Obavijest aktivnim korisnicima naknade za stanovanje

Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi OBAVJEŠTAVA aktivne korisnike naknade za stanovanje (koji to nisu još učinili) da su u obvezi do 31.01.2021. godine dostaviti dokaz o daljnjem primanju zajamčene minimalne naknade, kako bi se isplata naknade za stanovanje nastavila u 2021. godini.

S obzirom da je 31.01.2021. nedjelja, dokaz se može dostaviti i 01.02.2021. godine.

Ukoliko korisnici ne dostave navedeni dokaz, daljnja isplata biti će obustavljena, a novi Zahtjev biti će moguće podnijeti tek za 3 mjeseca.

Također obavještavamo korisnike zajamčene minimalne naknade sa područja Općine Kneževi Vinogradi koji to još nisu učinili da Zahtjev za ostvarenje prava na pomoć za stanovanje mogu podnijeti svaki radni dan od 07:00 – 15:00h.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik broj 9/15), Programa javnih potreba iz Proračuna Općine za 2021. godinu i Odluke o utvrđivanju prioriteta financiranja, načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata koje u određenom području provode udruge u 2021. godini od 08. siječnja 2021. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet ovog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Javni natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata Udruga, namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u
prioritetnim područjima:
1. Sport i rekreacija;
2. Kultura;
3. Socijalna skrb;
4. Gospodarstvo;
5. Ostale društvene potrebe koje su usmjerene na poboljšanje kvalitete življenja na području Općine Kneževi Vinogradi, a sve sukladno Uputama za
prijavitelje, koje su sastavni dio ovog Javnog natječaja
II. UVJETI ZA PRIJAVU
Na ovaj Javni natječaj mogu se javiti sve Udruge sa sjedištem na području Općine Kneževi Vinogradi i/ili čiji su članovi s područja Općine Kneževi Vinogradi i/ili koje provode program ili projekt na području Općine Kneževi Vinogradi, i to u području sporta i rekreacije, kulture, socijalne skrbi, gospodarstva i ostalih društvenih potreba koje su usmjerene na poboljšanje kvalitete življenja na području Općine Kneževi Vinogradi, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti.
Prijavu programa ili projekta na Javni natječaj može podnijeti Udruga koja je upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija te vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Kneževi
Vinogradi te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
Udruga mora priložiti dokaz da se protiv odgovorne osobe u udruzi ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.
III. UKUPNA VRIJEDNOST JAVNOG NATJEČAJA I IZNOS POTPORE
Za financiranje programa i projekata Udruga u okviru ovog Javnog natječaja, u Proračunu Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.205.000,00 kn.
Raspodjela financijskih sredstava udrugama unutar programskih područja određuje se sukladno kriterijima posebne Odluke, a što se navodi u Uputama za prijavitelje.
IV. NAČIN I ROK PRIJAVE
Programi se prijavljuju na propisanim obrascima, koji čine sastavni dio ovog Javnog natječaja.
Obrasce je potrebno u cijelosti popuniti tiskano elektronskim putem sa svim podatcima koji se traže.
Svaka prijava mora biti ovjerena i potpisana od odgovorne osobe.
Uz prijavu je potrebno priložiti svu dokumentaciju kojom se dokazuje ozbiljnost namjere realizacije pripremljenih programa kao i postojanje opravdanosti da se program sufinancira iz proračuna Općine Kneževi Vinogradi.
Prijave se, na propisanim obrascima i s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici šalju preporučeno poštom ili osobno predaju na sljedeću adresu:

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Jedinstveni upravni odjel
Hrvatske Republike 3
31309 Kneževi Vinogradi

s naznakom ˝Natječaj za udruge – NE OTVARAJ˝.
Rok za podnošenje prijave na ovaj Natječaj je 30 dana, odnosno zaključno s 08.02.2021. godine.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora te postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
Udruge nezadovoljne odlukom o dodjeli sredstava ili odbijanju prijave imaju pravo prigovora sukladno Uputama za prijavitelje.
V. DODATNE INFORMACIJE
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina@knezevi-vinogradi.hr .

Javni natječaj za udruge
Javni natječaj za udruge na mađarskom
Upute za prijavitelje

Opisni obrazac
Obrazac proračuna
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac izjave o ispunjenju obveza

Opisni-izvještaj-programa-projekta
Obrazac-financijskog-izvješća

Obavijest o dodjeli pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda dodijeljenih iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Obavijest o dodjeli pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda dodijeljenih iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Obavještavamo sve oštećenike koji su tijekom 2020. godine pretrpjeli i prijavili štetu od prirodnih nepogoda na području Općine Kneževi Vinogradi (mraz, olujni i orkanski vjetar s oborinama) da je  Vlada Republike Hrvatske  na sjednici održanoj 23.prosinca 2020. godine donijela Odluku o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje  i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda u 2020. godini te dijelom u 2019. (KLASA: 022-03/20-04/488; URBROJ: 50301-05/16-20-2), a temeljem Zaključka Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda (KLASA: 422-02/20-01/39; URBROJ: 513-06-02-20-4) od 27. studenog 2020.

Sredstva Državnog proračuna dodijeljena su kao pomoć za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda po JLS na području Osječko-baranjske županije za štete nastale na prinosima u poljoprivredi.

