Zaključak o ponovnom aktiviranju Javnog poziva za dodjelu potpora za 2023. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine

Odluka o privremenoj obustavi Javnog poziva za dodjelu potpora za 2023. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine

Odluka o privremenoj obustavi Javnog poziva – za Mjeru 4. Kupovina stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja


Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), članka 6. Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine (Službeni glasnik 6/21) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva od 06.02.2023. godine, Općinski načelnik je dana 10.02.2023. godine objavio

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za 2023. godinu

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za 2023. godinu za slijedeće mjere:
 MJERA 2.: uklanjanje starih objekata
 MJERA 3.: izgradnja novih stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja područja
 MJERA 4.: kupovina stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja
 MJERA 5.: vanjsko uređenje stambenog objekta
 MJERA 7.: sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Korisnici mjera ovog Programa su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem i boravištem na području Općine Kneževi Vinogradi, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva koje su stalno nastanjene na području Općine Kneževi Vinogradi, te fizičke osobe koje imaju namjeru stalnog nastanjenja na području Općine Kneževi Vinogradi.

Značenje pojmova u ovom Javnom pozivu:
– osoba – misli se na fizičku osobu, ako u tekstu nije drugačije navedeno:
– objekt – misli se na stambeni objekt na području Općine Kneževi Vinogradi, ako u tekstu nije drugačije navedeno;
Izrazi koji se u ovom Programu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

MJERE OBUHVAĆENE OVIM JAVNIM POZIVOM:

MJERA 2.: UKLANJANJE STARIH OBJEKATA

Prihvatljivi korisnici: Osobe koje uklanjaju stare ruševne objekte (stambeni ili pomoćni) u svom vlasništvu.

Prihvatljivi troškovi:
Prihvatljivi troškovi odnose se na troškove proizašle iz uklanjanja objekta (stambenog ili pomoćnog) koji čini zasebnu cjelinu, ne na djelomično uklanjanje objekta (npr. jedan zid i sl.), a podrazumijevaju se slijedeći troškovi:
– troškovi rada stroja na uklanjanju objekta
– troškovi rada stroja na odvozu ostataka rušenja do za to predviđene deponije
– troškovi najma spremnika – kontejnera za odvoz otpada

Iznos potpore: Općina će sufinancirati uklanjanje objekta do 70 % ukupnog računa za uklanjanje, a maksimalno u iznosu 663,61 EUR / 5.000,00 kn ukoliko se radi o rušenju i uređenju cijele katastarske čestice (svih objekata na čestici) ili stambenog objekta, te 398,17 EUR / 3.000,00 kuna ukoliko se radi o pomoćnom objektu u službi stanovanja (gospodarske i pomoćne zgrade). Osoba može ostvariti sufinanciranje samo za jedno uklanjanje na katastarskoj čestici u programskom razdoblju.

Način provedbe:
Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za sufinanciranjem s potrebnom dokumentacijom, s naznakom planiranog termina uklanjanja objekta. Predstavnik Jedinstvenog upravnog odjela zapisnički će konstatirati stanje prije uklanjanja, na temelju kojeg se donosi odluka o odobrenju sufinanciranja s rokom izvršenja radova. Nakon izvršenih radova podnositelj zahtjeva dostavlja presliku računa i dokaza o plaćanju, a najkasnije do 01.12.tekuće godine, te djelatnik Općine ponovno zapisnički utvrđuje da su radovi iz zahtjeva izvršeni, nakon čega se podnositelju zahtjeva uplaćuju odobrena sredstva.

MJERA 3.: IZGRADNJA NOVIH STAMBENIH OBJEKATA U SLUŽBI RAZVOJA GOSPODARSTVA I RURALNOG RAZVOJA PODRUČJA

Prihvatljivi korisnici: Osobe koje grade novi stambeni objekt u svom vlasništvu, temeljem građevinske dozvole, ukoliko za isti nisu ostvarile pravo na sufinanciranje po drugom izvoru.

Prihvatljivi troškovi:
– trošak izgradnje objekta;
– geodetski troškovi;
– troškovi projektiranja;
– troškovi uporabne dozvole.

Iznos potpore: Općina će sufinancirati gradnju novih stambenih objekata do 30 % dokazanih troškova, a maksimalno u iznosu do 3.981,68 EUR / 30.000,00 kuna po objektu.

Obveze korisnika:
– u roku 3 godine od odobrenja potpore dostaviti uporabnu dozvolu za izgrađeni objekt
– u roku 3 godine početi prebivati u navedenom objektu
– najmanje 3 godina neće prodati – otuđiti stambeni objekt (zabrana se upisuje u zemljišne knjige)

Način provedbe: Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za sufinanciranjem s potrebnom dokumentacijom. Prihvatljivi su troškovi koji su nastali od 01. prosinca godine koja prethodi godini podnošenja zahtjeva do 01. prosinca godine u kojoj se podnosi zahtjev za sufinanciranje.

MJERA 4.: KUPOVINA STAMBENIH OBJEKATA U SLUŽBI RAZVOJA GOSPODARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Prihvatljivi korisnici: Osobe koje su kupile objekt -obiteljsku kuću / stan

Prihvatljivi troškovi:
– trošak kupovine stambenog objekta (stan ili kuća).

Neprihvatljivo je sufinanciranje kupovine stambenih objekata između bračnih partnera, od rodbinski povezanih osoba do trećeg nasljednog reda, te od posvojitelja.

Iznos potpore: Općina će sufinancirati kupovinu obiteljske kuće u službi stanovanja do 30 % kupoprodajne cijene, a maksimalno u iznosu do 3.981,68 EUR / 30.000,00 kuna po objektu, pod uvjetom da vlasnik objekta nakon uređenja u roku godine dana počne stanovati u uređenom objektu.

Pravo na podnošenje zahtjeva imaju kupci koji su objekt kupili unazad godine dana od dana raspisivanja natječaja.

Obveze korisnika:
– u roku 1 godine početi prebivati u navedenom objektu.
– najmanje 3 godina neće prodati – otuđiti stambeni objekt (zabrana se upisuje u zemljišne knjige)

Način provedbe: Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za dodjelom potpore, kojim se definira trošak.

MJERA 5.: VANJSKO UREĐENJE STAMBENOG OBJEKTA

Prihvatljivi korisnici: Osobe koji uređuju stambene objekte u svom vlasništvu.

Prihvatljivi troškovi:
– bojanje fasade,
– zamjena stolarije,
– zamjena limarije i krovišta,
– postavljanje energetske ovojnice kuće, prihvatljivi su troškovi i rada i materijala.

Iznos potpore:
Pomoć za uređenje pročelja iznosi do 70% priznatih i dokazanih troškova vlasnika, i to:
– bojanje fasade u iznosu do 265,45 EUR / 2.000,00 kuna
– zamjena stolarije u iznosu do 663,61 EUR / 5.000,00 kuna
– zamjena limarije i krovišta u iznosu do 663,61 EUR / 5.000,00 kuna
– postavljanje energetske ovojnice kuće u iznosu do 663,61 EUR / 5.000,00 kuna

Ukoliko je sufinanciranjem obuhvaćeno više ili svi prihvatljivi troškovi, iznosi pojedinačnih prihvatljivih potpora se međusobno zbrajaju, a maksimalan iznos utvrđene potpore ne može iznositi više od 1.327,23 EUR / 10.000,00 kuna. Potpora se može ostvariti samo za jedno uređenje pročelja na katastarskoj čestici u programskom razdoblju. Sredstva se ne mogu odobravati retroaktivno.

Obveza korisnika:
– urediti pročelje u roku 6 mjeseci od prethodno podnesenog zahtjeva za sufinanciranje, nakon čega se odobrava iznos potpore.

Način provedbe: Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za sufinanciranjem s potrebnom dokumentacijom, s naznakom planiranog vanjskog uređenja. Predstavnik Jedinstvenog upravnog odjela zapisnički će konstatirati stanje prije početka uređenja, na temelju kojeg se donosi odluka o odobrenju sufinanciranja s rokom izvršenja radova, koji ne može biti dulji od 6 mjeseci. Nakon izvršenih radova podnositelj zahtjeva dostavlja presliku računa i dokaza o plaćanju, te djelatnik Općine ponovno zapisnički utvrđuje da su radovi iz zahtjeva izvršeni.

MJERA 7.: SUFINANCIRANJE PRIKLJUČENJA NA PLINSKU MREŽU
Prihvatljivi korisnici: Osobe – vlasnici stambenog objekta u kojem prebivaju i borave, a koji priključuju na plinsku mrežu.

Prihvatljivi troškovi:
– Naknada za priključenje na plinsku mrežu, naknade dimnjačaru i sl.
– Izvođenje plinskog priključka – od ulične plinske mreže do objekta zaključno sa plinskim ventilom na objektu
– Mjerno-regulacijski set – plinski ormarić sa regulatorom tlaka i pripadajućom opremom

Ne prihvatljivi troškovi:
– Izvođenje unutarnje plinske instalacije – plinska instalacija od plinomjera do potrošača

Iznos potpore: Sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu iznosi 50 % prihvatljivih troškova, a maksimalno u iznosu 331,81 EUR / 2.500,00 kuna.

Način provedbe: Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za dodjelom potpore, kojim se definira trošak.

III. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI
Pravo na potporu ne može ostvariti fizička osoba za koju JUO u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da Općini Kneževi Vinogradi, te ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Općine duguje dospjelu obvezu na ime javnih i/ili nejavnih davanja. Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora. Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Ostali uvjeti prihvatljivosti navedeni su pojedinačno po mjerama.

