1. Мандатна комисија

  • Тамара Мароди – председница
  • Предраг Петровић
  • Јасна Петровић

2. Комисија за избор и именовање

  • Борис Гал
  • Кинга Колар
  • Небојша Николић

3. Комисија за Статут, Пословник и нормативну делатност

  • Предраг Петровић
  • Иво Црњац
  • Золтан Шипош