Na području Općine Kneževi Vinogradi je od ukupno izračunate štete u iznosu 37.050.047,61 kuna, priznata šteta po Državnom povjerenstvu u iznosu 22.288.885,05 kuna.

Odobrena pomoć iz Državnog proračuna  po Odluci Vlade RH za područje Općine Kneževi Vinogradi  iznosi  477.578,22 kuna i bit će isplaćena za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i to: za štete na prinosima u poljoprivredi u 2020. godini za oštećenja na kulturi od 60% i više onim oštećenicima koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika, a dodjela pomoći ne uključuje prijavljene štete manje od 1.000,00 kuna te iznose dodijeljene pomoći veće od 150.000,00 kuna po oštećeniku.

Ukupno će temeljem Odluke Vlade RH biti isplaćena pomoć za 77 oštećenika za štete na prinosima u  poljoprivredi  na području Općine Kneževi Vinogradi, a ista će iznositi od 56,57 kuna do 150.000,00 kuna.

Tekst obavijesti

Tekst obavijest – HU

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija


Na temelju članka 5. stavak 1. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik 7/19), Općinski načelnik dana 08.12.2020. na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela raspisao je

NATJEČAJ za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

I
Ovim natječajem dodjeljuju se učeničke i studentske stipendije u akademskoj, odnosno školskoj 2020./2021.godini u kategoriji

1. UČENIČKE STIPENDIJE:
1.1. 5 stipendija za uspjeh u školi za srednjoškolske učenike u mjesečnom iznosu od 200,00 kn po učeniku;
1.2. 5 stipendija prema socijalnom statusu za srednjoškolske učenike u mjesečnom iznosu od 200,00 kn po učeniku;
1.3. 5 stipendija za deficitarna zanimanja (2 stipendije za zanimanje: mesar i 3 stipendije za zanimanje: veterinarski tehničar u suradnji s Beljem d.d.) za srednjoškolske učenike u mjesečnom iznosu od 200,00 kn po učeniku od strane Općine, te dodatnom stipendijom u iznosu od 400,00 kn od strane Belja d.d. prema posebnom ugovoru.

2. STUDENTSKE STIPENDIJE – ZA SVE STUDENTE
2.1. Neograničen broj sukladno uvjetima natječaja u mjesečnom iznosu od 500,00 kn po studentu.

Učenik može podnijeti prijavu i po socijalnom statutu i po uspjehu, odnosno za deficitarna zanimanja u odvojenim prijavama. Ako ostvaruje pravo i po socijalnom statusu i po uspjehu, ostvarit će samo po socijalnom statusu, dok će na listu prema uspjehu ući slijedeći učenik ili student, ako ispunjava, ako je podnio za sve tri kategorije, a pripada deficitarnom zanimanju iz točke 1.3. ostvarit će samo za deficitarna
zanimanja.

Odobrene stipendije dodjeljuju se učenicima/studentima do završetka školovanja za koje su im dodijeljene.

II
Pravo na dodjelu Stipendija:

1) UČENIČKE STIPENDIJE
1.1. Učeničke stipendije za uspjeh u školi da su državljani Republike Hrvatske;
 da su redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole;
 da imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje 1 godinu;
 da imaju prosjek ocjena najmanje 4,0;
 da nisu korisnici druge stipendije, osim za deficitarna zanimanja po sporazumu Općine i dr. pravne osobe;
 da podnositelji i članovi uže obitelji (roditelji, braća) u trenutku podnošenja prijave ne duguju proračunu Općine.

Elementi za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:
 uspjeh u školovanju;
 postignuti izvanškolski rezultati tijekom školovanja.

U slučaju da više kandidata za stipendije za uspjeh u školi ima isti broj bodova, prednost ima kandidat lošijeg socijalnog statusa koji se utvrđuje na osnovu dokaza o socijalnim prilikama u obitelji kandidata (potvrda o visini dohotka porezne uprave, broj članova obitelji i dr)

1.2. Stipendije prema socijalnom statusu
 da su državljani Republike Hrvatske;
 da su redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole;
 da imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje 1 godine;
 da nisu stariji od 18 godina;
 da nisu korisnici druge stipendije;
 da podnositelji i članovi uže obitelji (roditelji, braća) u trenutku podnošenja prijave ne duguju proračunu Općine.

Elementi za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:
 socijalni status učenika;
 uspjeh u školovanju.

1.3. Stipendije za deficitarna zanimanja: MESAR I VETERINARSKI TEHNIČAR
 da su državljani Republike Hrvatske;
 da su redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole;
 da imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje 1 godinu;
 da nisu stariji od 18 godina;
 da nisu korisnici druge stipendije, osim za deficitarna zanimanja iz točke 1.3. prema posebnom Sporazumu između Općine i Belja plus d.o.o.;
 da podnositelji i članovi uže obitelji (roditelji, braća) u trenutku podnošenja prijave ne duguju proračunu Općine.

Elementi za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:
 socijalni status učenika;
 uspjeh u školovanju.

