Odluka o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje a korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini;
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za izgradnju multifunkcionalnog i dječjeg igrališta u Zmajevcu;
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za nabavu komunalne opreme – kante za otpad;
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za sanaciju vinskog i zavičajnog muzeja u Zmajevcu;
9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za sanaciju vlage na objektu NK Borac u Kneževim Vinogradima;

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana virusom COVID-19  na sjednici koristite maske za lice.

 PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković v.r.

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva: 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati dana 22.07.2021. godine (ČETVRTAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu – IV. Izmjena;
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
4. Donošenje Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava vodnog doprinosa;
5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa;
6. Donošenje Odluke o dopuni Programa korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini;
7. Donošenje Odluke o dopuni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu;
8. Donošenje Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini;
9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu u 2021. godini;
10. Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
11. Donošenje Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi;
13. Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja participacije roditelja djece korisnika Dječjeg vrtića „Zeko“ za srpanj 2021. godine;
14. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu.

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana virusom COVID-19 na sjednici koristite maske za lice.

                                                     PRIJEDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković

2. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva:
2. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 05.07.2021. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV „Zeko“;
2. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kneževi Vinogradi unutar Podmjerje 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“;
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
4. Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost;
5. Donošenje Rješenja o imenovanju člana u Skupštinu Zajedničkog vijeća općina Vukovar;
6. DonošenjeOdluke o dodjeli dodatne potpore NK Borac Kneževi Vinogradi;
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za nastavak izgradnje ceste u poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni – II. faza.

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana virusom COVID-19 na sjednici koristite maske za lice.

1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj: 144/12, 12/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) i članka 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik 4/13, 3/18, 4/21) Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela saziva

1. KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

za 24. lipanj 2021. godine (četvrtak) s početkom u 10,00 sati u prostorijama Sportsko–rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)