Носитељ извршних овлаштења Општине је начелник, и уз њега заменици начелника.

У обављању извршних овлаштења начелник:

 • Припрема предлоге општих аката,
 • Извршава и осигурава извршавање општих аката Општинског већа,
 • Утврђује предлог буџета Општине и извршење буџета,
 • Управља некретнинама, покретнинама и имовинским правима у власништву Општине у складу са законом, Статутом и општим актом Општинског већа,
 • Одлучује о стицању и отуђењу покретнина и некретнина Општине Кнежеви Виногради и располагању осталом имовином у складу са законским и подзаконским прописима, Статутом и посебним прописима, чија појединачна вредност не прелази 0,5% износа прихода без примитака остварених у години која претходи години у којој се одлучује о стицању и отуђивању покретнина и некретнина, односно располагању осталом имовином, а највише до 1.000.000 куна, а ако је тај износ мањи од 70.000,00 кн, тада може одлучивати највише до 70.000,00 кн, ако је стицање и отуђивање некретнина и покретнина, те располагање осталом имовином планирано у буџету и проведено у складу са законским прописима,
 • Управља приходима и расходима Општине,
 • Управља расположивим новчаним средствима на рачуну буџета Општине,
 • Доноси правилник о унутрашњем реду за управна тела Општине,
 • Именује и разрешава руководиоце управних тела,
 • Именује и разрешава унутарњег ревизора,
 • Утврђује план пријема у службу у управна тела Општине,
 • Предлаже израду просторног плана као и његове измене и допуне на темељу образложених и аргументираних предлога физичких и правних лица,
 • Усмерава деловање управних одељења и служби Општине у обављању послова из самоуправне надлежности Општине, односно послова државне управе, ако су пренешени на Општину,
 • Разматра и утврђује коначни предлог просторног плана,
 • Именује и разрешава управитеља властитог погона,
 • Доноси одлуку о објави прикупљања понуда или расписивања конкурса за обављање комуналних делатности,
 • Склапа уговор о концесији за обављање комуналних делатности,
 • Доноси одлуку о објави прикупљања понуда или расписивању конкурса за обављање комуналних делатности на темељу уговора и склапа уговор о поверавању послова,
 • Даје претходну сагласност на измену цена комуналних услуга,
 • Именује и разрешава представнике Општине у телима јавних установа и других правних лица којима је Општина оснивач, односно у којима има деонице или удео у власништву,
 • До краја марта текуће године подноси Општинском већу извештај о извршењу Програма одржавања комуналне инфраструктуре и Програму градње објеката и уређаја комуналне инфраструктуре за претходну годину,
 • Проводи поступак конкурса и доноси одлуку о најповољнијој понуди за давање у закуп пословног простора у власништву Општине, у складу са посебном одлуком Општинског већа о пословним просторима,
 • Доноси одлуку о уређењу промета и паркирања на подручју Општине,
 • Организује заштиту од пожара на подручју Општине и води бригу о успешном провођењу и подузимању мера за унапређење заштите од пожара,
 • Контролише рад управних одељења и служби у самоуправној надлежности и пословима државне управе,
 • Даје мишљење о предлозима које подносе други овлашћени предлагатељи,
 • Обавља контролу над законитошћу рада тела месних одбора,
 • Обавља и друге послове предвиђене Статутом и другим прописима.