Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Općina Kneževi Vinogradi, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Službeni glasnik 25/13, 85/15), dana 06.11.2023. objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Kneževi Vinogradi

Savjetovanje traje od 06.11.2023. do 06.12.2023.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 06.prosinca 2023. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Statutarne odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Kneževi Vinogradi s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine
Kneževi Vinogradi. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Kneževi Vinogradi objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-
vinogradi.hr. Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Kneževi Vinogradi koji je objavljen na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Tekst ove objave objavit će se na web stranici Općine Kneževi Vinogradi – www.knezevi-vinogradi.hr u rubrici „Savjetovanje sa javnošću“ i na Oglasnoj ploči Općine. Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Tekst obavijesti
Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Kneževi Vinogradi
Obrazloženje
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju