Obavijest o privremenom sjedištu i radnom vremenu Općine Kneževi Vinogradi

Obavještavamo sve građane, poslovne suradnike i institucije da je Općina Kneževi Vinogradi, zbog oštećenja zgrade uzrokovane požarom, privremeno preselila ured načelnika i Jedinstveni upravni odjel Općine u zgradu

Doma kulture u Kneževim Vinogradima, Glavna 82.

S obzirom na novonastalu situaciju utvrđuje se:

RADNO VRIJEME SA STRANKAMA
I RAD BLAGAJNE
Svakim radnim danom od 10:00 do 13:00 sati

Rad blagajne po mjestima ostaje ne promijenjen.

Rad blagajne po mjestima koja su bile određena za dane 05., 06.,i 07.listopad 2021., određuju se i to: 12.listopad 2021.: Zmajevac, 13.listopad 2021.: Suza i Mirkovac i 14.listopad 2021. Kotlina prema ranijem terminu.

Komunikacija sa strankama van vremena određenog za rad sa strankama odvijat će se putem dosadašnjih službenih telefona i mobitela Općine, te putem službenih e-mail-ova: opcina@knezevi-vinogradi.hr i pisarnica@knezevi-vinogradi.hr.

 

Još jednom molimo sve za razumijevanje.

 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Obavijest – HU

Obavijest o privremenom zatvaranju ceste do odašiljača

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:340-01/19-01/14
URBROJ: 2100/06-01-03/03-21-17
Kn.Vinogradi:28.09.2021

O B A V I J E S T
O privremenom zatvaranju nerazvrstane ceste do odašiljača

 

Obavještavamo sve zainteresirane korisnike, posebice vinogradare, da će se zbog radova na sanaciji privremeno zatvoriti za sav promet nerazvrstana cesta do odašiljača Belje „Đuro Podboj“ i to dana 04. i 05. listopada 2021. godine (u slučaju lošeg vremena i kiše, radovi se odgađaju za sljedeći dan).

Cesta će biti zatvorena u dužini od 1500 m .

Početak zahvata sanacijskih radova je na raskrižju sa lokalnom cestom L44064 Popovac –Kamenac, a završetak zahvata sanacije je kod odašiljača Belje “Đuro Podboj”.

 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

 

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi – produženje roka dostave

Objavljeno u listu “Glas Slavonije” od 20.09.2021.


REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 372-01/21-01/6
URBROJ: 2100/06-01-03/01-21-05
Kn.Vinogradi, 28.09.2021.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), članka 6. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 1/2016) i Odluke Općinskog načelnika od 27.09.2021.godine, Općinski načelnik Općine Kneževi objavljuje

I Z M J E N U
JAVNOG NATJEČAJA
za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi

Članak 1.

U Javnom natječaju za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi objavljenom u Glasu Slavonije 20.rujna 2021., oglasnim pločama i web stranici Općine mijenja se članak 6. i to kako slijedi:

„Članak 6.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama – preporučeno poštom sa naznakom „za natječaj za zakup poslovnog prostora u Kotlini- ne otvaraj“, na adresu: Općina Kneževi Vinogradi, H.Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi, u roku od 15 dana od dana objave obavijesti u dnevnom tisku, te cijelog natječaja na oglasnim pločama i web stranici Općine: www.knezevi-vinogradi.hr , odnosno do 05.10.2021.

Članak 2.

U članku 8. Javnog natječaja mijenja se stavak 1 koji glasi:
„Otvaranje ponuda obavit će Komisija 08.10.2021. u 12,00 sati.“

Članak 3.

Ova Izmjena objavit će se na web stranici i oglasnim pločama Općine Kneževi Vinogradi.

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 372-01/21-01/6
URBROJ: 2100/06-01-03/01-21-02
Kn.Vinogradi, 20.09.2021.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), članka 6. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 1/2016) i Odluke Općinskog načelnika od 17.09.2021.godine, Općinski načelnik Općine Kneževi raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi

Članak 1.

