Obavijest aktivnim korisnicima naknade za stanovanje

Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi OBAVJEŠTAVA aktivne korisnike naknade za stanovanje (koji to nisu još učinili) da su u obvezi do 31.01.2021. godine dostaviti dokaz o daljnjem primanju zajamčene minimalne naknade, kako bi se isplata naknade za stanovanje nastavila u 2021. godini.

S obzirom da je 31.01.2021. nedjelja, dokaz se može dostaviti i 01.02.2021. godine.

Ukoliko korisnici ne dostave navedeni dokaz, daljnja isplata biti će obustavljena, a novi Zahtjev biti će moguće podnijeti tek za 3 mjeseca.

Također obavještavamo korisnike zajamčene minimalne naknade sa područja Općine Kneževi Vinogradi koji to još nisu učinili da Zahtjev za ostvarenje prava na pomoć za stanovanje mogu podnijeti svaki radni dan od 07:00 – 15:00h.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik broj 9/15), Programa javnih potreba iz Proračuna Općine za 2021. godinu i Odluke o utvrđivanju prioriteta financiranja, načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata koje u određenom području provode udruge u 2021. godini od 08. siječnja 2021. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet ovog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Javni natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata Udruga, namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u
prioritetnim područjima:
1. Sport i rekreacija;
2. Kultura;
3. Socijalna skrb;
4. Gospodarstvo;
5. Ostale društvene potrebe koje su usmjerene na poboljšanje kvalitete življenja na području Općine Kneževi Vinogradi, a sve sukladno Uputama za
prijavitelje, koje su sastavni dio ovog Javnog natječaja
II. UVJETI ZA PRIJAVU
Na ovaj Javni natječaj mogu se javiti sve Udruge sa sjedištem na području Općine Kneževi Vinogradi i/ili čiji su članovi s područja Općine Kneževi Vinogradi i/ili koje provode program ili projekt na području Općine Kneževi Vinogradi, i to u području sporta i rekreacije, kulture, socijalne skrbi, gospodarstva i ostalih društvenih potreba koje su usmjerene na poboljšanje kvalitete življenja na području Općine Kneževi Vinogradi, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti.
Prijavu programa ili projekta na Javni natječaj može podnijeti Udruga koja je upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija te vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Kneževi
Vinogradi te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
Udruga mora priložiti dokaz da se protiv odgovorne osobe u udruzi ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.
III. UKUPNA VRIJEDNOST JAVNOG NATJEČAJA I IZNOS POTPORE
Za financiranje programa i projekata Udruga u okviru ovog Javnog natječaja, u Proračunu Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.205.000,00 kn.
Raspodjela financijskih sredstava udrugama unutar programskih područja određuje se sukladno kriterijima posebne Odluke, a što se navodi u Uputama za prijavitelje.
IV. NAČIN I ROK PRIJAVE
Programi se prijavljuju na propisanim obrascima, koji čine sastavni dio ovog Javnog natječaja.
Obrasce je potrebno u cijelosti popuniti tiskano elektronskim putem sa svim podatcima koji se traže.
Svaka prijava mora biti ovjerena i potpisana od odgovorne osobe.
Uz prijavu je potrebno priložiti svu dokumentaciju kojom se dokazuje ozbiljnost namjere realizacije pripremljenih programa kao i postojanje opravdanosti da se program sufinancira iz proračuna Općine Kneževi Vinogradi.
Prijave se, na propisanim obrascima i s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici šalju preporučeno poštom ili osobno predaju na sljedeću adresu:

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Jedinstveni upravni odjel
Hrvatske Republike 3
31309 Kneževi Vinogradi

s naznakom ˝Natječaj za udruge – NE OTVARAJ˝.
Rok za podnošenje prijave na ovaj Natječaj je 30 dana, odnosno zaključno s 08.02.2021. godine.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora te postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
Udruge nezadovoljne odlukom o dodjeli sredstava ili odbijanju prijave imaju pravo prigovora sukladno Uputama za prijavitelje.
V. DODATNE INFORMACIJE
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina@knezevi-vinogradi.hr .

Javni natječaj za udruge
Javni natječaj za udruge na mađarskom
Upute za prijavitelje

Opisni obrazac
Obrazac proračuna
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac izjave o ispunjenju obveza

Opisni-izvještaj-programa-projekta
Obrazac-financijskog-izvješća

Obavijest o dodjeli pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda dodijeljenih iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Obavijest o dodjeli pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda dodijeljenih iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Obavještavamo sve oštećenike koji su tijekom 2020. godine pretrpjeli i prijavili štetu od prirodnih nepogoda na području Općine Kneževi Vinogradi (mraz, olujni i orkanski vjetar s oborinama) da je  Vlada Republike Hrvatske  na sjednici održanoj 23.prosinca 2020. godine donijela Odluku o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje  i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda u 2020. godini te dijelom u 2019. (KLASA: 022-03/20-04/488; URBROJ: 50301-05/16-20-2), a temeljem Zaključka Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda (KLASA: 422-02/20-01/39; URBROJ: 513-06-02-20-4) od 27. studenog 2020.

