Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21, 14/23), Općinski načelnik je dana 15.11.2023. godine raspisao

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2023. godini – Posebni Javni poziv za mjeru: 8. Jednokratna pomoć u pokrivanju šteta na poljoprivrednim gospodarstvima

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjere 8 iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2023. godini iz sredstava Proračuna Općine i to:

MJERA 8. Jednokratna pomoć u pokrivanju šteta na poljoprivrednim gospodarstvima
Sredstva koja se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva predstavljaju bespovratna novčana sredstva iz Proračuna Općine, kategorizirane kao potpore male vrijednosti – de minimis, a koje se dodjeljuju sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013.i 2019/316 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru.

Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013 i izmjeni Uredbe 2019/316, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:
a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,
b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost,
c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.

Sukladno članku 2. Uredbe1408/2013, izmjene Uredbe 2019/316 „poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i
akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000. Ostale potpore koje se dodjeljuju po ovom Programu iz članka 1. dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore – u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Prihvatljivi korisnici su navedeni unutar mjere.

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 i članku 2., točka 2. Uredbe 1407/2013 pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:
a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.
Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

MJERE ODOBRENE SUKLADNO UREDBI 1408/2013 i izmjeni 2019/316

MJERA 8. JEDNOKRATNA POMOĆ U POKRIVANJU ŠTETA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA
Cilj mjere:
Pomoć u prevladavanju posljedica nastalih šteta na poljoprivrednim gospodarstvima prouzrokovanih štetnim događajima, s ciljem nastavka daljnje poljoprivredne proizvodnje bez štetnih posljedica na proizvodnju i poljoprivredno gospodarstvo.

Prihvatljivi korisnici:
Obrti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva definirana sukladno Zakonu o poljoprivredi upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi te obavljaju svoju djelatnost na području Općine Kneževi Vinogradi, odnosno registrirani su za obavljanje prerade vlastitih poljoprivrednih proizvoda do dana objave javnog poziva za potporu, čija je ekonomska veličina ne prelazi iznos od 120.000,00 EUR-a u trenutku podnošenja zahtjeva, pod uvjetom da štetni događaj nije osiguran, niti je za isto proglašena prirodna nepogoda, odnosno da se radi o pojedinačnom izoliranom slučaju.

Prihvatljivi troškovi – šteta:

  • Šteta na poljoprivrednim objektima uzrokovanih požarom, gromom i slični događaj,
  • Šteta na stoci uslijed uginuć
  • Šteta na poljoprivrednoj opremi uzrokovanom požarom ili sl.

Iznos potpore:

  • Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 70 % ukupne dokumentirane štete, a čija se vrijednost utvrđuje iz raspoložive dokumentacije podnositelja, ukoliko isto nije moguće utvrditi na taj način, vrijednost štete utvrđuju predstavnici Općine na način i po metodologiji za izračun šteta od prirodnih nepogoda, a najviše do 2.000,00 EUR-a po podnositelju.

Obveze korisnika u mjeri 8. :
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 1 godine od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje proizvodne aktivnosti izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nekretnine / opreme ili OPG-a, odnosno obrta
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.

Iznimno moguća su odstupanja od navedenih zahtjeva u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti, kako je propisano člankom 2. Uredbe EU br. 1306/2013.

III. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI
Kako bi podnositelj ostvario sredstva sukladno mjerama iz ovog Programa mora kumulativno ispuniti slijedeće uvjete:
1. Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva sa sjedištem na području Općine Kneževi Vinogradi,
2. Korisnik mora imati podmirene, odnosno regulirane financijske obveze s osnova javnih davanja, odnosno prema proračunu Općine Kneževi Vinogradi i RH,
3. Da je korisnik izvršio plaćanje računa po kojem se traži potpora.

Ukupan iznos potpora po mjerama: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i pripadajućim podmjerama na koje se odnosi Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21.veljače 2019.godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru, a koje su dodijeljene jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20.000.00 EUR-a tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.

Gornja granica iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka primjenjuje se bez obzira na oblik potpora de minimis ili na cilj koji se namjerava postići neovisno o tome financira li se potpora u cijelosti ili djelomično iz sredstava koje su podrijetlom iz EU. Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju fiskalnih godina koje poduzetnik primjenjuje u Republici Hrvatskoj.

