Јединствено управно оделење обавља послове из самоуправне надлежности општине као јединице локалне самоуправе, у складу са законима и другим прописима, и то:

  • Послове из области друштвених делатности: бриге о деци предшколске доби, основног школства, културе, техничке културе и спорта, социјалне бриге, здравства и удружења грађана
  • Послове из области комуналног господарења, израда програма одржавања објеката и уређаја комуналне инфраструктуре, управни поступци у области комуналног господарења, проведба комуналног реда, израда програма изградње и одржавања комуналне инфраструктуре и других објеката којих је инвеститор Општина, припрема земљишта за изградњу
  • Послове из области просторног уређења и заштите околине: израда Извештаја о стању у простору, израда Програма за унапређење стања у простору, послови на довршењу просторног плана уређења општине и проведба јавне расправе, предлагање програма заштите околине у случајевима загађења околине локалних размера
  • Послове припреме аката у управљању некретнинама у власништву Општине: продаја некретнина, успостављање служности, најам станова и закуп пословних простора
  • Послове вођења финансијског и материјалног пословања Општине: израде и извршавања Буџета и годишњег обрачуна Буџета Општине, разреза и наплате прихода који припадају Општини као јединици локалне самоуправе, обављање рачуновоствених послова, вођење књиговодствених евиденција имовине општине, вођење послова осигурања имовине општине, потицање подузетничких активности путем посебних програма од интереса за општину
  • Послове опште управе општине и кадровске послове, обављање послова и евиденција из области рада и радних односа, осигурање техничких услова за рад Јединственог управног оделења
  • Послови унапређења месне самоуправе и рад месних одбора.