Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Općina Kneževi Vinogradi, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Službeni glasnik 25/13, 85/15), dana 18.01.2021. objavljuje  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi – savjetovanje traje od 18. siječnja do 17. veljače 2021. godine.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 17. veljače 2021. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Statutarne odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Kneževi Vinogradi s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine
Kneževi Vinogradi. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Kneževi Vinogradi koji je objavljen na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi predstavlja radni materijal pa je kao takav
podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Tekst obavijesti

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Obrazloženje

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Kneževi Vinogradi

Općina Kneževi Vinogradi, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Službeni glasnik 25/13, 85/15), dana 18.01.2021. objavljuje  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Kneževi Vinogradi – savjetovanje traje od 18. siječnja do 17. veljače 2021. godine.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 17. veljače 2021. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Statutarne odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Kneževi Vinogradi s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine
Kneževi Vinogradi. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Kneževi Vinogradi koji je objavljen na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi predstavlja radni materijal pa je kao takav
podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Tekst obavijesti

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Kneževi Vinogradi

Statut Općine Kneževi Vinogradi (pročišćeni tekst)

Obrazloženje

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Obavijest aktivnim korisnicima naknade za stanovanje

Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi OBAVJEŠTAVA aktivne korisnike naknade za stanovanje (koji to nisu još učinili) da su u obvezi do 31.01.2021. godine dostaviti dokaz o daljnjem primanju zajamčene minimalne naknade, kako bi se isplata naknade za stanovanje nastavila u 2021. godini.

S obzirom da je 31.01.2021. nedjelja, dokaz se može dostaviti i 01.02.2021. godine.

Ukoliko korisnici ne dostave navedeni dokaz, daljnja isplata biti će obustavljena, a novi Zahtjev biti će moguće podnijeti tek za 3 mjeseca.

Također obavještavamo korisnike zajamčene minimalne naknade sa područja Općine Kneževi Vinogradi koji to još nisu učinili da Zahtjev za ostvarenje prava na pomoć za stanovanje mogu podnijeti svaki radni dan od 07:00 – 15:00h.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik broj 9/15), Programa javnih potreba iz Proračuna Općine za 2021. godinu i Odluke o utvrđivanju prioriteta financiranja, načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata koje u određenom području provode udruge u 2021. godini od 08. siječnja 2021. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet ovog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Javni natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata Udruga, namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u
prioritetnim područjima:
1. Sport i rekreacija;
2. Kultura;
3. Socijalna skrb;
4. Gospodarstvo;
5. Ostale društvene potrebe koje su usmjerene na poboljšanje kvalitete življenja na području Općine Kneževi Vinogradi, a sve sukladno Uputama za
prijavitelje, koje su sastavni dio ovog Javnog natječaja
II. UVJETI ZA PRIJAVU
Na ovaj Javni natječaj mogu se javiti sve Udruge sa sjedištem na području Općine Kneževi Vinogradi i/ili čiji su članovi s područja Općine Kneževi Vinogradi i/ili koje provode program ili projekt na području Općine Kneževi Vinogradi, i to u području sporta i rekreacije, kulture, socijalne skrbi, gospodarstva i ostalih društvenih potreba koje su usmjerene na poboljšanje kvalitete življenja na području Općine Kneževi Vinogradi, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti.
Prijavu programa ili projekta na Javni natječaj može podnijeti Udruga koja je upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija te vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Kneževi
Vinogradi te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
Udruga mora priložiti dokaz da se protiv odgovorne osobe u udruzi ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.
III. UKUPNA VRIJEDNOST JAVNOG NATJEČAJA I IZNOS POTPORE
Za financiranje programa i projekata Udruga u okviru ovog Javnog natječaja, u Proračunu Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.205.000,00 kn.
Raspodjela financijskih sredstava udrugama unutar programskih područja određuje se sukladno kriterijima posebne Odluke, a što se navodi u Uputama za prijavitelje.
IV. NAČIN I ROK PRIJAVE
Programi se prijavljuju na propisanim obrascima, koji čine sastavni dio ovog Javnog natječaja.
Obrasce je potrebno u cijelosti popuniti tiskano elektronskim putem sa svim podatcima koji se traže.
Svaka prijava mora biti ovjerena i potpisana od odgovorne osobe.
Uz prijavu je potrebno priložiti svu dokumentaciju kojom se dokazuje ozbiljnost namjere realizacije pripremljenih programa kao i postojanje opravdanosti da se program sufinancira iz proračuna Općine Kneževi Vinogradi.
Prijave se, na propisanim obrascima i s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici šalju preporučeno poštom ili osobno predaju na sljedeću adresu:

