Општинско веће је представничко тело грађана Општине Кнежеви Виногради које у оквиру својих права и дужности доноси опште и друге акте, те обавља друге послове у складу са Уставом, законом и Статутом Општине.

Статут Општине Кнежеви Виногради

Надлежност Општинског већа је следећа:

 • Доноси Статут Општине,
 • Доноси Пословник о раду,
 • Доноси одлуку о условима, начину и поступку управљања некретнинама у власништву Општине,
 • Доноси буџет и одлуку о извршењу буџета
 • Доноси годишњи извештај о извршењу буџета,
 • Доноси одлуку о привременом финансирању,
 • Одлучује о стицању и отуђењу покретнина и некретнина Општине Кнежеви Виногради чија укупна вредност прелази 0,5% износа прихода без примитака остварених у години која претходи години у којој се одлучује о стицању и отуђивању покретнина и некретнина, односно чија је појединачна вредност већа од 1.000.000 куна
 • Доноси одлуку о промени границе Општине Кнежеви Виногради,
 • Уређује организацију и надлежност управних оделења и служби,
 • Оснива јавне установе, установе, трговачка друштва и друге правне особе, за обављање господарских, друштвених, комуналних и других делатности од интереса за Општину,
 • Даје претходне сагласности на статуте установа, уколико законом или одлуком о оснивању није другачије прописано,
 • Доноси одлуке о потписивању споразума о сарадњи с другим јединицама локалне самоуправе, у складу са општим актом и законом,
 • Расписује локални референдум,
 • Бира и разрешава председника и потпредседнике Општинског већа,
 • Бира и разрешава председнике и чланове радних тела Општинског већа,
 • Одлучује о покровитељству,
 • Доноси одлуку о критеријима, начину и поступку за доделу јавних признања и додељује јавна признања,
 • Именује и разрешава и друге особе одређене законом, овим Статутом и посебним одлукама Општинског већа,
 • Доноси одлуке и друге опште акте који су му стављени у надлежност законом и подзаконским актима.

Општинско веће у овом сазиву има 13 већника. Општинско веће може имати и више од 13 већника ако је то потребно да би се осигурала одговарајућа заступљеност мађарске, односно српске националне мањине у Општинском већу у складу са Уставним законом о правима националних мањина. Већници се бирају на начин одређен законом. Функција већника је почасна. Мандат већника траје четири године. Већници немају обавезујући мандат и нису опозвани. Општинско веће има председника и једног потпредседника.