Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (“Službeni glasnik” broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/21 – pročišćeni tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (“Službeni glasnik” broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

20. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 21.2.2023. godine (utorak) s početkom u 19,00 sati u prostorijama Sportsko-rekreacijskog centra -Bazeni – restoran “Panon” u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi
 2. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi Vinogradi
 3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini plaća i naknada dužnosnika Općine Kneževi Vinogradi
 4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na projektni prijedlog
 5. Donošenje Zaključka o primanju na znanje konačnog Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu JLS na području Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. godini Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Osijek(IZVJEŠĆE)
 6. Donošenje Odluke o ukidanju javnog dobra u općoj uporabi (opće dobro – javna cesta) nerazvrstane ceste PP338 (kč.br.338/1, 338/2) u k.o. Karanac
 7. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Kneževi Vinogradi u 2023. godini
 8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za nabavku zemnog plina za potrebe Općine Kneževi Vinogradi
 9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za nabavu komunalne opreme – kante za otpad
 10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za dezinsekciju i deratizaciju na području Općine Kneževi Vinogradi
 11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za opskrbu električnom energijom na području Općine Kneževi Vinogradi