Sredstva Državnog proračuna dodijeljena su kao pomoć za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda po JLS na području Osječko-baranjske županije za štete nastale na prinosima u poljoprivredi.

Na području Općine Kneževi Vinogradi je od ukupno izračunate štete u iznosu 37.050.047,61 kuna, priznata šteta po Državnom povjerenstvu u iznosu 22.288.885,05 kuna.

Odobrena pomoć iz Državnog proračuna  po Odluci Vlade RH za područje Općine Kneževi Vinogradi  iznosi  477.578,22 kuna i bit će isplaćena za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i to: za štete na prinosima u poljoprivredi u 2020. godini za oštećenja na kulturi od 60% i više onim oštećenicima koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika, a dodjela pomoći ne uključuje prijavljene štete manje od 1.000,00 kuna te iznose dodijeljene pomoći veće od 150.000,00 kuna po oštećeniku.

Ukupno će temeljem Odluke Vlade RH biti isplaćena pomoć za 77 oštećenika za štete na prinosima u  poljoprivredi  na području Općine Kneževi Vinogradi, a ista će iznositi od 56,57 kuna do 150.000,00 kuna.

Tekst obavijesti

Tekst obavijest – HU

Povodom božićnih blagdana Općina Kneževi Vinogradi podijelila 495 slatkih paketića i 347 božićnica

Na veliku radost djece, Općina Kneževi Vinogradi je tradicionalno i ove godine podijelila slatke božićne paketiće svoj djeci sa područja Općine od rođenja do 8. razreda osnovne škole.

Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju nije bilo moguće provesti prigodnu podjelu kao prethodnih godina, stoga je podjela organizirana u vrtićima i školama i po naseljima Općine. Slatki božićni paketići su tako izmamili osmijeh kod 495 djece s područja Općine.

Kako se brine o najmlađim mještanima, tako se vodi briga i o mještanima starije životne dobi ali i socijalno ugroženima. Stoga je ove godine podijeljeno 347 božićnica u iznosu od 200,00 kuna svim umirovljenicima i socijalno ugroženim osobama čija primanja ne prelaze iznos od  1.700,00 kuna.

 

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija


Na temelju članka 5. stavak 1. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik 7/19), Općinski načelnik dana 08.12.2020. na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela raspisao je

NATJEČAJ za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

I
Ovim natječajem dodjeljuju se učeničke i studentske stipendije u akademskoj, odnosno školskoj 2020./2021.godini u kategoriji

1. UČENIČKE STIPENDIJE:
1.1. 5 stipendija za uspjeh u školi za srednjoškolske učenike u mjesečnom iznosu od 200,00 kn po učeniku;
1.2. 5 stipendija prema socijalnom statusu za srednjoškolske učenike u mjesečnom iznosu od 200,00 kn po učeniku;
1.3. 5 stipendija za deficitarna zanimanja (2 stipendije za zanimanje: mesar i 3 stipendije za zanimanje: veterinarski tehničar u suradnji s Beljem d.d.) za srednjoškolske učenike u mjesečnom iznosu od 200,00 kn po učeniku od strane Općine, te dodatnom stipendijom u iznosu od 400,00 kn od strane Belja d.d. prema posebnom ugovoru.

2. STUDENTSKE STIPENDIJE – ZA SVE STUDENTE
2.1. Neograničen broj sukladno uvjetima natječaja u mjesečnom iznosu od 500,00 kn po studentu.

Učenik može podnijeti prijavu i po socijalnom statutu i po uspjehu, odnosno za deficitarna zanimanja u odvojenim prijavama. Ako ostvaruje pravo i po socijalnom statusu i po uspjehu, ostvarit će samo po socijalnom statusu, dok će na listu prema uspjehu ući slijedeći učenik ili student, ako ispunjava, ako je podnio za sve tri kategorije, a pripada deficitarnom zanimanju iz točke 1.3. ostvarit će samo za deficitarna
zanimanja.

Odobrene stipendije dodjeljuju se učenicima/studentima do završetka školovanja za koje su im dodijeljene.

II
Pravo na dodjelu Stipendija:

1) UČENIČKE STIPENDIJE
1.1. Učeničke stipendije za uspjeh u školi da su državljani Republike Hrvatske;
 da su redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole;
 da imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje 1 godinu;
 da imaju prosjek ocjena najmanje 4,0;
 da nisu korisnici druge stipendije, osim za deficitarna zanimanja po sporazumu Općine i dr. pravne osobe;
 da podnositelji i članovi uže obitelji (roditelji, braća) u trenutku podnošenja prijave ne duguju proračunu Općine.

Elementi za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:
 uspjeh u školovanju;
 postignuti izvanškolski rezultati tijekom školovanja.

U slučaju da više kandidata za stipendije za uspjeh u školi ima isti broj bodova, prednost ima kandidat lošijeg socijalnog statusa koji se utvrđuje na osnovu dokaza o socijalnim prilikama u obitelji kandidata (potvrda o visini dohotka porezne uprave, broj članova obitelji i dr)

1.2. Stipendije prema socijalnom statusu
 da su državljani Republike Hrvatske;
 da su redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole;
 da imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje 1 godine;
 da nisu stariji od 18 godina;
 da nisu korisnici druge stipendije;
 da podnositelji i članovi uže obitelji (roditelji, braća) u trenutku podnošenja prijave ne duguju proračunu Općine.

Elementi za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:
 socijalni status učenika;
 uspjeh u školovanju.

1.3. Stipendije za deficitarna zanimanja: MESAR I VETERINARSKI TEHNIČAR
 da su državljani Republike Hrvatske;
 da su redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole;
 da imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje 1 godinu;
 da nisu stariji od 18 godina;
 da nisu korisnici druge stipendije, osim za deficitarna zanimanja iz točke 1.3. prema posebnom Sporazumu između Općine i Belja plus d.o.o.;
 da podnositelji i članovi uže obitelji (roditelji, braća) u trenutku podnošenja prijave ne duguju proračunu Općine.

Elementi za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:
 socijalni status učenika;
 uspjeh u školovanju.

2. STUDENTSKE STIPENDIJE
 da su državljani Republike Hrvatske;
 da su redoviti studenti prve, druge ili više godine studija;
 da imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje 1 godinu;
 da nisu apsolventi;
 da nisu stariji od 26 godina;
 da nisu korisnici druge stipendije;
 da podnositelji i članovi uže obitelji (roditelji, braća) u trenutku podnošenja prijave ne duguju proračunu
Općine.

III
Učenici ili studenti dobitnici Stipendije Općine Kneževi Vinogradi ne mogu istovremeno primati i druge stipendije, osim pod uvjetima iz ovog natječaja.

IV
Učenici, odnosno studenti koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 Obvezna dokumentacija:
– potpuno popunjen prijavni obrazac (obrazac sastavni dio natječaja i nalazi se na web stranici Općine);
– preslika domovnice;
– preslika osobne iskaznice;
– uvjerenje o prebivalištu MUP-a;
– potvrda o upisu u školsku, odnosno akademsku godinu 2020/2021 (Srednje škole, odnosno Fakulteta);
– potvrda porezne uprave o prihodima za sve članove obitelji za prethodnu godinu i u tekućoj godini;
– dokaz o mjesečnim prihodima članova obitelji (preslike isplatnih lista plaće i sl.)
Dodatno za učeničku stipendiju:
– dokaz o ocjenama iz prethodne dvije godine srednje škole, osim za učenike drugog razreda koji dostavljaju dokaz iz prvog razreda – potvrda škole, odnosno prijepis ocjena;
– opcionalno radi ostvarenja većeg broja bodova kod učeničkih stipendija:
– dokaz – potvrda Centra za socijalnu skrb, ukoliko je učenik/student član obitelji koji prima zajamčenu minimalnu naknadu, ili su kategorizirane kao osobe s posebnim potrebama, kao i ako su korisnici drugih davanja Centra za socijalnu skrb
– dokaz o osvojenom 1., 2. odnosno trećem mjestu na županijskom ili državnom ili međunarodnom natjecanju

Prijave koje nisu potpune, odnosno ne sadrže obveznu dokumentaciju, ili ne stignu u propisanom roku neće se uzeti u razmatranje.

V
Prijava za dodjelu stipendija s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu, oglasnim pločama i na web stranici Općine putem pošte na adresu:

Općina Kneževi Vinogradi
Jedinstveni upravni odjel
31309 Kneževi Vinogradi
Hrvatske Republike 3.

S naznakom „Za natječaj za dodjelu stipendije ______________“

(navesti za koju stipendiju se javlja učeničku/studentsku po uspjehu ili socijalnom statusu)

VI
Na temelju priložene dokumentacije Povjerenstvo imenovano od strane Općinskog načelnika izvršit će bodovanje kandidata prema utvrđenim pravilima sukladno Pravilniku o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik 7/2019).

Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Kneževi Vinogradi te putem obavijesti kandidata.
Svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu u roku osam dana od dana objavljivanja liste.

Povjerenstvo je dužno donijeti odluku o prigovoru u roku osam dana nakon isteka roka za prigovor. Odluka o prigovoru je konačna.
Način korištenja stipendije, gubitak stipendije i drugi uvjeti i prava određeni su pravilnikom o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija.