Temeljem ovog Javnog poziva korisnik može po pojedinoj mjeri ostvariti pravo na potporu samo jednom tijekom jedne kalendarske godine. Neće se prihvaćati zahtjevi onih podnositelja koji su za istu namjenu i za iste aktivnosti dobili bespovratna sredstva male vrijednosti iz drugih programa u okviru državnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije. Ukoliko je korisnik u sustavu Poreza na dodanu vrijednost (PDV-a), PDV nije prihvatljiv trošak.

IV. OBVEZNA DOKUMENTACIJA
1. OPĆA DOKUMENTACIJA – SVI PODNOSITELJI:
– Potpuno i čitko popunjen obrazac POLJ-1, s svim priloženim izjavama
– Dokaz o upisu u Upisnik i nositelju;
– Dokaz o registraciji podnositelja (izvod iz sudskog ili obrtnog registra) ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja javnog poziva iz koje se vidi sjedište podnositelja;
– Potvrda o ekonomskoj veličini subjekta – OPG (koja ne uključuje vrijednost ulaganja)
– Preslika o.i. ukoliko se radi o podnositelju fizičkoj osobi;
– Potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana;
– preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.

Nakon odobravanja potpore, a prije sklapanja ugovora: solemniziranu bjanko zadužnicu na propisani prvi veći iznos odobrenih sredstava potpore
2. OBVEZATNA POSEBNA DOKUMENTACIJA PO MJERAMA:
MJERA 8.: Jednokratna pomoć u pokrivanju štete na poljoprivrednim gospodarstvima
– Dokaz o vlasništvu nad imovinom na kojoj je pričinjena šteta
– Dokaz o pričinjenoj šteti (zapisnici veterinara, policije i slično)
– Dokumentacija o vrijednosti imovine – štete (knjigovodstvena evidencija, ili slično-proizvoljno)
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

V. POSTAVLJANJE UPITA
Svoje upite u svezi provedbe ovog Javnog poziva možete postavljati na mail: potpore.knvinogradi@gmail.com. Sva pismeno postavljena pitanja i odgovori putem ovog mail-a bit će
objavljeni na web stranici Općine Kneževi Vinogradi u dijelu Javnog poziva i jedine su relevantne informacije u svezi ovog Javnog poziva.

VI. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Podnositelji svoje zahtjeve (na propisanim obrascima) uz prilaganje obvezne opće i posebne dokumentacije podnose ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE na adresu:
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Hrvatske Republike 3.
(privremeno Dom kulture, Glavna 82.)
31309 Kneževi Vinogradi

S naznakom – ZA POTPORE U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
Natječaj je otvoren do 01.prosinca 2023.godine.
Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu na koju se poziv odnosi.

VII. ISPLATA SREDSTAVA I KONTROLA
Postupak dodjele potpora po ovom Javnom pozivu obrađuje Povjerenstvo imenovano od strane Općinskog načelnika u provedbi Programa mjera poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021-2024 godine (dalje: Povjerenstvo). Podnesene zahtjeve po objavljenom Javnom pozivu Povjerenstvo obrađuje po redoslijedu zaprimanja. Prilikom obrade zahtjeva Povjerenstvo je dužno provjeriti je li zahtjev dostavljen u roku, u skladu s Programom i Javnim pozivom, nadalje provjerava se potpunost priložene dokumentacije te se
određuje iznos prihvatljivih troškova. Odluku o isplati sredstava donosi Općinski načelnik u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga Povjerenstva. Po donošenju Odluke odobrenju Općinski načelnik s korisnikom sklapa Ugovor o dodjeli potpore, kojim se detaljno utvrđuju obveze korisnika, daljnja kontrola i slično. Korisnik je obavezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora solemniziranu bjanko zadužnicu na propisani prvi veći iznos odobrenih sredstava potpore. Općina Kneževi Vinogradi će najkasnije u roku 30 dana od dana potpisivanja Ugovora izvršiti uplatu potpore na žiro-račun korisnika potpore.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Sve što nije navedeno u tekstu ovog Javnog poziva, primjenjivat će se odredbe Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21, 14/23).