Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi – referent za upravne poslove i naplatu općinskih prihoda

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u nastavku teksta ZSNLP(R)S ), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kneževi Vinogradi raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

– Referent za upravne poslove i naplatu općinskih prihoda – jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZSNLP(R)S (punoljetstvo, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima), te sljedeće posebne uvjete:
– Srednja stručna sprema pravnog, ekonomskog ili upravnog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, poznavanje uz hrvatski jezik i mađarski jezik u govoru i pismu.
– stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika;
– stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika;
– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika;
– stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela.

Prijavu mogu podnijeti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja ispita u zakonski određenom roku.

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSNLP(R)S .

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi Vinogradi nije osigurana zastupljenost pripadnika/ce hrvatskog naroda i mađarske nacionalne manjine sukladno zakonskim i podzakonskim propisima, te su pripadnici hrvatskog naroda odnosno mađarske nacionalne manjine, radi ostvarivanja navedenog prava dužni pozvati se u prijavi na natječaj na to pravo bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Daje se prednost pod jednakim uvjetima osobama iz članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19).

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu, te druge dokaze sukladnoj posebnom zakonu iz kojih je uočljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Popis dokaza objavljen je na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11) uz prijavu na natječaj, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma ili potvrda),
– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, te eventualno i druge isprave kao dokaz da kandidat nema radnog iskustva ili da ima manje od godinu dana radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovao,
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak posebno iz članka 15, Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (ne starije od šest mjeseci),
– vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati),
– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj, dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama poštom na adresu: OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI, Jedinstveni upravni odjel, 31309 Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., s naznakom: za javni natječaj – za prijam Referenta za upravne poslove i naplatu općinskih prihoda.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj njezina se prijava neće razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest o tome.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata navedeni su na web stranici Općine www.knezevi-vinogradi.hr.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Kneževi Vinogradi objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja.

Javni natječaj

Podaci o radnom mjestu

26. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva: 26. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati dana 13.10.2020. godine (UTORAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu se predlaže sljedeći DNEVNI RED:

– Obavijest o toku radova na izgradnji kanalizacije u Karancu – Direktor tvrtke Baranjski vodovod d.o.o.;
– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o prijedlogu II. Izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu;
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinuII. IZMJENA PRORAČUNA;
3. Donošenje:
Odluke o izmjeni i dopuni Programa pomoći religiji u 2020. godini;
Odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa;
Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava od prihoda prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske i Općine Kneževi Vinogradi
Odluke o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. godini;
Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini;
Odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu;
Odluke o izmjeni i dopuni Programa ulaganja u razvoj gospodarstva Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
Odluke o izmjeni i dopuni Programa unapređenja stanovanja i zajednice na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi i ruralnom turizmu Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
Odluke o izmjeni i dopuni Programa pomoći obrazovanju u 2020. godini;
Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
4. Donošenje Odluke o zaduženju Općine Kneževi Vinogradi podizanjem kredita;
5. Donošenje Odluke o donošenju V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi;
6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Analize vrednovanja učinkovitosti upravljanja stadionima i igralištima na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2015.-2019. godine;
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za izgradnju multifunkcionalnog igrališta u naselju Suza;

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana virusom COVID-19 na sjednici koristite maske za lice.

Ispravak Javnog natječaja za davanje u zakup

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 372-01/20-01/3
URBROJ: 2100/06-01-03/14-20-4
Kneževi Vinogradi, 30.09.2020.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne Novine 125/11, 64/15, 112/18), članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20), članka 6. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 1/2016), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi donosi

ISPRAVAK
Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora
na području Općine Kneževi Vinogradi

Članak 1.

U članku 8. Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi mijenja se stavak 1. te glasi:
„Otvaranje ponuda obavit će Komisija 07.10.2020. godine s početkom u 12,00 sati“

Članak 2.
Ostale odredbe Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi ostaju ne promijenjene.

