Komunalno gospodarstvo

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (12.04.2021.)

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu (12.04.2021.)
Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik 13/18)

Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik 17/18), Odluka o komunalnoj naknadi- I. izmjena (03.06.2020., Službeni glasnik 08/20), Odluka o komunalnoj naknadi- II. izmjena (Službeni glasnik 15/21),  Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik 17/22)

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (Službeni glasnik 17/22)

Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik 21/18), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik 21/22)

 

Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Kneževi Vinograd (Službeni glasnik  16/20, 10/21, 13/22 )

Odluka o iskaznici, odori i opremi komunalnog i poljoprivrednog redara (Službeni glasnik 18/19)

Odluka o uspostavi sustava zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu

Odluka o organizaciji i načinu rada dimnjačarske službe

Opći uvjeti isporuke dimnjačarskih usluga – Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke dimnjačarskih usluga

Opći uvjeti isporuke grobljanskih usluga – Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke grobljanskih usluga

Odluka o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljlišta, te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Kneževi Vinogradi

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja i mrtvačnica

Odluka o nerazvrstanim cestama (2012.), Odluka o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama (2016.)

Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine)

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje

Odluka o odvodnji otpadnih voda


Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik: 09/0019/0105/0201/0505/0702/0801/0902/1105/1106/1211/1402/15) – prestala važiti 12.12.2018.

Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik: 01/1304/1402/15) – prestala važiti 01.01.2019.

Odluke o komunalnom redu(Službeni glasnik: 06/1007/11, 09/1403/15, 02/18) – prestala važiti 09.kolovoza 2019.


Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u Općini Kneževi Vinogradi za 2020. godinu


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova odražavanja javnih površina i površina za odvodnju atmosferskih voda
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova odražavanja javne rasvjete