Za sve što nije navedeno u ovom natječaju direktno se primjenjuju odredbe Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik 7/19).

Tekst javnog natječaja – HR
Obavijest o javnom natječaju – HU
Obrazac prijave
Privola – izjava o zaštiti osobnih podataka

Obavijest o isplati jednokratne pomoći (božićnice) socijalno ugroženom stanovništvu sa područja Općine Kneževi Vinogradi

Isplata jednokratne pomoći (božićnice) socijalno ugroženom stanovništvu sa područja Općine Kneževi Vinogradi:

1. Pomoć će se isplatiti u iznosu od 200,00 (dvjesto) kuna
– Umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 1.700,00 (tisuću sedamsto) kuna mjesečno, kao i
– korisnicima socijalne pomoći čija mjesečna pomoć ne prelazi iznos od 1.700,00 (tisuću sedamsto) kuna.

2. Visina mirovine odnosno socijalne pomoći dokazuje se dokumentom (odrezak o visini posljednje mirovine odnosno pomoći) i uz predočenje osobne iskaznice i OIB-a.

REDOSLIJED ISPLATE PO SELIMA

1. KNEŽEVI VINOGRADI, MIRKOVAC, JASENOVAC I KAMENAC – od 09.12.2020. do 11.12.2020. u prostorijama Doma kulture u Kn. Vinogradima od 10,00 do 13,00 sati;
2. KARANAC – 08.12.2020. (UTORAK) od 08,00 do 10,00 sati u prostorijama Doma kulture;
3. ZMAJEVAC – 08.12.2020. (UTORAK) od 08,00 do 10,00 sati u prostorijama Doma kulture;
4. SUZA – 08.12.2020. od (UTORAK) 10,15 do 12,15 sati u prostorijama Doma kulture;
5. KOTLINA – 08.12.2020. (UTORAK) od 11,00 do 12,30 sati u prostorijama Doma kulture (prostorija bivše gostionice).

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana virusom COVID-19 prilikom dolaska obavezno koristite zaštitnu masku.

U slučaju spriječenosti nositelja, isplata će se izvršiti bilo kojem punoljetnom članu uže obitelji uz predočenje traženih dokumenata.

U slučaju zakašnjenja, novac se može podići u Domu kulture u Kneževim Vinogradima od 09.12. do 11.12 2020. u vremenu od 10,00 do 13,00 sati.

Nakon navedenih rokova nećete biti u mogućnosti podići božićnicu.

Obavijest o isplati božićnice – HR
Obavijest o isplati božićnice – HU

Obavijest o podjeli božićnih paketića za djecu s područja Općine Kn. Vinogradi

Obavještavamo Vas da će Općina Kneževi Vinogradi i ove godine povodom božićnih blagdana dijeliti paketiće za djecu s područja Općine.

Osim djece predškolskog uzrasta, i ove godine će pravo na paketić imat i sva djeca s područja Općine Kneževi Vinogradi koja pohađaju osnovnu školu od prvog do osmog razreda.

Za djecu predškolskog uzrasta (do 7 godina koja ne idu u vrtić) roditelji se mogu javiti svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati na broj telefona Općine 730-938 do 07.12.2020. godine (Ponedjeljak)

NAPOMENA: radi preventivnih mjera djelovanja protiv covid-19 virusa, prijave primamo ISKLJUČIVO telefonskim pozivom.

Obavijest – HR

Obavijest – HU

Obavijest o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kneževi Vinogradi

VAŽNA OBAVIJEST O RADU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA – JUO OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

Poštujući i pridržavajući se svih epidemioloških mjera Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi od
30.11.2020.:

RAD SA STRANKAMA provodit će ISKLJUČIVO TELEFONOM ILI ELEKTRONSKI, samo iznimno osobno uz prethodnu najavu (ako se zahtjev ni na koji način ne može riješiti telefonom ili mail-om)

MOLIMO KONTAKTIRAJTE NAS:
– Telefonskim putem na broj: 031/730-938
– Faxom na broj: 031/732-106
– E.mail: opcina@knezevi-vinogradi.hr
pisarnica@knezevi-vinogradi.hr

RAD BLAGAJNE SE OBUSTAVLJA
U Općini dok traju epidemiološke mjere nije moguće vršiti plaćanje komunalne naknade i dr. prihoda, isto se vrši putem pošte, banaka, trg.objekata ili intern.bankarstvom

Osobe koje zbog nužnosti rješavanja zahtjeva, dogovorenih sastanaka i sl., uz prethodnu najavu telefonskim putem, dolaze u prostorije Općine dužne su na ulazu POZVONITI, te uz obavezno korištenje maske evidentirati se na samom ulazu.

Ispričavamo se na ovakvom načinu postupanja i ujedno zahvaljujemo na razumijevanju navedenih postupaka, koji su rezultat preporuka i uputa nadležnih državnih tijela.

Obavijest o radu JUO – HR

Obavijest o radu JUO – HU

Obavijest o zbrinjavanju nusproizvoda životinjskog podrijetla

Obavještavaju se mještani sa područja Općine Kneževi Vinogradi da će Veterinarska stanica Beli Manastir osigurati spremnik – kontejner za zbrinjavanje animalnog otpada od svinjokolja.

Spremnik će se nalaziti u dvorištu Veterinarske stanice u Kn. Vinogradima u periodu od 20.11.2020. do kraja veljače 2021. godine.

U spremnik se smije odlagati isključivo animalni otpad od svinjokolja.

Strogo se zabranjuje bacanje animalnog otpada po kanalima i drugim javnim površinama.

Kontrolu će vršiti komunalni radnici i komunalni redar općine, te će protiv počinitelja biti podnesena kaznena prijava.

Obavijest – HR

Obavijest – HU

Obavijest o početku deratizacije na području Općine Kneževi Vinogradi

OBAVIJEST O POČETKU DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

Obavještavamo građane s područja Općine Kneževi Vinogradi da će tvrtka Asanator d.o.o. izvoditi jesenski tretman sustavne deratizacije u vremenu od 19. do 23. studenog 2020. i to:

– 19.11.2020. godine – Kneževi Vinogradi
– 20.11.2020. godine – Karanac, Zmajevac
– 23.11.2020. godine – Suza, Kotlina, Kamenac, Ciglane, Jasenovac, Mirkovac i Sokolovac

Tekst obavijesti – HR

Tekst obavijest – HU

Obavijest mještanima dijela naselja Karanac u kojem je izgrađen sustav odvodnje

Obavijest mještanima dijela naselja Karanac u kojem je izgrađen sustav odvodnje

Obavještavamo mještane dijela naselja Karanac u kojem je tijekom 2019./2020. godine izgrađen sustav odvodnje, a koji su korisnici sustava javne vodoopskrbe, da su ishođenjem uporabne dozvole od strane investitora Baranjski vodovod d.o.o. stečeni uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje.

Tvrtka Baranjski vodovod d.o.o. će u narednom razdoblju svim registriranih korisnicima dostaviti Ugovore na potpis, a sam priključak mogu izvesti samostalno sukladno tehničkim uvjetima.

Svi zainteresirani mještani koji do sada nisu bili korisnici javne vodoopskrbe (vodovoda) ne mogu se priključiti na sustav odvodnje, dok se ne priključe na javni vodovod.

Vlasnik objekta koji se priključuje obvezuje se izvršiti pripremne radove za izradu priključka na svojoj nekretnini o svom trošku, a Općina Kneževi Vinogradi u potpunosti financira trošak za priključenje građevine na sustav javne odvodnje Baranjskom vodovodu umjesto vlasnika
objekata, kao što je to bio slučaj i u Kneževim Vinogradima, odnosno trošak priključenja za vlasnike je BESPLATAN.

Također, ovim putem napominjemo da Općina Kneževi Vinogradi u svim naseljima Općine sufinancira i trošak priključenja na javnu vodoopskrbu (vodovod), a svi zainteresirani zahtjev za priključenje podnose tvrtki Baranjski vodovod d.o.o.

Za sve dodatne informacije oko priključenja na sustav odvodnje i vodoopskrbe molimo da se obratite tvrtki Baranjski vodovod d.o.o. osobno ili na tel. 031/790-505.

Obavijest za priključenje na odvodnju Karanac – HR

Obavijest za priključenje na odvodnju Karanac – HU

Općina Kneževi Vinogradi ponosni je dobitnik prestižne međunarodne nagrade i priznanja ˝GLOBALLOCAL˝

Općina Kneževi Vinogradi ponosni je dobitnik prestižne međunarodne nagrade i priznanja ˝GLOBALLOCAL˝

Općina Kneževi Vinogradi jedna je od 16 hrvatskih gradova i općina, dobitnika nagrade ˝Globallocal˝, koja se dodjeljuje uspješnim lokalnim zajednicama za kreiranje povoljnog poslovnog okruženja u srednjoj i jugoistočnoj Europi te koje su kreativnim rješenjima i mjerama odgovorile novim izazovima poduzetništva, značajno unaprijedile okruženje za održivi razvoj poduzetništva.

Komisiju koja je odabrala dobitnike nagrada čini 18 istaknutih poduzetnika i eminentnih stručnjaka iz područja ekonomije i poduzetništva, a među kojima su i hrvatski predstavnici, prof.dr.emerit. Slavica Singer i prof.dr.sc.Velimir Srića.

Dugoročna misija projekta “Globallocal” je organizirano i kontinuirano nagrađivanje naprednih i vrijednih, te poticanje drugih, manje naprednih zajednica i institucija da unaprijede svoj rad u korist ubrzanijeg i održivog razvoja poduzetništva.

