Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to:

  • poslove iz oblasti društvenih djelatnosti :brige o djeci predškolske dobi, osnovnog školstva, kulture tehničke kulture i sporta socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana
  • poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture ,upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva ,provedba komunalnog reda, izrada programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor Općina, priprema zemljišta za izgradnju
  • poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: izrada Izvješća o stanju u prostoru ,izrada Programa za unapređenje stanja u prostoru ,poslovi na dovršenju prostornog plana uređenja općine i provedba javne rasprave, predlaganje programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera
  • poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine: prodaja nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam stanova i zakup poslovnih prostora
  • poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrade i izvršavanja Proračuna i godišnjeg obračuna Proračuna Općine, razreza i naplate prihoda koji pripadaju Općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine, vođenje poslova osiguranja imovine općine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za općinu
  • poslove opće uprave općine i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguranje tehničkih uvjeta za rad. Jedinstvenog upravnog odjela
  • poslovi unapređenja mjesne samouprave i rad mjesnih odbora.