2. STUDENTSKE STIPENDIJE
 da su državljani Republike Hrvatske;
 da su redoviti studenti prve, druge ili više godine studija;
 da imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje 1 godinu;
 da nisu apsolventi;
 da nisu stariji od 26 godina;
 da nisu korisnici druge stipendije;
 da podnositelji i članovi uže obitelji (roditelji, braća) u trenutku podnošenja prijave ne duguju proračunu
Općine.

III
Učenici ili studenti dobitnici Stipendije Općine Kneževi Vinogradi ne mogu istovremeno primati i druge stipendije, osim pod uvjetima iz ovog natječaja.

IV
Učenici, odnosno studenti koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 Obvezna dokumentacija:
– potpuno popunjen prijavni obrazac (obrazac sastavni dio natječaja i nalazi se na web stranici Općine);
– preslika domovnice;
– preslika osobne iskaznice;
– uvjerenje o prebivalištu MUP-a;
– potvrda o upisu u školsku, odnosno akademsku godinu 2020/2021 (Srednje škole, odnosno Fakulteta);
– potvrda porezne uprave o prihodima za sve članove obitelji za prethodnu godinu i u tekućoj godini;
– dokaz o mjesečnim prihodima članova obitelji (preslike isplatnih lista plaće i sl.)
Dodatno za učeničku stipendiju:
– dokaz o ocjenama iz prethodne dvije godine srednje škole, osim za učenike drugog razreda koji dostavljaju dokaz iz prvog razreda – potvrda škole, odnosno prijepis ocjena;
– opcionalno radi ostvarenja većeg broja bodova kod učeničkih stipendija:
– dokaz – potvrda Centra za socijalnu skrb, ukoliko je učenik/student član obitelji koji prima zajamčenu minimalnu naknadu, ili su kategorizirane kao osobe s posebnim potrebama, kao i ako su korisnici drugih davanja Centra za socijalnu skrb
– dokaz o osvojenom 1., 2. odnosno trećem mjestu na županijskom ili državnom ili međunarodnom natjecanju

Prijave koje nisu potpune, odnosno ne sadrže obveznu dokumentaciju, ili ne stignu u propisanom roku neće se uzeti u razmatranje.

V
Prijava za dodjelu stipendija s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu, oglasnim pločama i na web stranici Općine putem pošte na adresu:

Općina Kneževi Vinogradi
Jedinstveni upravni odjel
31309 Kneževi Vinogradi
Hrvatske Republike 3.

S naznakom „Za natječaj za dodjelu stipendije ______________“

(navesti za koju stipendiju se javlja učeničku/studentsku po uspjehu ili socijalnom statusu)

VI
Na temelju priložene dokumentacije Povjerenstvo imenovano od strane Općinskog načelnika izvršit će bodovanje kandidata prema utvrđenim pravilima sukladno Pravilniku o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik 7/2019).

Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Kneževi Vinogradi te putem obavijesti kandidata.
Svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu u roku osam dana od dana objavljivanja liste.

Povjerenstvo je dužno donijeti odluku o prigovoru u roku osam dana nakon isteka roka za prigovor. Odluka o prigovoru je konačna.
Način korištenja stipendije, gubitak stipendije i drugi uvjeti i prava određeni su pravilnikom o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija.

Za sve što nije navedeno u ovom natječaju direktno se primjenjuju odredbe Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik 7/19).

Tekst javnog natječaja – HR
Obavijest o javnom natječaju – HU
Obrazac prijave
Privola – izjava o zaštiti osobnih podataka

Obavijest o isplati jednokratne pomoći (božićnice) socijalno ugroženom stanovništvu sa područja Općine Kneževi Vinogradi

Isplata jednokratne pomoći (božićnice) socijalno ugroženom stanovništvu sa područja Općine Kneževi Vinogradi:

1. Pomoć će se isplatiti u iznosu od 200,00 (dvjesto) kuna
– Umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 1.700,00 (tisuću sedamsto) kuna mjesečno, kao i
– korisnicima socijalne pomoći čija mjesečna pomoć ne prelazi iznos od 1.700,00 (tisuću sedamsto) kuna.

2. Visina mirovine odnosno socijalne pomoći dokazuje se dokumentom (odrezak o visini posljednje mirovine odnosno pomoći) i uz predočenje osobne iskaznice i OIB-a.

REDOSLIJED ISPLATE PO SELIMA

1. KNEŽEVI VINOGRADI, MIRKOVAC, JASENOVAC I KAMENAC – od 09.12.2020. do 11.12.2020. u prostorijama Doma kulture u Kn. Vinogradima od 10,00 do 13,00 sati;
2. KARANAC – 08.12.2020. (UTORAK) od 08,00 do 10,00 sati u prostorijama Doma kulture;
3. ZMAJEVAC – 08.12.2020. (UTORAK) od 08,00 do 10,00 sati u prostorijama Doma kulture;
4. SUZA – 08.12.2020. od (UTORAK) 10,15 do 12,15 sati u prostorijama Doma kulture;
5. KOTLINA – 08.12.2020. (UTORAK) od 11,00 do 12,30 sati u prostorijama Doma kulture (prostorija bivše gostionice).

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana virusom COVID-19 prilikom dolaska obavezno koristite zaštitnu masku.

U slučaju spriječenosti nositelja, isplata će se izvršiti bilo kojem punoljetnom članu uže obitelji uz predočenje traženih dokumenata.

U slučaju zakašnjenja, novac se može podići u Domu kulture u Kneževim Vinogradima od 09.12. do 11.12 2020. u vremenu od 10,00 do 13,00 sati.

Nakon navedenih rokova nećete biti u mogućnosti podići božićnicu.

Obavijest o isplati božićnice – HR
Obavijest o isplati božićnice – HU

Obavijest o podjeli božićnih paketića za djecu s područja Općine Kn. Vinogradi

Obavještavamo Vas da će Općina Kneževi Vinogradi i ove godine povodom božićnih blagdana dijeliti paketiće za djecu s područja Općine.

Osim djece predškolskog uzrasta, i ove godine će pravo na paketić imat i sva djeca s područja Općine Kneževi Vinogradi koja pohađaju osnovnu školu od prvog do osmog razreda.

Za djecu predškolskog uzrasta (do 7 godina koja ne idu u vrtić) roditelji se mogu javiti svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati na broj telefona Općine 730-938 do 07.12.2020. godine (Ponedjeljak)

NAPOMENA: radi preventivnih mjera djelovanja protiv covid-19 virusa, prijave primamo ISKLJUČIVO telefonskim pozivom.

Obavijest – HR

Obavijest – HU

Obavijest o zbrinjavanju nusproizvoda životinjskog podrijetla

Obavještavaju se mještani sa područja Općine Kneževi Vinogradi da će Veterinarska stanica Beli Manastir osigurati spremnik – kontejner za zbrinjavanje animalnog otpada od svinjokolja.

Spremnik će se nalaziti u dvorištu Veterinarske stanice u Kn. Vinogradima u periodu od 20.11.2020. do kraja veljače 2021. godine.

U spremnik se smije odlagati isključivo animalni otpad od svinjokolja.

Strogo se zabranjuje bacanje animalnog otpada po kanalima i drugim javnim površinama.

Kontrolu će vršiti komunalni radnici i komunalni redar općine, te će protiv počinitelja biti podnesena kaznena prijava.

Obavijest – HR

Obavijest – HU

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi koji koriste udruge

Odluka o izmjeni zaključka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora koji koriste udruge po raspisanom Javnom natječaju (15.12.2020.)

Zaključak o izboru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora koji koriste udruge po raspisanom Javnom natječaju (04.12.2020.)


Izmjena javnog natječaja za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi koji koriste udruge (23.11.2020.)


Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne Novine 125/11, 64/15, 112/18), članka 6. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 1/2016), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi raspisao je

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi koji koriste udruge

Članak 1.
Predmet Javnog natječaja je davanje u zakup poslovnih prostora koji koriste udruge i to kako slijedi:

 

R.BR.

 

LOKACIJA

 

PROSTORIJE

 

POVRŠINA

 

NAMJENA

IZNOS POČETNE MJESEČNE ZAKUPNINE U KUNAMA
  KNEŽEVI VINOGRADI        
 

1.

Poslovni prostor u Domu kulture u Kneževim Vinogradima, Glavna 82. Prostorija na katu br.4.  

-2 prostorije i hodnik

 

49 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

14,70

 

2.

Poslovni prostor u Domu kulture u Kneževim Vinogradima, Glavna 82. Prostorija br.12 (zapadni dio objekta)  

-Prostorija

 

43,65 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

13,10

 

 

3.

Poslovni prostor u Domu kulture u Kneževim Vinogradima, Glavna 82. Podrumski dio objekta  

-2 prostorije

 

41,65 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

12,50

 

 

4.

Poslovni prostor objekta „Stara ambulanta“ u Kneževim Vinogradima, Glavna 78., Ulaz 1.  

-Prostorija

 

37 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

11,10

 

 

 

5.

Poslovni prostor objekta „Stara ambulanta“ u Kneževim Vinogradima, Glavna 78., Ulaz 2. Prostorija 2.  

-2 prostorije

 

 

40 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

12,00

 

 

 

6.

Poslovni prostor objekta „Stara ambulanta“ u Kneževim Vinogradima, Glavna 78., Ulaz 3. Prostorija 1. i 4.  

-Praonica

-Ured

 

 

22 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

6,60

KARANAC  
7. Poslovni prostor u sklopu Doma kulture u Karancu, Šandora Petefija 68.  

-2 prostorije

 

 

33 m²

 

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

6,60

 

 

 

8.

 

Poslovni prostor lovačkog doma u Karancu, Šandora Petefija 3e

 

 

-Cijela zgrada

 

 

103,66 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi za područje djelatnosti lovstva  

 

20,73

JASENOVAC  
 

 

9.

 

 

Poslovni prostor – objekt društvene namjene u Jasenovcu

 

 

-Cijela zgrada

 

 

97 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi za područje djelatnosti lovstva  

 

4,85

 

KOTLINA  
 

10.

 

Dvorišni poslovni prostor u Kotlini, Glavna 90a

 

-Prostorija

 

67 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

6,70

 

SUZA  
11. Poslovni prostor u Domu kulture u Suzi, Maršala Tita 105. Zajednički prostor na katu br.2.  