IV. OBVEZNA DOKUMENTACIJA:
IV.1. OPĆA DOKUMENTACIJA – SVI PODNOSITELJI:
– Potpuno i čitko popunjen obrazac UN -___, s općim podacima i podacima za Mjeru za koju se traži potpora;
– Preslika o.i. za podnositelja;
– Potvrda porezne uprave o ne dugovanju
– Vlasnički list (moguće i isprintani s web stanice);
– preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.

IV.2. OBVEZATNA POSEBNA DOKUMENTACIJA PO MJERAMA:

 • Mjera 2. Uklanjanje starih objekata
  – Preslika računa o izvršenim radovima i dokaz o plaćanju istog (preslika uplatnice o plaćanju, potvrda o primitku sredstava od strane izvršitelja radova i sl. dokaz) – NAKON IZVRŠENIH RADOVA – NAJKASNIJE DO 01.12.TEKUĆE GODINE U KOJOJ JE PODNESEN ZAHTJEV
 • Mjera 3. Izgradnja novih stambenih objekata
  – Preslika građevinske dozvole,
  – Preslika ugovora o izvođenju radova s izvođačem radova,
  – Preslika prijave gradilišta Upravnom odjelu za graditeljstvo,
  – Preslika računa za koji se traži sufinanciranje s dokazom o plaćanju istih
  – preslika uporabne dozvole – ako su troškovi ishođenja predmet sufinanciranja dostavlja se u trenutku podnošenja zahtjeva
  Obvezatna posebna dokumentacija nakon donošenja odluke o sufinanciranju:
  – bjanko ovjerena zadužnica najmanje u visini odobrene potpore – PRIJE SKLAPANJA UGOVORA
  – preslika uporabne dozvole (u roku 3 godine od odobrenja potpore)
  – uvjerenje o prebivalištu (u roku3 godine od odobrenja potpore)
 • Mjera 4. Kupovina stambenog objekta
  – Preslika Ugovora o kupoprodaji,
  Obvezatna posebna dokumentacija nakon donošenja odluke o sufinanciranju:
  – bjanko ovjerena zadužnica najmanje u visini odobrene potpore – PRIJE SKLAPANJA UGOVORA
  – uvjerenje o prebivalištu (u roku 1 godine od odobrenja potpore)
 • Mjera 5. Vanjsko uređenje stambenog objekta
  – Preslika računa o izvršenim radovima i dokaz o plaćanju istog (preslika uplatnice o plaćanju, potvrda o primitku sredstava od strane izvršitelja radova i sl. dokaz) – NAKON IZVRŠENIH RADOVA – NAJKASNIJE U ROKU 6 MJESECI OD PRETHODNO PODNESENOG ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE, NAKON ČEGA SE ODOBRAVA IZNOS POTPORE.
 • Mjera 7. Sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu
  – Preslika računa za koji se traži sufinanciranje s dokazom o plaćanju istih
  – Preslika Ugovora o opskrbi plinom

V. POSTAVLJANJE UPITA
Svoje upite u svezi provedbe ovog Javnog poziva možete postavljati na mail: potpore.knvinogradi@gmail.com. Sva pismeno postavljena pitanja i odgovori putem ovog mail-a bit će objavljeni na web stranici Općine Kneževi Vinogradi u dijelu Javnog poziva i bit će jedino relevantne informacije u svezi ovog Javnog poziva.

VI. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Podnositelji svoje zahtjeve (na propisanom obrascu) uz prilaganje obvezne opće i posebne dokumentacije podnose ISKLJUČIVO POŠTOM na adresu:

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Hrvatske Republike 3.
(privremeno Dom kulture, Glavna 82.)
31309 Kneževi Vinogradi

Za svaku mjeru podnosi se poseban zahtjev. Natječaj je otvoren do 01. prosinca 2023. godine. Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu na koju se poziv odnosi. Podnositelj može unutar jedne godine podnijeti više zahtjeva, ali samo jedan zahtjev unutar
svake mjere.

VII. ISPLATA SREDSTAVA I KONTROLA
Na temelju uredne i potpune prijave Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli sredstava. Za mjere 3. i 4. nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava iz prethodnog članka, Općinski načelnik će sklopiti Ugovore o dodjeli potpore, kojim će se definirati iznos priznatih troškova, iznos odobrene potpore, rokovi isplate, obveze korisnika, jamstva za ispunjenje. Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Općine Kneževi Vinogradi.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Sve što nije navedeno u tekstu ovog Javnog poziva, primjenjivat će se odredbe Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine (Službeni glasnik 6/21).

Tekst Javnog poziva – HR
Prikaz svih potpora – HU

Program poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021.-2024. godine

OBRASCI PO MJERAMA:

Dodatna dokumentacija u slučaju suvlasništva nad nekretninom: