Obavijest o javnom otvaranju ponuda pristiglih na natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Povjerenstvo za provedbu natječaja za zakup

KLASA: 320-01/22-04/06
URBROJ: 2158-23-03/1-22-10

Kn.Vinogradi, 01.07.2022.

Temeljem članka 7. stavak 2. Pravilnika o provođenju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske ( NN 47/19), te objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi, objavljenog 05.06.2022, ispravak 18.05.2022.godine, Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi objavljuje

OBAVIJEST
o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi (objavljen na službenim internetskim stranicama Općine: www.knezevi-vinogradi.hr, te na oglasnoj ploči Općine: dana 06.05.2022, ispravak 18.05.2022.godine),

provest će se u
u srijedu 06.07.2022.godine, s početkom u 17,00 sati u prostorijama Doma kulture u Karancu, Petefi Šandora 66 A.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Obavijest – HU

 

 

Javni poziv za poticanje obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za mjeru „Najbolji srednjoškolac“

Temeljem čl. 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine (Službeni glasnik 12/18), Općinski načelnik dana 15.06.2022. godine raspisuje

J A V N I P O Z I V
za poticanje obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi
za mjeru „Najbolji srednjoškolac“

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se javni poziv za potporu – dodjelu nagrade iz Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023. godine iz područja C. Srednjoškolsko obrazovanje, Mjera 9: „Najbolji srednjoškolac“.
Općina će najboljeg srednjoškolca nagraditi s potporom u vrijednosti 1.000,00 kn, laptopom i sezonskom ulaznicom za Bazene.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Pravo na potporu – dodjelu nagrade ostvaruje najbolji učenik srednjoškolac s područja Općine Kneževi Vinogradi, s prosjekom 5,00 i osvojenim 1, 2 ili 3 mjestom na državnom, međužupanijskom ili županijskom natjecanju.

III. OBVEZNA DOKUMENTACIJA
– Potpuno i čitko ispisan obrazac;
– Preslika osobne iskaznice za podnositelja;
– Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja i privola – dio obrasca;
– Preslik svjedodžbe ili potvrde s ostvarenim ocjenama na kraju šk.godine 2021./2022.;
– Preslika dokaza o ostvarenom rezultatu na natjecanju;
– Preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.

IV. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Prijavitelji svoje zahtjeve (na propisanom obrascu) uz prilaganje obvezne dokumentacije podnose poštom ili osobno svakim radnim danom Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. 31309 Kneževi Vinogradi.
Natječaj je otvoren do 01.07.2022. godine.

V. ISPLATA SREDSTAVA
Na temelju uredne i potpune prijave Općinski načelnik, na prijedlog Povjerenstva donosi Odluku o isplati potpore u roku 15 dana.
Sve što nije navedeno u tekstu ovog Javnog poziva, primjenjivat će se odredbe Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

Javni poziv – HU

Obrazac za prijavu

Obavijest o privremenom zatvaranju nerazvrstane ceste – Reformatski surduk za promet vozilima radi održavanja “Vinatlona”

Radi održavanja manifestacije „Vinatlon“ u Zmajevcu za sav promet, osim za dostavna vozila  organizacije i vozila vlasnika podruma zatvara se dio ulice M.Tita – Reformatski surduk u terminima od 17.06.2022. 0:00 do 19.06.2022. 24:00 sati.

Promet će se odvijati obilazno putem ulice Šandora Petefija – spojna cesta (kod groblja) i Katoličkog surduka.

Molimo za razumijevanje

 

14.sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/09
URBROJ: 2158-23-01/06-22-01
Kneževi Vinogradi, 10.06.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

14. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 15.06.2022. godine (Srijeda) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.
Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I      R E D
– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu, II. Izmjena;
2. Donošenje Odluke o zaduženju Općine Kneževi Vinogradi podizanjem kredita
3. DonošenjeOdluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu;
4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih oz zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini;
5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu;
6. Donošenje Odluke o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini;
7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
9. Donošenje Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi;
10. Donošenje Odluke o oslobađanju dijela sudjelovanja (učešće) roditelja (korisnika usluge) u financiranju ekonomske cijene Dječjeg vrtića „Zeko“;
11. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.v.r.

Javni poziv u svezi upisa nerazvrstane ceste Vašarište Zmajevac

Na temelju Zakona o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21), Odluke o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik 13/12, 4/16) Općina Kneževi Vinogradi, kao upravitelj nerazvrstanih cesta u Općini Kneževi Vinogradi objavljuje

JAVNI POZIV

Svim nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta (Vašarište) na kč. br. 626, 2667 i 2671 u k.o. Zmajevac.

I. Obavještavaju se svi nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Vašarište u K.O: Zmajevac na kč. br. 626, 2667 i 2671 da će dana 16.06.2022. godine početi postupak evidentiranja i izrade geodetskog elaborata na navedenoj lokaciji.

II. Općina Kneževi Vinogradi, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, Zoran Marčec, ing.geod, evidentiran u komori pod oznakom Geo 324 iz tvrtke Ured ovlaštenog inženjera geodezije vl. Zoran Marčec, sa uredom na adresi Beli Manastir, Kralja Tomislava 51a započet će dana 16.06.2022. godine obilježavanje zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta u K.O: Zmajevac na kč. br. 626, 2667 i 2671.

III. Nositelji prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem izvedena nerazvrstana cesta (Vašarište) u K.O: Zmajevac na kč. br. 626, 2667 i 2671 moći će obaviti uvid u geodetski elaborat i zatražiti eventualna pojašnjenja dana 20.06.2022. i 21.06.2022. godine u vremenu od 09.00 do 14.00 h na adresi ureda izrađivača elaborata- tvrtke Ured ovlaštenog inženjera geodezije vl. Zoran Marčec, na adresi Kralja Tomislava 51A, Beli Manastir.

KLASA: 340-01/22-01/2
URBROJ: 2158-23-03/1-22-01

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

13.sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

13. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 02.06.2022. godine (Četvrtak) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.
Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I       R E D
– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 11. i 12. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu i rasporedu rezultata poslovanja;
2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;
3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utrška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini;
5. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o utrošku sredstava Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu;
6. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju sljedećih Programa:
– Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i ruralnom turizmu na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini ;
– Izvješće o izvršenju Programa javnih potrebe u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
– Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
– Izvješće izvršenju Programa pomoći obrazovanju na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
– Izvješće o izvršenju Programa unaprjeđenja stanovanja i zajednice na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
– Izvješće o izvršenju Programa ulaganja u razvoj gospodarstva na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
– Izvješće o izvršenju Programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi civilne zaštite u 2021. godini;
– Izvješće o izvršenju Programa pomoći religiji na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
– Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu.
7. Donošenje Odluke o izmjeni Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018-2023. godine;
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjerama za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi od roditelja korisnika.
9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama;
10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za sanaciju objekta NK „Borac“ II.faza (unutrašnji radovi);
11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za Opskrbu električnom energijom na području Općine Kneževi Vinogradi;
12. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Rekreacijski centar Kneževi Vinogradi“

 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.

Održana radionica – predavanje na temu raspisanog Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Dana 19.svibnja 2022.godine u prostorijama SRC Bazeni održana je radionica – predavanje na temu raspisanog Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

Općinski načelnik Vedran Kramarić i Povjerenstvo za provedbu natječaja na čelu s predsjednicom Povjerenstva gđom.Majom Alduka Šakić upoznali su 50-tak zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača – OPG-a  s uvjetima natječaja, potrebnom dokumentacijom i postupkom provedbe natječaja, koji je raspisan 06.svibnja 2022., i s obzirom na izmjenu od 18.svibnja 2022. godine, traje do 17.lipnja 2022.godine.

Predavanje na temu raspisanog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KN. VINOGRADI
KLASA:320-01/22-04/09
URBROJ:2158-23-03/06-22-05
Kn. Vinogradi, 13.05.2022.

OBAVIJEST
Obavještavamo sve zainteresirane da će se
dana 19.05.2022. godine (ČETVRTAK)
s početkom u 17,00 sati u prostorijama SRC „Bazeni“ u Kn. Vinogradima održati

PREDAVANJE
na temu natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kneževi Vinogradi

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI


ÉRTESÍTÉS
Értesítünk minden érdekeltet, hogy
2022.05.19-én (CSÜTÖRTÖKÖN) 17,00 órai kezdettel Hercegszöllősön a Medencén

ELŐADÁS
lesz tartva a Horvát Köztársaság tulajdonában lévő termőföld bérbeadására kiírt pályázat témájában

HERCEGSZÖLLŐSI JÁRÁS

11.sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/06
URBROJ: 2158-23-01/06-22-01
Kneževi Vinogradi, 27.04.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

11. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 02.05.2022. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I     R E D

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi;
2. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi;
3. Donošenje Odluke o visini naknade za rad Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi;
4. Donošenje Odluke o donošenju Programa zaštite divljači za Općinu Kneževi Vinogradi za razdoblje od 1. travnja 2021. do 31.ožujka 2031. godine; Program zaštite od divljači
5. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva komunalne opreme u korist tvrtke Baranjska čistoća d.o.o.;
6. Donošenje Odluke o povjeravanju upravljanja podzemnog spremnika za odvojeno prikupljanje otpada s javnih površina.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.v.r.

Općina Kneževi Vinogradi u suradnji s Teniskim klubom Baranja organizira školu tenisa

tenis

Općina Kneževi Vinogradi u suradnji s Teniskim klubom „Baranja“ iz Darde organizira BESPLATNU ŠKOLU TENISA za svu djecu s područja Općine Kneževi Vinogradi, osnovnoškolske dobi (od 6 do 14 godina).

Pozivaju se svi zainteresirani roditelji da do 02.svibnja 2022. godine prijave svoju djecu koja žele pohađati Školu tenisa:
na telefon Općine 031/730-938 ili mail-om pisarnica@knezevi-vinogradi.hr

Škola tenisa započela bi s radom u svibnju mjesecu, a održavala bi se 2 puta tjedno (utorak i subota), na teniskom terenu multifunkcionalnog igrališta u Kneževim Vinogradima (kod Dječjeg vrtića).

Napominjemo da je pohađanje Škole za svu djecu s područja Općine Kneževi Vinogradi najmanje u prvoj godini pohađanja BESPLATNO, a sve troškove održavanja i pohađanja iste financira Općina Kneževi Vinogradi.

 

 

 

 

Javni poziv – oglas za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022.godini na određeno vrijeme (Romi)

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Na temelju Odluke o iniciranju javnih radova i zapošljavanju teže zapošljivih nezaposlenih osoba u Programu javnih radova, a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi objavljuje

JAVNI POZIV – OGLAS
za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022.godini na određeno vrijeme 

 

Općina Kneževi Vinogradi inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba pripadnika romske nacionalne manjine s područja Općine Kneževi Vinogradi (prema uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) na poslovima revitalizacije javnih površina i objekata Općine Kneževi Vinogradi, po programu „JAVNI RAD“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

NAZIV RADNOG MJESTA: pomoćni radnik /radnica

PLANIRANI BROJ RADNIKA:
– po Programu „ROMI ZA LOKALNU ZAJEDNICU“ – 4 osobe

RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme

VRSTA ZAPOSLENJA: na određeno – 3 mjeseca

MJESTO RADA: Općina Kneževi Vinogradi

OPIS RADNOG MJESTA: uređenje javnih površina, nasada, cvijeća, zelenila, uređenje onečišćenih javnih površina
i drugi komunalni poslovi

ISKLJUČIVI UVJET ZA VALJANU PRIJAVU NA OGLAS (prema uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje):

Osoba ne može ponovno biti uključena u potporu javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu.