-2 prostorije

 

65 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

13,00

 

12. Poslovni prostor u Domu kulture u Suzi, Maršala Tita 105. Zajednički prostor na  katu br.3.  

-2 prostorije

 

65 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

13,00

 

13. Poslovni prostor u Domu kulture u Suzi, Maršala Tita 105. Ulaz sa ulice  

-2 prostorije

 

35 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

7,00

 

14. Poslovni prostor u zgradi DVD Suza, Acs Gedeona, Suza, Maršala Tita  

-3 prostorije

 

40 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

8,00

ZMAJEVAC  
15. Poslovni prostor u Domu kulture u Zmajevcu, Maršala Tita 90. Prostorija na katu br.1.  

-Prostorija

 

 

20 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

4,00

 

 

16.

Poslovni prostor u Domu kulture u Zmajevcu, Maršala Tita 90. Prostorija na katu br.2.  

-Prostorija

 

80 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

16,00

 

17.

Poslovni prostor u Domu kulture u Zmajevcu, Maršala Tita 90. Prostorija na katu br.3.  

-Prostorija

 

28 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

5,60

 

 

18.

Poslovni prostor u Domu kulture u Zmajevcu, Maršala Tita 90. Ulaz sa ulice (bivši tic) -Prostorija  

18 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

3,60

 

19.

Poslovni prostor Mađarska kuća u Zmajevcu, Maršala Tita 138. Cjelina 1.  

-Zgrada s ulične strane (ključ)

 

109 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

21,80

 

 

20.

Poslovni prostor Mađarska kuća u Zmajevcu, Maršala Tita 138. Cjelina 2. – dvorišni dio  

-Zgrada u dvorišnom dijelu

 

126 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

25,20

 

21.

 

Poslovni prostor pecaroški dom, Sunjog čarda

 

-Cijela zgrada

 

107 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi za područje djelatnosti ribolovstva  

21,40

Članak 2.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čije se aktivnosti provode na području Općine Kneževi Vinogradi, a koje uplate jamčevinu u vrijednosti početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor koji se natječu i to na žiro-račun Općine HR83 2340009 18195 00000 s pozivom na broj: 68 7706-OIB i koje nemaju dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se udruga pridržava rokova plaćanja.

Uplaćena jamčevina se vraća natjecateljima koji ne uspiju u natječaju u roku 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg natjecatelja, dok se odabranim natjecateljima uračunava u zakupninu. Odustalim natjecateljima jamčevina se zadržava kao odustatnina.

Članak 3.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda koja uz ispunjene uvjete natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
Prvenstveno pravo na odabir ponuditelja poslovnog prostora ostvaruju udruge koje su prostor i do sada koristile ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate ponuđeni iznos zakupnine.

Članak 4.
Poslovni prostor mora se u funkciju staviti u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora.
Mjesečna zakupnina plaća se unaprijed najkasnije do desetog dana u mjesecu, uz mjesečnu zakupninu zakupnik je dužan plaćati i sve režijske troškove, čije će se plaćanje detaljno urediti ugovorom o zakupu.
Prilikom sklapanja Ugovora o zakupu, koji se sklapa kao ovršna isprava, zakupnik je dužan dostaviti i bjanko zadužnicu na 5.000,00 kuna.

Članak 5.
Ponuda obvezno mora sadržavati:
1. Podatke o udruzi (adresa, OIB ovlaštene osobe za zastupanje, ispis iz Registra udruga);
2. Oznaku prostora za koji se natječe (redni broj i lokacija);
3. Ponuđenu cijenu mjesečne zakupnine za prostor za koji se natječe;
4. Rok početka rada u poslovnom prostoru, koji ne može biti dalji od 30 dana od dana sklapanja ugovora;
5. Dokaz o uplati jamčevine;
6. Dokaz za obavljanje djelatnosti (izvadak iz Statuta i sl.);
7. Preslik osobne iskaznice za odgovornu osobu;
8. Potvrdu Porezne uprave o ne postojanju dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu i
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave po bio kojoj osnovi javnih davanja ne stariju od 30
dana od dana objave javnog natječaja;
9. Potvrdu Općine Kneževi Vinogradi o ne dugovanju po bilo kojoj osnovi
10. Dokaz dosadašnjeg korištenja poslovnog prostora (Ugovor, Odluka o davanju na korištenje, preslike računa
režija ili drugi pravovaljani dokaz)

Članak 6.
Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama – preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave obavijesti u dnevnom tisku, te cijelog natječaja na oglasnim pločama i web stranici Općine: www.knezevi-vinogradi.hr, na adresu:

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Jedinstveni upravni odjel
Hrvatske Republike 3.
31309 Kneževi Vinogradi

s naznakom ˝Za natječaj za zakup poslovnog prostora u __________ ( naziv prostora – lokacija)

– NE OTVARAJ˝

Članak 7.
Zainteresirani natjecatelji tijekom otvorenog natječaja mogu uz nazočnost ovlaštene osobe zakupodavca izvršiti uvid u poslovni prostor za koji se natječe uz prethodnu najavu osobno ili na tel. 031/730-938 (Općina Kneževi Vinogradi), svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati, te zatražiti dodatna pojašnjenja u svezi natječaja.

