Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Kneževi Vinogradi

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ 3/13) i članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kneževi Vinogradi, („Službeni glasnik“ Općine Kneževi Vinogradi broj: 9/14) Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi objavljuje

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

I.
Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Kneževi Vinogradi. Savjet mladih Općine Kneževi Vinogradi savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini. Izrazi koji se koriste u ovom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno.

II.
Savjet mladih Općine Kneževi Vinogradi broji 5 članova, uključujući i predsjednika i zamjenika predsjednika. U Savjet mladih Općine Kneževi Vinogradi mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Općine Kneževi Vinogradi, u dobi od 15 do 30 godina života. Članove Savjeta mladih Općine Kneževi Vinogradi bira Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na vrijeme od tri godine.

III.
Kandidate za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike predlažu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
učenička vijeća, studentski zborovi, mladež političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.
Kad je predlagatelj neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od najmanje 20 mladih s područja Općine Kneževi Vinogradi.

IV.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Kneževi Vinogradi podnose se Komisiji za izbor i imenovanje Općinskog vijeća u pisanom obliku – na propisanom obrascu, i obvezno sadrže slijedeće podatke:
– naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja (naziv udruge),
– podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište),
– vlastoručnu potpisanu izjavu kandidata da prihvaća kandidaturu,
– obrazloženje prijedloga.

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom udruge. Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:
– dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke II. ovog poziva (preslika osobne iskaznice),
– dokumentacija iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovog poziva (preslika rješenja o upisu udruge, odgovarajući dokument iz kojeg je vidljivo tko je odgovorna osoba predlagatelja, preslika dijela Statuta iz kojeg je vidljivo da se predlagatelj bavi mladima).

Ako kandidate predlaže neformalna skupina mladih potrebno je da isto podrži najmanje 20 mladih (od 15 do 30 godina) što potvrđuju svojim potpisom.
Jedan predlagatelj može predložiti maksimalno 5 kandidata i njihovih zamjenika.

V.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

VI.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Kneževi Vinogradi dostavljaju se na propisanom obrascu na adresu:

Općina Kneževi Vinogradi
Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi
Hrvatske Republike 3.
31309 Kneževi Vinogradi (privremeno Dom kulture, Glavna 82.)

u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

Rok za dostavu prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih Općine Kneževi Vinogradi je 15 dana od dana objave na oglasnim pločama i na web stranici Općine Kneževi Vinogradi: www.knezevi-vinogradi.hr.

VII.
Komisija za izbor i imenovanje obavlja formalnu provjeru kandidata, te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta, te utvrđuje popis važećih kandidatura. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se Općinskom vijeću, te se objavljuju na web stranici i oglasnim pločama Općine Kneževi Vinogradi.

VIII.
Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih
kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.
Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred onoliko kandidata na listiću koliko po odluci o osnivanju Savjeta mladih ima članova Savjeta mladih.
Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na web stranici i oglasnim pločama Općine Kneževi Vinogradi.

Javni poziv
Javni poziv – HU

Obrazac – prijedlog kandidata udruga
Obrazac – prijedlog kandidata neformalna skupina

Izjava o prihvaćanju kandidature

Javni natječaj za financiranje manifestacija udruga na području Općine Kneževi Vinogradi u 2023. godini

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE MANIFESTACIJA UDRUGA U 2023. GODINI-I.
ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE MANIFESTACIJA UDRUGA U 2023. GODINI


Na temelju članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik broj 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i na temelju Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 9/15) i Odluke o utvrđivanju prioriteta financiranja, načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju manifestacija koje u određenom području provode udruge u 2023. godini od 04. siječnja 2023. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi
Vinogradi raspisuje:

Javni natječaj za financiranje manifestacija udruga na području Općine Kneževi Vinogradi u 2023. godini

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet ovog Javnog natječaja za financiranje manifestacija na području Općine Kneževi Vinogradi u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Javni natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga za manifestacije udruga, namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u prioritetnim područjima:
1. Sport i rekreacija;
2. Eno, etno i gastro ponuda,
3. Obilježavanje obljetnica, jubileja i sl.
a sve sukladno Uputama za prijavitelje, koje su sastavni dio ovog Javnog natječaja. (više…)

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2023. godini

Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro u 2023. godini – IV.
Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro u 2023. godini – III.
Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro u 2023. godini – II.
Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro u 2023. godini – I.
Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro u 2023. godini
Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro u 2023. godini za udruge čiji iznos prelazi iznos u nadležnosti Općinskog načelnika


Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik broj 9/15), Programa javnih potreba iz Proračuna Općine za 2023. godinu i Odluke o utvrđivanju prioriteta financiranja, načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata koje u određenom području provode udruge u 2023. godini od 04. siječnja 2023. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2023. godini

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet ovog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Javni natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata Udruga, namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u prioritetnim područjima:
1. Sport i rekreacija;
2. Kultura;
3. Socijalna skrb;
4. Gospodarstvo;
5. Ostale društvene potrebe koje su usmjerene na poboljšanje kvalitete življenja na području Općine Kneževi Vinogradi, a sve sukladno Uputama za prijavitelje, koje su sastavni dio ovog Javnog natječaja (više…)

Javni natječaj za prijem u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

Na temelju članka 17.- 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/08, 112/19 – u nastavku teksta ZSNLP(R)S  ), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Kneževi Vinogradi raspisuje

J A V N I     N A T J E Č A J za prijem u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

– VJEŽBENIKA – jedan izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od dvanaest mjeseci za osposobljavanje za obavljanje poslova Viši referent iz područja financija. (više…)

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

ODLUKA o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija Općine Kneževi Vinogradi u akademskoj/školskoj 2022/2023. godini

PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA (3.1.2023.)

Na temelju članka 5. stavak 1. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik 7/19), Općinski načelnik dana 07.12.2022. na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela raspisao je

N A T J E Č A J za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija (više…)

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022.godini

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja i elektroničkih medija u 2022. godini (06.12.2022.)


Na temelju članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (“Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21 ), a u svezi članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (“Narodne novine”, broj: 111/21) i članka 1. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi raspisuje

JAVNI POZIV
za financiranje programskih sadržaja
elektroničkih medija u 2022. godini (više…)

Obavijest o vremenu i mjestu provođenja javne objave prava prvenstva po raspisanom Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi u postupku odabira najpovoljnijih ponuditelja na raspisani Javni natječaj objavljuje

OBAVIJEST o vremenu i mjestu provođenja javne objave prava prvenstva
po raspisanom Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Javna objava prava prvenstva po raspisanom Javnom  natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi (objavljen na službenim internetskim stranicama Općine: www.knezevi-vinogradi.hr, te na oglasnoj ploči Općine: dana 06.05.2022, ispravak 18.05.2022.godine), održat će se u utorak 22.11.2022.godine, s početkom u 18,00 sati u prostorijama Restorana Panon – SRC „Bazeni“.

Obavijest – HR
Obavijest – HU

Javni natječaj za prijem u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

Oduka o poništenju Javnog naječaja za prijem u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi (06.12.2022.)


Na temelju članka 17.- 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/08, 112/19 – u nastavku teksta ZSNLP(R)S ), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kneževi Vinogradi raspisuje

J A V N I       N A T J E Č A J
Za prijem u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

– VJEŽBENIKA – jedan izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od dvanaest mjeseci za osposobljavanje za obavljanje poslova Viši referent iz područja financija.
U svojstvo vježbenika primaju se osobe bez radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci, kao i osobe s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (12 mjeseci). (više…)

Javni natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 944-03/22-01/2
URBROJ: 2158-23-03/1-22-02
Kn.Vinogradi, 12.09.2022.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine (Službeni glasnik 7/09, 4/12), Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2017-2022 (Službeni glasnik 11/17), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi raspisao je

JAVNI NATJEČAJ
Za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta

Članak 1.