U slučaju većeg broja prijava od broja koji se upošljava, Općina Kneževi Vinogradi zadržava pravo uvođenja dodatnih kriterija za odabir, kao što su npr. broj članova obitelji, dužina prijave kod nadležne službe HZZ-a, broj članova obitelji malodobne djece i sl.

Prijave se podnose na adresu Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi ili osobno u roku od 8 dana od dana objave na stranici HZZ (od 14.04.2021. do 22.04.2021.)
Prijave se dostavljaju na obrascu  prijava za javni rad 2022

Javni poziv objavljen je na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr i na oglasnim pločama Općine Kneževi Vinogradi.

KLASA: 112-01/22-02/2
URBROJ: 2158-23-03/1-22-2
Kn.Vinogradi, 14.04.2022.

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.

Javni poziv – oglas za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022.godini na određeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Na temelju Odluke o iniciranju javnih radova i zapošljavanju teže zapošljivih nezaposlenih osoba u Programu javnih radova, a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi objavljuje

JAVNI POZIV – OGLAS
za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022.godini na određeno vrijeme

Općina Kneževi Vinogradi inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba s područja Općine Kneževi Vinogradi (prema uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) na poslovima revitalizacije javnih površina i objekata Općine Kneževi Vinogradi, po programu „JAVNI RAD“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

NAZIV RADNOG MJESTA: pomoćni radnik /radnica

PLANIRANI BROJ RADNIKA:
– po Programu „RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE“- 4 osobe

RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme

VRSTA ZAPOSLENJA: na određeno – 3 mjeseca

MJESTO RADA: Općina Kneževi Vinogradi

OPIS RADNOG MJESTA: uređenje javnih površina, nasada, cvijeća, zelenila, uređenje onečišćenih javnih površina
i drugi komunalni poslovi

ISKLJUČIVI UVJET ZA VALJANU PRIJAVU NA OGLAS (prema uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje):

Osoba ne može ponovno biti uključena u potporu javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu.

U slučaju većeg broja prijava od broja koji se upošljava, Općina Kneževi Vinogradi zadržava pravo uvođenja dodatnih kriterija za odabir, kao što su npr. broj članova obitelji, dužina prijave kod nadležne službe HZZ-a, broj članova obitelji malodobne djece i sl.

Prijave se podnose na adresu Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi ili osobno u roku od 8 dana od dana objave na stranici HZZ (od 14.04.2021. do 22.04.2021.)
Prijave se dostavljaju na obrascu prijava za javni rad 2022.

Javni poziv objavljen je na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr i na oglasnim pločama Općine Kneževi Vinogradi.

KLASA: 112-01/22-02/1
URBROJ: 2158-23-03/1-22-2
Kn.Vinogradi, 14.04.2022.

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2022.godinu

Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2022.godinu

Jedinstveni format vodiča za građane uz Proračun za 2022. godinu
Uputa o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskog korisnika uključenih u proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu


Financijski izvještaji

I. kvartal – Potvrda o primitku, Financijski izvještaj, Bilješke  (objavlj.11.04.2022.)


II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022.

II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022.godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini;
Odluka o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu;
Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini;
Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini


I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022.

I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022.


Proračun za 2022.godinu

Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu
Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu
Program utroška sredstava od prihoda prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini
Program korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini
Program utroška sredstava šumskog doprinosa
Program utroška sredstava vodnog doprinosa
Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
Program javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini
Program pomoći religiji u 2022. godini
Program javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini
Program javnih potreba u kulturi 2022. godini
Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini

 

 

 

 


Prijedlog Proračuna za 2022.godinu s projekcijama za 2023. i 2024.

1 2 3 36