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

 

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne Novine 125/11, 64/15, 112/18), članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20), članka 6. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 1/2016), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi raspisao je

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi

Članak 1.
Predmet Javnog natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora i to za
1. Poslovni prostor u sklopu Doma kulture u Kotlini, Kotlina, Glavna 46.
– površine 57,40 m², koji čini prostor bivše gostionice, s pravom korištenja toaleta;
– prostor se daje u najam s namjenom: ugostiteljstvo s dijelom opreme (šank i sl.), s prioritetnim zapošljavanjem pod istim uvjetima osoba s područja Općine Kneževi Vinogradi;
– prostor se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja prostora za stavljanje u funkciju, a uz mogućnost priznavanja troškova sanacijskog uređenja, koji povećava vrijednost poslovnog prostora;
– rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina;
– zajednički režijski troškovi s ostalim dijelom doma kulture uredit će se ugovorom;
– početna mjesečna zakupnina: ukupno iznosi 156,55 kuna (143,50 + 13,05 (43,50*30%))

2. Poslovni prostor u Zmajevcu, Zmajevac, Maršala Tita 90. u Domu kulture (prostor bivše mesnice)
– površine 37 m², koji se sastoji od jedne prostorije – odvojenog ureda, bez sanitarnog čvora s mogućnošću korištenja istoga u sklopu doma kulture;
– prostor se daje u najam s namjerom: uredski prostori (djelatnosti financijskih institucija, knjigovodstveni servisi i sl.)
– prostor se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja prostora za stavljanje u funkciju;
– rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina;
– početna mjesečna zakupnina: ukupno iznosi 185,00 kuna.

3. Poslovni prostor u Zmajevcu, Zmajevac, Maršala Tita 90. u Domu kulture (prostor bivšeg Turističkog ureda)
– površine 18 m², koji se sastoji od jedne prostorije – odvojenog ureda, bez sanitarnog čvora s mogućnošću korištenja istoga u sklopu doma kulture;
– prostor se daje u najam s namjerom: trgovačke djelatnosti
– prostor se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja prostora za stavljanje u funkciju;
– rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina;
– početna mjesečna zakupnina: ukupno iznosi 108,00 kuna.

Članak 2.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a koje uplate jamčevinu u vrijednosti početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor koji se natječu i to na žiro-račun Općine HR83 2340009 18195 00000 s pozivom na broj: 68 7706-OIB i koje nemaju dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.

Uplaćena jamčevina se vraća natjecateljima koji ne uspiju u natječaju u roku 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg natjecatelja, dok se odabranim natjecateljima uračunava u zakupninu. Odustalim natjecateljima jamčevina se zadržava kao odustatnina.

Članak 3.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda koja uz ispunjene uvjete natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
Prvenstveno pravo na odabir ponuditelja poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i Zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Članak 4.
Poslovni prostor mora se u funkciju staviti u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora. Mjesečna zakupnina plaća se unaprijed najkasnije do desetog dana u mjesecu, uz mjesečnu zakupninu zakupnik je dužan plaćati i sve režijske troškove, čije će se plaćanje detaljno urediti ugovorom o zakupu. Prilikom sklapanja Ugovora o zakupu, koji se sklapa kao ovršna isprava, zakupnik je dužan dostaviti i bjanko zadužnicu na 5.000,00 kuna.

Članak 5.
Ponuda obvezno mora sadržavati:
– podatke o ponuditelju, adresa, OIB, za fizičke osobe – državljanstvo, podatke iz registra za pravne i fizičke osobe – podatke o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne i fizičke osobe;
– oznaku prostora za koji se natječe;
– ponuđenu cijenu mjesečne zakupnine za prostor za koji se natječe;
– naznaku djelatnosti koja će se obavljati u poslovno prostoru;
– rok početka rada u poslovnom prostoru, koji ne može biti dalji od 30 dana od dana sklapanja ugovora;
– dokaz o uplati jamčevine;
– dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti koju nudi;
– preslik osobne iskaznice za odgovornu osobu;
– potvrdu Porezne uprave o ne postojanju dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave po bio kojoj osnovi, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja ne stariju od 30 dana;
– potvrdu Općine Kneževi Vinogradi o ne dugovanju po bilo kojoj osnovi
– dokaz o prvenstvu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata – potvrda nadležnog ureda.

