Odluka o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija Općine Kneževi Vinogradi u akademskoj/školskoj 2023./2024. godini (15.2.2024.)


Na temelju članka 5. stavak 1. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik 7/19), Općinski načelnik dana 08.01.2024. na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela raspisao je:

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija 

I.
Ovim natječajem dodjeljuju se učeničke i studentske stipendije u akademskoj, odnosno školskoj 2023./2024. godini u kategoriji:
1. UČENIČKE STIPENDIJE:
1.1. 5 stipendija za uspjeh u školi za srednjoškolske učenike u mjesečnom iznosu od 30,00 € po učeniku;
1.2. 5 stipendija prema socijalnom statusu za srednjoškolske učenike u mjesečnom iznosu od 30,00 € po
učeniku
2. STUDENTSKE STIPENDIJE – ZA SVE STUDENTE
2.1. Neograničen broj sukladno uvjetima natječaja u mjesečnom iznosu od 100,00 € po studentu.
Učenik može podnijeti prijavu i po socijalnom statusu i po uspjehu u odvojenim prijavama. Ako ostvaruje pravo i po socijalnom statusu i po uspjehu, ostvarit će samo po socijalnom statusu, dok će na listu prema uspjehu ući slijedeći učenik, ako ispunjava, ako je podnio za obje kategorije. Odobrene stipendije dodjeljuju se učenicima/studentima do završetka školovanja za koje su im dodijeljene.

II.
Pravo na dodjelu Stipendija:

1) UČENIČKE STIPENDIJE
1.1. Učeničke stipendije za uspjeh u školi
– da su državljani Republike Hrvatske;
– da su redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole;
– da imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje 1 godinu;
– da imaju prosjek ocjena najmanje 4,0;
– da nisu korisnici druge stipendije;
– da podnositelji i članovi uže obitelji (roditelji, braća) u trenutku podnošenja prijave ne duguju proračunu Općine.

Elementi za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:
– uspjeh u školovanju;
– postignuti izvanškolski rezultati tijekom školovanja.

U slučaju da više kandidata za stipendije za uspjeh u školi ima isti broj bodova, prednost ima kandidat lošijeg socijalnog statusa koji se utvrđuje na osnovu dokaza o socijalnim prilikama u obitelji kandidata (potvrda o visini dohotka porezne uprave, broj članova obitelji i dr)

1.2. Stipendije prema socijalnom statusu
– da su državljani Republike Hrvatske;
– da su redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole;
– da imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje 1 godine;
– da nisu stariji od 18 godina;
– da nisu korisnici druge stipendije;
– da podnositelji i članovi uže obitelji (roditelji, braća) u trenutku podnošenja prijave ne duguju proračunu Općine.

Elementi za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:
– socijalni status učenika;
– uspjeh u školovanju.

2. STUDENTSKE STIPENDIJE
– da su državljani Republike Hrvatske;
– da su redoviti studenti prve, druge ili više godine studija;
– da imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje 1 godinu;
– da nisu apsolventi;
– da nisu stariji od 26 godina;
– da nisu korisnici druge stipendije;
– da podnositelji i članovi uže obitelji (roditelji, braća) u trenutku podnošenja prijave ne duguju proračunu Općine.

III.
Učenici ili studenti dobitnici Stipendije Općine Kneževi Vinogradi ne mogu istovremeno primati i druge stipendije, osim pod uvjetima iz ovog natječaja.

IV.
Učenici, odnosno studenti koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
Obvezna dokumentacija za učenike:
– potpuno popunjen prijavni obrazac (obrazac sastavni dio natječaja);
– preslika osobne iskaznice;
– potvrda o upisu u školsku godinu 2023./2024.;
– potvrda porezne uprave o prihodima za sve članove obitelji za prethodnu godinu;
– potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana;
– dokaz o mjesečnim prihodima članova obitelji (preslike isplatnih lista plaće i sl.)

Obvezna dokumentacija za studente:
– potpuno popunjen prijavni obrazac (obrazac sastavni dio natječaja);
– preslika osobne iskaznice;
– potvrda o upisu u akademsku godinu 2023./2024.;
– potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana.

Dodatno za učeničku stipendiju:
– dokaz o ocjenama iz prethodne dvije godine srednje škole, osim za učenike drugog razreda koji dostavljaju dokaz iz prvog razreda – potvrda škole, odnosno prijepis ocjena;
– opcionalno radi ostvarenja većeg broja bodova kod učeničkih stipendija:
– dokaz – potvrda Centra za socijalnu skrb, ukoliko je učenik/student član obitelji koji prima zajamčenu minimalnu naknadu, ili su kategorizirane kao osobe s posebnim potrebama, kao i ako su korisnici drugih davanja Centra za socijalnu skrb
– dokaz o osvojenom 1., 2. odnosno trećem mjestu na županijskom ili državnom ili međunarodnom natjecanju

Prijave koje nisu potpune, odnosno ne sadrže obveznu dokumentaciju, ili ne stignu u propisanom roku neće se uzeti u razmatranje.

V.
Prijava za dodjelu stipendija s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu, oglasnim pločama i na web stranici Općine putem pošte na adresu:
Općina Kneževi Vinogradi
Jedinstveni upravni odjel
31309 Kneževi Vinogradi
Hrvatske Republike 3. (privremeno Dom Kulture, Glavna 82.)
S naznakom „Za natječaj za dodjelu stipendije ______________“

(navesti za koju stipendiju se javlja učeničku/studentsku po uspjehu ili socijalnom statusu)

VI.
Na temelju priložene dokumentacije Povjerenstvo imenovano od strane Općinskog načelnika izvršit će bodovanje kandidata prema utvrđenim pravilima sukladno Pravilniku o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik 7/19).
Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Kneževi Vinogradi te putem obavijesti kandidata.
Svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu u roku osam dana od dana objavljivanja liste.
Povjerenstvo je dužno donijeti odluku o prigovoru u roku osam dana nakon isteka roka za prigovor.
Odluka o prigovoru je konačna.
Način korištenja stipendije, gubitak stipendije i drugi uvjeti i prava određeni su pravilnikom o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija.
Za sve što nije navedeno u ovom natječaju direktno se primjenjuju odredbe Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik 7/19).

Tekst natječaja
Tekst natječaja – HU
Obrazac prijave za stipendije
Privola – izjava o zaštiti osobnih podataka

Prijedlog liste kandidata (7.2.2024.)