Савет младих Општине Кнежеви Виногради је саветодавно тело Општинског већа које је основано са циљем активног укључивања младих у јавни живот Општине Кнежеви Виногради. У оквиру своје надлежности Савет младих расправља о питањима значајним за рад Савета младих као и о питањима из надлежности рада Општинског већа која су од интереса за младе те даје мишљење Општинском већу приликом доношења различитих аката који су од нарочитог значаја за младе.

Савет младих предлаже Општинском већу доношење аката који су значајни за унапређивање положаја младих, мере за остваривање и проведбу одлука и програма о бризи за младе те предлаже расправу о питањима од значења за младе и начин њихова решавања.

Савет младих Општине Кнежеви Виногради броји 5 чланова, укључујући председника и заменика председника. Чланови су млади са подручја Општине Кнежеви Виногради у доби од 15 до 30 година.

Чланови Савета младих – сазив 2014.:

• Ружица Бановић
• Михаљ Кедвеш – председник
• Тијана Мирковић – заменица председника
• Ивона Палко
• Антонио Шуба

Facebook: Савет младих Општине Кнежеви Виногради