Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21) i Odluke o raspisivanju javnog poziva od 06.02.2023. Općinski načelnik je dana 10.02.2023. godine objavio

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024. godine“ u 2023. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024.godine“ u 2023. godini iz sredstava Proračuna Općine za slijedeće mjere:

 • MJERA 1.: potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima
 • MJERA 2.: potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
 • MJERA 3.: poticanje ulaganja u proizvodnju i uslužne djelatnosti
 • MJERA 4.: financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu
 • MJERA 5.: kupovina i izgradnja objekata radi stavljanja u funkciju turizma
 • MJERA 6.: poticanje razvoja i unaprjeđenje usluge u ruralnom turizmu
 • MJERA 7.: potpore za autohtonu eno i gastro ponudu
 • MJERA 8.: potpore za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama

Potpore iz ovog programa smatraju se državnim potporama male vrijednosti i na njih se odnose sva pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br.1407/2013 od 18.prosinca 2013. (SL L 352, 24.12.2013.) o primjeni članka 107. i 108 Ugovora o funkcioniranju Europske unije – „de minimis“ potpore, Uredba Komisije (EU) 2020/972 od srpnja
2020. o izmjeni Uredbe (EU) br.147/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br.651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 07.07.2020.).

Nije moguća dodjela:
a) potpore poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000;
b) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;
c) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u slijedećim slučajevima
a) ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržištu stavljaju poduzetnici u pitanju;
b) ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;
d) potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanim s izvoznom djelatnošću;
e) potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI – općenito:
Prihvatljivi korisnici su navedeni po mjerama, s tim da:
Korisnici mjera ovog Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) koji posluju i imaju sjedište na području Općine Kneževi Vinogradi, izuzev trgovačkih društava kojima je Općina Kneževi Vinogradi osnivač ili ima vlasnički
udio u temeljnom kapitalu. Korisnik potpore mora imati najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika-icu. Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak za potpore iz ovog Programa.

A. NEPOVRATNE POTPORE I SUBVENCIJE ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA NA RURALNOM PODRUČJU

MJERA 1: POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA I OBRTIMA
Prihvatljivi korisnici: Općina Kneževi Vinogradi dodjeljuje nepovratne potpore poduzetnicima – početnicima koji su prvi put otvorili obrt ili trgovačko društvo unazad godinu dana od godine u kojoj se potpora dodjeljuje ili koji su prethodnih godina upisani u sudski ili obrtni registar, a sada prvi put zapošljavaju osobu uključujući vlasnika/cu, a koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine Kneževi Vinogradi. Isključuju se podnositelji – poduzetnici koji su ranije imali kao osnivači/nositelji/vlasnici registriran (s svojim OIB-om) bilo koji oblik trgovačkog društva ili obrta neovisno o razdoblju ili je to imao član obitelji, a čiji je društvo likvidirano – ugašeno unazad 5 godina.

Prihvatljivi troškovi:
a) Izrada poslovnih planova/investicijskih programa,
b) Nabava informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja,
c) Bankarske usluge za obradu kredita,
d) Ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva, te podnošenje zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole i td.)
e) Uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),
f) Nabavka opreme
g) Troškovi zakupa
h) Troškovi zaposlenih
i) Režijski troškovi

Prihvatljivi su gore navedeni troškovi unutar jedne godine od dana osnivanja – registracije.
Iznos potpore: Potpora može iznositi do 70 % prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše ukupno 2.654,46 EUR / 20.000,00 kuna. Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.

Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 18 mjeseci od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.

MJERA 2: POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE
Prihvatljivi korisnici:
Pravo na potporu imaju poslodavci, odnosno pravne i fizičke osobe koje samostalno i trajno obavljaju djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda (trgovačka društva, obrti i slobodna zanimanja) koji se sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva, te osobe sa stalnim prebivalištem na području Općine Kneževi Vinogradi koje se samozapošljavaju.

Na dan podnošenja zahtjeva za potporu, svaki novozaposleni radnik za kojeg se traži potpora, mora biti u radnom odnosu najmanje mjesec dana i s prebivalištem u Općini Kneževi Vinogradi, te s datumom zapošljavanja ne ranijem od godine dana od dana podnošenja zahtjeva. Isto se odnosi i na osobe koje se samozapošljavaju, te mora biti zaposlen bez prekida u tvrtki – podnositelju najmanje još godinu dana, o čemu poslodavac dostavlja dokaz.