Članak 8.
Javno otvaranje ponuda obavit će Komisija 01.12.2020. godine s početkom u 12,00 sati.
Odluku o davanju u zakup donosi Općinski načelnik u roku 30 dana od dana otvaranja ponuda.
Općinski načelnik zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude.

Tekst Javnog natječaja
Ponuda

Obavijest o početku deratizacije na području Općine Kneževi Vinogradi

OBAVIJEST O POČETKU DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

Obavještavamo građane s područja Općine Kneževi Vinogradi da će tvrtka Asanator d.o.o. izvoditi jesenski tretman sustavne deratizacije u vremenu od 19. do 23. studenog 2020. i to:

– 19.11.2020. godine – Kneževi Vinogradi
– 20.11.2020. godine – Karanac, Zmajevac
– 23.11.2020. godine – Suza, Kotlina, Kamenac, Ciglane, Jasenovac, Mirkovac i Sokolovac

Tekst obavijesti – HR

Tekst obavijest – HU

Obavijest mještanima dijela naselja Karanac u kojem je izgrađen sustav odvodnje

Obavijest mještanima dijela naselja Karanac u kojem je izgrađen sustav odvodnje

Obavještavamo mještane dijela naselja Karanac u kojem je tijekom 2019./2020. godine izgrađen sustav odvodnje, a koji su korisnici sustava javne vodoopskrbe, da su ishođenjem uporabne dozvole od strane investitora Baranjski vodovod d.o.o. stečeni uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje.

Tvrtka Baranjski vodovod d.o.o. će u narednom razdoblju svim registriranih korisnicima dostaviti Ugovore na potpis, a sam priključak mogu izvesti samostalno sukladno tehničkim uvjetima.

Svi zainteresirani mještani koji do sada nisu bili korisnici javne vodoopskrbe (vodovoda) ne mogu se priključiti na sustav odvodnje, dok se ne priključe na javni vodovod.

Vlasnik objekta koji se priključuje obvezuje se izvršiti pripremne radove za izradu priključka na svojoj nekretnini o svom trošku, a Općina Kneževi Vinogradi u potpunosti financira trošak za priključenje građevine na sustav javne odvodnje Baranjskom vodovodu umjesto vlasnika
objekata, kao što je to bio slučaj i u Kneževim Vinogradima, odnosno trošak priključenja za vlasnike je BESPLATAN.

Također, ovim putem napominjemo da Općina Kneževi Vinogradi u svim naseljima Općine sufinancira i trošak priključenja na javnu vodoopskrbu (vodovod), a svi zainteresirani zahtjev za priključenje podnose tvrtki Baranjski vodovod d.o.o.

Za sve dodatne informacije oko priključenja na sustav odvodnje i vodoopskrbe molimo da se obratite tvrtki Baranjski vodovod d.o.o. osobno ili na tel. 031/790-505.

Obavijest za priključenje na odvodnju Karanac – HR

Obavijest za priključenje na odvodnju Karanac – HU

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

Općina Kneževi Vinogradi provodi postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 03/17) i Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19).

Odluka – OSPUO VI.IiD PPUO K. Vinogradi

Ispravak Javnog natječaja za davanje u zakup

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 372-01/20-01/3
URBROJ: 2100/06-01-03/14-20-4
Kneževi Vinogradi, 30.09.2020.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne Novine 125/11, 64/15, 112/18), članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20), članka 6. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 1/2016), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi donosi

ISPRAVAK
Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora
na području Općine Kneževi Vinogradi

Članak 1.

U članku 8. Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi mijenja se stavak 1. te glasi:
„Otvaranje ponuda obavit će Komisija 07.10.2020. godine s početkom u 12,00 sati“

Članak 2.
Ostale odredbe Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi ostaju ne promijenjene.

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

 

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne Novine 125/11, 64/15, 112/18), članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20), članka 6. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 1/2016), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi raspisao je

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi

Članak 1.
Predmet Javnog natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora i to za
1. Poslovni prostor u sklopu Doma kulture u Kotlini, Kotlina, Glavna 46.
– površine 57,40 m², koji čini prostor bivše gostionice, s pravom korištenja toaleta;
– prostor se daje u najam s namjenom: ugostiteljstvo s dijelom opreme (šank i sl.), s prioritetnim zapošljavanjem pod istim uvjetima osoba s područja Općine Kneževi Vinogradi;
– prostor se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja prostora za stavljanje u funkciju, a uz mogućnost priznavanja troškova sanacijskog uređenja, koji povećava vrijednost poslovnog prostora;
– rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina;
– zajednički režijski troškovi s ostalim dijelom doma kulture uredit će se ugovorom;
– početna mjesečna zakupnina: ukupno iznosi 156,55 kuna (143,50 + 13,05 (43,50*30%))

2. Poslovni prostor u Zmajevcu, Zmajevac, Maršala Tita 90. u Domu kulture (prostor bivše mesnice)
– površine 37 m², koji se sastoji od jedne prostorije – odvojenog ureda, bez sanitarnog čvora s mogućnošću korištenja istoga u sklopu doma kulture;
– prostor se daje u najam s namjerom: uredski prostori (djelatnosti financijskih institucija, knjigovodstveni servisi i sl.)
– prostor se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja prostora za stavljanje u funkciju;
– rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina;
– početna mjesečna zakupnina: ukupno iznosi 185,00 kuna.