Predmet Javnog natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora i to:

1. poslovni prostor u sklopu Doma kulture u Kotlini, Glavna 46.
– površine 57,40 m2, koji čini prostor bivše gostionice, s pravom korištenja toaleta,
– prostor se daje u najam s namjenom: ugostiteljstvo s dijelom opreme (šank), prostor se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja prostora za stavljanje u funkciju,
– rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina;
– početna mjesečna zakupnina: ukupno iznosi 143,50 kuna

2. Poslovni prostor u Zmajevcu, Zmajevac, Maršala Tita 90. u Domu kulture (prostor bivšeg Turističkog ureda)
– površine 18 m², koji se sastoji od jedne prostorije – odvojenog ureda, bez sanitarnog čvora s mogućnošću korištenja istoga u sklopu doma kulture;
– prostor se daje u najam s namjerom: trgovačke djelatnosti
– prostor se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja prostora za stavljanje u funkciju;
– rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina;
– početna mjesečna zakupnina: ukupno iznosi 108,00 kuna.

3. poslovni prostor u Kneževim Vinogradima, Glavna 84. – kiosk – veći
– površine 18,00 m2, koji se sastoji od jednog prostora, pregrađenog gips zidom bez sanitarnog čvora.
– prostor se daje u najam s namjenom: financijska djelatnost, knjigovodstveni servisi;
– prostor se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja prostora za stavljanje u funkciju,
– rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina;
– početna mjesečna zakupnina: ukupno iznosi 162,00 kuna.

4. poslovni prostor u Suzi , Suza, Trg Ač Gedeona 11.
– površine 40,20 m2, koji čini prostor bivšeg poštanskog ureda, a sastoji se od ulaznog hodnika, 2 prostorije i sanitarnog čvora,
– prostor se daje u najam s namjenom: trgovina,
– prostor se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja prostora za stavljanje u funkciju;
– rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina
– početna mjesečna zakupnina: 241,20 kn/mjesečno.

Članak 2.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a koje uplate jamčevinu u vrijednosti početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor za koji se natječu i to na žiro-račun Općine HR83 23400091819500000 s pozivom na broj: 68 7706-OIB i koje nemaju dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.

Uplaćena jamčevina se vraća natjecateljima koji ne uspiju u natječaju u roku 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg natjecatelja, dok se odabranim natjecateljima uračunava u zakupninu. Odustalim natjecateljima jamčevina se zadržava kao odustatnina.

Članak 3.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda koja uz ispunjene uvjete iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Prvenstveno pravo na odabir ponuditelja poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i Zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Članak 4.

Poslovni prostori mora se u funkciju stavit u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora.

Mjesečna zakupnina plaća se unaprijed najkasnije do desetog dana u mjesecu, uz mjesečnu zakupninu zakupnik je dužan plaćati i sve režijske troškove, čije će se plaćanje detaljno urediti ugovorom o zakupu, koji se sklapa kao ovršna isprava.

Prilikom sklapanja Ugovora o zakupu, koji se sklapa kao ovršna isprava, zakupnik je dužan dostaviti i bjanko ovjerenu zadužnicu na 5.000,00 kuna.

Članak 5.

Ponuda obvezno mora sadržavati:
– podatke o ponuditelju, adresa, OIB,
– ponuđenu cijenu mjesečne zakupnine;
– naznaku djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru;
– rok početka rada u poslovnom prostoru;
– dokaz o uplati jamčevine;
– dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti koju nudi;
– preslik o.i.
– potvrdu Porezne uprave o ne postojanju dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja;
– potvrdu Općine Kneževi Vinogradi o ne dugovanju po bilo kom osnovu
– dokaz o prvenstvu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata – potvrda nadležnog ureda.

Članak 6.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama – preporučeno poštom sa naznakom „za natječaj za zakup poslovnog prostora u Kotlini- ne otvaraj“, na adresu: Općina Kneževi Vinogradi, H.Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi, u roku od 8 dana od dana objave obavijesti u dnevnom tisku, te cijelog natječaja na oglasnim pločama i web stranici Općine: www.knezevi-vinogradi.hr , odnosno do 28.09.2021.

