Javni poziv za sufinanciranje školskih knjiga i opreme iz Mjere 5. Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023. godine „Lakše do školskih knjiga i opreme“

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20) i točke 5. Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine (Službeni glasnik 12/18), Općinski načelnik dana 10.08.2020. godine raspisuje JAVNI POZIV za sufinanciranje školskih knjiga i opreme iz Mjere 5. Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023. godine „LAKŠE DO ŠKOLSKIH KNJIGA I OPREME“

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za sufinanciranje iz Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine iz Mjere 5. „Lakše do školskih knjiga i opreme“. Školske knjige i oprema će se sufinancirati u iznosu 300,00 kuna po učeniku koji zadovoljava uvjete iz Javnog poziva.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Pravo na sufinanciranje ostvaruju osnovnoškolski i srednjoškolski učenici:
– učenici osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Kneževi Vinogradi ukoliko pohađaju osnovnu školu u Kneževim Vinogradima i Zmajevcu (uključujući i područne škole) te
– učenici srednjih škola.

III. UVJETI PRIHVATLJIVOST
Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora u 100%-tnom iznosu ili ukupan postotak sufinanciranja ne može prijeći 100% Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene
potpore.

IV. OBVEZNA DOKUMENTACIJA
– Potpuno i čitko popunjen obrazac O-Z-OB-5
– Izjava o dvostrukom financiranju i privola (dio obrasca)
– Preslika o.i. za podnositelja – jedan od roditelja;
– Potvrda škole za djecu o upisu u šk.godinu 2020./2021. (za učenike srednjih škola)
– preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.

V. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Podnositelji svoje zahtjeve (na propisanom obrascu) uz prilaganje obvezne dokumentacije podnose poštom ili osobno svakim radnim danom JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU, OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi.
Natječaj je otvoren do 14 rujna 2020. godine. Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu na koju se poziv odnosi.

VI. ISPLATA SREDSTAVA I KONTROLA
Na temelju uredne i potpune prijave Općinski načelnik donosi Odluku o isplati potpore u roku 30 dana. Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Općine Kneževi Vinogradi.
Sve što nije navedeno u tekstu ovog Javnog poziva, primjenjivat će se odredbe Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine (Službeni glasnik 12/18).

Tekst javnog poziva – HR

Tekst javnog poziva – HU

Obrazac prijave – O-Z-OB-5

Priopćenje povodom šteta uzrokovanih nepovoljnim vremenskim uvjetima

Radi sagledavanja i utvrđivanja mogućih šteta od posljedica velikih količina oborina, vjetra i tuče, koji su unazad nekoliko dana, a posebno 04. kolovoza 2020. zahvatile područje Općine Kneževi Vinogradi i mogućeg podnošenja zahtjeva za proglašenjem prirodne nepogode sukladno zakonskim propisima obavještavaju se vlasnici ratarskih i povrtlarskih kultura, trajnih nasada voćnjaka i vinograda, te stambenih objekata i drugih dobara ukoliko su pretrpjeli štetu uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta velike količine oborina, grada, vjetra i sl. na ratarskim i povrtlarskim kulturama, trajnim nasadima voćnjaka i vinograda, te stambenim objektima i drugim dobrima da zaključno do 25.kolovoza 2020.godine u vidu prvog priopćenja prijave svoju štetu.

S obzirom da se prvo priopćenje ne smatra prijavom štete od elementarne nepogode i nije uvjet za kasniju prijavu štete, koja slijedi po možebitnom proglašenju, dovoljno je u vidu dopisa navesti slijedeće podatke:

– Podatke o vlasniku
– Podatke o dobru na kojem je nastala šteta (površina, vrsta kulture i sl.)
– Procijenjenu štetu postotku
– Fotografije stanja

PRVO PRIOPĆENJE možete dostaviti na mail opcina@knezevi-vinogradi.hr

Nakon prikupljenih podataka u vidu prvog priopćenja Općina Kneževi Vinogradi će zatražiti proglašenje prirodne nepogode za ona dobra za koja su ispunjeni zakonski uvjeti, kada slijedi prikupljanje prijava sukladno zakonskim propisima.

Za dodatna pojašnjenja molimo se obratiti Općini Kneževi Vinogradi na telefon 031/730-938, gdje ćemo Vam pojasniti sve nedoumice.