3. Poslovni prostor u Zmajevcu, Zmajevac, Maršala Tita 90. u Domu kulture (prostor bivšeg Turističkog ureda)
– površine 18 m², koji se sastoji od jedne prostorije – odvojenog ureda, bez sanitarnog čvora s mogućnošću korištenja istoga u sklopu doma kulture;
– prostor se daje u najam s namjerom: trgovačke djelatnosti
– prostor se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja prostora za stavljanje u funkciju;
– rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina;
– početna mjesečna zakupnina: ukupno iznosi 108,00 kuna.

Članak 2.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a koje uplate jamčevinu u vrijednosti početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor koji se natječu i to na žiro-račun Općine HR83 2340009 18195 00000 s pozivom na broj: 68 7706-OIB i koje nemaju dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.

Uplaćena jamčevina se vraća natjecateljima koji ne uspiju u natječaju u roku 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg natjecatelja, dok se odabranim natjecateljima uračunava u zakupninu. Odustalim natjecateljima jamčevina se zadržava kao odustatnina.

Članak 3.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda koja uz ispunjene uvjete natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
Prvenstveno pravo na odabir ponuditelja poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i Zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Članak 4.
Poslovni prostor mora se u funkciju staviti u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora. Mjesečna zakupnina plaća se unaprijed najkasnije do desetog dana u mjesecu, uz mjesečnu zakupninu zakupnik je dužan plaćati i sve režijske troškove, čije će se plaćanje detaljno urediti ugovorom o zakupu. Prilikom sklapanja Ugovora o zakupu, koji se sklapa kao ovršna isprava, zakupnik je dužan dostaviti i bjanko zadužnicu na 5.000,00 kuna.

Članak 5.
Ponuda obvezno mora sadržavati:
– podatke o ponuditelju, adresa, OIB, za fizičke osobe – državljanstvo, podatke iz registra za pravne i fizičke osobe – podatke o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne i fizičke osobe;
– oznaku prostora za koji se natječe;
– ponuđenu cijenu mjesečne zakupnine za prostor za koji se natječe;
– naznaku djelatnosti koja će se obavljati u poslovno prostoru;
– rok početka rada u poslovnom prostoru, koji ne može biti dalji od 30 dana od dana sklapanja ugovora;
– dokaz o uplati jamčevine;
– dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti koju nudi;
– preslik osobne iskaznice za odgovornu osobu;
– potvrdu Porezne uprave o ne postojanju dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave po bio kojoj osnovi, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja ne stariju od 30 dana;
– potvrdu Općine Kneževi Vinogradi o ne dugovanju po bilo kojoj osnovi
– dokaz o prvenstvu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata – potvrda nadležnog ureda.

Članak 6.
Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama – preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave obavijesti u dnevnom tisku, te cijelog natječaja na oglasnim pločama i web stranici Općine: www.knezevi-vinogradi.hr, na adresu:

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Jedinstveni upravni odjel
Hrvatske Republike 3.
31309 Kneževi Vinogradi

s naznakom ˝Za natječaj za zakup poslovnog prostora u __________ ( naziv prostora)
– NE OTVARAJ˝

Članak 7.
Zainteresirani natjecatelji tijekom otvorenog natječaja mogu uz nazočnost ovlaštene osobe zakupodavca izvršiti uvid u poslovni prostor za koji se natječe uz prethodnu najavu osobno ili na tel. 031/730-938 (Općina Kneževi Vinogradi), svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati, te zatražiti dodatna pojašnjenja u svezi natječaja.

Članak 8.
Otvaranje ponuda obavit će Komisija 01.10.2020. godine s početkom u 12,00 sati. Odluku o davanju u zakup donosi Općinski načelnik u roku 30 dana od dana otvaranja ponuda. Općinski načelnik zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude.

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi

Nacrt prijedloga Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Kneževi Vinogradi

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15. listopada 2020.godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Kneževi Vinogradi s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt prijedloga Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Kneževi Vinogradi objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr.

Nacrt prijedloga Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Kneževi Vinogradi koji je objavljen na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Tekst ove objave objavit će se na web stranici Općine Kneževi Vinogradi – www.knezevi- vinogradi.hr u rubrici „Savjetovanje sa javnošću“ i na Oglasnoj ploči Općine..

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Obavijest

ODLUKA O POVJERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Obrazloženje

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi broj 10/20 ), Načelnik Općine Kneževi Vinogradi objavljuje

JAVNU RASPRAVU o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

1. Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi trajat će od 15.09.2020. do 23.09.2020. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog V. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi u prostorijama Općinske uprave svaki radni dan od 11,00 do 14,00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.

2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 22.09.2020. godine u 10.00.sati u Domu kulture u Kneževim Vinogradima, Glavna 82.

3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima te općinskim vijećnicima.

4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, iznijeti na javnom izlaganju, predati u pisanom obliku preko
urudžbenog zapisnika, poštom na adresu Općina Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3 ili na adresu elektroničke pošte www.knezevi-vinogradi.hr , zaključno s danom 23.09.2020. godine.