Predmet Javnog natječaja je prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta upisanih kao:
1. Kč.br. 1153 upisano u zk.ul. 593 k.o. Suza kao gradilište površine 1789 m2, u naravi nekorišteno zemljište s početnom prodajnom cijenom 40.500,00 kuna / 5.375,27 EUR
2. Kč.br. 1154 upisano u zk.ul. 593 k.o. Suza kao gradilište površine 1957 m2, u naravi nekorišteno zemljište s početnom prodajnom cijenom 44.500,00 kuna / 5.906,16 EUR
3. Kč.br. 1155 upisano u zk.ul. 593 k.o. Suza kao gradilište površine 1957 m2, u naravi nekorišteno zemljište s početnom prodajnom cijenom 44.500,00 kuna/ 5.906,16 EUR
4. Kč.br. 1159 upisano u zk.ul. 593 k.o. Suza kao gradilište površine 1957 m2, u naravi nekorišteno zemljište s početnom prodajnom cijenom 44.500,00 kuna / 5.906,16 EUR
5. Kč.br. 1160 upisano u zk.ul. 593 k.o. Suza kao gradilište površine 1957 m2, u naravi nekorišteno zemljište s početnom prodajnom cijenom 44.500,00 kuna / 5.906,16 EUR
6. Kč.br. 1158 upisano u zk.ul. 598 k.o. Suza kao gradilište površine 1957 m2, u naravi nekorišteno zemljište s početnom prodajnom cijenom 44.500,00 kuna / 5.906,16 EUR
7. Kč.br. 1085/29 upisano u zk.ul. 228 k.o. Kneževi Vinogradi kao oranica površine 635 m2, u naravi nekorišteno zemljište s početnom prodajnom cijenom 15.000,00 kuna / 1.990,84 EUR

(dvojno iskazane cijene prema fiksnom tečaju 1 €= 7,53450 kn). (više…)

Javni natječaj za zakup poslovnih prostora na području Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Općinski načelnik

KLASA: 372-02/22-01/2
URBROJ: 2158-23-03/1-22-03
Kn. Vinogradi, 05.09.2022.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), članka 6. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 1/2016), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi objavio je

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi

I.
Predmet Javnog natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora i to:

1. poslovni prostor u sklopu Doma kulture u Kotlini, Glavna 46.
– površine 57,40 m2, koji čini prostor bivše gostionice, s pravom korištenja toalet
– prostor se daje u najam s namjenom: ugostiteljstvo s dijelom opreme (šank), prostor se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja prostora za stavljanje u funkciju,
– rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina;
– početna mjesečna zakupnina: ukupno iznosi 143,50 kuna

2. Poslovni prostor u Zmajevcu, Zmajevac, Maršala Tita 90. u Domu kulture (prostor bivšeg Turističkog ureda)
– površine 18 m², koji se sastoji od jedne prostorije – odvojenog ureda, bez sanitarnog čvora s mogućnošću korištenja istoga u sklopu doma kulture;
– prostor se daje u najam s namjerom: trgovačke djelatnosti
– prostor se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja prostora za stavljanje u funkciju;
– rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina;
– početna mjesečna zakupnina: ukupno iznosi 108,00 kuna.

3. poslovni prostor u Suzi , Suza, Trg Ač Gedeona 11.
– površine 40,20 m2, koji čini prostor bivšeg poštanskog ureda, a sastoji se od ulaznog hodnika, 2 prostorije i sanitarnog čvora,
– prostor se daje u najam s namjenom: trgovina,
– prostor se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja prostora za stavljanje u funkciju;
– rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina
– početna mjesečna zakupnina: 241,20 kuna (više…)

Javni poziv za sufinanciranje iz Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine iz Mjere 5. „Lakše do školskih knjiga i opreme“.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Općinski načelnik

KLASA: 602-01/22-01/08
URBROJ: 2158-23-03/09-22-02
Kneževi Vinogradi, 22.08.2022.

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i točke 5. Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine (Službeni glasnik 12/18), Općinski načelnik dana 22.08.2022. godine raspisuje

J A V N I   P O Z I V
za sufinanciranje školskih knjiga i opreme iz Mjere 5. Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine „LAKŠE DO ŠKOLSKIH KNJIGA I OPREME“

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za sufinanciranje iz Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine iz Mjere 5. „Lakše do školskih knjiga i opreme“.
Školske knjige i oprema će se sufinancirati u iznosu 300,00 kuna po učeniku koji zadovoljava uvjete iz Javnog poziva. (više…)

Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024. godine“ u 2022. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

KLASA:311-01/22-02/01
URBROJ: 2158-23-03/09-22-02
Kneževi Vinogradi, 08.02.2022.

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21) i Odluke o raspisivanju javnog poziva od 04.02.2022. Općinski načelnik je dana 08.02.2022. godine objavio

JAVNI POZIV
za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024. godine“ u 2022. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024.godine“ u 2022. godini iz sredstava Proračuna Općine za slijedeće mjere:
• MJERA 1.: potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima
• MJERA 2.: potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
• MJERA 3.: poticanje ulaganja u proizvodnju i uslužne djelatnosti
• MJERA 4.: financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu
• MJERA 5.: kupovina i izgradnja objekata radi stavljanja u funkciju turizma
• MJERA 6.: poticanje razvoja i unaprjeđenje usluge u ruralnom turizmu
• MJERA 7.: potpore za autohtonu eno i gastro ponudu
• MJERA 8.: potpore za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama

Potpore iz ovog programa smatraju se državnim potporama male vrijednosti i na njih se odnose sva pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br.1407/2013 od 18.prosinca 2013. (SL L 352, 24.12.2013.) o primjeni članka 107. i 108 Ugovora o funkcioniranju Europske unije – „de minimis“ potpore, Uredba Komisije (EU) 2020/972 od srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br.147/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br.651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 07.07.2020.).

Nije moguća dodjela:
a) potpore poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000;
b) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;
c) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u slijedećim slučajevima
a) ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržištu stavljaju poduzetnici u pitanju;
b) ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;
d) potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanim s izvoznom djelatnošću;
e) potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI – općenito:

Prihvatljivi korisnici su navedeni po mjerama, s tim da:
Korisnici mjera ovog Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) koji posluju i imaju sjedište na području Općine Kneževi Vinogradi, izuzev trgovačkih društava kojima je Općina Kneževi Vinogradi osnivač ili ima vlasnički udio u temeljnom kapitalu.
Korisnik potpore mora imati najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika-icu.
Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak za potpore iz ovog Programa.

A. NEPOVRATNE POTPORE I SUBVENCIJE ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA NA RURALNOM PODRUČJU

MJERA 1: POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA I OBRTIMA

Prihvatljivi korisnici:
Općina Kneževi Vinogradi dodjeljuje nepovratne potpore poduzetnicima – početnicima koji su prvi put otvorili obrt ili trgovačko društvo unazad godinu dana od godine u kojoj se potpora dodjeljuje ili koji su prethodnih godina upisani u sudski ili obrtni registar, a sada prvi put zapošljavaju osobu uključujući vlasnika/cu, a koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine Kneževi Vinogradi.
Isključuju se podnositelji – poduzetnici koji su ranije imali kao osnivači/nositelji/vlasnici registriran (s svojim OIB-om) bilo koji oblik trgovačkog društva ili obrta neovisno o razdoblju ili je to imao član obitelji, a čiji je društvo likvidirano – ugašeno unazad 5 godina.

Prihvatljivi troškovi:
a) Izrada poslovnih planova/investicijskih programa,
b) Nabava informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja,
c) Bankarske usluge za obradu kredita,
d) Ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva, te podnošenje zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole i td.)
e) Uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),
f) Nabavka opreme
g) Troškovi zakupa
h) Troškovi zaposlenih
i) Režijski troškovi
Prihvatljivi su gore navedeni troškovi unutar jedne godine od dana osnivanja – registracije.

Iznos potpore:
Potpora može iznositi do 70 % prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše ukupno 20.000,00 kuna.
Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.

Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 18 mjeseci od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.

MJERA 2: POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE

Prihvatljivi korisnici:
Pravo na potporu imaju poslodavci, odnosno pravne i fizičke osobe koje samostalno i trajno obavljaju djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda (trgovačka društva, obrti i slobodna zanimanja) koji se sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva, te osobe sa stalnim prebivalištem na području Općine Kneževi Vinogradi koje se samozapošljavaju.
Na dan podnošenja zahtjeva za potporu, svaki novozaposleni radnik za kojeg se traži potpora, mora biti u radnom odnosu najmanje mjesec dana i s prebivalištem u Općini Kneževi Vinogradi, te s datumom zapošljavanja ne ranijem od godine dana od dana podnošenja zahtjeva. Isto se odnosi i na osobe koje se samozapošljavaju, te mora biti zaposlen bez prekida u tvrtki – podnositelju najmanje još godinu dana, o čemu poslodavac dostavlja dokaz.
Poslodavac ima pravo zatražiti bespovratna sredstva za najviše pet (5) novozaposlenih osoba u jednoj godini. Za istu osobu poslodavac ne može ostvariti potporu u više navrata. Tražitelj potpore mora dostaviti potvrdu HZZ da ne ostvaruje potporu za zapošljavanje temeljem Mjera za poticanje zapošljavanja koje provodi HZZ.

Iznos potpore:
Potpora za novo zapošljavanje i samozapošljavanje iznosi 10.000,00 kuna po zaposlenoj osobi.
Sredstva se dodjeljuju do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi,
Zadržati najmanje godinu dana od dana podnošenja zahtjeva bez prekida zaposlenu osobu za koju je odobrena potpora, te u navedenom roku zaposlena osoba mora imati prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi.

MJERA 3: POTICANJE ULAGANJA U PROIZVODNJU I USLUŽNE DJELATNOSTI

Prihvatljivi korisnik:
Općina Kneževi Vinogradi dodjeljuje nepovratne potpore za sufinanciranje nabave opreme za ulaganja u razvoj i modernizaciju proizvodnih procesa i pružanje usluga.
Pravo na potporu imaju podnositelji: obrtnici i trgovačka društva s registriranom proizvodnom djelatnošću ili pružanjem usluga, ukoliko vrše ulaganja u razvoj i modernizaciju proizvodnje i usluga nabavljajući opremu u godini raspisivanja javnog poziva.

Prihvatljivi troškovi:
– Nabavljena oprema pojedinačne vrijednosti veće od 500,00 kuna, uz vrijednost opreme prihvatljiv je trošak prijevoza, instalacije ukoliko se nalazi na istom računu.

Iznos sufinanciranja:
Sufinanciranje se odobrava u iznosu do 50 % vrijednosti nabavljene opreme sukladno ovom Programu, a maksimalno do 10.000,00 kuna.

Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 18 mjeseci od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.

MJERA 4: FINANCIRANJE PRIKLJUČAKA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Prihvatljivi korisnik:
Općina Kneževi Vinogradi dodjeljuje nepovratne potpore za sufinanciranje troškova priključenja na komunalnu infrastrukturu: vodovod i odvodnju.
Pravo na potporu imaju podnositelji trgovačka društva, obrtnici – investitori, fizičke osobe, koje su u vlasništvu/posjedu aktivnog poslovnog prostora, koji priključuju svoje poslovne prostore sukladno važećim propisima komunalnog gospodarstva i općim aktima Općine Kneževi Vinogradi na sustav javne vodoopskrbe ili odvodnje, čiji je objekt priključen na sustav vodoopskrbe/odvodnje u tekućoj godini raspisivanja natječaja.

Prihvatljivi troškovi:
Sufinanciranje se odobrava u iznosu ukupnih troškova isporučitelja vodne usluge, a obuhvaća sljedeće troškove:
– Usluga rada i utrošenog materijala vodnog isporučitelja na priključenju vodovoda od spoja s obujmicom na cjevovodu do postavljanja vodomjera, osim troškova vodovodnog okna.
– Usluga rada i utrošenog materijala za priključenje na sustav odvodnje od spojnog sustava do postavljanja okna.

Iznos sufinanciranja:
– Financiranje prihvatljivih troškova u cijelosti do maksimalno 5.000,00 kuna po priključku na sustav vodoopskrbe, odnosno odvodnje.

Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 18 mjeseci od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.

B. NEPOVRATNE POTPORE ZA RAZVOJ TURIZMA NA RURALNOM PODRUČJU

MJERA 5: KUPOVINA I IZGRADNJA OBJEKATA RADI STAVLJANJA U FUNKCIJU TURIZMA

Prihvatljivi korisnik:
Pravo na potporu imaju podnositelji zahtjeva iz članka 3. ovog Programa, te seoska domaćinstva i OPG-a s područja Općine Kneževi Vinogradi registrirana za pružanje usluga u turizmu, a čiji je novo kupljeni objekt također registriran – stavljen u funkciju turizma (smještajni kapaciteti, najam prostora, ugostiteljske usluge i sl.)

Prihvatljivi troškovi:
Kupovina i izgradnja objekata, te stavljanje u funkciju turizma (smještajni kapaciteti, najam prostora, ugostiteljske usluge i sl.)
Prihvatljivi su gore navedeni troškovi unutar jedne godine od dana podnošenja zahtjeva za sufinanciranje.
Podnositelj zahtjeva u jednoj godini može ostvariti potporu samo za jedan objekt.

Iznos sufinanciranja:
Potpora može iznositi do 50 % prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna.

Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 18 mjeseci od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.

MJERA 6: POTICANJE RAZVOJA I UNAPRJEĐENJE USLUGE U RURALNOM TURIZMU

Prihvatljivi korisnik:
Pravo na potporu imaju podnositelji zahtjeva iz članka 3. ovog Programa, te seoska domaćinstva i OPG-a s područja Općine Kneževi Vinogradi registrirana za pružanje usluga u turizmu

Prihvatljivi troškovi:
Općina Kneževi Vinogradi dodjeljuje nepovratna sredstva za razvoj turizma, obnovu i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja, razvoj turističke ponude temeljene na tradicijsko/autohtonim elementima lokalnog graditeljstva i očuvanja /uređenja okoliša na području Općine Kneževi Vinogradi, a osobito za:
– Ulaganje u objekte za pružanje turističkih, odnosno ugostiteljskih usluga;
– Ulaganja koja se odnose na ispunjavanje potrebnih uvjeta utvrđenih posebnim propisima za obavljanje registrirane djelatnosti odnosno proširenje djelatnosti,
– Ulaganje u podizanje kvalitete usluge i konkurentnosti,
– Ulaganje u svezi s proširenjem ponude ugostiteljskih i turističkih usluga,
– Marketinške aktivnosti.
I to za slijedeće prihvatljive troškove nastale u godini u kojoj je raspisan javni poziv:
– adaptacija ili opremanje objekata za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu,
– Nabavka opreme potrebne za pojedine oblike selektivnog turizma povezanim s ruralnim prostorom
– Nabavka i postavljanje dodatnih vanjskih sadržaja za odmor i rekreaciju turista,
– Izrade web stranice, promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti, osim onih iz mjere 8.
pod uvjetom da pojedinačna vrijednost nabavljene opreme ili troška nije manja od 500,00 kn bez PDV-a.

Iznos sufinanciranja:
Potpora može iznositi do 50 % prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna.

Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 18 mjeseci od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.

MJERA 7: POTPORE ZA AUTOHTONU ENO I GASTRO PONUDU

Prihvatljivi korisnici:
Potpora za autohtonu eno i gastro ponudu dodjeljuje se pružateljima ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu iz članka 3.Programa koji se snabdijevaju poljoprivrednim proizvodima od lokalnih poljoprivrednih proizvođača.
Pod lokalnim poljoprivrednim proizvođačem u smislu ovog Programa smatraju se proizvođači poljoprivrednih proizvoda čija je proizvodnja registrirana na području Općine Kneževi Vinogradi, gdje se pružaju turističke i ugostiteljske usluge iz prethodnog stavka.

Prihvatljivi troškovi:
– kupovina poljoprivrednih proizvoda (povrće, voće i sl.),
– proizvodi nastali preradom povrća i voća (začinska paprika i sl, pekmezi, umaci, sokovi, kompoti i sl.)
– mesne prerađevine,
– vino i sl.

Iznos sufinanciranja:
Potpora iznosi do 50 % iznosa plaćenih računa za kupovinu poljoprivrednih proizvoda, a najviše do iznosa od 7.500,00 kuna i može se ostvariti samo jedanput tijekom proračunske godine.

Obveze korisnika:
Pružatelji usluge u ugostiteljstvu i turizmu moraju imati uspostavljenu poslovnu suradnju s lokalnim poljoprivrednim proizvođačima o kupovini njihovih proizvoda, za potrebe usluga koje pružaju u svojim objektima.
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 18 mjeseci od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.

MJERA 8: POTPORE ZA ORGANIZACIJU I SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJAMA

Prihvatljivi korisnici:
Pravo na potporu imaju podnositelji zahtjeva iz članka 3. ovog Programa, te seoska domaćinstva i OPG-a s područja Općine Kneževi Vinogradi registrirana za pružanje usluga u turizmu

Prihvatljivi troškovi:
Potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama dodjeljuje se za organizaciju i/ili sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj turizma i predstavljanje turističkog potencijala Općine Kneževi Vinogradi, kojima se a osobito za organizaciju i sudjelovanje:
– Na sajmovima i izložbama,
– Na znanstveno- stručnim skupovima,
– Na festivalima, smotrama, natjecanjima i drugim srodnim manifestacijama.
Potpora se dodjeljuje za slijedeće troškove:
– Najam i zakup prostora,
– Kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog,
– Putni troškovi za sudjelovanje na sajmovima udaljenijim najmanje 50 km od Općine
– Izrade i prezentacije promidžbenih materijala i proizvoda, osim ako sredstva nisu ostvarena kroz mjeru 6.,

Iznos sufinanciranja:
Visina potpore može iznositido50 % prihvatljivih troškova, a najviše do 5.000,00 kuna ako je organizacija i sudjelovanje na manifestaciji na području Osječko-baranjske Županije, te do 10.000,00 kuna izvan područja Osječko-baranjske Županije.

Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi.

III. UVJETI PRIHVATLJIVOST

Potpore iz ovog Programa smatraju se državnim potporama male vrijednosti i na njih se odnose pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije – „de minimis“ potpore (”SL EU L352, 24.12.2013., str.1.”).
Iznos potpore koji se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.
Gornja granica primjenjuje se bez obzira na oblik potpora de minimis ili na cilj koji se namjerava postići neovisno o tome financira li se potpora u cijelosti ili djelomično iz sredstava koje su podrijetlom iz EU. Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuje se na temelju fiskalnih godina koje poduzetnik primjenjuje u Republici Hrvatskoj.
Pojedinom korisniku može se odobriti više vrsta potpora u istoj kalendarskoj godini, ali samo po jedna u okviru jedne mjere.
Neće se prihvaćati zahtjevi onih podnositelja koji su za istu namjenu i za iste aktivnosti dobili bespovratna sredstva male vrijednosti iz drugih programa u okviru državnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije.
Ukoliko je korisnik u sustavu PDV-a, PDV nije prihvatljiv trošak.
Pravo na potporu ne može ostvariti pravna ili fizička osoba za koju JUO u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da Općini Kneževi Vinogradi duguje dospjelu obvezu na ime javnih i/ili nejavnih davanja te gospodarski subjekti u stečaju ili postupku likvidacije.
Za mjere u kojima se potpora dodjeljuje na temelju priloženih računa, korisnik potpore je dužan izvršiti plaćanje tih računa.

IV. OBVEZNA DOKUMENTACIJA

1. OPĆA DOKUMENTACIJA – SVI PODNOSITELJI:
– Potpuno i čitko popunjen obrazac PIT – 1 s svim priloženim izjavama;
– Dokaz o registraciji podnositelja (izvod iz sudskog ili obrtnog registra) ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja javnog poziva iz koje se vidi sjedište podnositelja ili drugi dokument kojim se dokazuje pravo, ovisno o vrsti subjekta
– Preslika o.i. ukoliko se radi o podnositelju fizičkoj osobi;
– Potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana;
– Dokaz o uposlenima – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o broju aktivnih osiguranika – radnika (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave),
– preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.
Nakon odobravanja potpore, a prije sklapanja ugovora: solemniziranu bjanko zadužnicu na propisani prvi veći iznos odobrenih sredstava potpore

2. OBVEZATNA POSEBNA DOKUMENTACIJA PO MJERAMA:

• MJERA 1.: Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima
– preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
– fotografije opreme, ulaganja
– preslike ugovora o zakupu i dokaz o uplati zakupa (ukoliko je predmet dodjele potpore)
– preslike JOPD obrazaca, obračuna plaća zaposlenih (ukoliko je predmet dodjele potpore)
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

• MJERA 2.: Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
– Preslika o.i. osobe za koju se traži subvencija
– Preslika ugovora o radu za osobu za koju se traži subvencija
– Preslika prijave radnika kod HZMO
– Potvrda HZZ da podnositelj ne ostvaruje potporu za zapošljavanje osobe putem Mjere za poticanje zapošljavanja koje provodi HZZ
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

• MJERA 3.: Poticanje ulaganja u proizvodnju i uslužne djelatnosti
– Preslika računa za nabavljenu opremu
– Preslika otpremnice (primke) za nabavljenu opremu
– Preslika izvoda o plaćanju računa
– Fotografije nabavljene opreme
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva
• MJERA 4.: Financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu

– Preslika ugovora o priključenju sklopljena s Baranjskim vodovodom d.o.o.
– Preslika računa za uslugu priključenja temeljem sklopljenog Ugovora s Baranjskim vodovodom d.o.o.
– Preslika izvoda o plaćanju računa
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

• MJERA 5.: Kupovina i izgradnja objekata radi stavljanja u funkciju turizma
Za kupovinu objekta:
– Preslika ugovora o kupovini objekta
– Preslika dokaza o plaćanju – ukoliko je plaćeno preko poslovnog računa (preslika izvoda)
– Preslika Rješenja i Zapisnika Upravnog odjela OBŽ za stavljanje objekta u funkciju turizma
Za izgrađeni objekt:
– Preslika računa za vršenje usluge gradnje objekta
– Preslika dokaza o plaćanju računa
– Prslika građevinske dozvole
– Preslika uporabne dozvole
– Preslika Rješenja i Zapisnika Upravnog odjela OBŽ za stavljanje objekta u funkciju turizma
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

• MJERA 6.: Poticanje razvoja i unaprjeđenje usluge u ruralnom turizmu
– preslike računa prihvatljivih troškova
– dokaz o izvršenim plaćanjima,
– fotografije opreme, ulaganja
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

• MJERA 7.: Potpore za autohtonu eno i gastro ponudu
– preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
– preslika ugovora ili drugog dokaza o uspostavljenoj suradnji s lokalnim poljoprivrednim proizvođačima (neovisno o datumu sklapanja)
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

• MJERA 8.: Potpore za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama
– preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
– fotografije sa sajma – manifestacije
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva.

V. POSTAVLJANJE UPITA

Svoje upite u svezi provedbe ovog Javnog poziva možete postavljati na mail: potpore.knvinogradi@gmail.com Sva pismeno postavljena pitanja i odgovori putem ovog mail-a bit će objavljeni na web stranici Općine Kneževi Vinogradi u dijelu Javnog poziva i jedine su relevantne informacije u svezi ovog Javnog poziva.

VI. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Podnositelji svoje zahtjeve (na propisanim obrascima) uz prilaganje obvezne opće i posebne dokumentacije podnoseISKLJUČIVO PUTEM POŠTE na adresu:

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Hrvatske Republike 3.
31309 Kneževi Vinogradi

S naznakom – ZA POTPORE U PODUZETNIŠTVU I TURIZMU

Za svaku mjeru podnosi se poseban zahtjev
Natječaj je otvoren do 01.prosinca 2022.godine.
Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu na koju se poziv odnosi.
Podnositelj može unutar jedne godine podnijeti više zahtjeva, ali samo jedan zahtjev unutar svake mjere.

VII. ISPLATA SREDSTAVA I KONTROLA

Za postupak dodjele potpora po ovom Programu općinski načelnik imenovat će Povjerenstvo za provedbu Programa mjera poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021-2024 godine (dalje: Povjerenstvo).
Podnesene zahtjeve po objavljenom Javnom pozivu Povjerenstvo obrađuje po redoslijedu zaprimanja. Prilikom obrade zahtjeva Povjerenstvo je dužno provjeriti jeli zahtjev dostavljen u roku, u skladu s ovim Programom i Javnim pozivom, nadalje provjerava se potpunost priložene dokumentacije te se određuje iznos prihvatljivih troškova.
Odluku o isplati sredstava donosi Općinski načelnik u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga Povjerenstva.
Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Ukoliko poduzetnik u skladu s Javnim pozivom ostvari pravo na potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka iznosa, mora vratiti u Proračun Općine Kneževi Vinogradi, te se u slijedećih pet (5) godina isključuje iz svih programa sufinanciranja i subvencioniranja Općine Kneževi Vinogradi.
Kontrola se vrši dostavom dokaza za utvrđivanje navedenih situacija iz prethodnog stavka, a gdje to priroda projekta omogućava i kontrolom na licu mjesta.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Sve što nije navedeno u tekstu Javnog poziva, primjenjivat će se odredbe Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21).

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

PROGRAM RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I TURIZMA

OBRASCI po Mjerama:

 1. PIT-1/21-24
 2. PIT-2/21-24
 3. PIT-3/21-24
 4. PIT-4/21-24
 5. PIT-5/21-24
 6. PIT-6/21-24
 7. PIT-7/21-24
 8. PIT-8/21-24

 

Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2022. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Općinski načelnik

KLASA: 320-02/22-02/01
URBROJ: 2158-23-03/09-22-02
Kneževi Vinogradi, 08.02.2022.

