Привредну основу Општине Кнежеви Виногради чини пољопривредна производња, прерађивачка индустрија те све снажнији развој сеоског, ловног и риболовног туризма.


Подручје општине чини цца 13.000 ха обрадивих површина за ратарску производњу и 1.800 ха за виноградску и воћарску производњу. Од већих фирми на подручју општине делују Беље д.д., Бор-пластика д.о.о. и Рабо д.о.о. те све бројнији занатлије и привредници – ОПГ.

Према евиденцији из 2013. године, на подручју Општине Кнежеви Виногради регистровано је 275 ОПГ -а. Највише је у Кнежевим Виноградима 77, у Змајевцу је 60 ОПГ-а, 54 у Сузи, 45 у Каранцу, 30 у котлинама и 9 у Каменцу. Од 6128 ха обрадивих површина, преко 5.600 ха су оранице, виногради заузимају око 190 ха и те око 300 ха отпада на воћњаке. Беље на подручју Општине обрађује 6.500 ха, од чега је око 6.000 ха ораница и око 500 ха винограда.

Виноградарство и винарство, с тисућљетном традицијом још од римских времена, све се више развија стварајући предуслове развоју континенталног туризма.

Општина Кнежеви Виногради је као један од основних предуслова за развој привреде изградила, односно у неким местима још увек гради комуналну инфраструктуру (водовод, јавна расвјета, цесте, електрична енергија, одводњавање).

Као помоћ развоју занатству и привреди основана је и предузетничка зона, где се с бројним погодностима продају честице за развој привреде. Пословно предузетничка зона основана је на простору од 56 ха, где је цца 35 ха остављено за развој занатства, цца 12 ха за развој туризма, те остатак за изградњу инфраструктуре.

Како би пружили потпору развоју привреде Општина помаже ОПГ-е и привреднике са подручја Општине кроз:

  • субвенцију камата,
  • суфинансирање подизања вишегодишњих засада,
  • суфинансирање осигурања усева,
  • уређење детаљне каналске мреже и сл.

Сва досадашња улагања у привреду на подручју Општине резултирали су да је Општина Кнежеви Виногради постала једна од привредно развијених подручја Барање.

Носиоци привредног развоја