Poslodavac ima pravo zatražiti bespovratna sredstva za najviše pet (5) novozaposlenih osoba u jednoj godini. Za istu osobu poslodavac ne može ostvariti potporu u više navrata. Tražitelj potpore mora dostaviti potvrdu HZZ da ne ostvaruje potporu za zapošljavanje temeljem Mjera za poticanje zapošljavanja koje provodi HZZ.

Iznos potpore: Potpora za novo zapošljavanje i samozapošljavanje iznosi 1.327,23 EUR / 10.000,00 kuna po zaposlenoj osobi. Sredstva se dodjeljuju do iskorištenja raspoloživih sredstava.
Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi,
Zadržati najmanje godinu dana od dana podnošenja zahtjeva bez prekida zaposlenu osobu za koju je odobrena potpora, te u navedenom roku zaposlena osoba mora imati prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi.

MJERA 3: POTICANJE ULAGANJA U PROIZVODNJU I USLUŽNE DJELATNOSTI
Prihvatljivi korisnik:
Općina Kneževi Vinogradi dodjeljuje nepovratne potpore za sufinanciranje nabave opreme za ulaganja u razvoj i modernizaciju proizvodnih procesa i pružanje usluga. Pravo na potporu imaju podnositelji: obrtnici i trgovačka društva s registriranom proizvodnom djelatnošću ili pružanjem usluga, ukoliko vrše ulaganja u razvoj i modernizaciju proizvodnje i usluga nabavljajući opremu u godini raspisivanja javnog poziva.

Prihvatljivi troškovi:
– Nabavljena oprema pojedinačne vrijednosti veće od 66,36 EUR / 500,00 kuna, uz vrijednost opreme prihvatljiv je trošak prijevoza, instalacije ukoliko se nalazi na istom računu.

Iznos sufinanciranja: Sufinanciranje se odobrava u iznosu do 50 % vrijednosti nabavljene opreme sukladno ovom Programu, a maksimalno do 1.327,23 EUR / 10.000,00 kuna.

Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 18 mjeseci od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.

MJERA 4: FINANCIRANJE PRIKLJUČAKA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
Prihvatljivi korisnik:
Općina Kneževi Vinogradi dodjeljuje nepovratne potpore za sufinanciranje troškova priključenja na komunalnu infrastrukturu: vodovod i odvodnju.

Pravo na potporu imaju podnositelji trgovačka društva, obrtnici – investitori, fizičke osobe, koje su u vlasništvu/posjedu aktivnog poslovnog prostora, koji priključuju svoje poslovne prostore sukladno važećim propisima komunalnog gospodarstva i općim aktima Općine Kneževi Vinogradi na sustav javne vodoopskrbe ili odvodnje, čiji je objekt priključen na sustav vodoopskrbe/odvodnje u tekućoj godini raspisivanja natječaja.

Prihvatljivi troškovi:
Sufinanciranje se odobrava u iznosu ukupnih troškova isporučitelja vodne usluge, a obuhvaća sljedeće troškove:
– Usluga rada i utrošenog materijala vodnog isporučitelja na priključenju vodovoda od spoja s obujmicom na cjevovodu do postavljanja vodomjera, osim troškova vodovodnog okna.
– Usluga rada i utrošenog materijala za priključenje na sustav odvodnje od spojnog sustava do postavljanja okna.

Iznos sufinanciranja: Financiranje prihvatljivih troškova u cijelosti do maksimalno 663,61 EUR / 5.000,00 kuna po priključku na sustav vodoopskrbe, odnosno odvodnje.

Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 18 mjeseci od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.

B. NEPOVRATNE POTPORE ZA RAZVOJ TURIZMA NA RURALNOM PODRUČJU

MJERA 5: KUPOVINA I IZGRADNJA OBJEKATA RADI STAVLJANJA U FUNKCIJU TURIZMA
Prihvatljivi korisnik:
Pravo na potporu imaju podnositelji zahtjeva iz članka 3. ovog Programa, te seoska domaćinstva i OPG-a s područja Općine Kneževi Vinogradi registrirana za pružanje usluga u turizmu, a čiji je novo kupljeni objekt također registriran – stavljen u funkciju turizma (smještajni kapaciteti, najam prostora, ugostiteljske usluge i sl.)