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva od 04.02.20222., Općinski načelnik je dana 08.02.2022. godine objavio

JAVNI POZIV
za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju
na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2022. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2022. godini iz sredstava Proračuna Općine za slijedeće mjere:

• MJERA 1.: Ulaganja u fizičku imovinu – potpore za ulaganja u objekte vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede
• MJERA 2.: potpore sektoru stočarstva
o Podmjera2.1. Subvencija osjemenjivanja u sektoru stočarstva (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo…)
o Podmjera2.2.Potpora za nabavu životinja za uzgoj
• MJERA 3.:Potpore u sektoru ratarstva
o Podmjera 3.1.Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima
• MJERA 4.: Potpore u sektoru voćarstva i vinogradarstva– sufinanciranje kupnje loznih i voćnih sadnica
• MJERA 5.: Potpore u sektoru povrtlarstva i cvjećarstva – sufinanciranje plasteničko – stakleničke proizvodnje
• MJERA 6.: Potpora očuvanju i proširenju pčelinjeg fonda
• MJERA 7.:Potpora ulaganju u preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu

Sredstva koja se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva predstavljaju bespovratna novčana sredstva iz Proračuna Općine, kategorizirane kao potpore male vrijednosti – de minimis, a koje se dodjeljuju sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013.i 2019/316 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru.
Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013 i izmjeni Uredbe 2019/316, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:
a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,
b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost,
c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.
Sukladno članku 2. Uredbe1408/2013, izmjene Uredbe 2019/316 „poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.
Ostale potpore koje se dodjeljuju po ovom Programu iz članka 1. dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore – u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su navedeni po mjerama, s tim da se pod trgovačkim društvom u ovom Javnom pozivu podrazumijeva mikro, mali i srednji poduzetnik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 i članku 2., točka 2. Uredbe 1407/2013 pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:
a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.
Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

MJERE ODOBRENE SUKLADNO UREDBI 1408/2013 i izmjeni 2019/316

MJERA 1. ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU – POTPORE ZA ULAGANJA U OBJEKTE VEZANO UZ RAZVOJ, MODERNIZACIJU I PRILAGODBU POLJOPRIVREDE

Prihvatljivi korisnici:
Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva definirana sukladno Zakonu o poljoprivredi upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi te obavljaju svoju djelatnost na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje godinu dana od dana objave Javnog poziva za potporu, a čija je ekonomska veličina veća od 2.000,00 EUR-a.

Prihvatljivi troškovi:
 priprema prijavne dokumentacije projekta (na natječaje za dodjelu sredstava iz dostupnih nacionalnih i EU fondova za investicije u poljoprivrednoj proizvodnji), što uključuje izradu elaborata, glavnih projekata za izgradnju i rekonstrukciju, izrada studijai ostale projektno tehničke dokumentacije;
 nabavka malih strojeva, opreme i alata za poljoprivredu;
 nabava sustava za navodnjavanje (spremnika za vodu, pumpi, filtera, raspršivača cijevi i ostalih elemenata sustava za navodnjavanje) na otvorenim i zatvorenim prostorima;
 nabava kupnje zaštitne mreže i ostale opreme za zaštitu od vremenskih neprilika.
Aktivnosti za koje se može ostvariti potpora moraju se odnositi na investicije u komercijalnu poljoprivrednu proizvodnju te se moraju realizirati na području Općine Kneževi Vinogradi izuzev mobilnih tržnih prostora i aparata.
Dodijeljena potpora u okviru Mjere 1. ne može se koristiti za kupovinu poljoprivrednih resursa podnositelja koji su bili predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva.

Iznos potpore:
50% prihvatljivih troškova maksimalno do 10.000,00 kn po korisniku u komercijalnoj poljoprivredi.

Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 3 godine od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje proizvodne aktivnosti izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 3 godine od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.
Iznimno moguća su odstupanja od navedenih zahtjeva u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti, kako je propisano člankom 2. Uredbe EU br. 1306/2013.

MJERA 2. POTPORE SEKTORU STOČARSTVA

Podmjera 2.1. Subvencija osjemenjivanja u sektoru stočarstva (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo…)

Prihvatljivi korisnici:
Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva definirana sukladno Zakonu o poljoprivredi upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradite obavljaju svoju djelatnost na području Općine Kneževi Vinogradinajmanje godinu dana od dana raspisivanja javnog poziva, te da su upisani u „Jedinstveni registar domaćih životinja“ najkasnije do dana raspisivanja javnog poziva za potporu, a čija je ekonomska vrijednost veća od 2.000 EUR-a.

Prihvatljivi troškovi:
– Troškovi veterinarskih usluga umjetnog osjemenjivanja;
– Trošak nabave rasplodnog certificiranog materijala.
– I dr. troškovi u postupku umjetnog osjemenjivanja

Iznos potpore:
50% prihvatljivih troškova maksimalno 100,00 kuna po životinji, a do maksimalno 2.000,00 kuna. Ukoliko je životinja više puta u jednoj godini osjemenjivana, prihvaćaju se svi troškovi.

Podmjera 2.2. Potpora za nabavu životinja za uzgoj

Prihvatljivi korisnici:
Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva definirana sukladno Zakonu o poljoprivredi upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi te obavljaju svoju djelatnost na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje godinu dana od dana raspisivanja javnog poziva, te da su upisani u „Jedinstveni registar domaćih životinja“ najkasnije do dana raspisivanja javnog poziva za potporu, a čija je ekonomska vrijednost veća od 2.000 EUR-a.

Prihvatljivi troškovi:
– nabava kokoški, pura gusaka (više od 50 komada po jednoj vrsti)
– nabava zečeva (više od 5 komada)
– nabava ovaca (više od 5 komada)
– nabava koza (više od 5 komada)
– nabava goveda (više od 5 komada)

Dodijeljena potpora u okviru Mjere 2.2. ne može se koristiti za kupovinu poljoprivrednih resursa podnositelja koji su bili predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva.

Iznos potpore:
Maksimalni iznos potpore iznosi 80 % ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do:
– 2.000,00 kuna godišnje za nabavku kokošaka, purana, gusaka, zečeva;
– 5.000,00 kuna godišnje za nabavku koza, ovaca;
– 15.000,00 kuna godišnje za nabavku goveda.

Obveze korisnika u mjeri 2.:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 3 godine od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje proizvodne aktivnosti izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 3 godine od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.
Iznimno moguća su odstupanja od navedenih zahtjeva u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti, kako je propisano člankom 2. Uredbe EU br. 1306/2013.

Osim navedenog, podnositelj se obvezuje da najmanje 12 mjeseci od dana odobravanja potpore neće izvršiti smanjenje broja grla stoke financirane ovom mjerom, iznimno do odstupanja u broju može doći uslijed uginuća i više sile.

MJERA 3. POTPORE U SEKTORU RATARSTVA

Podmjera 3.1. Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima

Prihvatljivi korisnici:
Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva definirana sukladno Zakonu o poljoprivredi upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi te obavljaju svoju djelatnost na području Općine Kneževi Vinogradi, najmanje godinu dana od dana raspisivanja javnog poziva, a čija je ekonomska vrijednost veća od 2.000 EUR-a.

Prihvatljivi troškovi:
Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu u ratarskoj proizvodnji, kao i proizvodnji voća i povrća podrazumijeva: uzimanje uzoraka tla na terenu, laboratorijsku analizu uzoraka tla i interpretaciju rezultata uključujući preporuke za gnojidbu.
Prihvatljivi trošak je trošak analize tla i preporuke za gnojidbu provedenih od ovlaštenih institucija.

Iznos potpore:
40 % od cijene jedne analize tla i preporuke za gnojidbu, neovisno o broju uzoraka, a najviše do 1.000 kuna.

MJERA 4. POTPORE U SEKTORU VOĆARSTVA I VINOGRADARSTVA

Prihvatljivi korisnici:
Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva definirana sukladno Zakonu o poljoprivredi upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi te obavljaju svoju djelatnost na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje godinu dana od dana raspisivanja javnog poziva, a čija je ekonomska vrijednost veća od 2.000 EUR-a, te podižu nove nasade vinograda ili voćnjaka u kompleksu u površini većoj od 0,25 ha.

Prihvatljivi troškovi:
– Nabavka voćnih sadnica,
– Nabavka trsova
– Troškovi sadnje i sl.