Osim Općine Kneževi Vinogradi, dobitnici ove nagrade iz Hrvatske su i gradovi Osijek, Valpovo, Donji Miholjac, Orahovica, Pazin, Crikvenica, Ozalj, Pregrada i Oroslavlje, te općine Erdut, Kostrena, Karlobag, Bartonigla, Konšćina i Medulin.

Ova nagrada samo je jedan od pokazatelja kako Općina Kneževi Vinogradi ulaže znatne napore kako bi se stvorili uvjeti za razvoj poduzetništva i unaprjeđenje gospodarskih aktivnosti na ovom području.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

Općina Kneževi Vinogradi provodi postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 03/17) i Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19).

Odluka – OSPUO VI.IiD PPUO K. Vinogradi

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne Novine 125/11, 64/15, 112/18), članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20), članka 6. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 1/2016), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi raspisao je

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi

Članak 1.
Predmet Javnog natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora i to za
1. Poslovni prostor u sklopu Doma kulture u Kotlini, Kotlina, Glavna 46.
– površine 57,40 m², koji čini prostor bivše gostionice, s pravom korištenja toaleta;
– prostor se daje u najam s namjenom: ugostiteljstvo s dijelom opreme (šank i sl.), s prioritetnim zapošljavanjem pod istim uvjetima osoba s područja Općine Kneževi Vinogradi;
– prostor se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja prostora za stavljanje u funkciju, a uz mogućnost priznavanja troškova sanacijskog uređenja, koji povećava vrijednost poslovnog prostora;
– rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina;
– zajednički režijski troškovi s ostalim dijelom doma kulture uredit će se ugovorom;
– početna mjesečna zakupnina: ukupno iznosi 156,55 kuna (143,50 + 13,05 (43,50*30%))

2. Poslovni prostor u Zmajevcu, Zmajevac, Maršala Tita 90. u Domu kulture (prostor bivše mesnice)
– površine 37 m², koji se sastoji od jedne prostorije – odvojenog ureda, bez sanitarnog čvora s mogućnošću korištenja istoga u sklopu doma kulture;
– prostor se daje u najam s namjerom: uredski prostori (djelatnosti financijskih institucija, knjigovodstveni servisi i sl.)
– prostor se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja prostora za stavljanje u funkciju;
– rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina;
– početna mjesečna zakupnina: ukupno iznosi 185,00 kuna.

3. Poslovni prostor u Zmajevcu, Zmajevac, Maršala Tita 90. u Domu kulture (prostor bivšeg Turističkog ureda)
– površine 18 m², koji se sastoji od jedne prostorije – odvojenog ureda, bez sanitarnog čvora s mogućnošću korištenja istoga u sklopu doma kulture;
– prostor se daje u najam s namjerom: trgovačke djelatnosti
– prostor se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja prostora za stavljanje u funkciju;
– rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina;
– početna mjesečna zakupnina: ukupno iznosi 108,00 kuna.

Članak 2.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a koje uplate jamčevinu u vrijednosti početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor koji se natječu i to na žiro-račun Općine HR83 2340009 18195 00000 s pozivom na broj: 68 7706-OIB i koje nemaju dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.

Uplaćena jamčevina se vraća natjecateljima koji ne uspiju u natječaju u roku 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg natjecatelja, dok se odabranim natjecateljima uračunava u zakupninu. Odustalim natjecateljima jamčevina se zadržava kao odustatnina.

Članak 3.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda koja uz ispunjene uvjete natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
Prvenstveno pravo na odabir ponuditelja poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i Zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Članak 4.
Poslovni prostor mora se u funkciju staviti u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora. Mjesečna zakupnina plaća se unaprijed najkasnije do desetog dana u mjesecu, uz mjesečnu zakupninu zakupnik je dužan plaćati i sve režijske troškove, čije će se plaćanje detaljno urediti ugovorom o zakupu. Prilikom sklapanja Ugovora o zakupu, koji se sklapa kao ovršna isprava, zakupnik je dužan dostaviti i bjanko zadužnicu na 5.000,00 kuna.

Članak 5.
Ponuda obvezno mora sadržavati:
– podatke o ponuditelju, adresa, OIB, za fizičke osobe – državljanstvo, podatke iz registra za pravne i fizičke osobe – podatke o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne i fizičke osobe;
– oznaku prostora za koji se natječe;
– ponuđenu cijenu mjesečne zakupnine za prostor za koji se natječe;
– naznaku djelatnosti koja će se obavljati u poslovno prostoru;
– rok početka rada u poslovnom prostoru, koji ne može biti dalji od 30 dana od dana sklapanja ugovora;
– dokaz o uplati jamčevine;
– dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti koju nudi;
– preslik osobne iskaznice za odgovornu osobu;
– potvrdu Porezne uprave o ne postojanju dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave po bio kojoj osnovi, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja ne stariju od 30 dana;
– potvrdu Općine Kneževi Vinogradi o ne dugovanju po bilo kojoj osnovi
– dokaz o prvenstvu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata – potvrda nadležnog ureda.

Članak 6.
Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama – preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave obavijesti u dnevnom tisku, te cijelog natječaja na oglasnim pločama i web stranici Općine: www.knezevi-vinogradi.hr, na adresu:

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Jedinstveni upravni odjel
Hrvatske Republike 3.
31309 Kneževi Vinogradi

s naznakom ˝Za natječaj za zakup poslovnog prostora u __________ ( naziv prostora)
– NE OTVARAJ˝

Članak 7.
Zainteresirani natjecatelji tijekom otvorenog natječaja mogu uz nazočnost ovlaštene osobe zakupodavca izvršiti uvid u poslovni prostor za koji se natječe uz prethodnu najavu osobno ili na tel. 031/730-938 (Općina Kneževi Vinogradi), svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati, te zatražiti dodatna pojašnjenja u svezi natječaja.

Članak 8.
Otvaranje ponuda obavit će Komisija 01.10.2020. godine s početkom u 12,00 sati. Odluku o davanju u zakup donosi Općinski načelnik u roku 30 dana od dana otvaranja ponuda. Općinski načelnik zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude.

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi

Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi broj 10/20 ), Načelnik Općine Kneževi Vinogradi objavljuje

JAVNU RASPRAVU o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

1. Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi trajat će od 15.09.2020. do 23.09.2020. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog V. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi u prostorijama Općinske uprave svaki radni dan od 11,00 do 14,00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.

2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 22.09.2020. godine u 10.00.sati u Domu kulture u Kneževim Vinogradima, Glavna 82.

3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima te općinskim vijećnicima.

4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, iznijeti na javnom izlaganju, predati u pisanom obliku preko
urudžbenog zapisnika, poštom na adresu Općina Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3 ili na adresu elektroničke pošte www.knezevi-vinogradi.hr , zaključno s danom 23.09.2020. godine.

5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani (ime, prezime i adresa) i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Javni poziv za sufinanciranje školskih knjiga i opreme iz Mjere 5. Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023. godine „Lakše do školskih knjiga i opreme“

Popis odobrenih zahtjeva za sufinanciranje školske opreme


Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20) i točke 5. Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine (Službeni glasnik 12/18), Općinski načelnik dana 10.08.2020. godine raspisuje JAVNI POZIV za sufinanciranje školskih knjiga i opreme iz Mjere 5. Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023. godine „LAKŠE DO ŠKOLSKIH KNJIGA I OPREME“

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za sufinanciranje iz Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine iz Mjere 5. „Lakše do školskih knjiga i opreme“. Školske knjige i oprema će se sufinancirati u iznosu 300,00 kuna po učeniku koji zadovoljava uvjete iz Javnog poziva.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Pravo na sufinanciranje ostvaruju osnovnoškolski i srednjoškolski učenici:
– učenici osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Kneževi Vinogradi ukoliko pohađaju osnovnu školu u Kneževim Vinogradima i Zmajevcu (uključujući i područne škole) te
– učenici srednjih škola.

III. UVJETI PRIHVATLJIVOST
Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora u 100%-tnom iznosu ili ukupan postotak sufinanciranja ne može prijeći 100% Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene
potpore.

IV. OBVEZNA DOKUMENTACIJA
– Potpuno i čitko popunjen obrazac O-Z-OB-5
– Izjava o dvostrukom financiranju i privola (dio obrasca)
– Preslika o.i. za podnositelja – jedan od roditelja;
– Potvrda škole za djecu o upisu u šk.godinu 2020./2021. (za učenike srednjih škola)
– preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.

V. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Podnositelji svoje zahtjeve (na propisanom obrascu) uz prilaganje obvezne dokumentacije podnose poštom ili osobno svakim radnim danom JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU, OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi.
Natječaj je otvoren do 14 rujna 2020. godine. Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu na koju se poziv odnosi.

VI. ISPLATA SREDSTAVA I KONTROLA
Na temelju uredne i potpune prijave Općinski načelnik donosi Odluku o isplati potpore u roku 30 dana. Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Općine Kneževi Vinogradi.
Sve što nije navedeno u tekstu ovog Javnog poziva, primjenjivat će se odredbe Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine (Službeni glasnik 12/18).

