Obavijest korisnicima pomoći za pokrivanje troškova stanovanja

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Kn. Vinogradi, 10. siječnja 2022.

Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

OBAVJEŠTAVA
aktivne korisnike naknade za stanovanje
(koji to nisu još učinili)

da su u obvezi do 31.01.2022. godine dostaviti dokaz o daljnjem primanju zajamčene minimalne naknade, kako bi se isplata naknade nastavila u 2022.godini.

 

Ukoliko korisnici ne dostave navedeni dokaz, daljnja isplata biti će obustavljena, a novi Zahtjev biti će moguće podnijeti tek za 3 mjeseca.

Također obavještavamo korisnike zajamčene minimalne naknade sa područja Općine Kneževi Vinogradi koji to još nisu učinili da Zahtjev za ostvarenje prava na pomoć za stanovanje mogu podnijeti svaki radni dan od 07:00 – 15:00h.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 320-02/21-1/14
URBROJ: 2158-23-01-04/01-22-18
Kn.Vinogradi, 17.01.2022.

Općina Kneževi Vinogradi, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Službeni glasnik 25/13, 85/15) i članka 29.stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (20/18, 115/18, 98/19) dana 17.01.2022. objavljuje

J A V N I    U V I D
Na Nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kneževi Vinogradi
Javni uvid traje od 17.01.2022.do 01.02.2022.godine

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 01.veljače 2022.godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kneževi Vinogradi (dalje: Program), putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Nacrt prijedloga Programa objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr i oglasnoj ploči Općine Kneževi Vinogradi.

Nacrt prijedloga Programa predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Programa.

Po provedenom javnom uvidu izradit će se izvješće o provedenom uvidu.

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Obavijest o javnom uvidu
Nacrt Programa
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

7.sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:023-01/21-01/38
URBROJ:2100/06-01-03/06-21-01
Kneževi Vinogradi, 17.12.2021.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21) sazivam putem e-maila:

7. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se, imajući u vidu okolnosti nastale uslijed borbe protiv virusa COVID 19, razloge i nužnost održavanja, održati elektronskim putem e-maila: opcina@knezevi-vinogradi.hr

Sukladno navedenom, pozivaju se vijećnici Općinskog vijeća da do 21.12.2021. godine (UTORAK) do 10,00 sati dostave pisanu potvrdu svoga izjašnjavanja o prijedlogu putem priložnog GLASAČKOG LISTIĆA, a u međuvremenu se uključe u raspravu, također putem mail-a: opcina@knezevi-vinogradi.hr

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I       R E D

– Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o VII. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
4. Donošenje Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godinu;
5. Donošenje Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
6. Donošenje Odluke o izmjeni Programa pomoći religiji u 2021. godini;
7. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o korištenju i održavanju SPI programa;
8. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti na Pravilnik o Unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV „Zeko“
9. Donošenje Odluke o predlaganju člana Nadzornog odbora Baranjske čistoće d.o.o.

 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.v.r.

 

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:023-01/21-01/36
URBROJ:2100/06-01-03/06-21-01
Kneževi Vinogradi, 03.12.2021.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21)  i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21) sazivam putem e-maila:

6. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

 

Koja će se, imajući u vidu okolnosti nastale uslijed borbe protiv virusa COVID 19, razloge i nužnost održavanja, održati elektronskim putem e-maila: opcina@knezevi-vinogradi.hr  

Sukladno navedenom, pozivaju se vijećnici Općinskog vijeća da do 10.12. 2021. godine (PETAK) do 12,00 sati dostave pisanu potvrdu svoga izjašnjavanja o prijedlogu putem priložnog GLASAČKOG LISTIĆA, a u međuvremenu se uključe u raspravu, također putem mail-a: opcina@knezevi-vinogradi.hr  

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I   R E D

 1. Donošenje Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024.godinu;
 2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu;
 3. Donošenje Programa korištenja ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini;
 4. Donošenje Programa utroška sredstava vodnog doprinosa;
 5. Donošenje Programa utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu RH;
 6. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa;
 7. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu;
 8. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2022. godini;
 9. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu;
 10. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
 11. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
 12. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
 13. Donošenje Programa pomoći religije u 2022. godini;
 14. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi i turizmu na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
 15. Donošenje Programa ja javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2022. godini;
 16. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine za 2022. godinu;
 17. Donošenje Odluke o predlaganju člana Nadzornog odbora tvrtke Baranjski vodovod d.o.o.
 18. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje;
 19. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj Sustava civilne zaštite i Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi;
 20. Donošenje Godišnjeg Provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
 21. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini.

                                                                                       PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                       Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.v.r.

Načelnici općina Kupres i Kneževi Vinogradi potpisali Ugovor o međusobnoj suradnji na financiranju zajedničkog projekta

Temeljem provedenog Javnog poziva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za Program poticanja prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u svrhu razvoja lokalne zajednice u 2021. godini, po donesenoj Odluci Ministarstva od 12.listopada 2021.godine, općinski načelnici općina Kupres i Kneževi Vinogradi su dana 23.studentskog 2021.godine potpisali s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije zajednički Ugovor o financiranju projekta.

Po navedenom Programu financira se projekt “INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UPRAVNE ZGRADE OPĆINE”.

Općina Kneževi Vinogradi navedenim Projektom planira kupovinu novih računala za rad Općinske uprave, te potpunu informatizaciju rada Općinskog vijeća, što će doprinijeti efikasnosti i smanjenju troškova rada Uprave i Općinskog vijeća. Projektni partneri Općina Kupres također provode iste aktivnosti.

Ukupna planirana vrijednost Projekta koji se odnosi na Općinu Kneževi Vinogradi iznosi 181.175,00 kuna, a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije financira se u iznosu od 130.500,00 kuna.

Zaključak o ponovnom aktiviranju Javnog poziva za dodjelu potpora za 2021. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

KLASA: 363-01/21-01/07
URBROJ: 2100/06-01-03/14-21-04
Kn. Vinogradi, 23.11.2021.

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik broj 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi dana 23.11.2021. donio je

ZAKLJUČAK
o ponovnom aktiviranju Javnog poziva
za dodjelu potpora za 2021. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine

I
Ponovno se aktivira Javni poziv za dodjelu potpora za 2021. godinu objavljen 14.04.2021. iz Programa poticanja uređenja naselja na području Općine Kneževi Vinogradi u razdoblju 2021.-2024. godine u dijelu:

 • Mjera 2. Uklanjanje starih objekata i
 • Mjera 7. Sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu.

II

Sve odredbe Javnog poziva ostaju ne promijenjene.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK

          Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

Napominjemo  s obzirom na ne promijenjene  odredbe Javnog poziva da je rok za predaju zahtjeva 01.prosinac 2021.

1 2 3 34