Obavijest Državne geodetska uprava (DGU) o projektu „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“

Državna geodetska uprava (DGU) korisnik je bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“ (OPKK) Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000“ kojim se financira projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“.
Ugovor Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa DGU o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 23.01.2020.

Izazov učinkovitom i transparentnom upravljanju zaštićenim područjima RH predstavlja činjenica da njihove granice nisu prenesene na katastarske planove, što onemogućava evidentiranje zakonom predviđenih statusa i prava u službenim registrima (katastar i zemljišne knjige) kao ni predstavljanje transparentnih podataka o zaštićenim područjima široj javnosti. Provedbom projektnih aktivnosti izradit će se geodetsko-tehnička dokumentacija koja je neophodna za evidentiranje posebnog pravnog režima i preduvjet za upis prava prvokupa u službene registre unutar granica zaštićenih područja iz kategorije strogi rezervat, nacionalni park i park prirode te će se osigurati pristup informacijama i transparentnost podataka široj javnosti.

Specifični ciljevi projekta su:
1) Evidentiranje posebnog pravnog režima u katastarskom operatu u svim zaštićenim područjima (ujedno i područja ekološke mreže Natura 2000) iz kategorije SR, NP i PP.
2) Stvoriti preduvjete za evidentiranje i provedbu prava prvokupa u službenim registrima u svim zaštićenim područjima (ujedno i područja ekološke mreže Natura 2000) iz kategorije NP.
3) Doprinijeti jačanju svijesti javnosti omogućivanjem uvida u ažurne, točne i transparentne informacije o statusima i pravima u zaštićenim područjima i područjima EM

Kako bi na što otvoreniji način informirala zainteresiranu javnost o projektu EPPR Državna geodetska uprava će za zaštićena područja obuhvaćenih projektom organizirati javne tribine.
Za geodetske podloge PP Kopački Rit javna tribina će se održati 10.05.2022. na adresi Mali Sakadaš 1, 31327 Kopačevo, Bilje u 12h.
Kalendar održavanja javnih tribina i sve relevantne informacije vezane uz projekt dostupne su na mrežnoj stranici  https://eppr.dgu.hr/

 

Počinju upisi djece u vrtić i jaslice Dječjeg vrtića “ZEKO”

Kneževi Vinogradi, 28.04.2022.

 

UPIS DJECE U VRTIĆ I JASLICE DJEČJEG VRTIĆA „ZEKO“
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

(više…)

Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave za izgradnja zgrade javne namjene zgrada općinske uprave s ciljem prethodnog istraživanja tržišta

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 406-04/22-01/01
URBROJ: 2158-23-03/03-22-03
Kn.Vinogradi: 02.02.2021.

IZGRADNJA ZGRADE JAVNE NAMJENE – ZGRADA OPĆINSKE UPRAVE

Općina Kneževi Vinogradi u veljači 2022. godine planira početi postupak javne nabave za “Izgradnju zgrade javne namjene – zgrada općinske uprave “.

Stoga Općina Kneževi Vinogradi, ovim putem sukladno članku 198. Zakonu o javnoj nabavi prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta, u nastavku ove obavijesti objavljuje opis i troškovnik za „Izgradnja zgrade općine“ u Kneževim Vinogradima procijenjene vrijednosti od 2.760.000,00 kn bez PDV-a.

Imajući u vidu navedeno, a radi daljnjih planiranja i provedbe postupka te izrade dokumentacije o nabavi molimo za dostavu primjedbi odnosno prijedloga u okviru procijenjene vrijednosti nabave na adresu elektroničke pošte: cila.todorovic@knezevi-vinogradi.hr ili opcina@knezevi-vinogradi.hr .

PREDMET NABAVE: „Izgradnja zgrade javne namjene – zgrada općinske uprave
CPV: 45000000
Evidencijski broj nabave ;EV- 1/22
Tip: otvoreni postupak male vrijednosti
Ukupna procijenjena vrijednost investicije: 2.760.000,00 kn bez PDV-a.
Glavni projekt i troškovnik:

Elaborat zaštite na radu
Elaborat zaštite od požara
Mapa_2_Građevinski projekt konstrukcije
Mapa_3_Građevinski projekt instalacija vodovoda i kanalizacije
Mapa_4_Građevinski projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije, toplinsku zaštitu i zaštitu od buke
Mapa_5_Građevinski projekt niskogradnje
Mapa_6_Strojarski projekt grijanja i hlađenja zgrade javne namjene
Mapa_7_Projekt dizala
Mapa_8_Elektrotehnički projekt
Troškovnik

Općinski načelnik
Vedran Kramarić mag.iur.

Obavijest Dječjeg vrtića “ZEKO” o upisu u program Predškole

DJEČJI VRTIĆ «ZEKO»
Kneževi Vinogradi, Glavna 84a.
E-mail:dvzekoknvin@gmail.com

OBAVIJEST O PREDŠKOLI

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, obvezni program predškole provodit će se za svu djecu koja imaju prebivalište na području općine Kneževi Vinogradi u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu redoviti polaznici dječjeg vrtića.