Članak 6.
Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama – preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave obavijesti u dnevnom tisku, te cijelog natječaja na oglasnim pločama i web stranici Općine: www.knezevi-vinogradi.hr, na adresu:

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Jedinstveni upravni odjel
Hrvatske Republike 3.
31309 Kneževi Vinogradi

s naznakom ˝Za natječaj za zakup poslovnog prostora u __________ ( naziv prostora)
– NE OTVARAJ˝

Članak 7.
Zainteresirani natjecatelji tijekom otvorenog natječaja mogu uz nazočnost ovlaštene osobe zakupodavca izvršiti uvid u poslovni prostor za koji se natječe uz prethodnu najavu osobno ili na tel. 031/730-938 (Općina Kneževi Vinogradi), svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati, te zatražiti dodatna pojašnjenja u svezi natječaja.

Članak 8.
Otvaranje ponuda obavit će Komisija 01.10.2020. godine s početkom u 12,00 sati. Odluku o davanju u zakup donosi Općinski načelnik u roku 30 dana od dana otvaranja ponuda. Općinski načelnik zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude.

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi

Nacrt prijedloga Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Kneževi Vinogradi

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15. listopada 2020.godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Kneževi Vinogradi s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt prijedloga Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Kneževi Vinogradi objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr.

Nacrt prijedloga Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Kneževi Vinogradi koji je objavljen na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Tekst ove objave objavit će se na web stranici Općine Kneževi Vinogradi – www.knezevi- vinogradi.hr u rubrici „Savjetovanje sa javnošću“ i na Oglasnoj ploči Općine..

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Obavijest

ODLUKA O POVJERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Obrazloženje

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi broj 10/20 ), Načelnik Općine Kneževi Vinogradi objavljuje

JAVNU RASPRAVU o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

1. Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi trajat će od 15.09.2020. do 23.09.2020. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog V. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi u prostorijama Općinske uprave svaki radni dan od 11,00 do 14,00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.

2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 22.09.2020. godine u 10.00.sati u Domu kulture u Kneževim Vinogradima, Glavna 82.

3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima te općinskim vijećnicima.

4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, iznijeti na javnom izlaganju, predati u pisanom obliku preko
urudžbenog zapisnika, poštom na adresu Općina Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3 ili na adresu elektroničke pošte www.knezevi-vinogradi.hr , zaključno s danom 23.09.2020. godine.

5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani (ime, prezime i adresa) i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Obavijest o proglašenju prirodne nepogode – olujni vjetar praćen tučom i velikom količinom oborina

Obavještavaju se poljoprivredna gospodarstva, pravne i fizičke osobe koje su pretrpjele štetu djelovanjem nepovoljnih vremenskih uvjeta –olujnog vjetra praćenog tučom, i velikom količinom oborina na području Općine Kneževi Vinogradi u ljetnim mjesecima, posebno tijekom kolovoza, da je Župan Osječko-baranjske županije dana 08.09.2020. proglasio prirodnu nepogodu olujni vjetar praćenog tučom, i velikom količinom oborina.

Sve osobe (fizičke i pravne) koje imaju oštećenja na poljoprivrednoj proizvodnji, građevinama, opremi, šumama, višegodišnjim nasadima, obrtnim sredstvima u poljoprivredi i osobnim automobilima – vozilima uzrokovanu nepovoljnim vremenskim uvjetima – tijekom ljetnih mjeseci da svoju štetu mogu prijaviti Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta Općine Kneževi Vinogradi.

Prijava štete se dostavlja u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati i to zaključno do 16. rujna 2020. (naknadna prijava nije moguća).

Uz obrazac prijave štete – PN obavezno se dostavlja:
– Izjava o osiguranju dobra
– po mogućnosti fotografije (ukoliko nisu dostavljene uz prvo priopćenje)

1. Za štetu u poljoprivredi – poljoprivrednoj proizvodnji, voćarstvu i vinogradarstvu: presliku upisnika – Zahtjev za potporu u 2020.godinu s naznačenim parcelama na kojima se prijavljuje šteta;
2. Za štete na šumama: vlasnički i posjedovni list s upisanom kulturom „šuma“, dokaz o vrsti drveća u ha s naznakom o vrsti: tehničko i ogrjevno drvo;
3. Za štete na objektima – građevinama (stambeni i poslovni): dokaz o vlasništvu, dokaz o legalnosti i starosti objekta;
4. Za štete na opremi: popis – vrsta i starost opreme;
5. Za štete na osobnim automobilima: dokaz o vlasništvu, te presliku policijskog zapisnika, preslike police osiguranja.

Ovjerenu prijavu možete dostaviti osobno, poštom, e-mailom (uz naknadu dostavu poštom). Prilikom procjene štete, Povjerenstvo zadržava pravo zahtijevati dopunu dokumentacije .

Za sve informacije možete se obratiti na telefon Jedinstvenog upravnog odjela 730-938.

Obrazac prijave štete od prigodne nepogode – PN

Obavijest o proglašenju prirodne nepogode – HR

Obavijest o proglašenju prirodne nepogode – HU

Javni poziv za sufinanciranje školskih knjiga i opreme iz Mjere 5. Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023. godine „Lakše do školskih knjiga i opreme“

Popis odobrenih zahtjeva za sufinanciranje školske opreme


Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20) i točke 5. Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine (Službeni glasnik 12/18), Općinski načelnik dana 10.08.2020. godine raspisuje JAVNI POZIV za sufinanciranje školskih knjiga i opreme iz Mjere 5. Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023. godine „LAKŠE DO ŠKOLSKIH KNJIGA I OPREME“

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za sufinanciranje iz Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine iz Mjere 5. „Lakše do školskih knjiga i opreme“. Školske knjige i oprema će se sufinancirati u iznosu 300,00 kuna po učeniku koji zadovoljava uvjete iz Javnog poziva.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Pravo na sufinanciranje ostvaruju osnovnoškolski i srednjoškolski učenici:
– učenici osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Kneževi Vinogradi ukoliko pohađaju osnovnu školu u Kneževim Vinogradima i Zmajevcu (uključujući i područne škole) te
– učenici srednjih škola.

III. UVJETI PRIHVATLJIVOST
Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora u 100%-tnom iznosu ili ukupan postotak sufinanciranja ne može prijeći 100% Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene
potpore.

IV. OBVEZNA DOKUMENTACIJA
– Potpuno i čitko popunjen obrazac O-Z-OB-5
– Izjava o dvostrukom financiranju i privola (dio obrasca)
– Preslika o.i. za podnositelja – jedan od roditelja;
– Potvrda škole za djecu o upisu u šk.godinu 2020./2021. (za učenike srednjih škola)
– preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.

V. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Podnositelji svoje zahtjeve (na propisanom obrascu) uz prilaganje obvezne dokumentacije podnose poštom ili osobno svakim radnim danom JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU, OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi.
Natječaj je otvoren do 14 rujna 2020. godine. Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu na koju se poziv odnosi.

VI. ISPLATA SREDSTAVA I KONTROLA
Na temelju uredne i potpune prijave Općinski načelnik donosi Odluku o isplati potpore u roku 30 dana. Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Općine Kneževi Vinogradi.
Sve što nije navedeno u tekstu ovog Javnog poziva, primjenjivat će se odredbe Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine (Službeni glasnik 12/18).