Prihvatljivi troškovi:
Kupovina i izgradnja objekata, te stavljanje u funkciju turizma (smještajni kapaciteti, najam prostora, ugostiteljske usluge i sl.) Prihvatljivi su gore navedeni troškovi unutar jedne godine od dana podnošenja zahtjeva za sufinanciranje. Podnositelj zahtjeva u jednoj godini može ostvariti potporu samo za jedan objekt.
Iznos sufinanciranja: Potpora može iznositi do 50 % prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 2.654,46 EUR / 20.000,00 kuna.

Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 18 mjeseci od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u
pitanje njegovi prvotni ciljevi.

MJERA 6: POTICANJE RAZVOJA I UNAPRJEĐENJE USLUGE U RURALNOM TURIZMU
Prihvatljivi korisnik:
Pravo na potporu imaju podnositelji zahtjeva iz članka 3. ovog Programa, te seoska domaćinstva i OPG-a s područja Općine Kneževi Vinogradi registrirana za pružanje usluga u turizmu
Prihvatljivi troškovi:
Općina Kneževi Vinogradi dodjeljuje nepovratna sredstva za razvoj turizma, obnovu i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja, razvoj turističke ponude temeljene na tradicijsko/autohtonim elementima lokalnog graditeljstva i očuvanja /uređenja okoliša na području Općine Kneževi Vinogradi, a osobito za:
– Ulaganje u objekte za pružanje turističkih, odnosno ugostiteljskih usluga;
– Ulaganja koja se odnose na ispunjavanje potrebnih uvjeta utvrđenih posebnim propisima za obavljanje registrirane djelatnosti odnosno proširenje djelatnosti,
– Ulaganje u podizanje kvalitete usluge i konkurentnosti,
– Ulaganje u svezi s proširenjem ponude ugostiteljskih i turističkih usluga,
– Marketinške aktivnosti.
I to za slijedeće prihvatljive troškove nastale u godini u kojoj je raspisan javni poziv:
– adaptacija ili opremanje objekata za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu,
– Nabavka opreme potrebne za pojedine oblike selektivnog turizma povezanim s ruralnim prostorom
– Nabavka i postavljanje dodatnih vanjskih sadržaja za odmor i rekreaciju turista,
– Izrade web stranice, promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti, osim onih iz mjere 8. pod uvjetom da pojedinačna vrijednost nabavljene opreme ili troška nije manja od 66,36 EUR / 500,00 kuna bez PDV-a.

Iznos sufinanciranja: Potpora može iznositi do 50 % prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 1.327,23 EUR / 10.000,00 kuna.

Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 18 mjeseci od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.

MJERA 7: POTPORE ZA AUTOHTONU ENO I GASTRO PONUDU
Prihvatljivi korisnici:
Potpora za autohtonu eno i gastro ponudu dodjeljuje se pružateljima ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu iz članka 3.Programa koji se snabdijevaju poljoprivrednim proizvodima od lokalnih poljoprivrednih proizvođača. Pod lokalnim poljoprivrednim proizvođačem u smislu ovog Programa smatraju se proizvođači poljoprivrednih proizvoda čija je proizvodnja registrirana na području Općine Kneževi Vinogradi, gdje se pružaju turističke i ugostiteljske usluge iz prethodnog stavka.
Prihvatljivi troškovi:
– kupovina poljoprivrednih proizvoda (povrće, voće i sl.),
– proizvodi nastali preradom povrća i voća (začinska paprika i sl, pekmezi, umaci, sokovi, kompoti i sl.)
– mesne prerađevine,
– vino i sl.

Iznos sufinanciranja: Potpora iznosi do 50 % iznosa plaćenih računa za kupovinu poljoprivrednih proizvoda, a najviše do iznosa od 995,42 EUR / 7.500,00 kuna i može se ostvariti samo jedanput tijekom proračunske godine.

Obveze korisnika:
Pružatelji usluge u ugostiteljstvu i turizmu moraju imati uspostavljenu poslovnu suradnju s lokalnim poljoprivrednim proizvođačima o kupovini njihovih proizvoda, za potrebe usluga koje pružaju u svojim objektima.
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 18 mjeseci od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.

MJERA 8: POTPORE ZA ORGANIZACIJU I SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJAMA
Prihvatljivi korisnici:
Pravo na potporu imaju podnositelji zahtjeva iz članka 3. ovog Programa, te seoska domaćinstva i OPG-a s područja Općine Kneževi Vinogradi registrirana za pružanje usluga u turizmu

Prihvatljivi troškovi: Potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama dodjeljuje se za organizaciju i/ili sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj turizma i predstavljanje turističkog potencijala Općine Kneževi Vinogradi, kojima se a osobito za organizaciju i sudjelovanje:
– Na sajmovima i izložbama,
– Na znanstveno- stručnim skupovima,
– Na festivalima, smotrama, natjecanjima i drugim srodnim manifestacijama.

Potpora se dodjeljuje za slijedeće troškove:
– Najam i zakup prostora,
– Kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog,
– Putni troškovi za sudjelovanje na sajmovima udaljenijim najmanje 50 km od Općine
– Izrade i prezentacije promidžbenih materijala i proizvoda, osim ako sredstva nisu ostvarena kroz mjeru 6.,

Iznos sufinanciranja: Visina potpore može iznositido50 % prihvatljivih troškova, a najviše do 663,61 EUR / 5.000,00 kuna ako je organizacija i sudjelovanje na manifestaciji na području Osječko-baranjske Županije, te do 1.327,23 EUR / 10.000,00 kuna izvan područja Osječko-baranjske Županije.

Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi.

III. UVJETI PRIHVATLJIVOST
Potpore iz ovog Programa smatraju se državnim potporama male vrijednosti i na njih se odnose pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije – „de minimis“ potpore (“SL EU L352, 24.12.2013., str.1.”). Iznos potpore koji se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja. Gornja granica primjenjuje se bez obzira na oblik potpora de minimis ili na cilj koji se namjerava postići neovisno o tome financira li se potpora u cijelosti ili djelomično iz sredstava koje su podrijetlom iz EU. Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuje se na temelju fiskalnih godina koje poduzetnik primjenjuje u Republici Hrvatskoj. Pojedinom korisniku može se odobriti više vrsta potpora u istoj kalendarskoj godini, ali samo po jedna u okviru jedne mjere. Neće se prihvaćati zahtjevi onih podnositelja koji su za istu namjenu i za iste aktivnosti dobili bespovratna sredstva male vrijednosti iz drugih programa u okviru državnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije. Ukoliko je korisnik u sustavu PDV-a, PDV nije prihvatljiv trošak. Pravo na potporu ne može ostvariti pravna ili fizička osoba za koju JUO u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da Općini Kneževi Vinogradi duguje dospjelu obvezu na ime javnih i/ili nejavnih davanja te gospodarski subjekti u stečaju ili postupku likvidacije. Za mjere u kojima se potpora dodjeljuje na temelju priloženih računa, korisnik potpore je dužan izvršiti plaćanje tih računa.

IV. OBVEZNA DOKUMENTACIJA
1. OPĆA DOKUMENTACIJA – SVI PODNOSITELJI:
– Potpuno i čitko popunjen obrazac PIT – 1 s svim priloženim izjavama;
– Dokaz o registraciji podnositelja (izvod iz sudskog ili obrtnog registra) ne stariji od 30 dana od dana
raspisivanja javnog poziva iz koje se vidi sjedište podnositelja ili drugi dokument kojim se dokazuje
pravo, ovisno o vrsti subjekta
– Preslika o.i. ukoliko se radi o podnositelju fizičkoj osobi;
– Potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana;
– Dokaz o uposlenima – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o broju aktivnih osiguranika –
radnika (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave),
– preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.
Nakon odobravanja potpore, a prije sklapanja ugovora: solemniziranu bjanko zadužnicu na propisani prvi
veći iznos odobrenih sredstava potpore
2. OBVEZATNA POSEBNA DOKUMENTACIJA PO MJERAMA:

 • MJERA 1.: Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima
  – preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
  – fotografije opreme, ulaganja
  – preslike ugovora o zakupu i dokaz o uplati zakupa (ukoliko je predmet dodjele potpore)
  – preslike JOPD obrazaca, obračuna plaća zaposlenih (ukoliko je predmet dodjele potpore)
  – druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva
 • MJERA 2.: Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
  – Preslika o.i. osobe za koju se traži subvencija
  – Preslika ugovora o radu za osobu za koju se traži subvencija
  – Preslika prijave radnika kod HZMO
  – Potvrda HZZ da podnositelj ne ostvaruje potporu za zapošljavanje osobe putem Mjere za poticanje zapošljavanja koje provodi HZZ
  – druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva
 • MJERA 3.: Poticanje ulaganja u proizvodnju i uslužne djelatnosti
  – Preslika računa za nabavljenu opremu
  – Preslika otpremnice (primke) za nabavljenu opremu
  – Preslika izvoda o plaćanju računa
  – Fotografije nabavljene opreme
  – druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva
 • MJERA 4.: Financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu
  – Preslika ugovora o priključenju sklopljena s Baranjskim vodovodom d.o.o.
  – Preslika računa za uslugu priključenja temeljem sklopljenog Ugovora s Baranjskim vodovodom d.o.o.
  – Preslika izvoda o plaćanju računa
  – druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva
 • MJERA 5.: Kupovina i izgradnja objekata radi stavljanja u funkciju turizma
  Za kupovinu objekta:
  – Preslika ugovora o kupovini objekta
  – Preslika dokaza o plaćanju – ukoliko je plaćeno preko poslovnog računa (preslika izvoda)
  – Preslika Rješenja i Zapisnika Upravnog odjela OBŽ za stavljanje objekta u funkciju turizma
  Za izgrađeni objekt:
  – Preslika računa za vršenje usluge gradnje objekta
  – Preslika dokaza o plaćanju računa
  – Preslika građevinske dozvole
  – Preslika uporabne dozvole
  – Preslika Rješenja i Zapisnika Upravnog odjela OBŽ za stavljanje objekta u funkciju turizma
  – druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva
 • MJERA 6.: Poticanje razvoja i unaprjeđenje usluge u ruralnom turizmu
  – preslike računa prihvatljivih troškova
  – dokaz o izvršenim plaćanjima,
  – fotografije opreme, ulaganja
  – druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva
 • MJERA 7.: Potpore za autohtonu eno i gastro ponudu
  – preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
  – preslika ugovora ili drugog dokaza o uspostavljenoj suradnji s lokalnim poljoprivrednim proizvođačima (neovisno o datumu sklapanja)
  – druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva
 • MJERA 8.: Potpore za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama
  – preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
  – fotografije sa sajma – manifestacije
  – druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva.

V. POSTAVLJANJE UPITA
Svoje upite u svezi provedbe ovog Javnog poziva možete postavljati na mail: potpore.knvinogradi@gmail.com. Sva pismeno postavljena pitanja i odgovori putem ovog mail-a bit će objavljeni na web stranici Općine Kneževi Vinogradi u dijelu Javnog poziva i jedine su relevantne informacije u svezi ovog Javnog poziva.

VI. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Podnositelji svoje zahtjeve (na propisanim obrascima) uz prilaganje obvezne opće i posebne dokumentacije podnose ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE na adresu:

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Hrvatske Republike 3.
(privremeno Dom kulture, Glavna 82.)
31309 Kneževi Vinogradi

S naznakom – ZA POTPORE U PODUZETNIŠTVU I TURIZMU

Za svaku mjeru podnosi se poseban zahtjev. Natječaj je otvoren do 01. prosinca 2023. godine. Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu na koju se poziv odnosi. Podnositelj može unutar jedne godine podnijeti više zahtjeva, ali samo jedan zahtjev unutar svake mjere.

VII. ISPLATA SREDSTAVA I KONTROLA
Za postupak dodjele potpora po ovom Programu općinski načelnik imenovat će Povjerenstvo za provedbu Programa mjera poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021-2024 godine (dalje: Povjerenstvo). Podnesene zahtjeve po objavljenom Javnom pozivu Povjerenstvo obrađuje po redoslijedu zaprimanja. Prilikom obrade zahtjeva Povjerenstvo je dužno provjeriti jeli zahtjev dostavljen u roku, u skladu s ovim Programom i Javnim pozivom, nadalje provjerava se potpunost priložene dokumentacije te se određuje iznos prihvatljivih troškova. Odluku o isplati sredstava donosi Općinski načelnik u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga Povjerenstva. Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Ukoliko poduzetnik u skladu s Javnim pozivom ostvari pravo na potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka iznosa, mora vratiti u Proračun Općine Kneževi Vinogradi, te se u slijedećih pet (5) godina isključuje iz svih programa sufinanciranja i subvencioniranja Općine Kneževi Vinogradi. Kontrola se vrši dostavom dokaza za utvrđivanje navedenih situacija iz prethodnog stavka, a gdje to priroda projekta omogućava i kontrolom na licu mjesta.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Sve što nije navedeno u tekstu Javnog poziva, primjenjivat će se odredbe Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21).

Program „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024. godine“

Tekst Javnog poziva – HR
Prikaz svih potpora – HU

OBRASCI PO MJERAMA: