Циљ Већа је заштита и промицање интереса припадника мађарске националне мањине у складу са одредбама Уставног закона о правима националних мањина. Циљеви се остварују:

  • Предлагањем мера телима државне, односно јединици самоуправе Општине Кнежеви Виногради за унапређивање положаја мађарске националне мањине, укључујући давање предлога општих аката којима се уређују питања од значења за мађарску националну мањину телима која их доносе:
  • Истицањем кандидата за дужности у телима државне управе и телима јединица самоуправе – Општине Кнежеви Виногради;
  • Обавештавањем о сваком питању о коме ће расправљати радна тела Општине Кнежеви Виногради, а тичу се положаја мађарске националне мањине;
  • Давањем мишљења и предлога на програме радијских и телевизијских станица те натписа у штампаним медијима који су намењени националним мањинама или се односе на мањинска питања;
  • Давање мишљења и предлога те подузимање активности везаних за школовање на језику националне мањине;
  • Давањем мишљења предлога те подузимањем активности везаних за унапређивање стања и ситуације националне мањине на плану културе;
  • Организацијом саветовања: те
  • Кроз друге послове који доприносе остваривању циљева у складу са програмом рада Већа.

ЧЛАНОВИ 2015. (конституисан 01.07.2015.):

1. Корина Томашић Деак – председница
2. Ђула Анђал – заменик председнице
3. мр.сц. Денеш Шоја
4. Кинга Колар
5. Јосип Караси
6. Лилла Бистрицан
7. Ференц Варга
8. Јожеф Золтан Мориц
9. Карољ Хорват
10. Илона Трнко