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Jedinstveni upravni odjel
Hrvatske Republike 3
31309 Kneževi Vinogradi

s naznakom ˝Natječaj za udruge – NE OTVARAJ˝.
Rok za podnošenje prijave na ovaj Natječaj je 30 dana, odnosno zaključno s 08.02.2021. godine.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora te postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
Udruge nezadovoljne odlukom o dodjeli sredstava ili odbijanju prijave imaju pravo prigovora sukladno Uputama za prijavitelje.
V. DODATNE INFORMACIJE
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina@knezevi-vinogradi.hr .

Javni natječaj za udruge
Javni natječaj za udruge na mađarskom
Upute za prijavitelje

Opisni obrazac
Obrazac proračuna
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac izjave o ispunjenju obveza

Opisni-izvještaj-programa-projekta
Obrazac-financijskog-izvješća

Obavijest o dodjeli pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda dodijeljenih iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Obavijest o dodjeli pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda dodijeljenih iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Obavještavamo sve oštećenike koji su tijekom 2020. godine pretrpjeli i prijavili štetu od prirodnih nepogoda na području Općine Kneževi Vinogradi (mraz, olujni i orkanski vjetar s oborinama) da je  Vlada Republike Hrvatske  na sjednici održanoj 23.prosinca 2020. godine donijela Odluku o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje  i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda u 2020. godini te dijelom u 2019. (KLASA: 022-03/20-04/488; URBROJ: 50301-05/16-20-2), a temeljem Zaključka Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda (KLASA: 422-02/20-01/39; URBROJ: 513-06-02-20-4) od 27. studenog 2020.

Sredstva Državnog proračuna dodijeljena su kao pomoć za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda po JLS na području Osječko-baranjske županije za štete nastale na prinosima u poljoprivredi.

Na području Općine Kneževi Vinogradi je od ukupno izračunate štete u iznosu 37.050.047,61 kuna, priznata šteta po Državnom povjerenstvu u iznosu 22.288.885,05 kuna.

Odobrena pomoć iz Državnog proračuna  po Odluci Vlade RH za područje Općine Kneževi Vinogradi  iznosi  477.578,22 kuna i bit će isplaćena za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i to: za štete na prinosima u poljoprivredi u 2020. godini za oštećenja na kulturi od 60% i više onim oštećenicima koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika, a dodjela pomoći ne uključuje prijavljene štete manje od 1.000,00 kuna te iznose dodijeljene pomoći veće od 150.000,00 kuna po oštećeniku.

Ukupno će temeljem Odluke Vlade RH biti isplaćena pomoć za 77 oštećenika za štete na prinosima u  poljoprivredi  na području Općine Kneževi Vinogradi, a ista će iznositi od 56,57 kuna do 150.000,00 kuna.

Tekst obavijesti

Tekst obavijest – HU

Povodom božićnih blagdana Općina Kneževi Vinogradi podijelila 495 slatkih paketića i 347 božićnica

Na veliku radost djece, Općina Kneževi Vinogradi je tradicionalno i ove godine podijelila slatke božićne paketiće svoj djeci sa područja Općine od rođenja do 8. razreda osnovne škole.

Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju nije bilo moguće provesti prigodnu podjelu kao prethodnih godina, stoga je podjela organizirana u vrtićima i školama i po naseljima Općine. Slatki božićni paketići su tako izmamili osmijeh kod 495 djece s područja Općine.

Kako se brine o najmlađim mještanima, tako se vodi briga i o mještanima starije životne dobi ali i socijalno ugroženima. Stoga je ove godine podijeljeno 347 božićnica u iznosu od 200,00 kuna svim umirovljenicima i socijalno ugroženim osobama čija primanja ne prelaze iznos od  1.700,00 kuna.

