Корисник остварује право на приступ информацијама подношењем усменог или писаног захтева Општини Кнежеви Виногради. Усмени захтев корисник може упутити лично или телефоном на број: +385 (0) 31 730 938 (централа) или +385 (0) 31 732 107 (службенику за информације), те писмено:

  • Поштом на адресу: Општина Кнежеви Виногради, Јединствено управно оделење, Хрватске Републике 3, 31309 Кнежеви Виногради или
  • На e-маил: opcina@knezevi-vinogradi.hr

Службеник за информације у Општини Кнежеви Виногради је: Жељка Коларић.