Obavijest o prethodnom savjetovanju: Održavanje nerazvrstanih cesta

Naručitelj Općina Kneževi Vinogradi planira pokrenuti postupak javne nabave za: Održavanje nerazvrstanih cesta.

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16, 114/22) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom, Naručitelj Općina Kneževi Vinogradi stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi koja sadrži: opće podatke o postupku nabave, upute za ponuditelje, tehničku dokumentaciju, kriterije za odabir ponude, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, troškovnik.

Prethodno savjetovanje je objavljeno na: Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske – eojn.hr., a otvoreno je do: 12.03.2024. do 23:59:59 sati.

Obavijest o prethodnom savjetovanju: Izgradnju zgrade javne namjene – zgrada općinske uprave u Kneževim Vinogradima

Naručitelj Općina Kneževi Vinogradi planira pokrenuti postupak javne nabave za: Izgradnju zgrade javne namjene – zgrada općinske uprave u Kneževim Vinogradima.

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16.) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom, Naručitelj Općina Kneževi Vinogradi stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi koja sadrži: opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do 23. veljače 2022. godine.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

Naručitelj je obvezan objaviti izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.“

Prethodno savjetovanje objavljuje se na stranicama eojn-a https://eojn.nn.hr/oglasnik.

Obavijest o prethodnom savjetovanju

Dokumentacija za javnu nabavu – DON

Projektna dokumentacija:
Mapa 1 Arhitektonski projekt
Mapa_2_Građevinski projekt konstrukcije
Mapa_3_Građevinski projekt instalacija vodovoda i kanalizacije
Mapa_4_Građevinski projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije, toplinsku zaštitu i zaštitu od buke
Mapa_5_Građevinski projekt niskogradnje
Mapa_6_Strojarski projekt grijanja i hlađenja zgrade javne namjene
Mapa_7_Projekt dizala
Mapa_8_Elektrotehnički projekt
Troškovnik
Elaborat zaštite od požara
Elaborat zaštite na radu

 

Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave za „Izgradnja zgrade javne namjene – zgrada općinske uprave“ s ciljem prethodnog istraživanja tržišta

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 406-04/22-01/01
URBROJ: 2158-23-03/03-22-03
Kn.Vinogradi: 02.02.2021.

 

IZGRADNJA ZGRADE JAVNE NAMJENE – ZGRADA OPĆINSKE UPRAVE

Općina Kneževi Vinogradi u veljači 2022. godine planira početi postupak javne nabave za “Izgradnju zgrade javne namjene – zgrada općinske uprave “.

Stoga Općina Kneževi Vinogradi, ovim putem sukladno članku 198. Zakonu o javnoj nabavi prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta, u nastavku ove obavijesti objavljuje opis i troškovnik za „Izgradnja zgrade općine“ u Kneževim Vinogradima procijenjene vrijednosti od 2.760.000,00 kn bez PDV-a.

Imajući u vidu navedeno, a radi daljnjih planiranja i provedbe postupka te izrade dokumentacije o nabavi molimo za dostavu primjedbi odnosno prijedloga u okviru procijenjene vrijednosti nabave na adresu elektroničke pošte: cila.todorovic@knezevi-vinogradi.hr ili opcina@knezevi-vinogradi.hr .

PREDMET NABAVE: „Izgradnja zgrade javne namjene – zgrada općinske uprave
CPV: 45000000
Evidencijski broj nabave ;EV- 1/22
Tip: otvoreni postupak male vrijednosti
Ukupna procijenjena vrijednost investicije: 2.760.000,00 kn bez PDV-a.
Glavni projekt i troškovnik:
Elaborat zaštite na radu
Elaborat zaštite od požara
Mapa_2_Građevinski projekt konstrukcije
Mapa_3_Građevinski projekt instalacija vodovoda i kanalizacije
Mapa_4_Građevinski projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije, toplinsku zaštitu i zaštitu od buke
Mapa_5_Građevinski projekt niskogradnje
Mapa_6_Strojarski projekt grijanja i hlađenja zgrade javne namjene
Mapa_7_Projekt dizala
Mapa_8_Elektrotehnički projekt
Troškovnik

Općinski načelnik
Vedran Kramarić mag.iur.

1 2 3 4