 

28. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva:

28. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 21.12.2020. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 16,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o Izmjeni Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu – III. IzmjenaProračun Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu – III. izmjena;
2. Donošenje Oduke o izmjeni i dopuni sljedećih Programa:
– Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. godini;
– Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu;
– Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
– Izmjena i dopuna Programa unapređenja stanovanja i zajednice na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
– Izmjena i dopuna Programa ulaganja u razvoj gospodarstva u 2020. godini;
– Izmjena i dopuna Programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite u 2020. godini;
– Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
– Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
– Izmjena i dopuna Programa pomoći obrazovanju u 2020. godini;
– Izmjena i dopuna Programa pomoći religiji u 2020. godini;
– Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2020. godini
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića „Zeko“ Kn. Vinogradi;
4. Donošenje Odluke o vrijednosti osnovice za obračun plaća zaposlenika Dječjeg vrtića „Zeko“ Kn. Vinogradi;
5. Donošenje Odluke o sufinanciranju građenja vodnih građevina

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana virusom COVID-19 na sjednici koristite maske za lice.

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija


Na temelju članka 5. stavak 1. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik 7/19), Općinski načelnik dana 08.12.2020. na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela raspisao je

NATJEČAJ za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

I
Ovim natječajem dodjeljuju se učeničke i studentske stipendije u akademskoj, odnosno školskoj 2020./2021.godini u kategoriji

1. UČENIČKE STIPENDIJE:
1.1. 5 stipendija za uspjeh u školi za srednjoškolske učenike u mjesečnom iznosu od 200,00 kn po učeniku;
1.2. 5 stipendija prema socijalnom statusu za srednjoškolske učenike u mjesečnom iznosu od 200,00 kn po učeniku;
1.3. 5 stipendija za deficitarna zanimanja (2 stipendije za zanimanje: mesar i 3 stipendije za zanimanje: veterinarski tehničar u suradnji s Beljem d.d.) za srednjoškolske učenike u mjesečnom iznosu od 200,00 kn po učeniku od strane Općine, te dodatnom stipendijom u iznosu od 400,00 kn od strane Belja d.d. prema posebnom ugovoru.

2. STUDENTSKE STIPENDIJE – ZA SVE STUDENTE
2.1. Neograničen broj sukladno uvjetima natječaja u mjesečnom iznosu od 500,00 kn po studentu.

Učenik može podnijeti prijavu i po socijalnom statutu i po uspjehu, odnosno za deficitarna zanimanja u odvojenim prijavama. Ako ostvaruje pravo i po socijalnom statusu i po uspjehu, ostvarit će samo po socijalnom statusu, dok će na listu prema uspjehu ući slijedeći učenik ili student, ako ispunjava, ako je podnio za sve tri kategorije, a pripada deficitarnom zanimanju iz točke 1.3. ostvarit će samo za deficitarna
zanimanja.

Odobrene stipendije dodjeljuju se učenicima/studentima do završetka školovanja za koje su im dodijeljene.

II
Pravo na dodjelu Stipendija:

1) UČENIČKE STIPENDIJE
1.1. Učeničke stipendije za uspjeh u školi da su državljani Republike Hrvatske;
 da su redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole;
 da imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje 1 godinu;
 da imaju prosjek ocjena najmanje 4,0;
 da nisu korisnici druge stipendije, osim za deficitarna zanimanja po sporazumu Općine i dr. pravne osobe;
 da podnositelji i članovi uže obitelji (roditelji, braća) u trenutku podnošenja prijave ne duguju proračunu Općine.

Elementi za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:
 uspjeh u školovanju;
 postignuti izvanškolski rezultati tijekom školovanja.

U slučaju da više kandidata za stipendije za uspjeh u školi ima isti broj bodova, prednost ima kandidat lošijeg socijalnog statusa koji se utvrđuje na osnovu dokaza o socijalnim prilikama u obitelji kandidata (potvrda o visini dohotka porezne uprave, broj članova obitelji i dr)

1.2. Stipendije prema socijalnom statusu
 da su državljani Republike Hrvatske;
 da su redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole;
 da imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje 1 godine;
 da nisu stariji od 18 godina;
 da nisu korisnici druge stipendije;
 da podnositelji i članovi uže obitelji (roditelji, braća) u trenutku podnošenja prijave ne duguju proračunu Općine.

