JAVNI NATJEČAJ za zakup građevinskog zemljišta koje se do privođenja prostorno-planskoj namjeni koristi kao poljoprivredno

Općinski načelnik temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik: 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21, 22/23), članka 24. Odluke o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 7/09, 4/12), dana 15.04.2024. godine raspisao je

JAVNI NATJEČAJ za zakup građevinskog zemljišta koje se do privođenja prostorno-planskoj namjeni koristi kao poljoprivredno

I. PREDMET NATJEČAJA
Predmet natječaja je građevinsko i drugo zemljište, koje se koristi kao poljoprivredno do privođenja prostorno-planskoj namjeni. Popis čestica nalazi se u privitku natječaja.

II. IZNOS POČETNE CIJENE ZAKUPA
– nalazi se uz popis čestica u privitku natječaja.

III. ROK NA KOJI SE ZEMLJIŠTE DAJE U ZAKUP:
– zemljište se daje u zakup na rok od 5 godina s mogućnošću otkaza ugovora ako se steknu uvjeti za privođenje prostorno-urbanističkoj namjeni.

IV. UVJET ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU
– uplata jamčevine u iznosu od 10 % početne cijene zakupa, uplaćuje se na žiro-račun Općine: HR83 2340009 18195 0000 0, s pozivom na broj 68 7706 – OIB. Neuspjelim ponuditeljima jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru, odabranim ponuditeljima jamčevina se uračunava u zakup, a ponuditeljima koji odustanu od svojih ponuda, jamčevina se računa kao odustatnina.
– osim uplate jamčevine, uvjet za sudjelovanje u natječaju je ne dugovanje po bilo kom osnovu svih članova kućanstva – osoba koje žive na istoj adresi.

V. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
Pravo podnošenja ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe, a prednost ima:
1. suvlasnik čestice,
2. dosadašnji korisnik,
3. vlasnik čestice koja neposredno graniči s navedenom česticom, a istu obrađuje ili se koristi podnositelj ponude,
4. ponuditelj koji se bavi ratarskom proizvodnjom i za to ima potrebnu opremu,
5. stvarno boravi na području Općine Kneževi Vinogradi, a ponajprije u mjestu gdje se nalazi čestica iz natječaja sve uz uvjet prihvaćanja najviše ponuđene cijene.

VI. POPIS DOKAZA I ISPRAVA KOJE TREBA PRILOŽITI UZ PONUDU
1. pisana ponuda s ponuđenom česticom i zakupninom, te osobnim podacima,
2. dokaz o uplati jamčevine,
3. dokaz o ne dugovanju svih članova kućanstva – osoba koje žive na istoj adresi – potvrda Općine Kneževi Vinogradi,
4. dokaz za utvrđivanje kriterija iz točke V. (vlasnički list, dosadašnji ugovor o zakupu, preslika upisnika OPG-a i sl.)
5. preslika osobne iskaznice.

VII. ROK I NAČIN ZA DOSTAVU PONUDA, OTVARANJE I DONOŠENJE ODLUKE
Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave u dnevnom listu, web stranici i na oglasnim pločama. Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama osobno ili poštom na
adresu:

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Hrvatske Republike 3.,
31309 Kneževi Vinogradi

s naznakom „Za natječaj za zakup zemljišta – ne otvaraj“

Otvaranje ponuda obavit će se u roku 7 dana zaključenja natječaja.

Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija. Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi Općinski načelnik na prijedlog Komisije u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati. Općina Kneževi Vinogradi zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude.

Tekst javnog natječaja
Popis čestica za zakup
Zahtjev za izdavanjem potvrde

Nacrt prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kneževi Vinogradi

Općina Kneževi Vinogradi, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Službeni glasnik 25/13, 85/15), dana 02.04.2024. objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kneževi Vinogradi

Savjetovanje traje od 02.04.2024. do 02.05.2024.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 02.05.2024. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kneževi Vinogradi s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi.
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku. Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to
jasno istaknete pri slanju prijedloga .
Nacrt prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kneževi Vinogradi objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr. Nacrt prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kneževi
Vinogradi koji je objavljen na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Tekst ove objave objavit će se na web stranici Općine Kneževi Vinogradi – www.knezevi-vinogradi.hr u rubrici „Savjetovanje sa javnošću“ i na Oglasnoj ploči Općine..

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI
Odluka
Obrazloženje
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

28. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 1/21, 4/21, 1/22, 22/23) sazivam

28. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 25.03.2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

Obavijest o isplati uskrsnice

Općina Kneževi Vinogradi, sukladno Odluci Načelnika Općine Kneževi Vinogradi, obavještava stanovnike Općine o isplati jednokratne pomoći (USKRSNICE).

USKRSNICA U IZNOSU OD 40,00 €

● umirovljenicima s iznosom mirovine do 225,63 € mjesečno, kao i
● korisnicima socijalne pomoći s iznosom pomoći do 225,63 €

USKRSNICA U IZNOSU OD 30,00 €

● umirovljenicima s iznosom mirovine do 331,81 € mjesečno, kao i
● korisnicima socijalne pomoći s iznosom pomoći do 331,81 €

Visina mirovine, odnosno pomoći dokazuje se dokumentom odrezak o visini posljednje mirovine, odnosno socijalne pomoći, uz predočenje osobne iskaznice i OIB-a.

REDOSLIJED ISPLATE PO SELIMA – 19.03.2024. UTORAK

1. KARANAC od 08:00 do 11:00 sati u prostorijama Doma kulture
2. KOTLINA od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Doma kulture
3. SUZA od 08:00 do 11:00 sati u prostorijama Doma kulture
4. ZMAJEVAC od 08:00 do 11:00 sati u prostorijama Doma kulture
5. KN.VINOGRADI, MIRKOVAC, KAMENAC, JASENOVAC od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Doma kulture Kn. Vinogradi

U slučaju zakašnjenja novac možete podići do 25.03.2024. godine (Ponedjeljak) do 15,00 sati u prostorijama Doma kulture u Kneževim Vinogradima.

NAPOMENA: U slučaju spriječenosti nositelja, isplata će se izvršiti bilo kojem punoljetnom članu uže obitelji uz predočenje traženih dokumenata.

Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za 2024. godinu

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21, 22/23), članka 6. Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine (Službeni glasnik 6/21) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva od 29.02.2024. godine, Općinski načelnik je dana 04.03.2024. godine objavio

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za 2024. godinu

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za 2024. godinu za slijedeće mjere:

 • MJERA 2.: uklanjanje starih objekata
 • MJERA 3.: izgradnja novih stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja područja
 • MJERA 4.: kupovina stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja
 • MJERA 5.: vanjsko uređenje stambenog objekta
 • MJERA 7.: sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu 

(više…)

Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024. godine“ u 2024. godini

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21, 22/23), Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21) i Odluke o raspisivanju javnog poziva od 29.02.2024. Općinski načelnik je dana 04.03.2024. godine objavio

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024. godine“ u 2024. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024.godine“ u 2024. godini iz sredstava Proračuna Općine za slijedeće mjere:

 • MJERA 1.: potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima
 • MJERA 2.: potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
 • MJERA 3.: poticanje ulaganja u proizvodnju i uslužne djelatnosti
 • MJERA 4.: financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu
 • MJERA 5.: kupovina i izgradnja objekata radi stavljanja u funkciju turizma
 • MJERA 6.: poticanje razvoja i unaprjeđenje usluge u ruralnom turizmu
 • MJERA 7.: potpore za autohtonu eno i gastro ponudu
 • MJERA 8.: potpore za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama

(više…)

Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2024. godini

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21, 22/23), Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva od 29.02.2024., Općinski načelnik je dana 04.03.2024. godine objavio

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2024. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2024. godini iz sredstava Proračuna Općine za slijedeće mjere:

