Javna rasprava – Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja (UPU) “Rekreacijski centar Kneževi Vinogradi”

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Rekreacijski centar Kneževi Vinogradi“ („Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi broj 8/22 ), Načelnik Općine Kneževi Vinogradi,

OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU

O prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja „Rekreacijski centar Kneževi Vinogradi“

1. Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Rekreacijski centar Kneževi Vinogradi“ trajat će od 14.07.2022. do 21.07.2022. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Rekreacijski centar Kneževi Vinogradi“ u prostorijama Doma kulture u Kneževim Vinogradima, Glavna ul.82 , svaki radni dan od 13:00 do 15:00 sati.
Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana. (više…)

Poziv zainteresiranim subjektima za podnošenje inicijativa za pokretanje postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

KLASA: 350-03/22-01/02
URBROJ: 2158-23-03/1-22-01
Kn.Vinogradi, 14.03.2022.

Temeljem članka 85. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), Općinski načelnik je dana 14.03.2022. objavio

P O Z I V
Zainteresiranim subjektima za podnošenje inicijativa za pokretanje postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

I
Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, mještani Općine Kneževi Vinogradi da podnesu svoju inicijativu u obliku prijedloga, te tako sudjeluju u pokretanju postupka izrade i izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (PPU).

II
Sve zaprimljene inicijative će se razmotriti, te nakon provedbe stručne analize utvrditi njihova osnovanosti radi pokretanja postupka izrade Izmjena i dopuna.

III
Zaprimljena inicijativa mora sadržavati kraći opis inicijative po mogućnosti s naznakom na koje odredbe prostornog plana se odnosi predložena izmjena, te mogući prijedlog izmjene.

IV
Inicijativa za pokretanje postupka izrade izmjena i dopuna PPU dostavlja se na adresu Općine Kneževi Vinogradi, Jedinstveni upravni odjel, Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. s naznakom da se radi o inicijativi za izmjenu i dopunu Prostornog plana.

V
Rok za dostavu inicijativa po ovom Pozivu je 31.03.2022.godine.
Ukoliko inicijativa bude zaprimljena nakon navedenog roka, a stručna analiza ne bude izrađena po inicijativama zaprimljenim do 31.03.2022., uzet će se u razmatranje, u suprotnom će se uzeti u razmatranje prilikom provedbe slijedeće stručne analize.

VI
Ovaj poziv bit će objavljen na web stranici Općine Kneževi Vinogradi.

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

Prostorno uređenje i građenje

Prostorni plan

Prostorni plan uređenja Općine Kneževi Vinogradi (“Službeni glasnik” Općine Kneževi Vinogradi broj 5/05, 5/06-ispravak, 5/09, 3/12, 14/12, 15/19, 17/19-ispravak, 9/20, 14/20) – objavljen je na stranici Zavoda za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije – https://prostorobz.hr/planovi/prostorni-planovi-uredenja-opcina/

Osnovni plan (05/05) / (Ispravak – 05/06)
1. izmjene i dopune (05/09)
2. izmjene i dopune (03/12)
3. izmjene i dopune (14/12)
4. izmjene i dopune (15/19) / (Ispravak – 17/19)
5. izmjene i dopune (14/20)  – Odluka o donošenju V. IiD PPUO, Odluka o izradi V. IiD PPUO Kn. Vinogradi
6. izmjene i dopune (18/21)

PROČIŠĆENI PLAN – (22/21)

Urbanistički plan

Odluka o donošenju UPU-a ˝Rekreacijskog centra Kneževi Vinogradi˝

Urbanistički plan uređenje ˝Jugoistok˝


Program poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017. – 2020. godine (Odluka o izmjeni i dopuni Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017. -2020. godine – I., Odluka o izmjeni i dopuni Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017. -2020. godine – II., Odluka o izmjeni Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017. -2020. godine – III.)

Odluka o sufinanciranju radova na priključenju korisnika na mjesnu vodovodnu mrežu i sustav odvodnje (Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju radova na priključenju korisnika na mjesnu vodovodnu mrežu i sustav odvodnje – I.)


Izvješće o stanju u prostoru

Izvješće o stanju u prostoru Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2014. do 2018.godine (usvojeno 29.07.2019.) – Službeni glasnik 12/2019