Iznos potpore:
– Iznos sredstava za sufinanciranje podizanja novih nasada vinograda utvrđuje se u visini od 15.000,00 kuna po ha, a najviše do 30.000 kuna
– Iznos sredstava za sufinanciranje podizanje novih nasada voćnjaka utvrđuju se u visini od 10.000,00 kuna po ha, a najviše do 20.000 kuna.

Obveze korisnika u mjeri 4.:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 3 godine od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje proizvodne aktivnosti izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 3 godine od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.
Iznimno moguća su odstupanja od navedenih zahtjeva u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti, kako je propisano člankom 2. Uredbe EU br. 1306/2013.

MJERA 5. POTPORE U SEKTORU POVRTLARSTVA I CVJEĆARSTVA

Prihvatljivi korisnici:
Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva definirana sukladno Zakonu o poljoprivredi upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi te obavljaju svoju djelatnost na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje godinu dana od dana raspisivanja javnog poziva, a čija je ekonomska vrijednost veća od 1.000 EUR-a. Poljoprivredna gospodarstva da bi ostvarili potporu moraju posjedovati staklenike/plastenike minimalne površine 100 m2 upisanih u ARKOD sustav.

Prihvatljivi troškovi:
– Nabavka plastične folije, stakla ili drugih odgovarajućih materijala,
– Nabavka čvrste konstrukcije plastenika/staklenika
– Nabavka ostale opreme potrebne za ugradnju i opremanje plastenika/staklenika
Dodijeljena potpora u okviru Mjere 5. ne može se koristiti za kupovinu poljoprivrednih resursa podnositelja koji su bili predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva.

Iznos potpore:
Do 50 % prihvatljivih troškova nabavke ili rekonstrukcije te opremanja staklenika/plastenika, a maksimalno do 10.000,00 kuna.

Obveze korisnika u mjeri 5. :
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 3 godine od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje proizvodne aktivnosti izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 3 godine od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.
Iznimno moguća su odstupanja od navedenih zahtjeva u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti, kako je propisano člankom 2. Uredbe EU br. 1306/2013.

MJERA 6. POTPORAOČUVANJU I PROŠIRENJU PČELINJEG FONDA

Prihvatljivi korisnici:
Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u upisnik poljoprivrednih gospodarstava i Evidenciju pčelara i pčelinjaka, koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi te obavljaju svoju djelatnost na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje godinu dana od dana raspisivanja javnog poziva.

Prihvatljivi troškovi:
– Nabavka nove pčelarske opreme;
– Nabavka lijekova i hrane za uzgoj pčelinjih zajednica;
– Nabavka selekcioniranih matica od ovlaštenih proizvođača.

Iznos potpore:
Do 80 % prihvatljivih i dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu 5.000,00 kuna.

Obveze korisnika u mjeri 6.:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 3 godine od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje proizvodne aktivnosti izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 3 godine od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.
Iznimno moguća su odstupanja od navedenih zahtjeva u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti, kako je propisano člankom 2. Uredbe EU br. 1306/2013.

MJERE ODOBRENE SUKLADNO UREDBI 1407/2013

MJERA 7. POTPORA ZA ULAGANJU U PRERADU VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

Prihvatljivi korisnici:
Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva definirana sukladno Zakonu o poljoprivredi upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi te obavljaju svoju djelatnost na području Općine Kneževi Vinogradi, odnosno registrirani su za obavljanje prerade vlastitih poljoprivrednih proizvoda do dana objave javnog poziva za potporu, čija je ekonomska veličina veća od 3.000 EUR-a.

Prihvatljivi troškovi:
– Nabavka strojeva i opreme za preradu i ostale postupke u funkciji djelatnosti prerade – prihvat sirovine, skladištenje, obrada/ prerada, hlađenje, vinifikacija, klimatizacija, pakiranje, manipulacija, čišćenje, pročišćavanje, laboratorij i analiza, energija i instalacije, sigurnost i nadzor, potrebe vinarske kontrole, transport.

Iznos potpore:
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 50 % ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna po korisniku godišnje. Minimalan iznos potpore po ovoj mjeri je 2.000,00 kuna.

Obveze korisnika u mjeri 7. :
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 3 godine od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje proizvodne aktivnosti izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 3 godine od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.
Iznimno moguća su odstupanja od navedenih zahtjeva u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti, kako je propisano člankom 2. Uredbe EU br. 1306/2013.

III. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

Kako bi podnositelj ostvario sredstva sukladno mjerama iz ovog Programa mora kumulativno ispuniti slijedeće uvjete:
1. Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva sa sjedištem na području Općine Kneževi Vinogradi,
2. Korisnik mora imati podmirene, odnosno regulirane financijske obveze s osnova javnih davanja, odnosno prema proračunu Općine Kneževi Vinogradi i RH,
3. Da je korisnik izvršio plaćanje računa po kojem se traži potpora.
Ukupan iznos potpora po mjerama: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i pripadajućim podmjerama na koje se odnosi Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21.veljače 2019.godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru, a koje su dodijeljene jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20.000.00 EUR-a tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.
Za mjeru 7. na koju se primjenjuje Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.prosinca 213. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, iznos potpore koja se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.
Gornja granica iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka primjenjuje se bez obzira na oblik potpora de minimis ili na cilj koji se namjerava postići neovisno o tome financira li se potpora u cijelosti ili djelomično iz sredstava koje su podrijetlom iz EU. Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju fiskalnih godina koje poduzetnik primjenjuje u Republici Hrvatskoj.
Temeljem ovog Javnog poziva korisnik može po pojedinoj mjeri ostvariti pravo na potporu samo jednom tijekom jedne kalendarske godine.
Neće se prihvaćati zahtjevi onih podnositelja koji su za istu namjenu i za iste aktivnosti dobili bespovratna sredstva male vrijednosti iz drugih programa u okviru državnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije.
Ukoliko je korisnik u sustavu Poreza na dodanu vrijednost (PDV-a), PDV nije prihvatljiv trošak.

IV. OBVEZNA DOKUMENTACIJA

1. OPĆA DOKUMENTACIJA – SVI PODNOSITELJI:
– Potpuno i čitko popunjen obrazac POLJ-1, s svim priloženim izjavama
– Dokaz o upisu u Upisnik i nositelju;
– Dokaz o registraciji podnositelja (izvod iz sudskog ili obrtnog registra) ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja javnog poziva iz koje se vidi sjedište podnositelja;
– Potvrda o ekonomskoj veličini subjekta – OPG (koja ne uključuje vrijednost ulaganja)
– Preslika o.i. ukoliko se radi o podnositelju fizičkoj osobi;
– Potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana;
– preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.
Nakon odobravanja potpore, a prije sklapanja ugovora: solemniziranu bjanko zadužnicu na propisani prvi veći iznos odobrenih sredstava potpore

2. OBVEZATNA POSEBNA DOKUMENTACIJA PO MJERAMA:

• MJERA 1.: Ulaganja u fizičku imovinu – potpore za ulaganja u objekte vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede
– preslike računa prihvatljivih troškova i
– dokaz o izvršenim plaćanjima,
– fotografije opreme, ulaganja
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

• MJERA 2.: Ulaganja u sektor stočarstva
o Podmjera 2.1.: subvencija osjemenjivanja u sektoru stočarstva (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo…)
– preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
– dokaz o nabavljenom certificiranom materijalu, ukoliko isto nije vidljivo iz računa,
– dokaz o upisu u „Jedinstveni registar domaćih životinja“
o Podmjera 2.2. Potpora za nabavu životinja za uzgoj
– preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
– preslike otpremnica/primki ili drugi dokaz o preuzimanju kupljenih životinja,
– dokaz o upisu u „Jedinstveni registar domaćih životinja“
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

• MJERA 3.: Ulaganja u sektor ratarstva
Podmjera 3.1.: Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim
– preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
– preslika ispunjenog obrasca zahtjeva za analizu tla dostavljena ovlaštenoj instituciji koja je obavila analizu tla, odnosno preporuke iz kojih je vidljiva lokacija uzimanja uzoraka
– preslika ARKOD upisnika,
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

• MJERA 4.: Potpore u sektoru voćarstva i vinogradarstva
– preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
– preslika ARKOD upisnika ili drugi dokazi o vlasništvu ili posjedu zemljišta,
– dokaz o upisu i podizanju nasada voćnjaka / vinograda
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

• MJERA 5.: Potpore u sektoru povrtlarstva i cvjećarstva
– preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
– preslika ARKOD upisnika tekuće godine – dokaz o posjedovanju plastenika minimalne površine 100 m2,
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva
• MJERA 6.: Potpora očuvanju i proširenju pčelinjeg fonda
– dokaz o upisu u Evidenciju pčelara i pčelinjaka,
– preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

• MJERA 7.: Potpora ulaganju u preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu
– Dokaz o registriraciji za obavljanje prerade vlastitih poljoprivrednih proizvoda do dana objave javnog poziva za potporu
– preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

V. POSTAVLJANJE UPITA

Svoje upite u svezi provedbe ovog Javnog poziva možete postavljati na mail: potpore.knvinogradi@gmail.com Sva pismeno postavljena pitanja i odgovori putem ovog mail-a bit će objavljeni na web stranici Općine Kneževi Vinogradi u dijelu Javnog poziva i jedine su relevantne informacije u svezi ovog Javnog poziva.