Tekst javnog poziva – HR

Tekst javnog poziva – HU

Obrazac prijave – O-Z-OB-5

Priopćenje povodom šteta uzrokovanih nepovoljnim vremenskim uvjetima

Radi sagledavanja i utvrđivanja mogućih šteta od posljedica velikih količina oborina, vjetra i tuče, koji su unazad nekoliko dana, a posebno 04. kolovoza 2020. zahvatile područje Općine Kneževi Vinogradi i mogućeg podnošenja zahtjeva za proglašenjem prirodne nepogode sukladno zakonskim propisima obavještavaju se vlasnici ratarskih i povrtlarskih kultura, trajnih nasada voćnjaka i vinograda, te stambenih objekata i drugih dobara ukoliko su pretrpjeli štetu uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta velike količine oborina, grada, vjetra i sl. na ratarskim i povrtlarskim kulturama, trajnim nasadima voćnjaka i vinograda, te stambenim objektima i drugim dobrima da zaključno do 25.kolovoza 2020.godine u vidu prvog priopćenja prijave svoju štetu.

S obzirom da se prvo priopćenje ne smatra prijavom štete od elementarne nepogode i nije uvjet za kasniju prijavu štete, koja slijedi po možebitnom proglašenju, dovoljno je u vidu dopisa navesti slijedeće podatke:

– Podatke o vlasniku
– Podatke o dobru na kojem je nastala šteta (površina, vrsta kulture i sl.)
– Procijenjenu štetu postotku
– Fotografije stanja

PRVO PRIOPĆENJE možete dostaviti na mail opcina@knezevi-vinogradi.hr

Nakon prikupljenih podataka u vidu prvog priopćenja Općina Kneževi Vinogradi će zatražiti proglašenje prirodne nepogode za ona dobra za koja su ispunjeni zakonski uvjeti, kada slijedi prikupljanje prijava sukladno zakonskim propisima.

Za dodatna pojašnjenja molimo se obratiti Općini Kneževi Vinogradi na telefon 031/730-938, gdje ćemo Vam pojasniti sve nedoumice.

Obavijest

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva: 25. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati dana 10.08.2020. godine (ponedjeljak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Sportskog–rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim
Vinogradima.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

 Pitanja i inicijative vijećnika
 Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi (PPUO) Kneževi Vinogradi;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi do 30.06.2020. godine, Ispis izvršenja proračuna Izvještaji i obrazloženje
3. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama i pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Kneževi Vinogradi;
4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pomoći gospodarstvu i mještanima Općine Kneževi Vinogradi uslijed epidemije koronavirusa – COVID – 19;
5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi od roditelja – korisnika;
6. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kneževi Vinogradi unutar Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. godine;
7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke grobljanskih usluga tvrtke Kneževi parkovi d.o.o.Opći uvjeti isporuke grobljanskih usluga
8. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke dimnjačarskih usluga tvrtke Kneževi parkovi d.o.o.Opći uvjeti isporuke dimnjačarskih usluga

Smanjen prirez porezu na dohodak za Općinu Kneževi Vinogradi

Odlukom o izmjeni Odluke o općinskim porezima smanjuje se stopa prireza porezu na dohodak za Općinu Kneževi Vinogradi  ​sa 5% na 4%. ​​Odluka je objavljena u “Narodnim novinama” br. 77/20.

Tablicu važećih stopa prireza porezu na dohodak s izmjenom možete preuzet​i ovdje​.

Obavijest poljoprivrednicima o sakupljanju ambalaže od sredstava za zaštitu bilja

Općina Kneževi Vinogradi u suradnji sa tvrtkom CIAK obavještava Vas da je u tijeku akcija skupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja.

Tvrtka CIAK je u suradnji s udrugom CROCPA izradila novi plan lokacija i termina preuzimanja otpada za 2020. godinu.