5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani (ime, prezime i adresa) i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Obavijest o proglašenju prirodne nepogode – olujni vjetar praćen tučom i velikom količinom oborina

Obavještavaju se poljoprivredna gospodarstva, pravne i fizičke osobe koje su pretrpjele štetu djelovanjem nepovoljnih vremenskih uvjeta –olujnog vjetra praćenog tučom, i velikom količinom oborina na području Općine Kneževi Vinogradi u ljetnim mjesecima, posebno tijekom kolovoza, da je Župan Osječko-baranjske županije dana 08.09.2020. proglasio prirodnu nepogodu olujni vjetar praćenog tučom, i velikom količinom oborina.

Sve osobe (fizičke i pravne) koje imaju oštećenja na poljoprivrednoj proizvodnji, građevinama, opremi, šumama, višegodišnjim nasadima, obrtnim sredstvima u poljoprivredi i osobnim automobilima – vozilima uzrokovanu nepovoljnim vremenskim uvjetima – tijekom ljetnih mjeseci da svoju štetu mogu prijaviti Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta Općine Kneževi Vinogradi.

Prijava štete se dostavlja u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati i to zaključno do 16. rujna 2020. (naknadna prijava nije moguća).

Uz obrazac prijave štete – PN obavezno se dostavlja:
– Izjava o osiguranju dobra
– po mogućnosti fotografije (ukoliko nisu dostavljene uz prvo priopćenje)

1. Za štetu u poljoprivredi – poljoprivrednoj proizvodnji, voćarstvu i vinogradarstvu: presliku upisnika – Zahtjev za potporu u 2020.godinu s naznačenim parcelama na kojima se prijavljuje šteta;
2. Za štete na šumama: vlasnički i posjedovni list s upisanom kulturom „šuma“, dokaz o vrsti drveća u ha s naznakom o vrsti: tehničko i ogrjevno drvo;
3. Za štete na objektima – građevinama (stambeni i poslovni): dokaz o vlasništvu, dokaz o legalnosti i starosti objekta;
4. Za štete na opremi: popis – vrsta i starost opreme;
5. Za štete na osobnim automobilima: dokaz o vlasništvu, te presliku policijskog zapisnika, preslike police osiguranja.

Ovjerenu prijavu možete dostaviti osobno, poštom, e-mailom (uz naknadu dostavu poštom). Prilikom procjene štete, Povjerenstvo zadržava pravo zahtijevati dopunu dokumentacije .

Za sve informacije možete se obratiti na telefon Jedinstvenog upravnog odjela 730-938.

Obrazac prijave štete od prigodne nepogode – PN

Obavijest o proglašenju prirodne nepogode – HR

Obavijest o proglašenju prirodne nepogode – HU

Javni poziv za sufinanciranje školskih knjiga i opreme iz Mjere 5. Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023. godine „Lakše do školskih knjiga i opreme“

Popis odobrenih zahtjeva za sufinanciranje školske opreme


Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20) i točke 5. Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine (Službeni glasnik 12/18), Općinski načelnik dana 10.08.2020. godine raspisuje JAVNI POZIV za sufinanciranje školskih knjiga i opreme iz Mjere 5. Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023. godine „LAKŠE DO ŠKOLSKIH KNJIGA I OPREME“

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za sufinanciranje iz Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine iz Mjere 5. „Lakše do školskih knjiga i opreme“. Školske knjige i oprema će se sufinancirati u iznosu 300,00 kuna po učeniku koji zadovoljava uvjete iz Javnog poziva.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Pravo na sufinanciranje ostvaruju osnovnoškolski i srednjoškolski učenici:
– učenici osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Kneževi Vinogradi ukoliko pohađaju osnovnu školu u Kneževim Vinogradima i Zmajevcu (uključujući i područne škole) te
– učenici srednjih škola.

III. UVJETI PRIHVATLJIVOST
Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora u 100%-tnom iznosu ili ukupan postotak sufinanciranja ne može prijeći 100% Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene
potpore.

IV. OBVEZNA DOKUMENTACIJA
– Potpuno i čitko popunjen obrazac O-Z-OB-5
– Izjava o dvostrukom financiranju i privola (dio obrasca)
– Preslika o.i. za podnositelja – jedan od roditelja;
– Potvrda škole za djecu o upisu u šk.godinu 2020./2021. (za učenike srednjih škola)
– preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.

V. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Podnositelji svoje zahtjeve (na propisanom obrascu) uz prilaganje obvezne dokumentacije podnose poštom ili osobno svakim radnim danom JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU, OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi.
Natječaj je otvoren do 14 rujna 2020. godine. Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu na koju se poziv odnosi.

VI. ISPLATA SREDSTAVA I KONTROLA
Na temelju uredne i potpune prijave Općinski načelnik donosi Odluku o isplati potpore u roku 30 dana. Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Općine Kneževi Vinogradi.
Sve što nije navedeno u tekstu ovog Javnog poziva, primjenjivat će se odredbe Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine (Službeni glasnik 12/18).

Tekst javnog poziva – HR

Tekst javnog poziva – HU

Obrazac prijave – O-Z-OB-5

1 2 3 10