Obavijest

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva: 25. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati dana 10.08.2020. godine (ponedjeljak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Sportskog–rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim
Vinogradima.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

 Pitanja i inicijative vijećnika
 Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi (PPUO) Kneževi Vinogradi;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi do 30.06.2020. godine, Ispis izvršenja proračuna Izvještaji i obrazloženje
3. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama i pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Kneževi Vinogradi;
4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pomoći gospodarstvu i mještanima Općine Kneževi Vinogradi uslijed epidemije koronavirusa – COVID – 19;
5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi od roditelja – korisnika;
6. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kneževi Vinogradi unutar Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. godine;
7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke grobljanskih usluga tvrtke Kneževi parkovi d.o.o.Opći uvjeti isporuke grobljanskih usluga
8. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke dimnjačarskih usluga tvrtke Kneževi parkovi d.o.o.Opći uvjeti isporuke dimnjačarskih usluga

Smanjen prirez porezu na dohodak za Općinu Kneževi Vinogradi

Odlukom o izmjeni Odluke o općinskim porezima smanjuje se stopa prireza porezu na dohodak za Općinu Kneževi Vinogradi  ​sa 5% na 4%. ​​Odluka je objavljena u “Narodnim novinama” br. 77/20.

Tablicu važećih stopa prireza porezu na dohodak s izmjenom možete preuzet​i ovdje​.

Obavijest poljoprivrednicima o sakupljanju ambalaže od sredstava za zaštitu bilja

Općina Kneževi Vinogradi u suradnji sa tvrtkom CIAK obavještava Vas da je u tijeku akcija skupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja.

Tvrtka CIAK je u suradnji s udrugom CROCPA izradila novi plan lokacija i termina preuzimanja otpada za 2020. godinu.

Termin za područje Općine Kneževi Vinogradi:

Dana 28.08.2020. (PETAK) KNEŽEVI VINOGRADI – VAGA (PREMA KOTLINI)  OD 08,30 DO 12,00 SATI

Želimo napomenuti sljedeće:

Sakuplja se isključivo prazna ambalaža ovih tvrtki proizvođača/uvoznika koji financiraju projekt i omogućavaju poljoprivrednicima besplatan povrat njihove ambalaže:

Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences (Corteva Agriscience), Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija,  Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

Molimo poljoprivrednike koji imaju više od cca. 100 kg ambalaže ili 1 big bag (cca. 1m3)  da ne donose ambalažu na lokacije iz mreže nego da se direktno jave tvrtki C.I.A.K. d.o.o. (tel.: 0800 0003, 01/3463-521, e-mail: ekologija@ciak.hr) koja će organizirati preuzimanje ambalaže na njihovoj lokaciji.

 

JAVNI POZIV – OGLAS za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini na određeno vrijeme

Općina Kneževi Vinogradi inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba s područja Općine Kneževi Vinogradi na poslovima revitalizacije javnih površina i objekata Općine Kneževi Vinogradi, po programu „JAVNI RAD“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

NAZIV RADNOG MJESTA: Pomoćni radnik /radnica
PLANIRANI BROJ RADNIKA:
– po Programu „RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE“- 7 osoba
– po Programu „RADOM ZA LOKALNU ZAJEDNICU“ – 7 osoba
– po Programu „ROMI ZA LOKALNU ZAJEDNICU“ – 4 osobe

RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme
VRSTA ZAPOSLENJA: na određeno
MJESTO RADA: Općina Kneževi Vinogradi
OPIS RADNOG MJESTA: uređenje javnih površina, nasada, cvijeća, zelenila, uređenje onečišćenih javnih površina i drugi komunalni poslovi

U slučaju većeg broja prijava od broja koji se upošljava, Općina Kneževi Vinogradi zadržava pravo uvođenja dodatnih kriterija za odabir, kao što su npr. broj članova obitelji, dužina prijave kod nadležne službe HZZ-a, broj članova obitelji malodobne djece i sl.

Prijave se podnose na adresu Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi ili osobno u roku od 8 dana od dana objave na stranici HZZ.

Uz obrazac prijave (u prostorijama Općine ili na web stranici), podnositelji su dužni dostaviti presliku osobne iskaznice, OIB, br. telefona.

Javni poziv objavljen je na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr i na oglasnim pločama Općine Kneževi Vinogradi.

Obrazac zahtjeva za zapošljavanje u javnim radovima

Tekst Javnog poziva

Institut za javne financije i ove godine Općini Kneževi Vinogradi dodijelio priznanje za transparentnost općinskog proračuna

 

Općina Kneževi Vinogradi  i ove godine dobila je priznanje za transparentnost općinskog proračuna, a na temelju istraživanja kojeg je proveo Institut za javne financije.

Transparentnost proračuna podrazumijeva objavu potpunih, točnih, pravovremenih i razumljivih informacija o proračuna jer se time poboljšava i komunikacija s građanima i potiče povjerenje i odgovornost.

Istraživanjem se željela utvrditi količina i pravovremenost objavljenih dokumenata, te kvaliteta službenih internet stranica lokalnih jedinica, s ciljem  transparentnosti trošenja javnog novca, dostupnih onima koji te proračune pune.

Detaljna analiza i metodologija istraživanja objavljena je putem interaktivne karte koja se nalazi na web stranici: www.ijf.hr/transparentnost

 

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Kneževi Vinogradi

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 10. kolovoza 2020.godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Kneževi Vinogradi s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Kneževi Vinogradi objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr.

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Kneževi Vinogradi koji je objavljen na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim životinjama – Obrazloženje

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Obavijest

Obavijest o tretiranju komaraca na području Općine Kneževi Vinogradi

Općina Kneževi Vinogradi obavještava mještane da će se u petak 10.07.2020. godine u večernjim satima (od 19:00h do 22:00h) obaviti dezinsekcija komaraca na cijelom području Općine Kneževi Vinogradi (Kn. Vinogradi, Karanac, Zmajevac, Suza, Kotlina, Kamenac, Jasenovac i Sokolovac).

Dezinsekcija će se obaviti zamagljivačem na vozilima koja iz sebe ostavljaju dim, stoga pozivamo sve sudionike u prometu na dodatan oprez.

Na navedenom području i u navedenom terminu potrebno je zaštititi košnice.

Mole se građane koji imaju problema sa zdravljem, posebno djecu da u vrijeme dezinsekcije komaraca ne izlaze iz kuća i zatvore prozore.

Ukoliko vremenske prilike ne budu zadovoljavajuće akcija se odgađa za prvi sljedeći povoljan dan.

OBAVIJEST – HR 

OBAVIJEST – HU

Poziv zainteresiranim subjektima za podnošenje inicijativa za pokretanje postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

Općinski načelnik je dana 01.07.2020. godine objavio poziv zainteresiranim subjektima za podnošenje inicijativa za pokretanje postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, mještani Općine Kneževi Vinogradi da podnesu svoju inicijativu u obliku prijedloga, te tako sudjeluju u pokretanju postupka izrade i izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (PPU).

Sve zaprimljene inicijative će se razmotriti, te nakon provedbe stručne analize utvrditi njihova osnovanosti radi pokretanja postupka izrade Izmjena i dopuna.

Zaprimljena inicijativa mora sadržavati kraći opis inicijative po mogućnosti s naznakom na koje odredbe prostornog plana se odnosi predložena izmjena, te mogući prijedlog izmjene.

Inicijativa za pokretanje postupka izrade izmjena i dopuna PPU dostavlja se na adresu Općine Kneževi Vinogradi, Jedinstveni upravni odjel, Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. s naznakom da se radi o inicijativi za izmjenu i dopunu Prostornog plana.

Rok za dostavu inicijativa po ovom Pozivu je 10.07.2020. godine. Ukoliko inicijativa bude zaprimljena nakon navedenog roka, a stručna analiza ne bude izrađena po inicijativama zaprimljenim do 10.07.2020., uzet će se u razmatranje, u suprotnom će se uzeti u razmatranje prilikom provedbe slijedeće stručne analize.

Javni poziv

Odluka o poništenju dijela Javnog poziva za mjere radi ublažavanja posljedica nastalih uslijed epidemije koronavirusa – COVID – 19

Općinski načelnik je dana 29.06.2020.godine donio Odluku o poništenju dijela Javnog poziva za mjere radi ublažavanja posljedica nastalih uslijed epidemije koronavirusa – COVID – 19.

