Општински начелник има заменика, који замењује Општинског начелника у случају дуже одсутности или других разлога спречености у обављању своје дужности, и који се бира заједно са Општинским начелником.

У складу са Уставним законом о правима националних мањина и Законом о локалној и регионалној самоуправи, Општински начелник Општине Кнежеви Виногради има још и заменика из реда хрватског народа и заменика из реда српске националне мањине.

мр.сц Денеш Шоја

Заменик општинског начелника

Батори Ружица

заменик из реда хрватског народа

Стојан Петровић

заменик из реда српске националне мањине