У Већа националних мањина Општине Кнежеви Виногради бира се 10 чланова.

Чланови већа националних мањина и представници националних мањина бирају се непосредно тајним гласањем за период од четири године, а на поступак избора и друга питања у вези са њиховим избором се примењују одредбе закона којима се уређује избор чланова представничких тела јединица локалне самоуправе.

Већа националних мањина у Општини имају право:

  • Предлагати телима јединице локалне самоуправе мере за унапређење положаја националне мањине у држави или на неком њеном подручју, укључујући давање предлога општих аката којима се уређују питања од значења за националну мањину телима која их доносе;
  • Истицати кандидате за дужности у телима државне управе и телима јединица самоуправе;
  • Бити обавештени о сваком питању о коме ће расправљати радна тела представничког тела јединице самоуправе, а тиче се положаја националне мањине;
  • Давати мишљења и предлоге на програме радијских и телевизијских станица на локалној и регионалној разини намењене националним мањинама или на програме који се односе на мањинска питања.

Немачка национална мањина на подручју Општине Кнежеви Виногради имала је до избора 2015. године свог Представника. Од 2011.-2015. године ту је дужност обнашао Алберт Антун, а од 2007.-2011. Јосип Кромер. Од 2003.-2007. године, немачка национална мањина је имала Веће, чији су чланови били: Алберт Антун, Фридл Вилмош, Гели Јожеф, Кромер Јосип, Рикерт Бела, Шот Ђула.