Poništava se dio Javnog poziva za mjere radi ublažavanja posljedica nastalih uslijed epidemije koronavirusa – COVID – 19 koji se odnosi na Mjeru br. 9. pomoć obveznicima plaćanja paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu, odnosno kamp odmorištu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski. Ostale odredbe Javnog poziva ostaju nepromijenjene.

Odluka o poništenju dijela Javnog poziva

Obavijest o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu pomoći za kupovinu ogrjeva

Obavještavaju se korisnici Centra za socijalnu skrb koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu da mogu predati zahtjev za priznavanje prava na troškove ogrjeva od 25.06.2020. do 01.10.2020. godine u Općini Kn. Vinogradi svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

Potrebni dokumenti:
– Rješenje Centra za socijalnu skrb sa kojim se priznaje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu

Obavijest – HR

Obavijest -HU

Obavijest o edukaciji o uzimanju uzoraka tla i analize

Pozivaju se poljoprivredna gospodarstva sa područja Općine Kneževi Vinogradi na edukaciju o uzimanju uzoraka tla i analiza u organizaciji
Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, a koja će se održati 13. srpnja 2020. godine (Ponedjeljak) u prostorijama Društvenog doma u Gajiću (M.Gupca bb.) u trajanju od 09,00 do 14,00 sati.

Planirane teme edukacije:

– Propisi i obveze za korisnike poljoprivrednog zemljišta;
– Pravilno uzimanje uzoraka tla;
– Označavanje i dostavljanje uzoraka tla;
– Značaj provedbe analize uzoraka tla;
– Mjere očuvanja i popravka plodnosti tla

Obavijest – HR
Obavijest – HU

Javni natječaj za financiranje manifestacija udruga na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini

Odluka o dodjeli sredstava (22.07.2020.)


Na temelju članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik broj 3/13, 3/18) i na temelju Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 9/15), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi dana 10.06.2020. donio je JAVNI NATJEČAJ za financiranje manifestacija udruga na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet ovog Javnog natječaja za financiranje manifestacija na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Javni natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga za manifestacije udruga, namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u prioritetnim područjima:
1. Sport i rekreacija;
2. Eno, etno i gastro ponuda,
3. Obilježavanje obljetnica, jubileja i sl.
a sve sukladno Uputama za prijavitelje, koje su sastavni dio ovog Javnog natječaja.

II. UVJETI ZA PRIJAVU
Na ovaj Javni natječaj mogu se javiti udruge sa sjedištem na području Općine Kneževi Vinogradi i/ili čiji su članovi s područja Općine Kneževi Vinogradi koje provode manifestacije na području Općine Kneževi Vinogradi, i to u području sporta i rekreacije, odnosno eno, etno i gastro ponuda koje su usmjerene na poboljšanje kvalitete življenja na području Općine Kneževi Vinogradi, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti, već promicanje područja Općine Kneževi Vinogradi.

Prijavu za manifestacije na Javni natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija te vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Kneževi Vinogradi te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Udruga mora priložiti dokaz da se protiv odgovorne osobe u udruzi ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

III. UKUPNA VRIJEDNOST JAVNOG NATJEČAJA I IZNOS POTPORE
Za financiranje manifestacija udruga u okviru ovog Javnog natječaja, u Proračunu Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu do 300.000,00 kn.

Raspodjela financijskih sredstava udrugama unutar područja određuje se sukladno kriterijima posebne Odluke, a što se navodi u Uputama za prijavitelje.

IV. NAČIN I ROK PRIJAVE
Manifestacije se prijavljuju na propisanim obrascima, koji čine sastavni dio ovog Javnog natječaja. Obrasce je potrebno u cijelosti popuniti tiskano elektronskim putem sa svim podatcima koji se traže. Svaka prijava mora biti ovjerena i potpisana od odgovorne osobe. Uz prijavu je potrebno priložiti svu dokumentaciju kojom se dokazuje ozbiljnost namjere realizacije pripremljenih programa kao i postojanje opravdanosti da se manifestacije sufinanciraju iz proračuna Općine Kneževi Vinogradi. Prijave se, na propisanim obrascima i s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici šalju preporučeno poštom ili osobno predaju na sljedeću adresu:
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Jedinstveni upravni odjel
Hrvatske Republike 3
31309 Kneževi Vinogradi

s naznakom ˝Natječaj za manifestacije udruga – NE OTVARAJ˝.
Rok za podnošenje prijave na ovaj Natječaj je 30 dana, odnosno zaključno s 10.07.2020. godine.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora te postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
Udruge nezadovoljne odlukom o dodjeli sredstava ili odbijanju prijave imaju pravo prigovora sukladno Uputama za prijavitelje.

V. DODATNE INFORMACIJE
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem
upita na adresu elektronske pošte: opcina@knezevi-vinogradi.hr.

Javni natječaj
Upute za prijavitelje
Opisni-obrazac
Obrazac proračuna
Obrazac izjave o ispunjenju obveza
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obavijest posjednicima parcela na dijelu k.o. Zmajevac I o početku terenskog mjerenja poljoprivrednog zemljišta

Obavještavaju se posjednici parcela na dijelu k.o. Zmajevac I, da u utorak 16. lipnja 2020. godine započinje terensko mjerenje poljoprivrednog zemljišta.

Zbog vlastitog interesa, posjednici su dužni odazvati se na termin iz poziva koji im je upućen poštanskim putem. Posjednici su obvezni prethodno uspostaviti i prikazati točnu među sa susjednim državnim česticama sa pregledne karte iz priloga. Predmet omeđivanja su
susjedne katastarske čestice u vlasništvu RH, radi uspostavljanja isključivo međne linije između čestice posjednika i predmetne čestice.

Izvođač može posjedniku pružiti stručnu pomoć na terenu, ali granice svojih međa morate uspostaviti s posjednikom.

Posjednici omeđivanju trebaju pristupiti s javnom ispravom (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola).

Granice parcela obilježavati će se međnim oznakama koje je osigurala općina.

Za sve informacije možete se javiti na telefonski broj iz poziva.

PREGLEDNA_KARTA

Obavijest poljoprivrednicima – žetvena sezona 2020.

Temeljem odredbi čl.8. Zakona o zaštiti na radu («Narodne novine» br. 59/96.), te čl.39. Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine» br.92/10.) potrebno je da tijekom žetvene sezone 2020. godine:

 1. Svi kombajni koji sudjeluju u žetvi moraju biti opremljeni slijedećom opremom:
  – aparatom za početno gašenje požara «S» 9 kg – u ispravnom stanju,
  – ašovom i lopatom,
  – iskrolovkom na ispušnoj cijevi – ako je ista okrenuta prema dolje,
  – kantom ili karnisterom vode,
  – poklopcem na akumulatoru,
  – prvom pomoći.
 2. Svi kamioni i traktori koji sudjeluju u žetvi na prijevozu žita ili slame moraju biti tehnički ispravni i opremljeni slijedećom opremom:
  – aparatom za početno gašenje požara «S» 2,3 ili «S» 6 kg – u ispravnom stanju,
  – iskrolovkom na ispušnoj cijevi – ako je ista okrenuta prema dolje,
  – kompletom prve pomoći,
  – ašovom i lopatom (za kamione).
 3. Svi kamioni s prikolicom i traktori s prikolicom koji prevoze žitarice moraju imati navučene cerade u punom teretu i ne smiju tovariti zrno više od 10 cm ispod gornjeg ruba stranice.
 4. Na mjestu gdje se vrši žetva ekipno, tj. s više kombajna na velikim parcelama mora se osigurati slijedeće:
  – traktor s višebrazdnim plugom,
  – cisterna s vodom i ostalom vatrogasnom opremom (pumpom i dr.),
  – prikolica s pijeskom, lopatama (6), ašovima (2) i krampom,
  – komplet prve pomoći,
  – aparat za početno gašenje požara «S» 6 kg ili «S» 9 kg – 6 komada u ispravnom stanju, kante za vodu – 4 komada, metlanice – 4       komada, limeno bure za vodu i tabla s natpisom «Mjesto za pušenje»,
  – terensko vozilo za prijevoz eventualno povrijeđenih radnika (po mogućnosti).

Obavijest

1 2 3 26