Popis odobrenih zahtjeva za sufinanciranje udžbenika i opreme


Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i  točke 5. Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine (Službeni glasnik 12/18), Općinski načelnik dana 18.08.2023. godine raspisuje

J A V N I   P O Z I V
za sufinanciranje školskih knjiga i opreme
iz Mjere 5. Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine
„LAKŠE DO ŠKOLSKIH KNJIGA I OPREME“

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se Javni poziv za sufinanciranje iz Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine iz Mjere 5. „Lakše do školskih knjiga i opreme“. Školske knjige i oprema će se sufinancirati u iznosu 39,82 € po učeniku koji zadovoljava uvjete iz Javnog poziva.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Pravo na sufinanciranje ostvaruju osnovnoškolski i srednjoškolski učenici:

  • učenici osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Kneževi Vinogradi ukoliko pohađaju osnovnu školu u Kneževim Vinogradima i Zmajevcu (uključujući i područne škole) te
  • učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Kneževi Vinogradi.

 III. UVJETI PRIHVATLJIVOST

Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora u 100%-tnom iznosu ili ukupan postotak sufinanciranja ne može prijeći 100%

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.

IV. OBVEZNA DOKUMENTACIJA:

  • Potpuno i čitko popunjen obrazac O-Z-OB-5
  • Izjava o dvostrukom financiranju i privola (dio obrasca)
  • Preslika o.i. za podnositelja – jedan od roditelja;
  • Potvrda škole za djecu o upisu u šk. godinu 2023./2024. (za učenike srednjih škola)
  • preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva (isključivo roditelja/skrbnika/udomitelja)

 V. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Podnositelji svoje zahtjeve (na propisanom obrascu) uz prilaganje obvezne dokumentacije podnose poštom na adresu JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI, Hrvatske Republike 3., 31309. Kneževi Vinogradi ili osobno u DOM KULTURE, GLAVNA 82. KNEŽEVI VINOGRADI, svakim radnim danom.

Natječaj je otvoren do 8. rujna 2023. godine.

Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu na koju se poziv odnosi.

 VI. ISPLATA SREDSTAVA I KONTROLA

Na temelju uredne i potpune prijave Općinski načelnik donosi Odluku o isplati potpore u roku 30 dana.

Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Općine Kneževi Vinogradi.

Sve što nije navedeno u tekstu ovog Javnog poziva, primjenjivat će se odredbe Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine (Službeni glasnik 12/18).

Tekst Javnog poziva – HR/HU

Obrazac za prijavu – O-Z-OB-5