Članak 7.

Zainteresirani natjecatelji tijekom otvorenog natječaja mogu uz nazočnost ovlaštene osobe zakupodavca izvršiti uvid u poslovni prostor za koji se natječe uz prethodnu najavu osobno ili na tel. 031/730-938 (Općina Kneževi Vinogradi), svakim radnim danom od 7,00 do 15,00, te zatražiti dodatna pojašnjenja u svezi natječaja.

Članak 8.

Otvaranje ponuda obavit će Komisija 01.10.2021. u 12,00 sati.
Odluku o davanju u zakup donosi Općinski načelnik u roku 30 dana od dana otvaranja ponuda.
Općinski načelnik zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi.

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

Odgođeno održavanje Vinatlona

Poštovani,
Zbog nemilog događaja i strašne tragedije koja je jučer zadesila mjesto Zmajevac i cijelu Općinu Kneževi Vinogradi u kojoj je život izgubilo desetogodišnje dijete, Udruga vinogradara Baranje Zmajevac odgađa održavanje 1. Vinatlona.
Njihovu obavijest objavljujemo u cijelosti:
Ujedno ovom prilikom, još jednom obiteljima Bošnjak i Ujhelji  izražavamo iskrenu sućut.
Općinski načelnik i Uprava
Općine Kneževi Vinogradi

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća Predsjednik Općinskog vijeća saziva:

4. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 16.09.2021. godine (ČETVRTAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I R E D

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
2. Donošenje Odluke o V. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
3. Donošenje Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
4. Donošenje Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
5. Donošenje Odluka o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje a korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini;
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za izgradnju multifunkcionalnog i dječjeg igrališta u Zmajevcu;
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za nabavu komunalne opreme – kante za otpad;
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za sanaciju vinskog i zavičajnog muzeja u Zmajevcu;
9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za sanaciju vlage na objektu NK Borac u Kneževim Vinogradima;

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana virusom COVID-19  na sjednici koristite maske za lice.

 PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković v.r.

Održana završna konferencija projekta ˝Izgradnja ceste u Poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni Kneževi Vinogradi – III. faza˝

U četvrtak, 26. kolovoza 2021. godine u svečanoj sali Iris na sportsko-rekreacijskom centru Kneževi Vinogradi održana je završna konferencija projekta ˝Izgradnja ceste u Poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni Kneževi Vinogradi – III. faza˝ koji je sufinanciran sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt je prijavljen krajem rujna 2017. godine na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru poziva ˝Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona˝ (KK.03.1.2.03.) za koji je tada bilo nadležno Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta a koji je raspisan u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 3 – Poslovna konkurentnost, Investicijski prioritet 3a „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća“.

Projekt koji je započeo s provedbom 01. rujna 2019. godine odnosio se na izgradnju ceste i oborinske odvodnje u Poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni Kneževi Vinogradi. Izgrađeno je 1,3 kilometara nove ceste te je posađen zaštitni drvored crnog jasena kako bi se smanjilo onečišćenje zraka i spriječilo širenje buke. Izvođač radova na izgradnji ceste bila je tvrtka Osijek-koteks d.d., dok su u samu provedbu projekta bili uključeni i drugi gospodarski subjekti: ISG d.o.o. – stručni nadzor nad izgradnjom ceste, Rencon d.o.o. – izmjena i dopuna glavnog projekta te koordinacija zaštite na radu, Libusoft Cicom d.o.o. – usluga provedbe postupka javne nabave, Biroprint d.o.o. – izrada promotivnih materijala, Favor OS d.o.o. – revizija projekta, Kneževi parkovi d.o.o. – organizacija završne konferencije.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 6.311.741,29 kuna, bespovratna sredstva iznosila su 4.337.299,25 kuna a razlika je financirana iz proračuna Općine Kneževi Vinogradi i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Osnovni cilj projekta bio je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju Općine Kn. Vinogradi i Baranje kroz stvaranje povoljnih uvjeta za razvoj poduzetništva, kontinuirano razvijanje poduzetničke klime koja će privući nova poduzeća iz Hrvatske i inozemstva te stvoriti i povećati prilike za zapošljavanje stanovništva.

Projekt koji se odnosio na nastavak izgradnje poslovno-poduzetničke i rekreativne zone Kneževi Vinogradi imao je za svrhu izgraditi novu te ojačati postojeću poslovnu infrastrukturu kroz ulaganja na poboljšanju učinkovitosti, sposobnosti, kvaliteti i privlačnosti postojeće poslovno poduzetničke zone kao i gospodarskih subjekata te stvoriti preduvjete za razvoj svih oblika poduzetničkih djelatnosti u Općini Kneževi Vinogradi i cijeloj Baranji.

Fotografije: Kneževi Vinogradi info

Članci iz medija:
Baranja info – https://www.baranjainfo.hr/zavrsena-treca-faza-uredenja-poslovno-poduzetnicke-zone-knezevi-vinogradi/
Glas Slavonije – https://www.glas-slavonije.hr/472637/4/Opcina-razgovara-s-ulagacima

Javni poziv za sufinanciranje školskih knjiga i opreme iz Mjere 5. Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine „LAKŠE DO ŠKOLSKIH KNJIGA I OPREME“

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20) i točke 5. Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine (Službeni glasnik 12/18), Općinski načelnik dana 23.08.2021. godine raspisuje

Javni poziv za sufinanciranje školskih knjiga i opreme iz Mjere 5. Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine „LAKŠE DO ŠKOLSKIH KNJIGA I OPREME“

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za sufinanciranje iz Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine iz Mjere 5. „Lakše do školskih knjiga i opreme“.
Školske knjige i oprema će se sufinancirati u iznosu 300,00 kuna po učeniku koji zadovoljava uvjete iz Javnog poziva.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Pravo na sufinanciranje ostvaruju osnovnoškolski i srednjoškolski učenici:
– učenici osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Kneževi Vinogradi ukoliko pohađaju osnovnu školu u Kneževim Vinogradima i Zmajevcu (uključujući i područne škole) te
– učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Kneževi Vinogradi.

III. UVJETI PRIHVATLJIVOST
Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora u 100%-tnom iznosu ili ukupan postotak sufinanciranja ne može prijeći 100%
Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.

IV. OBVEZNA DOKUMENTACIJA:
– Potpuno i čitko popunjen obrazac O-Z-OB-5
– Izjava o dvostrukom financiranju i privola (dio obrasca)
– Preslika o.i. za podnositelja – jedan od roditelja;
– Potvrda škole za djecu o upisu u šk.godinu 2021./2022. (za učenike srednjih škola)
– preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.

V. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Podnositelji svoje zahtjeve (na propisanom obrascu) uz prilaganje obvezne dokumentacije podnose poštom ili osobno svakim radnim danom JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU, OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi.

Natječaj je otvoren do 15. rujna 2021. godine.
Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu na koju se poziv odnosi.

VI. ISPLATA SREDSTAVA I KONTROLA
Na temelju uredne i potpune prijave Općinski načelnik donosi Odluku o isplati potpore u roku 30 dana.
Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Općine Kneževi Vinogradi.

Sve što nije navedeno u tekstu ovog Javnog poziva, primjenjivat će se odredbe Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine (Službeni glasnik 12/18).

Javni poziv – HR

Javni poziv – HU

O-Z-OB-5

Odluka o privremenoj obustavi Javnog poziva za za dodjelu potpora za 2021. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik broj 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi dana 23.08.2021. donio je Odluku o privremenoj obustavi Javnog poziva za dodjelu potpora za 2021. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine

I.
Privremeno se obustavlja Javni poziv za dodjelu potpora za 2021. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja na području Općine Kneževi Vinogradi u razdoblju 2021.-2024. godine (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

II.
Javni poziv se obustavlja iz razloga jer su obrađene prijave na dan 23. kolovoza 2021. godine u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegnuli 100% raspoloživih proračunskih sredstava za navedenu namjenu.

Odluka o privremenoj obustavi Javnog poziva za dodjelu potpora za 2021. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine

Završeni radovi na uređenju kuglane u Sportskom parku Karanac

Tijekom kolovoza završeni su radovi na uređenju i opremanju dvostazne kuglane koja se nalazi u sklopu Sportskog parka Karanac, a na kojoj nisu rađeni značajniji zahvati od same izgradnje objekta te ista nije bila ni u upotrebi zbog lošeg stanja u kojem se nalazila.

Uređenjem i opremanjem kuglane stvoreni su infrastrukturni uvjeti za rad i treninge kuglačkih klubova s područja Baranje te za daljnji razvoj rekreativnog sporta, ali i za mogućnost održavanja kuglačkih turnira (amaterske razine). Kuglana Karanac je trenutno jedina aktivna kuglana na području Baranje.

Radovi na uređenju i opremanju su trajali od travnja do kolovoza 2021. godine, a njihova vrijednost iznosila je cca. 350.000,00 kuna.

Investicija je realizirana uz želje i ambicije Općine Kneževi Vinogradi i ŠNK ˝Polet˝ Karanac da se u naselju Karanac stvori kvalitetno sportsko okruženje i omogući potrebna infrastruktura za obogaćivanje sportskog sadržaja i aktivnosti, to jest za stvaranje raznolike sportske ponude koja će upotpuniti slobodno vrijeme lokalnog stanovništva ali također i upotpuniti popratne turističke sadržaje Etno sela Karanac.

Kuglanom upravlja ŠNK ˝Polet˝ Karanac a pokrenuta je i inicijativa za osnivanjem ženskog kuglačkog kluba, te ovim putem molimo sve zainteresirane pojedince koji se žele uključiti u rad budućeg kluba, da se jave Općini Kneževi Vinogradi.

 

 

Nastavak radova na izgradnji sustava odvodnje u Karancu

Mještani naselja Karanac uskoro mogu očekivati nastavak radova na izgradnji sustava javne odvodnje sa spojem na postojeći UPOV Kneževi Vinogradi i to u  2., 3. i 4. funkcionalnoj cjelini čijim će završetkom kompletno naselje biti pokriveno sustavom javne odvodnje.

Ova investicija, koju provodi tvrtka Baranjski vodovod d.o.o., predstavlja nastavak projekta izgradnje sustava javne odvodnje u naselju Karanac, budući da su tijekom 2020. godine završeni radovi na izgradnji u ulici Ive Lole Ribara i Kolodvorskoj ulici, a koji su predstavljali I. fazu ovog projekta.

Vrijednost nastavka radova na izgradnji iznose 9.794.774,00 kn, od čega će Općina Kneževi Vinogradi sufinancirati iznos od cca. 2.000.000,00 kuna, odnosno 20% vrijednosti izvedenih radova.

Provedbom postupka javne nabave odabran je izvoditelj radova odnosno tvrtka CROCUS d.o.o.. Rok za izvođenje radova je 01.05.2022. godine.

Općina Kneževi Vinogradi će po završetku radova osigurati besplatne priključke mještanima na sustav javne odvodnje.

Obavijest o tretiranju komaraca na području Općine Kneževi Vinogradi

Općina Kneževi Vinogradi obavještava mještane da će se u nedjelju 08.08.2021.  godine u večernjim satima (od 19:00h do 22:00h) obaviti dezinsekcija komaraca na cijelom području Općine Kneževi Vinogradi (Kn. Vinogradi, Karanac, Zmajevac, Suza, Kotlina, Kamenac, Mirkovac, Jasenovac i Sokolovac).

Dezinsekcija će se obaviti zamagljivačem na vozilima koja iz sebe ostavljaju dim, stoga pozivamo sve sudionike u prometu na dodatan oprez.

Na navedenom području i u navedenom terminu potrebno je zaštititi košnice.