Program predškole organizirat će se u redovitim skupinama dječjeg vrtića po naseljima:

KNEŽEVI VINOGRADI od 1.03.2021. do 27.05.2021. godine u trajanju od 9.00-12.00 sati
KARANAC od 1.03.2021. do 27.05.2021. godine u trajanju od 9.00-12.00 sati
SUZA od 1.03.2021. do 27.05.2021. godine u trajanju od 9.00-12.00 sati
ZMAJEVAC od 1.03.2021. do 27.05.2021. godine u trajanju od 9.00-12.00 sati

Zahtjevu za upis potrebno je priložiti:

1. Presliku rodnog lista/ izvatka iz matice rođenih za dijete
2. Preslike osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenja o prebivalištu
3. Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu (roditelji su obvezni predati odgojiteljici najkasnije prvog dana pohađanja programa)
4. Potvrdu o procijepljenosti
5. Ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju: NALAZ I MIŠLJENJE NADLEŽNOG TIJELA

Molimo Vas da zahtjev za program predškole podnesete do 25. veljače 2021. godine dolaskom u vrtić uz prethodno dogovoren termin pozivom na telefon 031/731-012 u Kneževim Vinogradima, te dovedete dijete.

Ravnateljica:
Gabrijela Juhas

Zahtjev za upis u predškolu

Objavljen javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2022. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2022. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima.

Pravo na stambeno zbrinjavanje može ostvariti stranka i članovi njezine obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu pod uvjetom da:

  • u vlasništvu ili suvlasništvu nemaju drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan odgovarajuće stambene površine na području Republike Hrvatske, ili ako isti nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u zadnjih 15 godina prije podnošenja prijave na listu prvenstva odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti,
  • u vlasništvu ili suvlasništvu nemaju drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan odgovarajuće stambene površine u drugim državama u kojima borave odnosno u kojima su boravili, ili da isti nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u zadnjih 15 godina prije podnošenja prijave na listu prvenstva odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti,
  • nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca na području Republike Hrvatske i nisu ostvarili odgovarajuće pravo na stambeno zbrinjavanje po nekom drugom propisu ili nisu ostvarili drugo srodno pravo na području država u kojima borave i u kojima su boravili.

Pravo na stambeno zbrinjavanje može ostvariti i osoba koja ima u vlasništvu ili suvlasništvu useljivu obiteljsku kuću ili stan čija je stambena površina najmanje 30% manja od propisane člankom 17. stavkom 1. Zakona, pod uvjetom da ste isti nalazi na području primjene Zakona.

Pravo na stambeno zbrinjavanje može se ostvariti na sljedeće načine:

  • najmom obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu (model A i C),
  • darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće model D),
  • darovanjem građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu korisnika i za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika (model E),
  • darovanjem neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju (model B).

Prijava za stambeno zbrinjavanje podnosi se u razdoblju od 1. siječnja do 31. siječnja 2022. godine.

Više možete pronaći na poveznici: https://sduosz.gov.hr/vijesti-8/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-stambeno-zbrinjavanje-u-2022-godini-sukladno-zakonu-o-stambenom-zbrinjavanju-na-potpomognutim-podrucjima/1446

 

“Informatizacija i opremanje općinske upravne zgrade”

Projekt:

„INFORMATIZACIJA I OPREMANJE OPĆINSKE UPRAVNE ZGRADE OPĆINE“

PROJEKT SE FINANCIRA IZ PROGRAMA POTICANJA PREKOGRANIČNE SURADNJE IZMEĐU HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost  Općine Kneževi Vinogradi

 

NAZIV PROJEKTA: 

„INFORMATIZACIJA I OPREMANJE OPĆINSKE UPRAVNE ZGRADE OPĆINE“

O PROGRAMU:

Program poticanja prekogranične suradnje između Hrvatske i  Bosne i Hercegovine u svrhu razvoja lokalne zajednice predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja koje su u skladu sa Zakonom o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12).

Cilj je jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak ovih područja, što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.

Ovim programom Ministarstvo pomaže održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata društvene, vjerske, javne, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture.

(preuzeto iz: Implementacijskog priručnika Programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU)

VODEĆI PARTNER:

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI (HR)

PARTNER:

OPĆINA KUPRES (BIH)

VRIJEDNOST PROJEKTA :

316.395,00 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA MINISTARSTVO:

Ukupna najviša vrijednost sufinanciranog dijela 261.500,00 kuna (Vodeći partner/Partner), prema troškovima Vodećeg partnera do 130.500,00 kuna, a Partnera do 131.000,00 kuna.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

2021.godina

OSOBA ZA KONTAKT NA PROJEKTU:

Željka Kolarić,
E-mail: zeljka.kolaric@knezevi-vinogradi.hr
Tel. +385 31 730 938
www.knezevi-vinogradi.hr

O PROJEKTU:

Aktivnosti na projektu su:

  • nabavka računalne i informatizacijsko-komunikacijske opreme
  • stavljanje u funkciju i podešavanje opreme
  • promidžba i vidljivost projekta.

Projektom se nabavlja računalna oprema za rad Jedinstvenog upravnog odjela, te oprema za potpunu informatizaciju Općinskog vijeća – svih vijećnika.

CILJEVI PROJEKTA:

Provedbom projekta žele se postići željeni ciljevi:

–              povećanje učinkovitosti i djelotvornosti rada općinske uprave

–              povećanje razine kvalitete javne usluge

–              poboljšanje razine usluge između uprave i korisnika

–              viša razina otvorenosti, transparentnosti i pristupačnosti općinske uprave

–              uporaba moderne informacijsko-komunikacijske tehnologije sa svrhom djelotvornog pružanja usluga i veće transparentnosti rada tijela općinske uprave

–              racionalizacija troškova rada tijela općinske uprave

–              smanjenje troškova uredskog materijal

–              zaštita okoliša smanjenjem papirnog otpada

 

1 2 3 36