Elementi za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:
 socijalni status učenika;
 uspjeh u školovanju.

1.3. Stipendije za deficitarna zanimanja: MESAR I VETERINARSKI TEHNIČAR
 da su državljani Republike Hrvatske;
 da su redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole;
 da imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje 1 godinu;
 da nisu stariji od 18 godina;
 da nisu korisnici druge stipendije, osim za deficitarna zanimanja iz točke 1.3. prema posebnom Sporazumu između Općine i Belja plus d.o.o.;
 da podnositelji i članovi uže obitelji (roditelji, braća) u trenutku podnošenja prijave ne duguju proračunu Općine.

Elementi za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:
 socijalni status učenika;
 uspjeh u školovanju.

2. STUDENTSKE STIPENDIJE
 da su državljani Republike Hrvatske;
 da su redoviti studenti prve, druge ili više godine studija;
 da imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje 1 godinu;
 da nisu apsolventi;
 da nisu stariji od 26 godina;
 da nisu korisnici druge stipendije;
 da podnositelji i članovi uže obitelji (roditelji, braća) u trenutku podnošenja prijave ne duguju proračunu
Općine.

III
Učenici ili studenti dobitnici Stipendije Općine Kneževi Vinogradi ne mogu istovremeno primati i druge stipendije, osim pod uvjetima iz ovog natječaja.

IV
Učenici, odnosno studenti koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 Obvezna dokumentacija:
– potpuno popunjen prijavni obrazac (obrazac sastavni dio natječaja i nalazi se na web stranici Općine);
– preslika domovnice;
– preslika osobne iskaznice;
– uvjerenje o prebivalištu MUP-a;
– potvrda o upisu u školsku, odnosno akademsku godinu 2020/2021 (Srednje škole, odnosno Fakulteta);
– potvrda porezne uprave o prihodima za sve članove obitelji za prethodnu godinu i u tekućoj godini;
– dokaz o mjesečnim prihodima članova obitelji (preslike isplatnih lista plaće i sl.)
Dodatno za učeničku stipendiju:
– dokaz o ocjenama iz prethodne dvije godine srednje škole, osim za učenike drugog razreda koji dostavljaju dokaz iz prvog razreda – potvrda škole, odnosno prijepis ocjena;
– opcionalno radi ostvarenja većeg broja bodova kod učeničkih stipendija:
– dokaz – potvrda Centra za socijalnu skrb, ukoliko je učenik/student član obitelji koji prima zajamčenu minimalnu naknadu, ili su kategorizirane kao osobe s posebnim potrebama, kao i ako su korisnici drugih davanja Centra za socijalnu skrb
– dokaz o osvojenom 1., 2. odnosno trećem mjestu na županijskom ili državnom ili međunarodnom natjecanju

Prijave koje nisu potpune, odnosno ne sadrže obveznu dokumentaciju, ili ne stignu u propisanom roku neće se uzeti u razmatranje.

V
Prijava za dodjelu stipendija s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu, oglasnim pločama i na web stranici Općine putem pošte na adresu:

Općina Kneževi Vinogradi
Jedinstveni upravni odjel
31309 Kneževi Vinogradi
Hrvatske Republike 3.

S naznakom „Za natječaj za dodjelu stipendije ______________“

(navesti za koju stipendiju se javlja učeničku/studentsku po uspjehu ili socijalnom statusu)

VI
Na temelju priložene dokumentacije Povjerenstvo imenovano od strane Općinskog načelnika izvršit će bodovanje kandidata prema utvrđenim pravilima sukladno Pravilniku o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik 7/2019).

Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Kneževi Vinogradi te putem obavijesti kandidata.
Svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu u roku osam dana od dana objavljivanja liste.

Povjerenstvo je dužno donijeti odluku o prigovoru u roku osam dana nakon isteka roka za prigovor. Odluka o prigovoru je konačna.
Način korištenja stipendije, gubitak stipendije i drugi uvjeti i prava određeni su pravilnikom o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija.

Za sve što nije navedeno u ovom natječaju direktno se primjenjuju odredbe Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik 7/19).

Tekst javnog natječaja – HR
Obavijest o javnom natječaju – HU
Obrazac prijave
Privola – izjava o zaštiti osobnih podataka

Obavijest o isplati jednokratne pomoći (božićnice) socijalno ugroženom stanovništvu sa područja Općine Kneževi Vinogradi

Isplata jednokratne pomoći (božićnice) socijalno ugroženom stanovništvu sa područja Općine Kneževi Vinogradi:

1. Pomoć će se isplatiti u iznosu od 200,00 (dvjesto) kuna
– Umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 1.700,00 (tisuću sedamsto) kuna mjesečno, kao i
– korisnicima socijalne pomoći čija mjesečna pomoć ne prelazi iznos od 1.700,00 (tisuću sedamsto) kuna.

2. Visina mirovine odnosno socijalne pomoći dokazuje se dokumentom (odrezak o visini posljednje mirovine odnosno pomoći) i uz predočenje osobne iskaznice i OIB-a.

REDOSLIJED ISPLATE PO SELIMA

1. KNEŽEVI VINOGRADI, MIRKOVAC, JASENOVAC I KAMENAC – od 09.12.2020. do 11.12.2020. u prostorijama Doma kulture u Kn. Vinogradima od 10,00 do 13,00 sati;
2. KARANAC – 08.12.2020. (UTORAK) od 08,00 do 10,00 sati u prostorijama Doma kulture;
3. ZMAJEVAC – 08.12.2020. (UTORAK) od 08,00 do 10,00 sati u prostorijama Doma kulture;
4. SUZA – 08.12.2020. od (UTORAK) 10,15 do 12,15 sati u prostorijama Doma kulture;
5. KOTLINA – 08.12.2020. (UTORAK) od 11,00 do 12,30 sati u prostorijama Doma kulture (prostorija bivše gostionice).

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana virusom COVID-19 prilikom dolaska obavezno koristite zaštitnu masku.

U slučaju spriječenosti nositelja, isplata će se izvršiti bilo kojem punoljetnom članu uže obitelji uz predočenje traženih dokumenata.

U slučaju zakašnjenja, novac se može podići u Domu kulture u Kneževim Vinogradima od 09.12. do 11.12 2020. u vremenu od 10,00 do 13,00 sati.

Nakon navedenih rokova nećete biti u mogućnosti podići božićnicu.

Obavijest o isplati božićnice – HR
Obavijest o isplati božićnice – HU

27. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva: 27. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati dana 09.12.2020. godine (SRIJEDA) s početkom u 16,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o produljenju važenja Strategije Općine Kneževi Vinogradi 2015.-2020.;
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja „Stare vinarije“ u Kneževim Vinogradima;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu;
4. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
5. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
6. Donošenje Programa:
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini;
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu;
Program utroška sredstava od prihoda prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini;
Program korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini;
Program utroška sredstava šumskog doprinosa;
Program utroška sredstava vodnog doprinosa;
Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini;
Program javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
Program pomoći religiji u 2021. godini;
Program javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
Program javnih potreba u kulturi Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
7. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini, te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
8. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje;
9. Donošenje Godišnjeg plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
10. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
11. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Kneževi Vinogradi
12. Donošenje Odluke o izmjeni Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017-2020. godine
13. Polugodišnji izvještaj o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine
14. Razno na znanje:
– Informacija o radu Vinoteke i Zavičajnog muzeja u Zmajevcu;
Informacija o Poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni u Kneževim Vinogradima;

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana virusom COVID-19 na sjednici koristite maske za lice.

Obavijest o podjeli božićnih paketića za djecu s područja Općine Kn. Vinogradi

Obavještavamo Vas da će Općina Kneževi Vinogradi i ove godine povodom božićnih blagdana dijeliti paketiće za djecu s područja Općine.

Osim djece predškolskog uzrasta, i ove godine će pravo na paketić imat i sva djeca s područja Općine Kneževi Vinogradi koja pohađaju osnovnu školu od prvog do osmog razreda.

Za djecu predškolskog uzrasta (do 7 godina koja ne idu u vrtić) roditelji se mogu javiti svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati na broj telefona Općine 730-938 do 07.12.2020. godine (Ponedjeljak)

NAPOMENA: radi preventivnih mjera djelovanja protiv covid-19 virusa, prijave primamo ISKLJUČIVO telefonskim pozivom.

Obavijest – HR

Obavijest – HU

Obavijest o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kneževi Vinogradi

VAŽNA OBAVIJEST O RADU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA – JUO OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

Poštujući i pridržavajući se svih epidemioloških mjera Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi od
30.11.2020.:

RAD SA STRANKAMA provodit će ISKLJUČIVO TELEFONOM ILI ELEKTRONSKI, samo iznimno osobno uz prethodnu najavu (ako se zahtjev ni na koji način ne može riješiti telefonom ili mail-om)

MOLIMO KONTAKTIRAJTE NAS:
– Telefonskim putem na broj: 031/730-938
– Faxom na broj: 031/732-106
– E.mail: opcina@knezevi-vinogradi.hr
pisarnica@knezevi-vinogradi.hr

RAD BLAGAJNE SE OBUSTAVLJA
U Općini dok traju epidemiološke mjere nije moguće vršiti plaćanje komunalne naknade i dr. prihoda, isto se vrši putem pošte, banaka, trg.objekata ili intern.bankarstvom

Osobe koje zbog nužnosti rješavanja zahtjeva, dogovorenih sastanaka i sl., uz prethodnu najavu telefonskim putem, dolaze u prostorije Općine dužne su na ulazu POZVONITI, te uz obavezno korištenje maske evidentirati se na samom ulazu.

Ispričavamo se na ovakvom načinu postupanja i ujedno zahvaljujemo na razumijevanju navedenih postupaka, koji su rezultat preporuka i uputa nadležnih državnih tijela.

Obavijest o radu JUO – HR

Obavijest o radu JUO – HU

Obavijest o zbrinjavanju nusproizvoda životinjskog podrijetla

Obavještavaju se mještani sa područja Općine Kneževi Vinogradi da će Veterinarska stanica Beli Manastir osigurati spremnik – kontejner za zbrinjavanje animalnog otpada od svinjokolja.

Spremnik će se nalaziti u dvorištu Veterinarske stanice u Kn. Vinogradima u periodu od 20.11.2020. do kraja veljače 2021. godine.

U spremnik se smije odlagati isključivo animalni otpad od svinjokolja.

Strogo se zabranjuje bacanje animalnog otpada po kanalima i drugim javnim površinama.

Kontrolu će vršiti komunalni radnici i komunalni redar općine, te će protiv počinitelja biti podnesena kaznena prijava.

Obavijest – HR

Obavijest – HU

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi koji koriste udruge

Odluka o izmjeni zaključka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora koji koriste udruge po raspisanom Javnom natječaju (15.12.2020.)

Zaključak o izboru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora koji koriste udruge po raspisanom Javnom natječaju (04.12.2020.)


Izmjena javnog natječaja za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi koji koriste udruge (23.11.2020.)


Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne Novine 125/11, 64/15, 112/18), članka 6. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 1/2016), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi raspisao je

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi koji koriste udruge

Članak 1.
Predmet Javnog natječaja je davanje u zakup poslovnih prostora koji koriste udruge i to kako slijedi:

 

R.BR.

 

LOKACIJA

 

PROSTORIJE

 

POVRŠINA

 

NAMJENA

IZNOS POČETNE MJESEČNE ZAKUPNINE U KUNAMA
  KNEŽEVI VINOGRADI        
 

1.

Poslovni prostor u Domu kulture u Kneževim Vinogradima, Glavna 82. Prostorija na katu br.4.  

-2 prostorije i hodnik

 

49 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

14,70

 

2.

Poslovni prostor u Domu kulture u Kneževim Vinogradima, Glavna 82. Prostorija br.12 (zapadni dio objekta)  

-Prostorija

 

43,65 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

13,10

 

 

3.

Poslovni prostor u Domu kulture u Kneževim Vinogradima, Glavna 82. Podrumski dio objekta  

-2 prostorije

 

41,65 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

12,50

 

 

4.

Poslovni prostor objekta „Stara ambulanta“ u Kneževim Vinogradima, Glavna 78., Ulaz 1.  

-Prostorija

 

37 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

11,10

 

 

 

5.

Poslovni prostor objekta „Stara ambulanta“ u Kneževim Vinogradima, Glavna 78., Ulaz 2. Prostorija 2.  

-2 prostorije

 

 

40 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

12,00

 

 

 

6.

Poslovni prostor objekta „Stara ambulanta“ u Kneževim Vinogradima, Glavna 78., Ulaz 3. Prostorija 1. i 4.  

-Praonica

-Ured

 

 

22 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

6,60

KARANAC  
7. Poslovni prostor u sklopu Doma kulture u Karancu, Šandora Petefija 68.  

-2 prostorije

 

 

33 m²

 

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

6,60

 

 

 

8.

 

Poslovni prostor lovačkog doma u Karancu, Šandora Petefija 3e

 

 

-Cijela zgrada

 

 

103,66 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi za područje djelatnosti lovstva  

 

20,73

JASENOVAC  
 

 

9.

 

 

Poslovni prostor – objekt društvene namjene u Jasenovcu

 

 

-Cijela zgrada

 

 

97 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi za područje djelatnosti lovstva  

 

4,85

 

KOTLINA  
 

10.

 

Dvorišni poslovni prostor u Kotlini, Glavna 90a

 

-Prostorija

 

67 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

6,70

 

SUZA  
11. Poslovni prostor u Domu kulture u Suzi, Maršala Tita 105. Zajednički prostor na katu br.2.  

-2 prostorije

 

65 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

13,00

 

12. Poslovni prostor u Domu kulture u Suzi, Maršala Tita 105. Zajednički prostor na  katu br.3.  

-2 prostorije

 

65 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

13,00

 

13. Poslovni prostor u Domu kulture u Suzi, Maršala Tita 105. Ulaz sa ulice  

-2 prostorije

 

35 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

7,00

 

14. Poslovni prostor u zgradi DVD Suza, Acs Gedeona, Suza, Maršala Tita  

-3 prostorije

 

40 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

8,00

ZMAJEVAC  
15. Poslovni prostor u Domu kulture u Zmajevcu, Maršala Tita 90. Prostorija na katu br.1.  

-Prostorija

 

 

20 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

4,00

 

 

16.

Poslovni prostor u Domu kulture u Zmajevcu, Maršala Tita 90. Prostorija na katu br.2.  

-Prostorija

 

80 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

16,00

 

17.

Poslovni prostor u Domu kulture u Zmajevcu, Maršala Tita 90. Prostorija na katu br.3.  

-Prostorija

 

28 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

5,60

 

 

18.

Poslovni prostor u Domu kulture u Zmajevcu, Maršala Tita 90. Ulaz sa ulice (bivši tic) -Prostorija  

18 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

3,60

 

19.

Poslovni prostor Mađarska kuća u Zmajevcu, Maršala Tita 138. Cjelina 1.  

-Zgrada s ulične strane (ključ)

 

109 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

21,80

 

 

20.

Poslovni prostor Mađarska kuća u Zmajevcu, Maršala Tita 138. Cjelina 2. – dvorišni dio  

-Zgrada u dvorišnom dijelu

 

126 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

25,20

 

21.

 

Poslovni prostor pecaroški dom, Sunjog čarda

 

-Cijela zgrada

 

107 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi za područje djelatnosti ribolovstva  

21,40

Članak 2.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čije se aktivnosti provode na području Općine Kneževi Vinogradi, a koje uplate jamčevinu u vrijednosti početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor koji se natječu i to na žiro-račun Općine HR83 2340009 18195 00000 s pozivom na broj: 68 7706-OIB i koje nemaju dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se udruga pridržava rokova plaćanja.

Uplaćena jamčevina se vraća natjecateljima koji ne uspiju u natječaju u roku 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg natjecatelja, dok se odabranim natjecateljima uračunava u zakupninu. Odustalim natjecateljima jamčevina se zadržava kao odustatnina.

