17. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

17. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 28.11.2022. godine (Ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.
Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice

 1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 2. Donošenje Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade
 3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na uknjižbu prava vlasništva
 4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za izvođenje radova na izgradnji sportskog i dječjeg igrališta u Kamencu

16.sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/11
URBROJ: 2158-23-01/06-22-01
Kneževi Vinogradi, 23.09.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

16. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 27.09.2022. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.
Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu;
2. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu;
3.Donošenje Odluke o povratu sredstava odobrenih potpora zbog nemogućnosti realizacije projekta;
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti socijalnog standarda stanovništva Općine Kneževi Vinogradi;
5. Donošenje Odluke o dodjeli izravne pomoći nogometnim klubovima u pokrivanju troškova rada i aktivnosti;
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na izgradnji nogometnih igrališta – pomoćnih terena u Kneževim Vinogradima.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.v.r.

15.sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/10
URBROJ: 2158-23-01/06-22-01
Kneževi Vinogradi, 26.08.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

15. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 29.08.2022. godine (Ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.
Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D
– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Urbanističkog plana uređenja „Rekreacijski centar Kneževi Vinogradi“;
2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Kneževi Vinogradi;
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023. godine;
4. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine;
5. Donošenje Odluke o dodjeli kapitalne pomoći za završetak sanacijskih radova na obnovi crkve Sv. Donata u Karancu;
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na izgradnji Interpretacijskog centra u Karancu;
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave male vrijednosti za radove na održavanju nerazvrstanih cesta u Općini Kneževi Vinogradi;
8. Donošenje Zaključka o predlaganju sudaca porotnika i to za:
– Županijski sud u Osijeku za mladež;
– Općinski sud u Osijeku za mladež;
– Općinski sud u Osijeku

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.v.r.

14.sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/09
URBROJ: 2158-23-01/06-22-01
Kneževi Vinogradi, 10.06.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

14. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 15.06.2022. godine (Srijeda) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.
Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I      R E D
– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu, II. Izmjena;
2. Donošenje Odluke o zaduženju Općine Kneževi Vinogradi podizanjem kredita
3. DonošenjeOdluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu;
4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih oz zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini;
5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu;
6. Donošenje Odluke o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini;
7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
9. Donošenje Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi;
10. Donošenje Odluke o oslobađanju dijela sudjelovanja (učešće) roditelja (korisnika usluge) u financiranju ekonomske cijene Dječjeg vrtića „Zeko“;
11. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.v.r.

13.sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

13. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 02.06.2022. godine (Četvrtak) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.
Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I       R E D
– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 11. i 12. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu i rasporedu rezultata poslovanja;
2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;
3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utrška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini;
5. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o utrošku sredstava Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu;
6. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju sljedećih Programa:
– Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i ruralnom turizmu na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini ;
– Izvješće o izvršenju Programa javnih potrebe u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
– Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
– Izvješće izvršenju Programa pomoći obrazovanju na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
– Izvješće o izvršenju Programa unaprjeđenja stanovanja i zajednice na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
– Izvješće o izvršenju Programa ulaganja u razvoj gospodarstva na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
– Izvješće o izvršenju Programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi civilne zaštite u 2021. godini;
– Izvješće o izvršenju Programa pomoći religiji na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
– Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu.
7. Donošenje Odluke o izmjeni Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018-2023. godine;
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjerama za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi od roditelja korisnika.
9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama;
10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za sanaciju objekta NK „Borac“ II.faza (unutrašnji radovi);
11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za Opskrbu električnom energijom na području Općine Kneževi Vinogradi;
12. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Rekreacijski centar Kneževi Vinogradi“

 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.

11.sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/06
URBROJ: 2158-23-01/06-22-01
Kneževi Vinogradi, 27.04.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

11. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 02.05.2022. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I     R E D

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi;
2. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi;
3. Donošenje Odluke o visini naknade za rad Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi;
4. Donošenje Odluke o donošenju Programa zaštite divljači za Općinu Kneževi Vinogradi za razdoblje od 1. travnja 2021. do 31.ožujka 2031. godine; Program zaštite od divljači
5. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva komunalne opreme u korist tvrtke Baranjska čistoća d.o.o.;
6. Donošenje Odluke o povjeravanju upravljanja podzemnog spremnika za odvojeno prikupljanje otpada s javnih površina.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.v.r.