VI. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Podnositelji svoje zahtjeve (na propisanim obrascima) uz prilaganje obvezne opće i posebne dokumentacije podnose ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE na adresu:

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Hrvatske Republike 3.
31309 Kneževi Vinogradi

S naznakom – ZA POTPORE U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Za svaku mjeru podnosi se poseban zahtjev
Natječaj je otvoren do 01.prosinca 2022.godine.
Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu na koju se poziv odnosi.
Podnositelj može unutar jedne godine podnijeti više zahtjeva, ali samo jedan zahtjev unutar svake mjere.

VII. ISPLATA SREDSTAVAI KONTROLA

Za postupak dodjele potpora po ovom Programu općinski načelnik imenovat će Povjerenstvo za provedbu Programa mjera poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021-2024 godine (dalje: Povjerenstvo).
Podnesene zahtjeve po objavljenom Javnom pozivu Povjerenstvo obrađuje po redoslijedu zaprimanja. Prilikom obrade zahtjeva Povjerenstvo je dužno provjeriti jeli zahtjev dostavljen u roku, u skladu s ovim Programom i Javnim pozivom, nadalje provjerava se potpunost priložene dokumentacije te se određuje iznos prihvatljivih troškova.
Odluku o isplati sredstava donosi Općinski načelnik u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga Povjerenstva.
Po donošenju Odluke odobrenju Općinski načelnik s korisnikom sklapa Ugovor o dodjeli potpore, kojim se detaljno utvrđuju obveze korisnika, daljnja kontrola i slično.
Korisnik je obavezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora solemniziranu bjanko zadužnicu na propisani prvi veći iznos odobrenih sredstava potpore.
Općina Kneževi Vinogradi će najkasnije u roku 30 dana od dana potpisivanja Ugovora izvršiti uplatu potpore na žiro-račun korisnika potpore.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Sve što nije navedeno u tekstu ovog Javnog poziva, primjenjivat će se odredbe Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21).

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA RAZDOBLJE OD 2021-2024. GODINE

Obrasci po Mjerama:

 1. POLJ-1/21-24
 2. POLJ-2/21-24
 3. POLJ-3/21-24
 4. POLJ-4/21-24
 5. POLJ-5/21-24
 6. POLJ-6/21-24
 7. POLJ-7/21-24

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021.-2024. godine za 2022. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

KLASA: 551-02/22-03/01
URBROJ: 2158-23-03/09-22-03
Kn.Vinogradi, 08.02.2022.

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), članka 6. Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine (Službeni glasnik 6/21) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva od 04.02.2022.godine, Općinski načelnik je dana 08.02.2022. godine objavio

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine
za 2022. godinu

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za 2022. godinu za slijedeće mjere:

• MJERA 2.: uklanjanje starih objekata
• MJERA 3.: izgradnja novih stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja područja
• MJERA 4.: kupovina stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja
• MJERA 5.: vanjsko uređenje stambenog objekta
• MJERA 7: sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Korisnici mjera ovog Programa su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem i boravištem na području Općine Kneževi Vinogradi, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva koje su stalno nastanjene na području Općine Kneževi Vinogradi, te fizičke osobe koje imaju namjeru stalnog nastanjenja na području Općine Kneževi Vinogradi.
Značenje pojmova u ovom Javnom pozivu:
– osoba – misli se na fizičku osobu, ako u tekstu nije drugačije navedeno:
– objekt – misli se na stambeni objekt na području Općine Kneževi Vinogradi, ako u tekstu nije drugačije navedeno;
Izrazi koji se u ovom Programu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

MJERE OBUHVAĆENE OVIM JAVNIM POZIVOM:

MJERA 2.: UKLANJANJE STARIH OBJEKATA

Prihvatljivi korisnici:
Osobe koje uklanjaju stare ruševne objekte (stambeni ili pomoćni) u svom vlasništvu.

Prihvatljivi troškovi:
Prihvatljivi troškovi odnose se na troškove proizašle iz uklanjanja objekta (stambenog ili pomoćnog) koji čini zasebnu cjelinu, ne na djelomično uklanjanje objekta (npr. jedan zid i sl.), a podrazumijevaju se slijedeći troškovi:
– troškovi rada stroja na uklanjanju objekta
– troškovi rada stroja na odvozu ostataka rušenja do za to predviđene deponije
– troškovi najma spremnika – kontejnera za odvoz otpada

Iznos potpore:
Općina će sufinancirati uklanjanje objekta do 70 % ukupnog računa za uklanjanje, a maksimalno u iznosu 5.000,00 kn ukoliko se radi o rušenju i uređenju cijele katastarske čestice (svih objekata na čestici) ili stambenog objekta, te 3.000,00 kuna ukoliko se radi o pomoćnom objektu u službi stanovanja (gospodarske i pomoćne zgrade). Osoba može ostvariti sufinanciranje samo za jedno uklanjanje na katastarskoj čestici u programskom razdoblju.

Način provedbe:
Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za sufinanciranjem s potrebnom dokumentacijom, s naznakom planiranog termina uklanjanja objekta. Predstavnik Jedinstvenog upravnog odjela zapisnički će konstatirati stanje prije uklanjanja, na temelju kojeg se donosi odluka o odobrenju sufinanciranja s rokom izvršenja radova. Nakon izvršenih radova podnositelj zahtjeva dostavlja presliku računa i dokaza o plaćanju, a najkasnije do 01.12.tekuće godine, te djelatnik Općine ponovno zapisnički utvrđuje da su radovi iz zahtjeva izvršeni, nakon čega se podnositelju zahtjeva uplaćuju odobrena sredstva.

MJERA 3.: IZGRADNJA NOVIH STAMBENIH OBJEKATA U SLUŽBI RAZVOJA GOSPODARSTVA I RURALNOG RAZVOJA PODRUČJA

Prihvatljivi korisnici:
Osobe koje grade novi stambeni objekt u svom vlasništvu, temeljem građevinske dozvole, ukoliko za isti nisu ostvarile pravo na sufinanciranje po drugom izvoru.

Prihvatljivi troškovi:
– trošak izgradnje objekta;
– geodetski troškovi;
– troškovi projektiranja;
– troškovi uporabne dozvole.

Iznos potpore:
Općina će sufinancirati gradnju novih stambenih objekata do 30 % dokazanih troškova, a maksimalno u iznosu do 30.000,00 kuna po objektu.

Obveze korisnika:
– u roku 3 godine od odobrenja potpore dostaviti uporabnu dozvolu za izgrađeni objekt
– u roku 3 godine početi prebivati u navedenom objektu
– najmanje 3godina neće prodati – otuđiti stambeni objekt (zabrana se upisuje u zemljišne knjige)

Način provedbe:
Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za sufinanciranjem s potrebnom dokumentacijom. Prihvatljivi su troškovi koji su nastali od 01.prosinca godine koja prethodi godini podnošenja zahtjeva do 01.prosinca godine u kojoj se podnosi zahtjev za sufinanciranje.

MJERA 4.: KUPOVINA STAMBENIH OBJEKATA U SLUŽBI RAZVOJA GOSPODARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Prihvatljivi korisnici:
Osobe koje su kupile objekt -obiteljsku kuću / stan

Prihvatljivi troškovi:
– trošak kupovine stambenog objekta (stan ili kuća).
Neprihvatljivo je sufinanciranje kupovine stambenih objekata između bračnih partnera, od rodbinski povezanih osoba do trećeg nasljednog reda, te od posvojitelja.

Iznos potpore:
Općina će sufinancirati kupovinu obiteljske kuće u službi stanovanja do 30 % kupoprodajne cijene, a maksimalno u iznosu do 30.000,00 kuna po objektu, pod uvjetom da vlasnik objekta nakon uređenja u roku godine dana počne stanovati u uređenom objektu.
Pravo na podnošenje zahtjeva imaju kupci koji su objekt kupili unazad godine dana od dana raspisivanja natječaja.