Članak 3.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda koja uz ispunjene uvjete natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
Prvenstveno pravo na odabir ponuditelja poslovnog prostora ostvaruju udruge koje su prostor i do sada koristile ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate ponuđeni iznos zakupnine.

Članak 4.
Poslovni prostor mora se u funkciju staviti u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora.
Mjesečna zakupnina plaća se unaprijed najkasnije do desetog dana u mjesecu, uz mjesečnu zakupninu zakupnik je dužan plaćati i sve režijske troškove, čije će se plaćanje detaljno urediti ugovorom o zakupu.
Prilikom sklapanja Ugovora o zakupu, koji se sklapa kao ovršna isprava, zakupnik je dužan dostaviti i bjanko zadužnicu na 5.000,00 kuna.

Članak 5.
Ponuda obvezno mora sadržavati:
1. Podatke o udruzi (adresa, OIB ovlaštene osobe za zastupanje, ispis iz Registra udruga);
2. Oznaku prostora za koji se natječe (redni broj i lokacija);
3. Ponuđenu cijenu mjesečne zakupnine za prostor za koji se natječe;
4. Rok početka rada u poslovnom prostoru, koji ne može biti dalji od 30 dana od dana sklapanja ugovora;
5. Dokaz o uplati jamčevine;
6. Dokaz za obavljanje djelatnosti (izvadak iz Statuta i sl.);
7. Preslik osobne iskaznice za odgovornu osobu;
8. Potvrdu Porezne uprave o ne postojanju dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu i
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave po bio kojoj osnovi javnih davanja ne stariju od 30
dana od dana objave javnog natječaja;
9. Potvrdu Općine Kneževi Vinogradi o ne dugovanju po bilo kojoj osnovi
10. Dokaz dosadašnjeg korištenja poslovnog prostora (Ugovor, Odluka o davanju na korištenje, preslike računa
režija ili drugi pravovaljani dokaz)

Članak 6.
Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama – preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave obavijesti u dnevnom tisku, te cijelog natječaja na oglasnim pločama i web stranici Općine: www.knezevi-vinogradi.hr, na adresu:

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Jedinstveni upravni odjel
Hrvatske Republike 3.
31309 Kneževi Vinogradi

s naznakom ˝Za natječaj za zakup poslovnog prostora u __________ ( naziv prostora – lokacija)

– NE OTVARAJ˝

Članak 7.
Zainteresirani natjecatelji tijekom otvorenog natječaja mogu uz nazočnost ovlaštene osobe zakupodavca izvršiti uvid u poslovni prostor za koji se natječe uz prethodnu najavu osobno ili na tel. 031/730-938 (Općina Kneževi Vinogradi), svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati, te zatražiti dodatna pojašnjenja u svezi natječaja.

Članak 8.
Javno otvaranje ponuda obavit će Komisija 01.12.2020. godine s početkom u 12,00 sati.
Odluku o davanju u zakup donosi Općinski načelnik u roku 30 dana od dana otvaranja ponuda.
Općinski načelnik zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude.

Tekst Javnog natječaja
Ponuda

Obavijest o početku deratizacije na području Općine Kneževi Vinogradi

OBAVIJEST O POČETKU DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

Obavještavamo građane s područja Općine Kneževi Vinogradi da će tvrtka Asanator d.o.o. izvoditi jesenski tretman sustavne deratizacije u vremenu od 19. do 23. studenog 2020. i to:

– 19.11.2020. godine – Kneževi Vinogradi
– 20.11.2020. godine – Karanac, Zmajevac
– 23.11.2020. godine – Suza, Kotlina, Kamenac, Ciglane, Jasenovac, Mirkovac i Sokolovac

Tekst obavijesti – HR

Tekst obavijest – HU

Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu

Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu


Jedinstveni format vodiča za građane uz Proračun za 2021. godinu
Uputa o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskog korisnika uključenih u proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu


Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu 

Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
Program utroška sredstava od prihoda prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini
Program korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini
Program utroška sredstava šumskog doprinosa
Program utroška sredstava vodnog doprinosa
Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
Program javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini
Program pomoći religiji u 2021. godini
Program javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini


Prijedlog proračuna za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2013. godinu

Obrazloženje prijedloga proračuna

1 2 3 28