MJERA 1.: Ulaganja u fizičku imovinu – potpore za ulaganja u objekte vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede
MJERA 2.: Potpore sektoru stočarstva
o Podmjera2.1. Subvencija osjemenjivanja u sektoru stočarstva (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo…)
o Podmjera2.2.Potpora za nabavu životinja za uzgoj
MJERA 3.: Potpore u sektoru ratarstva
o Podmjera 3.1.Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima
MJERA 4.: Potpore u sektoru voćarstva i vinogradarstva– sufinanciranje kupnje loznih i voćnih sadnica
MJERA 5.: Potpore u sektoru povrtlarstva i cvjećarstva – sufinanciranje plasteničko-stakleničke proizvodnje
MJERA 6.: Potpora očuvanju i proširenju pčelinjeg fonda
MJERA 7.: Potpora ulaganju u preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu
MJERA 8. Jednokratna pomoć u pokrivanju šteta na poljoprivrednim gospodarstvima
(više…)

Obavijest o prethodnom savjetovanju: Održavanje nerazvrstanih cesta

Naručitelj Općina Kneževi Vinogradi planira pokrenuti postupak javne nabave za: Održavanje nerazvrstanih cesta.

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16, 114/22) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom, Naručitelj Općina Kneževi Vinogradi stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi koja sadrži: opće podatke o postupku nabave, upute za ponuditelje, tehničku dokumentaciju, kriterije za odabir ponude, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, troškovnik.

Prethodno savjetovanje je objavljeno na: Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske – eojn.hr., a otvoreno je do: 12.03.2024. do 23:59:59 sati.

Radni sastanak na temu sprječavanja šteta od prekomjernog broja jelenske divljači

Općina Kneževi Vinogradi organizira radni sastanak s lovačkim društvima i Osječko-baranjskom županijom na temu sprječavanja šteta od prekomjernog broja jelenske divljači na području Kneževih Vinograda, Kamenca i Kotline.

Sastanak će se održati dana 05.03.2024. godine (utorak) na SRC Bazeni, Restoran Panon u Kneževim Vinogradima s početkom u 17,00 sati.

27. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 26.2.2024. godine s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportsko-rekreacijskog centra – Bazeni – restoran “Panon” u Kneževim Vinogradima. (više…)

Anketa o javnoj percepciji obnove šuma u Europi

U okviru međunarodnog projekta SUPERB pozivamo Vas da sudjelujete u anketi koja ima za cilj podržati integraciju javnog mišljenja o šumama u kreiranje budućih šumarskih politika i upravljanje šumama.

(više…)

Obavijest stanovnicima Općine Kneževi Vinogradi u svezi promjene poreznih kartica

O B A V I J E S T STANOVNICIMA OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI U SVEZI PROMJENE POREZNIH KARTICA

Ovim putem obavještavamo stanovnike Općine Kneževi Vinogradi kojima se obračunava porez na dohodak od nesamostalnog rada (zaposlenici i umirovljenici) da se s obzirom na P1 područje u koje je svrstana Općina Kneževi Vinogradi po novoj Odluci o razvrstavanju, porezne kartice mijenjaju isključivo u Poreznoj upravi.

Promjena se vrši putem:
– Sustava e-Porezna
– Odlaskom u Ispostavu Beli Manastir. (više…)

Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

Na temelju članka 17.- 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/08, 112/19 – u nastavku teksta
ZSNLP(R)S ), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kneževi Vinogradi raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

– Referent za obračun rashoda, plaća i evidenciju dugotrajne imovine – jedan/ jedna izvršitelj/ica (M/Ž), na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 mjeseca. (više…)

Poziv zainteresiranim subjektima za podnošenje inicijativa za pokretanje postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 85. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21, 22/23), Općinski načelnik je dana 30.01.2024. objavio

Poziv zainteresiranim subjektima za podnošenje inicijativa za pokretanje postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi (više…)

Obavijest o radnom vremenu blagajne

Sukladno Odluci o radnom vremenu blagajne Općine Kneževi Vinogradi u 2024. godini ovim putem obavještavamo da će blagajna u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi (privremeno sjedište Dom kulture Kneževi Vinogradi) raditi svakim radnim danom u vremenu od 8,00 sati do 13,00 sati.

Također, blagajna Općine Kneževi Vinogradi će i u 2024. godini raditi po mjestima u prostorijama Doma kulture i to po sljedećem rasporedu:

Odluka o radnom vremenu blagajne u 2024.

1 2 3 44