Termin za područje Općine Kneževi Vinogradi:

Dana 28.08.2020. (PETAK) KNEŽEVI VINOGRADI – VAGA (PREMA KOTLINI)  OD 08,30 DO 12,00 SATI

Želimo napomenuti sljedeće:

Sakuplja se isključivo prazna ambalaža ovih tvrtki proizvođača/uvoznika koji financiraju projekt i omogućavaju poljoprivrednicima besplatan povrat njihove ambalaže:

Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences (Corteva Agriscience), Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija,  Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

Molimo poljoprivrednike koji imaju više od cca. 100 kg ambalaže ili 1 big bag (cca. 1m3)  da ne donose ambalažu na lokacije iz mreže nego da se direktno jave tvrtki C.I.A.K. d.o.o. (tel.: 0800 0003, 01/3463-521, e-mail: ekologija@ciak.hr) koja će organizirati preuzimanje ambalaže na njihovoj lokaciji.

 

JAVNI POZIV – OGLAS za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini na određeno vrijeme

Općina Kneževi Vinogradi inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba s područja Općine Kneževi Vinogradi na poslovima revitalizacije javnih površina i objekata Općine Kneževi Vinogradi, po programu „JAVNI RAD“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

NAZIV RADNOG MJESTA: Pomoćni radnik /radnica
PLANIRANI BROJ RADNIKA:
– po Programu „RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE“- 7 osoba
– po Programu „RADOM ZA LOKALNU ZAJEDNICU“ – 7 osoba
– po Programu „ROMI ZA LOKALNU ZAJEDNICU“ – 4 osobe

RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme
VRSTA ZAPOSLENJA: na određeno
MJESTO RADA: Općina Kneževi Vinogradi
OPIS RADNOG MJESTA: uređenje javnih površina, nasada, cvijeća, zelenila, uređenje onečišćenih javnih površina i drugi komunalni poslovi

U slučaju većeg broja prijava od broja koji se upošljava, Općina Kneževi Vinogradi zadržava pravo uvođenja dodatnih kriterija za odabir, kao što su npr. broj članova obitelji, dužina prijave kod nadležne službe HZZ-a, broj članova obitelji malodobne djece i sl.

Prijave se podnose na adresu Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi ili osobno u roku od 8 dana od dana objave na stranici HZZ.

Uz obrazac prijave (u prostorijama Općine ili na web stranici), podnositelji su dužni dostaviti presliku osobne iskaznice, OIB, br. telefona.

Javni poziv objavljen je na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr i na oglasnim pločama Općine Kneževi Vinogradi.

Obrazac zahtjeva za zapošljavanje u javnim radovima

Tekst Javnog poziva

Institut za javne financije i ove godine Općini Kneževi Vinogradi dodijelio priznanje za transparentnost općinskog proračuna

 

Općina Kneževi Vinogradi  i ove godine dobila je priznanje za transparentnost općinskog proračuna, a na temelju istraživanja kojeg je proveo Institut za javne financije.

Transparentnost proračuna podrazumijeva objavu potpunih, točnih, pravovremenih i razumljivih informacija o proračuna jer se time poboljšava i komunikacija s građanima i potiče povjerenje i odgovornost.

Istraživanjem se željela utvrditi količina i pravovremenost objavljenih dokumenata, te kvaliteta službenih internet stranica lokalnih jedinica, s ciljem  transparentnosti trošenja javnog novca, dostupnih onima koji te proračune pune.

Detaljna analiza i metodologija istraživanja objavljena je putem interaktivne karte koja se nalazi na web stranici: www.ijf.hr/transparentnost

 

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Kneževi Vinogradi

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 10. kolovoza 2020.godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Kneževi Vinogradi s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Kneževi Vinogradi objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr.

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Kneževi Vinogradi koji je objavljen na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim životinjama – Obrazloženje

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Obavijest

1 2 3 26