Poziv građanima na program edukacije građana o sustavu civilne zaštite

Cilj edukacije građana je educiranje o uzrocima i vrstama opasnosti koje mogu izazvati veliku nesreću ili katastrofu, sa posebnim naglaskom na opasnosti u mjestu u kojem žive i rade
sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća JLS. Nadalje je cilj educiranja o tome kako se pripremiti za slučaj opasnosti, kako prepoznati ili dobiti informaciju o opasnosti, što i kako činiti u slučaju prijetnje od nastanka opasnosti, tijekom trajanja opasnosti te nakon prestanka opasnosti, kako i koje mjere osobne i uzajamne zaštite provoditi, koje postupke samopomoći i uzajamne pomoći provoditi i na koji način, te od koga i kako zatražiti pomoć.

Polaznici edukacije su punoljetne i poslovno sposobne osobe, dok je veličina skupine od 20 do 40 polaznika.

Koordinator pripreme i provedbe edukacije za građane je Područni ured civilne zaštite Osijek, a organizator je jedinica lokalne samouprave, pravne osobe i udruge.

Sadržaj edukacije je općenito o sustavu civilne zaštite, zaštita i spašavanje od prirodnih nesreće, zaštita i spašavanje od civilizacijskih nesreća i tema od značaja za lokalno područje.

Edukacija će se održati 20.05.2024. godine u 16 sati u prostorijama SRC „Bazeni“- restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Molimo građane koji su zainteresirani za edukaciju da se prijave u Općinu Kneževi Vinogradi osoba za kontakt je Marinko Despinić, telefon 091/932 5268, e-mail: despinic44@gmail.com.

Tekst poziva