Poziv za dostavu prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Povjerenstvo za donošenje odluka o odabiru
korisnika kadrovskih stambenih jedinica na području
Općine Kneževi Vinogradi

KLASA: 370-01/21-01/10
URBROJ: 2100/06-01-03/14-21-01
Kn.Vinogradi, 30.07.2021.

P O Z I V
za dostavu prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova

Temeljem članka 5. stavak 1. Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 8/20, 12/21) objavljuje se poziv za dostavu prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Općine Kneževi Vinogradi.

Pravo na stambeno zbrinjavanje po ovom Pozivu mogu ostvariti fizičke osobe određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Općine Kneževi Vinogradi sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (NN 106/18) i Pravilniku o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 8/20, 12/21)

Prijavu podnosi potencijalni korisnik kadrovske stambene jedinice ili njegov poslodavac.

Prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova podnosi se na propisanom obrascu s prilozima u razdoblju od dana objave zaključno s 01.rujna 2021. za tekuću kalendarsku godinu, na adresu:

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Povjerenstvo za donošenje odluka o odabiru korisnika kadrovskih
stambenih jedinica na području Općine Kneževi Vinogradi
prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova – NE OTVARAJ –
Hrvatske Republike 3.
31309 Kneževi Vinogradi

Obrazac prijave nalazi se na web stranici Općine Kneževi Vinogradi –ovdje

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Stojan Petrović, dipl.iur.v.r.

 

 

Obavijest poljoprivrednicima o sakupljanju ambalaže od sredstava za zaštitu bilja

Općina Kneževi Vinogradi u suradnji sa tvrtkom CIAK obavještava Vas da je u tijeku akcija skupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja. Tvrtka CIAK je u suradnji s udrugom CROCPA izradila novi plan lokacija i termina preuzimanja otpada za 2021. godinu.

Termin za područje Općine Kneževi Vinogradi:

Dana 27.08.2021. (PETAK) KNEŽEVI VINOGRADI – VAGA (PREMA KOTLINI) OD 08,30 DO 11,00 SATI

Želimo napomenuti sljedeće:
Sakuplja se isključivo prazna ambalaža ovih tvrtki proizvođača/uvoznika koji financiraju projekt i omogućavaju poljoprivrednicima besplatan povrat njihove ambalaže: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, Albaugh TKI (Pinus Agro), BASF, Bayer, CropScience, Chromos Agro, Corteva Agriscience (Dow AgroSciences), Danon, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija,  Nufarm,
Monsanto, Orchem, Stockton, Syngenta Agro.

Molimo poljoprivrednike koji imaju više od cca. 100 kg ambalaže ili 1 big bag (cca. 1m 3 ) da ne donose ambalažu na lokacije iz mreže nego da se direktno jave tvrtki C.I.A.K. d.o.o. (tel.: 0800 0003, 01/3463-521, e-mail: ekologija@ciak.hr) koja će organizirati preuzimanje ambalaže na njihovoj lokaciji.

Obavijest – HR
Obavijest – HU

Općina Kneževi Vinogradi oslobađa roditelje plaćanja vrtića za mjesec srpanj 2021.

Općina Kneževi Vinogradi prijavila je Dječji vrtić Zeko na Javni poziv za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini, te je projekt odobren od strane Središnjeg ureda za demografiju i mlade maksimalnom iznosu od 220.000,00 kuna.

Sukladno Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava za razvoj predškolske djelatnosti, Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi donijelo je na svojoj 3. sjednici koja se održala 22.07.2021. godine Odluku o oslobađanju sudjelovanja (učešća) roditelja u financiranju ekonomske cijene Dječjeg vrtića Zeko za mjesec srpanj u 2021. godini.

Javna rasprava o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi broj 2/21 ), Općinski načelnik Općine  Kneževi Vinogradi objavljuje

JAVNU RASPRAVU O prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana  uređenja Općine Kneževi Vinogradi

  1. Javna rasprava o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi trajat će od 28.07.2021. do 04.08.2021. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi svaki radni dan od 11,00 do 14,00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.
  2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 28.07.2021. godine u 10,00 sati u prostorijama Doma Kulture u Kneževim Vinogradima , Glavna ul. 82, 31309 Kneževi Vinogradi.
  3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima te Općinskim vijećnicima.
  4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, iznijeti na javnom izlaganju, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika, poštom na adresu Općina Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3 ili na adresu elektroničke pošte opcina@knezevi-vinogradi.hr, zaključno s danom 04.08.2021. godine.
  5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani (ime, prezime i adresa) i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

VI. IiD-PPUO-prijedlog
KARTE – Pregledna karta, Korištenje i namjena površina, Građevinsko područje naselja Kamenac, Građevinsko područje naselja Suza, Izdvojeno građevinsko područje ˝Ugostiteljsko-turistički punkt 2˝

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva: 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati dana 22.07.2021. godine (ČETVRTAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu – IV. Izmjena;
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
4. Donošenje Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava vodnog doprinosa;
5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa;
6. Donošenje Odluke o dopuni Programa korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini;
7. Donošenje Odluke o dopuni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu;
8. Donošenje Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini;
9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu u 2021. godini;
10. Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
11. Donošenje Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi;
13. Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja participacije roditelja djece korisnika Dječjeg vrtića „Zeko“ za srpanj 2021. godine;
14. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu.

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana virusom COVID-19 na sjednici koristite maske za lice.

                                                     PRIJEDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković

Općina Kneževi Vinogradi dodijelila je nagrade za najbolje osmaše i najboljeg srednjoškolca sa područja općine

U prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, u četvrtak 15.07.2021. godine održana je dodjela nagrada najboljim osmašima i najboljem srednjoškolcu sa područja općine.

Vrijedne nagrade uručio je općinski načelnik Vedran Kramarić uz pohvale za sve uspjehe te uloženi trud i iskazano znanje te im zaželio uspješan nastavak školovanja.

Za najboljeg osmaša Osnovne škole Kneževi Vinogradi predložena je Leonarda Marodi iz Kamenca, a za najboljeg osmaša Osnovne škole Zmajevac predložena je Nives Mršić iz Zmajevca.

Nagrade su dodijeljene temeljem Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.- 2023. godine, a Općina je najboljeg osmaša Osnovne škole Kneževi Vinogradi i Osnovne škole Zmajevac nagradila sa potporom u iznosu vrijednosti kompleta knjiga za slijedeću školsku godinu i tabletima.

Za najboljeg srednjoškolca odabrana je Keresteš Flora iz Kotline, temeljem Javnog poziva za poticanje obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za mjeru „Najbolji srednjoškolac“. Njezin odličan uspjeh – prosjek ocjena 5,0 nagrađen je potporom u vrijednosti 1.000,00 kn, laptopom i sezonskom ulaznicom za bazene na SRC Kneževi Vinogradi.

Općini Kneževi Vinogradi odobreno 220.000,00 kn za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini

Općinski načelnik Vedran Kramarić prisustvovao je u srijedu, 14. srpnja 2021. godine svečanoj dodjeli Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za 88 općina Republike Hrvatske.

Ugovorom je Općini Kneževi Vinogradi odobreno 220.000,00 kuna (najviši mogući iznos potpore) za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini, a temeljem javnog poziva Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade na koji se općina prijavila u svibnju ove godine.

Cilj ove potpore je usmjeren na osiguravanje rada dječjeg vrtića te poticanje mladih obitelji za ostanak u svojoj životnoj sredini, prvenstveno u ruralnim područjima.

Provedbom projekta ostvarit će se promicanje ravnomjernijeg i održivog razvoja predškolske djelatnosti, poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti dječjeg vrtića te povećanje uključenosti i obuhvaćenosti djece rane i predškolske dobi programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Također, utjecat će na ostanak više mladih obitelji na području Općine radi mogućnosti realizacije jedne od osnovnih potreba obitelji.

Općina Kneževi Vinogradi i ovu godinu dobila najvišu ocjenu za transparentnost proračuna

Općina Kneževi Vinogradi i ove je godine dobila ocjenu odličan za transparentnost proračuna, a na temelju rezultata istraživanja Instituta za javne financije.

Institut za javne financije, kao što je poznato, već duži niz godina analizira proračunsku transparentnost svih hrvatskih županija, gradova i općina koju ocjenjuju temeljem broja proračunskih dokumenata objavljenih na njihovim mrežnim stranicama.

Objava pet ključnih proračunskih dokumenata, izvještaja o godišnjem izvršenju proračuna za 2019., izvještaja o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2020., prijedloga proračuna za 2021., izglasanoga proračun za 2021. te proračunskoga vodiča za građane za 2021., prema mišljenju Instituta, smatra se tek prvim, ali temeljnim korakom prema potpunijoj transparentnosti i participaciji građana, odnosno neophodnim preduvjetom za educiranje građana i njihovo uključivanje u lokalne proračunske procese.