Tekst javnog poziva – HR

Tekst javnog poziva – HU

Obrazac prijave – O-Z-OB-5

Priopćenje povodom šteta uzrokovanih nepovoljnim vremenskim uvjetima

Radi sagledavanja i utvrđivanja mogućih šteta od posljedica velikih količina oborina, vjetra i tuče, koji su unazad nekoliko dana, a posebno 04. kolovoza 2020. zahvatile područje Općine Kneževi Vinogradi i mogućeg podnošenja zahtjeva za proglašenjem prirodne nepogode sukladno zakonskim propisima obavještavaju se vlasnici ratarskih i povrtlarskih kultura, trajnih nasada voćnjaka i vinograda, te stambenih objekata i drugih dobara ukoliko su pretrpjeli štetu uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta velike količine oborina, grada, vjetra i sl. na ratarskim i povrtlarskim kulturama, trajnim nasadima voćnjaka i vinograda, te stambenim objektima i drugim dobrima da zaključno do 25.kolovoza 2020.godine u vidu prvog priopćenja prijave svoju štetu.

S obzirom da se prvo priopćenje ne smatra prijavom štete od elementarne nepogode i nije uvjet za kasniju prijavu štete, koja slijedi po možebitnom proglašenju, dovoljno je u vidu dopisa navesti slijedeće podatke:

– Podatke o vlasniku
– Podatke o dobru na kojem je nastala šteta (površina, vrsta kulture i sl.)
– Procijenjenu štetu postotku
– Fotografije stanja

PRVO PRIOPĆENJE možete dostaviti na mail opcina@knezevi-vinogradi.hr

Nakon prikupljenih podataka u vidu prvog priopćenja Općina Kneževi Vinogradi će zatražiti proglašenje prirodne nepogode za ona dobra za koja su ispunjeni zakonski uvjeti, kada slijedi prikupljanje prijava sukladno zakonskim propisima.

Za dodatna pojašnjenja molimo se obratiti Općini Kneževi Vinogradi na telefon 031/730-938, gdje ćemo Vam pojasniti sve nedoumice.

Obavijest

Smanjen prirez porezu na dohodak za Općinu Kneževi Vinogradi

Odlukom o izmjeni Odluke o općinskim porezima smanjuje se stopa prireza porezu na dohodak za Općinu Kneževi Vinogradi  ​sa 5% na 4%. ​​Odluka je objavljena u “Narodnim novinama” br. 77/20.

Tablicu važećih stopa prireza porezu na dohodak s izmjenom možete preuzet​i ovdje​.

JAVNI POZIV – OGLAS za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini na određeno vrijeme

Općina Kneževi Vinogradi inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba s područja Općine Kneževi Vinogradi na poslovima revitalizacije javnih površina i objekata Općine Kneževi Vinogradi, po programu „JAVNI RAD“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

NAZIV RADNOG MJESTA: Pomoćni radnik /radnica
PLANIRANI BROJ RADNIKA:
– po Programu „RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE“- 7 osoba
– po Programu „RADOM ZA LOKALNU ZAJEDNICU“ – 7 osoba
– po Programu „ROMI ZA LOKALNU ZAJEDNICU“ – 4 osobe

RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme
VRSTA ZAPOSLENJA: na određeno
MJESTO RADA: Općina Kneževi Vinogradi
OPIS RADNOG MJESTA: uređenje javnih površina, nasada, cvijeća, zelenila, uređenje onečišćenih javnih površina i drugi komunalni poslovi

U slučaju većeg broja prijava od broja koji se upošljava, Općina Kneževi Vinogradi zadržava pravo uvođenja dodatnih kriterija za odabir, kao što su npr. broj članova obitelji, dužina prijave kod nadležne službe HZZ-a, broj članova obitelji malodobne djece i sl.

Prijave se podnose na adresu Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi ili osobno u roku od 8 dana od dana objave na stranici HZZ.

Uz obrazac prijave (u prostorijama Općine ili na web stranici), podnositelji su dužni dostaviti presliku osobne iskaznice, OIB, br. telefona.

Javni poziv objavljen je na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr i na oglasnim pločama Općine Kneževi Vinogradi.

Obrazac zahtjeva za zapošljavanje u javnim radovima

Tekst Javnog poziva

Obavijest o tretiranju komaraca na području Općine Kneževi Vinogradi

Općina Kneževi Vinogradi obavještava mještane da će se u petak 10.07.2020. godine u večernjim satima (od 19:00h do 22:00h) obaviti dezinsekcija komaraca na cijelom području Općine Kneževi Vinogradi (Kn. Vinogradi, Karanac, Zmajevac, Suza, Kotlina, Kamenac, Jasenovac i Sokolovac).

Dezinsekcija će se obaviti zamagljivačem na vozilima koja iz sebe ostavljaju dim, stoga pozivamo sve sudionike u prometu na dodatan oprez.

Na navedenom području i u navedenom terminu potrebno je zaštititi košnice.

Mole se građane koji imaju problema sa zdravljem, posebno djecu da u vrijeme dezinsekcije komaraca ne izlaze iz kuća i zatvore prozore.

Ukoliko vremenske prilike ne budu zadovoljavajuće akcija se odgađa za prvi sljedeći povoljan dan.

OBAVIJEST – HR 

OBAVIJEST – HU

1 2