10.sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/05
URBROJ:2100/06-01-01/06-22-01
Kneževi Vinogradi, 24.03.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

10. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 28.03.2022. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I     R E D

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 9.sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o dodjeli sredstava za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro u 2022. godini za udruge čiji iznos prelazi iznos u nadležnosti Općinskog načelnika;
2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini;
3. DonošenjeZaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske i Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
5. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti na Odluku o izmjeni Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u Općini Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/03
URBROJ:2100/06-01-03/06-22-01
Kneževi Vinogradi, 18.02.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

9. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 24.02.2022. godine (ČETVRTAK) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I       R E D

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni Proračuna za 2022. godinu – I. Izmjena;
2. Razmatranje prigovora na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta i donošenje Odluke o prigovorima;
3. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kneževi Vinogradi;
4. Donošenje Odluke o produljenju Ugovora o pravu građenja br 64/2019 s pripadajućim Aneksom br 64/2019-01;

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.

 

8.sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/01
URBROJ:2158-23-01/01-22-01
Kneževi Vinogradi, 28.01.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21) sazivam putem e-maila:

8. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se, imajući u vidu okolnosti nastale uslijed borbe protiv virusa COVID 19, razloge i nužnost održavanja, održati elektronskim putem e-maila: opcina@knezevi-vinogradi.hr
Sukladno navedenom, pozivaju se vijećnici Općinskog vijeća da do 31. siječnja 2022. godine (PONEDJELJAK) do 15,00 sati dostave pisanu potvrdu svoga izjašnjavanja o prijedlogu putem priložnog GLASAČKOG LISTIĆA, a u međuvremenu se uključe u raspravu, također putem mail-a: opcina@knezevi-vinogradi.hr
Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I       R E D

– Usvajanje zapisnik sa 7.sjednice

1. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kneževi Vinogradi;
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi;
3. Donošenje Odluke o sufinanciranju građenja vodnih građevina;
4. Donošenje Odluke  o izmjeni Odluke o  koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika;
5. Donošenje Odluke o davanju prethodne  suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni  Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi;
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za izgradnju zgrade javne namjene – upravna zgrada Općine;
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za vršenje usluge dezinsekcije na području Općine Kneževi Vinogradi;

 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.v.r.

7.sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:023-01/21-01/38
URBROJ:2100/06-01-03/06-21-01
Kneževi Vinogradi, 17.12.2021.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21) sazivam putem e-maila:

7. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se, imajući u vidu okolnosti nastale uslijed borbe protiv virusa COVID 19, razloge i nužnost održavanja, održati elektronskim putem e-maila: opcina@knezevi-vinogradi.hr

Sukladno navedenom, pozivaju se vijećnici Općinskog vijeća da do 21.12.2021. godine (UTORAK) do 10,00 sati dostave pisanu potvrdu svoga izjašnjavanja o prijedlogu putem priložnog GLASAČKOG LISTIĆA, a u međuvremenu se uključe u raspravu, također putem mail-a: opcina@knezevi-vinogradi.hr

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I       R E D

– Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o VII. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
4. Donošenje Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godinu;
5. Donošenje Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
6. Donošenje Odluke o izmjeni Programa pomoći religiji u 2021. godini;
7. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o korištenju i održavanju SPI programa;
8. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti na Pravilnik o Unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV „Zeko“
9. Donošenje Odluke o predlaganju člana Nadzornog odbora Baranjske čistoće d.o.o.

 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.v.r.

 

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:023-01/21-01/36
URBROJ:2100/06-01-03/06-21-01
Kneževi Vinogradi, 03.12.2021.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21)  i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21) sazivam putem e-maila:

6. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

 

Koja će se, imajući u vidu okolnosti nastale uslijed borbe protiv virusa COVID 19, razloge i nužnost održavanja, održati elektronskim putem e-maila: opcina@knezevi-vinogradi.hr  

Sukladno navedenom, pozivaju se vijećnici Općinskog vijeća da do 10.12. 2021. godine (PETAK) do 12,00 sati dostave pisanu potvrdu svoga izjašnjavanja o prijedlogu putem priložnog GLASAČKOG LISTIĆA, a u međuvremenu se uključe u raspravu, također putem mail-a: opcina@knezevi-vinogradi.hr  

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I   R E D

 1. Donošenje Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024.godinu;
 2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu;
 3. Donošenje Programa korištenja ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini;
 4. Donošenje Programa utroška sredstava vodnog doprinosa;
 5. Donošenje Programa utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu RH;
 6. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa;
 7. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu;
 8. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2022. godini;
 9. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu;
 10. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
 11. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
 12. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
 13. Donošenje Programa pomoći religije u 2022. godini;
 14. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi i turizmu na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
 15. Donošenje Programa ja javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2022. godini;
 16. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine za 2022. godinu;
 17. Donošenje Odluke o predlaganju člana Nadzornog odbora tvrtke Baranjski vodovod d.o.o.
 18. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje;
 19. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj Sustava civilne zaštite i Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi;
 20. Donošenje Godišnjeg Provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
 21. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini.