Rezultate istraživanja možete pogledati na interaktivnoj karti koju je objavio Institut.

Obavijest o tretiranju komaraca na području Općine Kneževi Vinogradi

Općina Kneževi Vinogradi obavještava mještane da će se u srijedu 07.07.2021. godine u večernjim satima (od 19:00h do 22:00h) obaviti dezinsekcija komaraca na cijelom području Općine Kneževi Vinogradi (Kn. Vinogradi, Karanac, Zmajevac, Suza, Kotlina, Kamenac, Mirkovac, Jasenovac i Sokolovac). (više…)

2. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva:
2. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 05.07.2021. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV „Zeko“;
2. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kneževi Vinogradi unutar Podmjerje 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“;
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
4. Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost;
5. Donošenje Rješenja o imenovanju člana u Skupštinu Zajedničkog vijeća općina Vukovar;
6. DonošenjeOdluke o dodjeli dodatne potpore NK Borac Kneževi Vinogradi;
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za nastavak izgradnje ceste u poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni – II. faza.

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana virusom COVID-19 na sjednici koristite maske za lice.

Obavijest o tretiranju komaraca na području Općine Kneževi Vinogradi

Općina Kneževi Vinogradi obavještava mještane da će se u četvrtak 24.06.2021. godine u večernjim satima (od 19:00h do 22:00h) obaviti dezinsekcija komaraca na cijelom području Općine Kneževi Vinogradi (Kn. Vinogradi, Karanac, Zmajevac, Suza, Kotlina, Kamenac, Mirkovac, Jasenovac i Sokolovac). (više…)

1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj: 144/12, 12/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) i članka 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik 4/13, 3/18, 4/21) Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela saziva

1. KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

za 24. lipanj 2021. godine (četvrtak) s početkom u 10,00 sati u prostorijama Sportsko–rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

Obavijest o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu pomoći za kupovinu ogrjeva

Obavještavaju se korisnici Centra za socijalnu skrb koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu da mogu predati zahtjev za priznavanje prava na troškove ogrijeva od 21.06. do 01.10.2021. godine u Općini Kn. Vinogradi svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

Potrebni dokumenti:
– Rješenje Centra za socijalnu skrb sa kojim se priznaje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu

Obavijest – HR
Obavijest – HU

Obavijest o zabrani spaljivanja suhe trave, slame i ostalih lako zapaljivih tvari

Temeljem Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih tvari na poljoprivrednim i drugim površinama (Sl. glasnik Općine Kneževi Vinogradi br 5/99) zabranjuje se spaljivanje suhe trave, slame, strništa i ostalih lako zapaljivih tvari u periodu od 15.06.2021. godine do 15.09.2021. godine.

Nepridržavanje navedenog bit će kažnjivo po odredbama propisa protupožarne zaštite.

Tekst obavijesti – HR
Tekst obavijesti – HU

Obavijest o tretiranju komaraca na području Općine Kneževi Vinogradi

Općina Kneževi Vinogradi obavještava mještane da će se u petak 11.06.2021. godine u večernjim satima (od 19:00h do 23:00h) obaviti dezinsekcija komaraca na cijelom području Općine Kneževi Vinogradi (Kn. Vinogradi, Karanac, Zmajevac, Suza, Kotlina, Kamenac, Mirkovac, Jasenovac i Sokolovac).

Dezinsekcija će se obaviti zamagljivačem na vozilima koja iz sebe ostavljaju dim, stoga pozivamo sve sudionike u prometu na dodatan oprez.

Na navedenom području i u navedenom terminu potrebno je zaštititi košnice.

Mole se građane koji imaju problema sa zdravljem, posebno djecu da u vrijeme dezinsekcije komaraca ne izlaze iz kuća i zatvore prozore.

Ukoliko vremenske prilike ne budu zadovoljavajuće akcija se odgađa za prvi sljedeći povoljan dan.

Tekst obavijesti – HR
Tekst obavijesti – HU

Javni poziv za poticanje obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za mjeru „Najbolji srednjoškolac“

Temeljem čl. 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018. -2023. godine (Službeni glasnik 12/18), Općinski načelnik dana 02.06.2021. godine raspisuje

JAVNI POZIV za poticanje obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za mjeru „Najbolji srednjoškolac“ (više…)

1 2 3 32