Obveze korisnika:
– u roku 1 godine početi prebivati u navedenom objektu.
– najmanje 3 godina neće prodati – otuđiti stambeni objekt (zabrana se upisuje u zemljišne knjige)

Način provedbe:
Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za dodjelom potpore, kojim se definira trošak.

MJERA 5.: VANJSKO UREĐENJE STAMBENOG OBJEKTA

Prihvatljivi korisnici:
Osobe koji uređuju stambene objekte u svom vlasništvu.

Prihvatljivi troškovi:
– bojanje fasade,
– zamjena stolarije,
– zamjena limarije i krovišta,
– postavljanje energetske ovojnice kuće,
prihvatljivi su troškovi i rada i materijala.

Iznos potpore:
Pomoć za uređenje pročelja iznosi do 70% priznatih i dokazanih troškova vlasnika, i to:
– bojanje fasade u iznosu do 2.000,00 kuna
– zamjena stolarije u iznosu do 5.000,00 kuna
– zamjena limarije i krovišta u iznosu do 5.000,00 kuna
– postavljanje energetske ovojnice kuće u iznosu do 5.000,00 kuna
Ukoliko je sufinanciranjem obuhvaćeno više ili svi prihvatljivih troškova, iznosi pojedinačnih prihvatljivih potpora se međusobno zbrajaju, a maksimalan iznos utvrđene potpore ne može iznositi više od 10.000,00 kuna.
Potpora se može ostvariti samo za jedno uređenje pročelja na katastarskoj čestici u programskom razdoblju.
Sredstva se ne mogu odobravati retroaktivno.

Obveza korisnika:
– urediti pročelje u roku 6 mjeseci od prethodno podnesenog zahtjeva za sufinanciranje, nakon čega se odobrava iznos potpore.

Način provedbe:
Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za sufinanciranjem s potrebnom dokumentacijom, s naznakom planiranog vanjskog uređenja. Predstavnik Jedinstvenog upravnog odjela zapisnički će konstatirati stanje prije početka uređenja, na temelju kojeg se donosi odluka o odobrenju sufinanciranja s rokom izvršenja radova, koji ne može biti dulji od 6 mjeseci. Nakon izvršenih radova podnositelj zahtjeva dostavlja presliku računa i dokaza o plaćanju, te djelatnik Općine ponovno zapisnički utvrđuje da su radovi iz zahtjeva izvršeni.

MJERA 7.: SUFINANCIRANJE PRIKLJUČENJA NA PLINSKU MREŽU

Prihvatljivi korisnici:
Osobe – vlasnici stambenog objekta u kojem prebivaju i borave, a koji priključuju na plinsku mrežu.

Prihvatljivi troškovi:
– Naknada za priključenje na plinsku mrežu, naknade dimnjačaru i sl.
– Izvođenje plinskog priključka – od ulične plinske mreže do objekta zaključno sa plinskim ventilom na objektu
– Mjerno-regulacijski set – plinski ormarić sa regulatorom tlaka i pripadajućom opremom

Ne prihvatljivi troškovi:
– Izvođenje unutarnje plinske instalacije – plinska instalacija od plinomjera do potrošača

Iznos potpore:
Sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu iznosi 50 % prihvatljivih troškova, a maksimalno u iznosu 2.500,00 kuna.

Način provedbe:
Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za dodjelom potpore, kojim se definira trošak.

III. UVJETI PRIHVATLJIVOST
Pravo na potporu ne može ostvariti fizička osoba za koju JUO u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da Općini Kneževi Vinogradi, te ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Općine duguje dospjelu obvezu na ime javnih i/ili nejavnih davanja.
Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora.
Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.
Ostali uvjeti prihvatljivosti navedeni su pojedinačno po mjerama.

IV. OBVEZNA DOKUMENTACIJA:

IV.1. OPĆA DOKUMENTACIJA – SVI PODNOSITELJI:
– Potpuno i čitko popunjen obrazac UN -___, s općim podacima i podacima za Mjeru za koju se traži potpora;
– Preslika o.i. za podnositelja;
– Potvrda porezne uprave o ne dugovanju
– Vlasnički list (moguće i isprintani s web stanice);
– preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.

IV.2. OBVEZATNA POSEBNA DOKUMENTACIJA PO MJERAMA:
• Mjera 2. Uklanjanje starih objekata
– Preslika računa o izvršenim radovima i dokaz o plaćanju istog (preslika uplatnice o plaćanju, potvrda o primitku sredstava od strane izvršitelja radova i sl. dokaz) – NAKON IZVRŠENIH RADOVA – NAJKASNIJE DO 01.12.TEKUĆE GODINE U KOJOJ JE PODNESEN ZAHTJEV

• Mjera 3. Izgradnja novih stambenih objekata
– Preslika građevinske dozvole,
– Preslika ugovora o izvođenju radova s izvođačem radova,
– Preslika prijave gradilišta Upravnom odjelu za graditeljstvo,
– Preslika računa za koji se traži sufinanciranje s dokazom o plaćanju istih
– preslika uporabne dozvole – ako su troškovi ishođenja predmet sufinanciranja dostavlja se u trenutku podnošenja zahtjeva
Obvezatna posebna dokumentacija nakon donošenja odluke o sufinanciranju:
– bjanko ovjerena zadužnica najmanje u visini odobrene potpore – PRIJE SKLAPANJA UGOVORA
– preslika uporabne dozvole (u roku 3 godine od odobrenja potpore)
– uvjerenje o prebivalištu (u roku3 godine od odobrenja potpore)

• Mjera 4. Kupovina stambenog objekta
– Preslika Ugovora o kupoprodaji,
Obvezatna posebna dokumentacija nakon donošenja odluke o sufinanciranju:
– bjanko ovjerena zadužnica najmanje u visini odobrene potpore – PRIJE SKLAPANJA UGOVORA
– uvjerenje o prebivalištu (u roku 1 godine od odobrenja potpore)

• Mjera 5. Vanjsko uređenje stambenog objekta
– Preslika računa o izvršenim radovima i dokaz o plaćanju istog (preslika uplatnice o plaćanju, potvrda o primitku sredstava od strane izvršitelja radova i sl. dokaz) – NAKON IZVRŠENIH RADOVA – NAJKASNIJE U ROKU 6 MJESECI OD PRETHODNO PODNESENOG ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE, NAKON ČEGA SE ODOBRAVA IZNOS POTPORE.

• Mjera 7. Sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu
– Preslika računa za koji se traži sufinanciranje s dokazom o plaćanju istih
– Preslika Ugovora o opskrbi plinom

V. POSTAVLJANJE UPITA
Svoje upite u svezi provedbe ovog Javnog poziva možete postavljati na mail: potpore.knvinogradi@gmail.com . Sva pismeno postavljena pitanja i odgovori putem ovog mail-a bit će objavljeni na web stranici Općine Kneževi Vinogradi u dijelu Javnog poziva i bit će jedino relevantne informacije u svezi ovog Javnog poziva.

VI. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Podnositelji svoje zahtjeve (na propisanom obrascu) uz prilaganje obvezne opće i posebne dokumentacije podnoseISKLJUČIVO POŠTOM na adresu: OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI, Jedinstveni upravni odjel, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi.
Za svaku mjeru podnosi se poseban zahtjev.
Natječaj je otvoren do 01.prosinca 2022.godine.
Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu na koju se poziv odnosi.
Podnositelj može unutar jedne godine podnijeti više zahtjeva, ali samo jedan zahtjev unutar svake mjere.

VII. ISPLATA SREDSTAVAI KONTROLA
Na temelju uredne i potpune prijave Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli sredstava.
Za mjere 3. i 4. nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava iz prethodnog članka, Općinski načelnik će sklopiti Ugovore o dodjeli potpore, kojim će se definirati iznos priznatih troškova, iznos odobrene potpore, rokovi isplate, obveze korisnika, jamstva za ispunjenje.
Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Općine Kneževi Vinogradi.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Sve što nije navedeno u tekstu ovog Javnog poziva, primjenjivat će se odredbe Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine (Službeni glasnik 6/21).

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

 

Javni poziv za poticanje obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za mjeru „Najbolji srednjoškolac“

Temeljem čl. 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018. -2023. godine (Službeni glasnik 12/18), Općinski načelnik dana 02.06.2021. godine raspisuje

JAVNI POZIV za poticanje obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za mjeru „Najbolji srednjoškolac“ (više…)

1 2 3 4 7