                                                                                       PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                       Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.v.r.

5.sjednica Općinskog vijeća Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:023-01/21-01/33
URBROJ:2100/06-01-03/06-21-01
Kneževi Vinogradi, 05.11.2021.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21) sazivam putem e-maila:

5. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se, imajući u vidu okolnosti nastale uslijed borbe protiv virusa COVID 19, razloge i nužnost održavanja, održati elektronskim putem e-maila: opcina@knezevi-vinogradi.hr

Sukladno navedenom, pozivaju se vijećnici Općinskog vijeća da do 09. studenog 2021. godine (UTORAK) do 12,00 sati dostave pisanu potvrdu svoga izjašnjavanja o prijedlogu putem priložnog GLASČKOG LISTIĆA, a u međuvremenu se uključe u raspravu, također putem mail-a: opcina@knezevi-vinogradi.hr

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I     R E D

– Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice vijeća

1. Razmatranje prijedloga Odluke o VI. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za informatizaciju Općinske uprave;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o proglašenju površina izvan lovišta na području Općine Kneževi Vinogradi;
5. Informacija o primljenim odgovorima PP Beli Manastir i Uprave za ceste Osječko-baranjske Županije na zamolbu Općine Kn. Vinogradi na stanje sigurnosti na županijskim i lokalnim cestama po iskazanim primjedbama vijećnika i stanovnika Općine.

NAPOMENA: Materijal i GLASAČKI LISTIĆ za sjednicu vijeća, koja će se održati elektronskim putem, dostavlja se i putem e-maila. Napominjemo da glasovati možete do 09. studenog 2021. godine (UTORAK) do 12,00 sati putem e-maila opcina@knezevi-vinogradi.hr

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća Predsjednik Općinskog vijeća saziva:

4. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 16.09.2021. godine (ČETVRTAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I R E D

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
2. Donošenje Odluke o V. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
3. Donošenje Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
4. Donošenje Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
5. Donošenje Odluka o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje a korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini;
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za izgradnju multifunkcionalnog i dječjeg igrališta u Zmajevcu;
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za nabavu komunalne opreme – kante za otpad;
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za sanaciju vinskog i zavičajnog muzeja u Zmajevcu;
9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za sanaciju vlage na objektu NK Borac u Kneževim Vinogradima;

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana virusom COVID-19  na sjednici koristite maske za lice.

 PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković v.r.

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva: 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati dana 22.07.2021. godine (ČETVRTAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu – IV. Izmjena;
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
4. Donošenje Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava vodnog doprinosa;
5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa;
6. Donošenje Odluke o dopuni Programa korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini;
7. Donošenje Odluke o dopuni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu;
8. Donošenje Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini;
9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu u 2021. godini;
10. Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
11. Donošenje Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi;
13. Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja participacije roditelja djece korisnika Dječjeg vrtića „Zeko“ za srpanj 2021. godine;
14. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu.

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana virusom COVID-19 na sjednici koristite maske za lice.

                                                     PRIJEDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković

2. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva:
2. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 05.07.2021. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV „Zeko“;
2. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kneževi Vinogradi unutar Podmjerje 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“;
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
4. Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost;
5. Donošenje Rješenja o imenovanju člana u Skupštinu Zajedničkog vijeća općina Vukovar;
6. DonošenjeOdluke o dodjeli dodatne potpore NK Borac Kneževi Vinogradi;
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za nastavak izgradnje ceste u poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni – II. faza.

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana virusom COVID-19 na sjednici koristite maske za lice.

1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj: 144/12, 12/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) i članka 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik 4/13, 3/18, 4/21) Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela saziva

1. KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

za 24. lipanj 2021. godine (četvrtak) s početkom u 10,00 sati u prostorijama Sportsko–rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

1 2 3 4