Mole se građane koji imaju problema sa zdravljem, posebno djecu da u vrijeme dezinsekcije komaraca ne izlaze iz kuća i zatvore prozore.

Ukoliko vremenske prilike ne budu zadovoljavajuće akcija se odgađa za prvi sljedeći povoljan dan.

Obavijest – HR
Obavijest – HU

 

Poziv za dostavu prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Povjerenstvo za donošenje odluka o odabiru
korisnika kadrovskih stambenih jedinica na području
Općine Kneževi Vinogradi

KLASA: 370-01/21-01/10
URBROJ: 2100/06-01-03/14-21-01
Kn.Vinogradi, 30.07.2021.

P O Z I V
za dostavu prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova

Temeljem članka 5. stavak 1. Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 8/20, 12/21) objavljuje se poziv za dostavu prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Općine Kneževi Vinogradi.

Pravo na stambeno zbrinjavanje po ovom Pozivu mogu ostvariti fizičke osobe određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Općine Kneževi Vinogradi sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (NN 106/18) i Pravilniku o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 8/20, 12/21)

Prijavu podnosi potencijalni korisnik kadrovske stambene jedinice ili njegov poslodavac.

Prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova podnosi se na propisanom obrascu s prilozima u razdoblju od dana objave zaključno s 01.rujna 2021. za tekuću kalendarsku godinu, na adresu:

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Povjerenstvo za donošenje odluka o odabiru korisnika kadrovskih
stambenih jedinica na području Općine Kneževi Vinogradi
prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova – NE OTVARAJ –
Hrvatske Republike 3.
31309 Kneževi Vinogradi

Obrazac prijave nalazi se na web stranici Općine Kneževi Vinogradi –ovdje

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Stojan Petrović, dipl.iur.v.r.

 

 

Obavijest poljoprivrednicima o sakupljanju ambalaže od sredstava za zaštitu bilja

Općina Kneževi Vinogradi u suradnji sa tvrtkom CIAK obavještava Vas da je u tijeku akcija skupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja. Tvrtka CIAK je u suradnji s udrugom CROCPA izradila novi plan lokacija i termina preuzimanja otpada za 2021. godinu.

Termin za područje Općine Kneževi Vinogradi:

Dana 27.08.2021. (PETAK) KNEŽEVI VINOGRADI – VAGA (PREMA KOTLINI) OD 08,30 DO 11,00 SATI

Želimo napomenuti sljedeće:
Sakuplja se isključivo prazna ambalaža ovih tvrtki proizvođača/uvoznika koji financiraju projekt i omogućavaju poljoprivrednicima besplatan povrat njihove ambalaže: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, Albaugh TKI (Pinus Agro), BASF, Bayer, CropScience, Chromos Agro, Corteva Agriscience (Dow AgroSciences), Danon, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija,  Nufarm,
Monsanto, Orchem, Stockton, Syngenta Agro.

Molimo poljoprivrednike koji imaju više od cca. 100 kg ambalaže ili 1 big bag (cca. 1m 3 ) da ne donose ambalažu na lokacije iz mreže nego da se direktno jave tvrtki C.I.A.K. d.o.o. (tel.: 0800 0003, 01/3463-521, e-mail: ekologija@ciak.hr) koja će organizirati preuzimanje ambalaže na njihovoj lokaciji.

Obavijest – HR
Obavijest – HU

Općina Kneževi Vinogradi oslobađa roditelje plaćanja vrtića za mjesec srpanj 2021.

Općina Kneževi Vinogradi prijavila je Dječji vrtić Zeko na Javni poziv za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini, te je projekt odobren od strane Središnjeg ureda za demografiju i mlade maksimalnom iznosu od 220.000,00 kuna.

Sukladno Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava za razvoj predškolske djelatnosti, Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi donijelo je na svojoj 3. sjednici koja se održala 22.07.2021. godine Odluku o oslobađanju sudjelovanja (učešća) roditelja u financiranju ekonomske cijene Dječjeg vrtića Zeko za mjesec srpanj u 2021. godini.

1 2 3 33